MRiF-FN-Rozp-022-105-2016 Raport z konsultacji

advertisement
RAPORT Z KONSULTACJI
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych
sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
1.
Lp.
1.
Omówienie wyników konsultacji publicznych/opiniowania
Jednostka
redakcyjna/część
projektu założeń
projektu ustawy
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Podmiot, który
przedstawił
stanowisko/
opinię
Polska Izba
Ubezpieczeń
Stanowisko/opinia podmiotu
Zmiana
w
zakresie
definicji
„okresu
sprawozdawczego” nadal pozostawia wątpliwości
interpretacyjne jak i merytoryczne. Definicja ta
powinna zostać doprecyzowana tak aby raportowanie
odbywało się narastająco co kwartał, od pierwszego
kwartału, o ile jest możliwe aby takie regulacje
zostały wpisane do Rozporządzenia.
Stanowisko MF
Uwaga wyjaśniona podczas
konsultacji roboczych
dodatkowych
Zgodnie z zaproponowaną definicją okresu
sprawozdawczego
zawartą
w
notach
objaśniających do załączników nr 1-5 przez okres
sprawozdawczy rozumie się okres od początku
roku obrotowego do dnia, na który sporządzane
jest sprawozdanie finansowe lub rok obrotowy.
W ocenie projektodawcy zawarte w definicji
sformułowanie „okres od początku roku
obrotowego do dnia, na który sporządzane jest
sprawozdanie finansowe” wyraźnie wskazuje na
konieczność
sporządzania
danych
sprawozdawczych narastająco co kwartał, od
pierwszego kwartału.
1
2.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Polska Izba
Ubezpieczeń
3.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Polska Izba
Ubezpieczeń
4.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Polska Izba
Ubezpieczeń
Zmieniony projekt rozporządzenia nie eliminuje
wątpliwości interpretacyjnych, jak i merytorycznych
dotyczących definicji „Liczby skarg w toku
wniesionych przed okresem sprawozdawczym”.
Zawarte w projekcie rozporządzenia a dotyczące
skarg sformułowanie: „Liczby skarg w toku
wniesionych przed okresem sprawozdawczym” nie
jest tożsame z pozostałymi stosowanymi do
pozostałych załączników, co do których używa się
sformułowania: „poprzedni okres sprawozdawczy”.
Zawarte w projekcie rozporządzenia sformułowanie:
„wniesionych przed okresem sprawozdawczym"
oznacza analogiczny okres poprzedniego roku
obrotowego lub poprzedni rok obrotowy. Z punktu
widzenia zakładów ubezpieczeń bardzo ważne jest
wskazanie, czy rok 2016 jest traktowany jako
pierwszy rok i w związku z tym w raportach za 3
kwartał 2016 r. kolumna ta pozostanie pusta czy
Uwaga uwzględniona
W poprawionym formularzu ramach kolumny:
„Liczba skarg według sposobu wniesienia w
okresie sprawozdawczym” proponuje się dodać
podkolumnę o tytule „ogółem”.
Dodatkowo, proponuje się wyodrębnienie danych
dotyczących liczby skarg rozpatrzonych w
okresie sprawozdawczym (kolumny H-I) oraz
liczby skarg w toku na koniec okresu
sprawozdawczego (kolumny J-L).
Przez liczbę skarg w toku należy rozumieć liczbę
skarg zgłoszonych, których nie zostały
zakończone do końca okresu sprawozdawczego.
Ponadto w celu wyjaśnienia zgłoszonych
wątpliwości
proponuje
się
zastąpić
sformułowanie
„przed
okresem
sprawozdawczym”
sformułowaniem
„w
poprzednich latach obrotowych”.
Uwaga uwzględniona
W celu usunięcia zgłoszonych wątpliwości,
proponuje się doprecyzowanie sformułowania,
poprzez zastąpienie określenia „przed okresem
sprawozdawczym” określeniem „w poprzednich
latach obrotowych”.
Uwaga uwzględniona
W projekcie rozporządzenia przewidziano, że
rozporządzenie będzie miało zastosowane po raz
pierwszy
do
dodatkowego
kwartalnego
sprawozdania finansowego i statystycznego za
pierwszy
kwartał
w
roku
obrotowym
rozpoczynającym się w 2017 r.
W związku z powyższym, do dodatkowych
2
5.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Polska Izba
Ubezpieczeń
należy przygotować takie dane? Jeżeli intencją
regulatora jest utrzymanie obowiązku przygotowania
takich danych to PIU pragnie wskazać, że wiele
zakładów ubezpieczeń będzie miało problem aby
uzyskać dane według analogicznych zasad za
poprzedni rok kiedy to obowiązywały inne przepisy.
Dlatego też postulowane jest aby poprzez
rozporządzenie lub też stosowne wytyczne zostało, w
sposób jasny sformułowane, że wymóg przesyłania
danych obowiązywać miałby po raz pierwszy od
2017 r.
W tabeli dotyczącej skarg znalazła się zmiana
nagłówka - w obecnym projekcie wymagane jest
podawanie „liczby skarg w toku w okresie
sprawozdawczym". Zmiana ta budzi wątpliwości czy
należy podać w tej kolumnie skargi zgłoszone czy
pozostające jako niezakończone w okresie
sprawozdawczym. Dodatkowo sprawę komplikuje
nazwa kolumny I - „Liczba skarg w toku na koniec
okresu sprawozdawczego". Naszym zdaniem
kolumna powinna mieć brzmienie - „Liczba skarg
rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym”.
kwartalnych
sprawozdań
finansowych
i
statystycznych sporządzanych
w roku
obrotowym 2016 r. zastosowanie będą miały
przepisy rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2016
r. w sprawie dodatkowych sprawozdań
finansowych
i
statystycznych
zakładów
ubezpieczeń i reasekuracji.
Uwaga uwzględniona
W poprawionym formularzu ramach kolumny:
„Liczba skarg według sposobu wniesienia w
okresie sprawozdawczym” proponuje się dodać
podkolumnę o tytule „ogółem”.
Dodatkowo, proponuje się wyodrębnienie danych
dotyczących liczby skarg rozpatrzonych w
okresie sprawozdawczym (kolumny H-I) oraz
liczby skarg w toku na koniec okresu
sprawozdawczego (kolumny J-L).
W ocenie projektodawcy dla organu nadzoru oraz
dla Rzecznika Finansowego istotne jest
pozyskiwanie informacji o skargach w toku, czyli
tych, które jeszcze nie zostały zakończone.
6.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Rzecznik
Finansowy
W rubrykach DE „Liczba skarg według sposobu Uwaga uwzględniona
wniesienia”
dopisać
wyrazy:
„w
okresie
sprawozdawczym”. Ponadto dla lepszej przejrzystości
i kontroli poprawności danych proponuję dodać
kolumnę: „Ogólna liczba skarg wniesionych w
okresie sprawozdawczym”.
Kolumnę FGH „Liczba skarg w toku w okresie
3
sprawozdawczym” proponuję zatytułować „Liczba
skarg w toku na koniec okresu sprawozdawczego”.
Pozwoli to na uchwycenie dokładnych danych o
postępach w procesie rozpatrywania skarg.
W zawartej w obecnym kształcie projektu kolumnie I
„Liczba skarg w toku na koniec
okresu
sprawozdawczego” proponuję dodać wyraz „ogółem”.
7.
Załącznik nr 1 i 2
Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Komisja
Nadzoru
Finansowego
8.
Noty objaśniające
do załącznik nr 1
i 2 Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Polska Izba
Ubezpieczeń
Zasadnym jest wprowadzenie zmian w treści
nagłówków w formularzu „Skargi na działalność
zakładu
ubezpieczeń".
Powyższe
umożliwi
doprecyzowanie, jaki jest zakres danych, które
powinny być przekazywane przez zakłady
ubezpieczeń, i wyeliminuje ewentualne wątpliwości,
które
były
objęte
notami
objaśniającymi
zaproponowanymi przez Ministra Rozwoju i
Finansów. Natomiast z uwagi na wzrost znaczenia
oraz liczby zawieranych ugód zostały dodane
kolumny dotyczącej ugód zawartych w okresie
sprawozdawczym.
Nadal wiele wątpliwości budzi korelacja definicji
reklamacji jaka wynika z ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji i Rzeczniku Finansowym oraz pojęcia
skargi wynikającej z noty do przedmiotowego
rozporządzenia. W zasadzie kryterium rozróżniającym
jest różnica w definicjach klienta w powołanych
aktach.
Uwaga uwzględniona i wyjaśniona podczas
dodatkowych konsultacji roboczych
Podczas dodatkowych konsultacji roboczych z
Komisją Nadzoru Finansowego ustalono, że dane
sprawozdawcze dotyczące „liczby ugód” oraz
„wartości zawartych ugód” obejmowały będą
wyłącznie ugody sądowe. W związku z
powyższym w kolumnie O oraz P dodano
określenie „sądowych”.
Uwaga uwzględniona
W notach objaśniających do formularza „Skargi
na działalność zakładu ubezpieczeń” przewiduje
się podział skargi na reklamację w rozumieniu
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U.
poz. 1348, z późn.) oraz na skargę niebędącą
reklamacją. Dodatkowo doprecyzowano, że
skarga niebędąca reklamacją oznacza każde
wystąpienie podmiotu, które nie spełnia definicji
reklamacji, skierowane do zakładu ubezpieczeń,
4
odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług
świadczonych
przez
tę
instytucję
lub
wykonywanej przez nią działalności. Skargę w
rozumieniu reklamacji będzie mógł złożyć
wyłącznie klient, o którym mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, z
późn.
zm.). Natomiast
skargę
niebędącą
reklamacją składa każdy podmiot, zarówno
indywidualny jak i instytucjonalny, który
korzysta lub korzystał z usług zakładu
ubezpieczeń, wnioskował o świadczenie takich
usług lub był odbiorcą oferty marketingowej tej
instytucji.
W ocenie projektodawcy ww. podział skarg nie
będzie powodował wątpliwości interpretacyjnych
dla zakładów ubezpieczeń.
9.
Noty objaśniające
do załącznik nr 1
i 2 Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Rzecznik
Finansowy
Proponuje, aby w notach objaśniających wyraźnie Uwaga uwzględniona
zapisać, że dane na temat skarg niebędących
reklamacjami oraz reklamacji były rozdzielone i
wykazywane w odrębnych wierszach. Innymi słowy
formularzach 10 zał. nr 2 oraz 11 zał. nr 1 powinno
znaleźć się objaśnienie, iż w tabelach należy
uwzględnić osobne wiersze poświęcone danym na
temat skarg niebędących reklamacjami oraz
reklamacjom (w załączeniu przykładowy pozytywny
w przykład prezentowania danych przez jeden z
zakładów ubezpieczeń). Niestety przy obecnym
kształcie
rozporządzenia
i
brzmieniu
noty
objaśniającej nie wszystkie zakłady ubezpieczeń
prawidłowo interpretowały intencje ustawodawcy.
5
10. Noty objaśniające
do załącznik nr 1
i 2 Skargi na
działalność
zakładu
ubezpieczeń
Komisja
Nadzoru
Finansowego
Niezbędnym jest usunięcie zaproponowanych przez Uwaga uwzględniona
Ministra Rozwoju i Finansów nowych not
objaśniających o następującym brzmieniu:
1. „W przypadku gdy skarga jest niezwiązana z
produktem ubezpieczeniowym w kolumnie A należy
wpisać niezwiązane z produktem ubezpieczeniowym.
2. W przypadku gdy skargi nie można
przyporządkować do konkretnej grupy ubezpieczeń
kolumnę B należy pozostawić pustą.”.
Powyższy postulat wynika z okoliczności, że w ww.
formularzu powinny być ujmowane wyłącznie skargi
powiązane z produktami, które były lub są
oferowane przez zakład ubezpieczeń.
2.
Omówienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym1.
Nie dotyczy
3.
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
W przypadku braku konieczności zasięgania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii
Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym należy wpisać „nie dotyczy”
1
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards