Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
CHIRURGIA
Kod modułu wg
standardów
od A do G
Prof. dr hab. Krzysztof
Grabowski
F
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne
V
Semestr studiów:
IX, X
obowiązkowy X fakultatywny 
polski, angielski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra
i
Klinika
Chirurgii
Przewodu
Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Katedra i Klinika Chirurgii Serca
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Razem:
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
8
17
3
-
17
3
8
10
8
10
2
2
2
6
6
8
10
8
10
2
2
2
6
25
6
25
6
20
70
15
70
15
20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
Diagnostyka i zasady kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego w ostrych i przewlekłych chorobach
chirurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów. Chirurgia wieku dziecięcego. Podstawy i
problemy współczesnej transplantologii. Zasady rozpoznawania i leczenia najczęstszych schorzeń
urologicznych. Patofizjologia i leczenie oparzeń. Zasady chirurgicznego postępowania ambulatoryjnego.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie ze szczegółowymi efektami osiągnięcia
kształcenia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
F W1
Egzamin ustny
W, S, C
np. A.W1
np. A.U1
F, U1-U6
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 48
Praca własna (godz.)
17
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
65
Punkty ECTS przedmiotu
12,0
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Wykłady – semestr zimowy
Wykład 1.
Rak płuca cz. 1.
Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Wykład 2.
Urazy klatki piersiowej cz. 1.
Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Wykład 3.
Nowotwory jelita grubego.
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Chirurgia małoinwazyjna.
Wykład 4.
Chirurgiczne leczenie raka sutka.
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Urazy jamy brzusznej.
Wykład 5
Chirurgia paliatywna nowotworów jamy brzusznej.
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Skojarzone leczenie nowotworów.
Wykład 6
Chirurgia wytwórcza przełyku.
Prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
Wykład 7
Ostry brzuch.
Prof. dr hab. Krzysztof Grabowski.
Wykład 8
Problemy leczenia chirurgicznego raka przełyku.
Prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
Wykłady – semestr letni
Wykład 1.
Kardiochirurgia wczoraj, dziś i jutro.
Dr hab. Wojciech Kustrzycki
Wykład 2.
Chirurgiczne leczenia choroby wieńcowej.
Dr hab. Wojciech Kustrzycki
Wykład 3.
Wrodzone wady serca.
Dr hab. Wojciech Kustrzycki
Wykład 4.
Choroby infekcyjne układu moczowo-płciowego.
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
Wykład 5.
Postępy w leczeniu chirurgicznym chorób układu
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
moczowo-płciowego.
Wykład 6.
Urazy układu moczowo-płciowego .
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
Wykład 7.
Rak płuca cz. II.
Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Wykład 8.
Urazy klatki piersiowej cz. II.
Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
Ćwiczenia – semestr zimowy
Ćwiczenia 1.
Choroba niedokrwienna serca – patofizjologia,
wszyscy pracownicy Katedry i
diagnostyka, metody leczenia operacyjnego.
Kliniki Chirurgii Serca
Ćwiczenia 2.
Krążenia pozaustrojowe i mechaniczne metody
wszyscy pracownicy Katedry i
wspomagania układu krążenia – zasady działania,
Kliniki Chirurgii Serca
aspekty praktyczne.
Ćwiczenia 3.
Powikłania zawału mięśnia serca wymagające
leczenia operacyjnego.
Ćwiczenia 4.
Symptomatologia chorób układu moczowo-płciowego.
Diagnostyka obrazowa i metody diagnostyczne chorób
układu moczowo- płciowego.
Ćwiczenia 5.
Kamica narządu moczowego.
Ćwiczenia 6.
Nowotwory: jądra i nerki.
wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Serca
wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Ćwiczenia 7.
Leczenie chirurgiczne raka płuca: diagnostyka,
Wszyscy pracownicy Katedra i
wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
chorego do torakotomii, powikłania i ich leczenie.
Ćwiczenia 8.
Metody diagnostyki inwazyjnej w chorobach klatki
Wszyscy pracownicy Katedra i
piersiowej (bronchoskopia, biopsja przezoskrzelowa
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
i przezprzełykowa pod kontrolą ultrasonografii,
mediastinotomia parasternalna, mediastinoskopia,
viedotorakoskopia, VATS, torakotomia diagnostyczna).
Ćwiczenia 9.
Choroby śródpiersia (odma śródpiersiowa, zapalenie Wszyscy pracownicy Katedra i
śródpiersia, nowotworowy i torbiele – objawy,
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
diagnostyka inwazyjna, wskazania do leczenia
operacyjnego).
Ćwiczenia 10.
Przypomnienie zasad zbierania wywiadu i badania
Wszyscy pracownicy II Katedry i
przedmiotowego w aspekcie chirurgicznym.
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Ćwiczenia 11
Urazy jamy brzusznej (najczęstsze mechanizmy
Wszyscy pracownicy II Katedry i
urazów, symptomatologia, diagnostyka, strategia
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
postępowania, wskazania do leczenia operacyjnego). Onkologicznej
Ćwiczenia 12
Nowotwory żołądka (postacie i obraz kliniczny,
diagnostyka, zasady leczenia operacyjnego, wczesny
rak żołądka).
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Ćwiczenie 13
Chirurgia śledziony (diagnostyka i leczenie
Wszyscy pracownicy II Katedry i
chirurgiczne urazów i chorób śledziony o różnej
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
etiologii, z uwzględnieniem chorób hematologicznych). Onkologicznej
Ćwiczenie 14
Chirurgiczne leczenie raka sutka (rodzaje i stopnie
zaawansowania raka sutka, badania profilaktyczne, zasady
diagnostyki, strategia postępowania, zasady leczenia
operacyjnego i uzupełniającego, rehabilitacja).
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Ćwiczenie 15
Nowotwory jelita grubego i odbytu (postacie i obraz
kliniczny, zasady diagnostyki, metody badań, zasady
leczenia chirurgicznego w różnych sytuacjach, wskazania
do wykonania stomii).
Ćwiczenie 16
Wszystkie ćwiczenia:
Badanie chorych, dyskutowanie aktualnych i dawnych
przypadków pacjentów.
Ćwiczenia 17
Chirurgiczne schorzenia trzustki.
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Ćwiczenia 18
Chirurgiczne schorzenia jelita grubego.
Ćwiczenia 19
Schorzenia przełyku i wpustu.
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Ćwiczenia 20
Przepukliny brzuszne wewnętrzne i zewnętrzne.
Ćwiczenia 21
Endoskopia przewodu pokarmowego.
Ćwiczenia 22
Transfuzjologia.
Tematyka ćwiczeń (70 godzin)
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Ćwiczenia – semestr letni
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
Ćwiczenie 1.
Zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej.
Ćwiczenie 2.
Zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej.
Nowotwory serca.
Ćwiczenie 3.
Tętniaki aorty. Urazy serca i dużych naczyń.
Ćwiczenie 4.
Wybrane wrodzone wady serca. Przeszczep serca.
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Serca
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Serca
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Serca
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Serca
Ćwiczenia 5
Choroby stercza.
Ćwiczenia 6
Nowotwory pęcherza moczowego: rozpoznawanie i leczenie.
Ćwiczenia 7
Nietrzymanie moczu i dysfunkcje seksualne.
Wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Wszyscy pracownicy Katedra i
Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej
Ćwiczenia 8
Rola chirurgii w leczeniu infekcyjnych chorób
klatki piersiowej (gruźlica płuc, ropniak opłucnej,
grzybice płuc) diagnostyka, wskazania do leczenia
chirurgicznego, powikłania, wyniki leczenia.
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Ćwiczenia 9
Rola chirurgii w chorobach opłucnej (odma opłucnowa,
międzybłoniak opłucnej) wskazania do leczenia
chirurgicznego, drenaż opłucnej, metody leczenia.
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Ćwiczenia 10
Urazy klatki piersiowej (stany zagrożenia życia – podstawowe Wszyscy pracownicy Katedry i
zabiegi ratujące życie, wskazania do wentylacji mechanicznej).Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Ćwiczenia 11
Badania diagnostyczne w chirurgii u chorych
przygotowywanych do planowych zabiegów operacyjnych.
Ćwiczenie 12.
Zasady diagnostyki i postępowania z chorym na ostrym
dyżurze chirurgicznym.
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Ćwiczenie 13.
Nowotwory dróg żółciowych (obraz kliniczny,
Wszyscy pracownicy II Katedry i
symptomatologia, metody diagnostyki, różnicowanie,
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
możliwości i zasady leczenia operacyjnego w stanach
Onkologicznej
wczesnych i zaawansowanych, rodzaje zabiegów radykalnych
i paliatywnych).
Ćwiczenie 14.
Nowotwory trzustki (obraz kliniczny, symptomatologia,
Wszyscy pracownicy II Katedry i
metody diagnostyki, różnicowanie, możliwości i zasady
Kliniki Chirurgii Ogólnej i
leczenia operacyjnego w stanach wczesnych i zaawansowanych, Chirurgii Onkologicznej
rodzaje zabiegów radykalnych i paliatywnych).
Ćwiczenie 15.
Skojarzone leczenie nowotworów (rola chirurga; sposoby
Wszyscy pracownicy II Katedry i
leczenia skojarzonego: chirurgia, chemioterapia, radioterapia, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
hormonoterapia; wskazania i kwalifikacja do leczenia
Onkologicznej
skojarzonego nowotworów).
Ćwiczenie 16.
Chirurgia paliatywna chorób nowotworowych jamy brzusznej Wszyscy pracownicy II Katedry i
(istota i cel zabiegów paliatywnych, rokowanie a komfort życia Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
chorego, rodzaje i technika paliatywnych zabiegów
Onkologicznej
chirurgicznych - stomia, zabiegi omijające i drenujące).
Ćwiczenie 17.
Wszystkie ćwiczenia:
Badanie chorych, dyskutowanie aktualnych i dawnych
przypadków pacjentów.
Ćwiczenia 18
Schorzenia odbytu i odbytnicy.
Ćwiczenie 19.
Niedrożność przewodu pokarmowego.
Ćwiczenie 20.
Standardy leczenia powikłań choroby wrzodowej.
Ćwiczenie 21.
Współczesne standardy postępowania diagnostycznego
i terapeutycznego w schorzeniach dróg żółciowych.
Wszyscy pracownicy II Katedry i
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Wszyscy pracownicy Katedry i
Kliniki Chirurgii Przewodu
Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Ćwiczenie 22.
Wczesne wykrywanie nowotworów przewodu pokarmowego. Wszyscy pracownicy Katedry i Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i
Chirurgii Ogólnej
Ćwiczenie 23.
Nowe metody diagnostyczne w wyborze sposobu leczenia
Wszyscy pracownicy Katedry i
operacyjnego w chorobach przewodu pokarmowego.
Kliniki Chirurgii Przewodu
Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Seminaria – semestr zimowy
Krótkie przedstawienie określonego, wirtualnego pacjenta (wiek, płeć, wywiad chorobowy i wywiad
aktualny, choroby współistniejącej) – sposób diagnostyki różnicowej (badania pomocnicze), ustalenie
wskazań do leczenia operacyjnego, obraz śródoperacyjny i ocena zaawansowania choroby, rodzaj zabiegu
operacyjnego, przebieg pooperacyjny, rokowanie, ewentualne dalsze leczenie wspomagające, dalsze
leczenie poszpitalne i badania kontrolne ambulatoryjne.
Tematyka seminariów (15godzin)
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
Seminarium 1
Ćwiczenia przy łóżku chorego.
Seminarium 2.
Współczesne metody leczenia kamicy układu moczowego.
Profilaktyka kamicy moczowej.
Seminarium 3.
Wady rozwojowe klatki piersiowej.
Dr Adam Rzechonek
Seminarium 4.
Rola chirurgii w leczeniu skojarzonym raka płuca.
Dr Marek Marciniak
Seminarium 3.
Krwawienia z przewodu pokarmowego.
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Seminarium 4.
Chirurgia małoinwazyjna.
Seminarium 5.
Leczenie żywieniowe w chirurgii.
Prof. dr hab. Wojciech Kielan
Dr P.Szelachowski
Seminaria – semestr letni
Krótkie przedstawienie określonego, wirtualnego pacjenta (wiek, płeć, wywiad chorobowy i wywiad
aktualny, choroby współistniejącej) – sposób diagnostyki różnicowej (badania pomocnicze), ustalenie
wskazań do leczenia operacyjnego, obraz śródoperacyjny i ocena zaawansowania choroby, rodzaj zabiegu
operacyjnego, przebieg pooperacyjny, rokowanie, ewentualne dalsze leczenie wspomagające, dalsze
leczenie poszpitalne i badania kontrolne ambulatoryjne.
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
Tematyka seminariów (15godzin)
Seminarium 1.
Ćwiczenia przy łóżku chorego, prac. Echokardiograficznej, prac. EKG
Seminarium 2.
Nietrzymanie moczu i dysfunkcje seksualne.
Seminarium 3.
Leczenie chirurgiczne raka przełyku.
Dr Adam Rzechonek
Seminarium 4.
Bronchoskopia interwencyjna.
Dr Marek Marciniak
Seminarium 5.
Etyczne i prawne problemy w chirurgii.
Dr Aleksander Stal
Seminarium 6.
Chirurgia paliatywna.
Dr Jerzy H. Karwacki
Dr Adam Skalski
Seminarium 7.
Ogólne zasady diagnostyki i leczenia nowotworów.
Dr hab. K.Markocka-Mączka
prof. nadzw.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Garden O.J. (Ed.): Principles and practice of surgery. Davidson series. Elsevier 2007
2. Lawrence P.F. (Ed.): Essentials of Surgery. Williams and Wilkins 1992
3. Sweetland H., Conway K.: Surgery. Crash Course. Mosby 2004
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Telewizor, rzutnik multimedialny, komputery, sala TV + widokowa nad stołem operacyjnym
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
egzamin
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej,
tel. 71 784 27 52
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Podpis koordynatora przedmiotu
prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska
……………………..
Data sporządzenia sylabusa: …01.02.2013……………
Podpis Dziekana
……….………..……
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards