Przewodnik rynkowy 2012

advertisement
Przewodnik rynkowy
2012
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Seulu
4F, Dongkyung Building
604 Hannam Dong, Yongsan Gu
140–210 Seoul
Republic of Korea
tel.: +82 2 3785-2471
fax: +82 2 797-0853
e-mail: [email protected]
http://seoul.trade.gov.pl
Spis treści
Wprowadzenie …………………………….…………………………………………………………...3
1. Republika Korei – podstawowe informacje ........…………………….………………………….5
1.1.
Położenie geograficzne, klimat, ludność ………………………….………………..............5
1.2.
Podział administracyjny, system polityczny ……………….………………………...........6
1.3.
Transport i komunikacja …………………………………………………………………….7
1.4.
Praktyczne wskazówki…………………………..…………………………….…………..…7
2. Gospodarka Republiki Korei …………………………….………………………………………..9
2.1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze Republiki Korei …………………………...…….12
2.2. Sytuacja w kluczowych sektorach gospodarki koreańskiej ……………………………..15
3. Współpraca gospodarcza z Polską…………………………….………………………………...17
3.1. Prawno-traktatowe podstawy współpracy …………………………………………….…17
3.2. Współpraca handlowa ……………………………..…………………………………….…17
3.3. Współpraca inwestycyjna …………………………………………………………………..20
3.4. Bariery w rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej ………………………….….21
4. Poradnik eksportera ………………………………………………………………………............22
4.1. Bariery dostępu do rynku koreańskiego ………………………………………………….22
4.2. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei ……..........26
4.3. Zamówienia publiczne ………………………………………………………………...........28
4.4. Targi i wystawy w Republice Korei ……………………………………………………….29
4.5.
Programy unijne dla polskich przedsiębiorstw zainteresowanych koreańskim
rynkiem ......................................................................................................................................31
4.6.
Praktyczne wskazówki dla eksporterów do Korei ………………………………………34
5. Poradnik importera …………………….…………………………………………………………36
6. Poradnik inwestora …………………….…………………………………………………………37
6.1. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Korei ..….37
6.2. System finansowy w Republice Korei …………………….………………………………39
6.3. System podatkowy w Republice Korei ……………………………………………………39
6.4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ……………...……..…………………41
6.5. Ochrona własności przemysłowej w Republice Korei ………….……….………………43
6.6. System zachęt dla inwestorów zagranicznych ………………...…………………………43
7. Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie ………....………….....…….………………47
8. Ważne adresy i linki ………………………………..…………….……………………………….54
Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Już od ponad 20 lat Rzeczpospolita Polska oraz Republika Korei utrzymują stosunki
dyplomatyczne. W ciągu tego okresu oba państwa stały się ważnymi partnerami
gospodarczymi zarówno w wymianie handlowej, jak i w inwestycjach.
Polska jest dla Korei najważniejszym rynkiem wśród państw Unii Europejskiej, które
weszły do Wspólnoty w maju 2004 r. Obecność naszego kraju w strukturach Unii
Europejskiej ma również duże znaczenie dla napływu koreańskich inwestycji
bezpośrednich. Polska może poszczycić się największym w Europie Środkowej
napływem kapitału inwestycyjnego z Korei.
Odległość i ukierunkowanie geograficzne polskiego eksportu sprawiają, że
Republika Korei jest dla większości polskich firm obszarem nieznanym. Po
dokładniejszej analizie okazuje się jednak, iż jest to rynek oferujący interesujące
możliwości rozwoju współpracy biznesowej.
Niniejsze opracowanie adresowane jest do firm zainteresowanych nawiązaniem
współpracy z partnerami koreańskimi. Ponadto różnorodność informacji zawartych
w przewodniku pozwoli na wzbogacenie wiedzy przedsiębiorców już
współpracujących z tutejszym biznesem oraz stanowić będzie źródło praktycznych
wskazówek przydatnych w trakcie pobytu w Republice Korei.
W przewodniku staramy się również odpowiedzieć na coraz częściej pojawiające się
pytania odnośnie możliwości inwestowania na rynku koreańskim przez firmy
zagraniczne, jak również zapoznać Państwa z podstawami kultury koreańskiej
mającej wpływ na kształtowanie relacji w biznesie.
Przewodnik rynkowy został wydany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Seulu, jako element działań promocyjnych zaakceptowanych
i finansowanych przez Ministerstwo Gospodarki RP, stąd powielanie informacji
zawartych w opracowaniu w jakiejkolwiek formie może odbyć się za zgodą
Wydziału lub Ministerstwa Gospodarki.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu będzie zobowiązany
za wszelkie uwagi i sugestie odnośnie treści i formy opracowania.
Mamy nadzieję, iż zarówno forma, jak i zawartość merytoryczna niniejszego
opracowania spotkają się z Państwa uznaniem.
Karol Pęczak
Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada RP w Seulu
Seul, 5 grudnia 2012 r.
Republika Korei – informacje wstępne
1. Republika Korei – podstawowe informacje
1.1. Położenie geograficzne, klimat, ludność
Położenie geograficzne
Republika Korei położona jest na Półwyspie
Koreańskim, rozciągającym się na 1 000 km
z południa na północ (od 33’06’40 N do 43’00’39
N).
Przeciętna
szerokość
półwyspu
(ograniczonego współrzędnymi 124’11’00 E oraz
131’52’08 E) to ok. 300 km.
Republika Korei posiada granice morskie
z Chinami oraz Japonią, a także granicę lądową
z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną.
Koreę Południową od Północnej na całej
szerokości półwyspu rozdziela obszar strefy
zdemilitaryzowanej (demilitarized zone – DMZ),
co wynika z faktu, iż po konflikcie w latach
1950-1953 państwa te nie podpisały traktatu
pokojowego i są formalnie w stanie wojny.
Granica lądowa jest zamknięta.
Powierzchnia Republiki Korei to 99 313 km2,
natomiast całego Półwyspu Koreańskiego 222 154 km2. Korea Południowa jest krajem
górzystym (ok. 70% powierzchni to góry).
Klimat
Lokalizacja geograficzna Republiki Korei odpowiada lokalizacji Grecji i Hiszpanii na
kontynencie europejskim. Silny wpływ kontynentalizmu azjatyckiego oraz sąsiedztwo
Oceanu Spokojnego sprawiają jednak, że klimat panujący w Korei różni się znacznie od
klimatu śródziemnomorskiego.
W Korei występują 4 pory roku:




Zima, trwająca od późnego listopada do końca lutego z temperaturami dochodzącymi
do -15oC.
Wiosna, rozpoczynająca się chłodnym marcem, trwająca do końca maja
z temperaturami do +25oC. Ta pora roku jest stosunkowo sucha z przelotnymi
deszczami lub burzami.
Lato, trwające od czerwca do końca sierpnia, charakteryzuje się obfitymi opadami
monsunowymi (od końca czerwca nawet do pierwszych dni sierpnia), po czym
następuje okres upałów potęgowanych wilgotnym, parnym powietrzem. Odczuwalna
temperatura może dochodzić nawet do +40oC.
Jesień rozpoczyna się we wrześniu i trwa do późnego listopada. Zazwyczaj jest ciepła
i bezdeszczowa. We wrześniu i październiku, zwłaszcza na południu kraju zdarzają się
jednak tajfuny.
5
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Republika Korei – informacje wstępne
Ludność
Według danych Statistics Korea z czerwca 2012 r., Republikę Korei zamieszkuje ponad 50
mln osób, z czego 99,9% stanowią Koreańczycy. Dla porównania społeczeństwo
północnokoreańskie to ok. 24 mln obywateli.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 504 mieszkańców na km2 (w przypadku Polski wskaźnik
ten wynosi 125,3 os/km2). Ukształtowanie powierzchni i koncentracja przemysłów wokół
ośrodków miejskich sprawiają, że główne skupiska ludności przypadają na zaledwie kilka
miast. Co istotne, ponad 85% społeczeństwa koreańskiego żyje w miastach liczących
powyżej 50 tys. mieszkańców.
Do najważniejszych ośrodków miejskich należą:






Seul – 10 mln mieszkańców (jednak w obszarze całej aglomeracji seulskiej, tj.
w promieniu ok. 70 km od centrum stolicy zamieszkuje 40% ludności Korei
Południowej),
Busan (drugi co do wielkości ośrodek gospodarczy kraju, miasto portowe) – ponad
4 mln mieszkańców,
Incheon (czyt. inczon, miasto portowe w pobliżu Seulu, którego nazwę przyjęło
największe w Korei lotnisko międzynarodowe) – 2,5 mln mieszkańców,
Daegu (czyt. tegu) – 2,5 mln mieszkańców,
Daejon (czyt. tedzon) – 1,5 mln mieszkańców,
Gwangju (czyt. kłangdzu) – 1,5 mln mieszkańców.
Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed Koreą Południową jest postępujący
proces starzenia się społeczeństwa. Kraj ten cechuje bardzo niska stopa urodzeń.
1.2. Podział administracyjny, system polityczny
Podział administracyjny kraju
Republika Korei podzielona jest na 9 prowincji (Do), będących odpowiednikami polskich
województw. Prowincje dzielone są na miasta (Si) i odpowiedniki polskich powiatów (Gun).
Za miasto uważa się lokalizację z populacją przekraczającą 50 tys. mieszkańców.
System polityczny Republiki Korei
Korea Południowa jest demokracją parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, który
jest głównym ośrodkiem władzy wykonawczej oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Prezydent jest bezpośrednim zwierzchnikiem licznych agencji rządowych i urzędów
centralnych. Sprawuje swoją władzę za pośrednictwem Rady Państwa, składającej się z 15-30
członków. Wybierany jest w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję bez możliwości
reelekcji. Od 25 lutego 2008 stanowisko to piastuje Lee Myung-bak członek konserwatywnej
partii Hannara (Grand National Party). W dniu 19 grudnia 2012 r. odbędą się kolejne wybory
prezydenckie.
Prezydent Republiki Korei powołuje premiera, który po zatwierdzeniu przez parlament staje
na czele rządu (jego członkowie również powołani są przez prezydenta). Premier jest
6
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Republika Korei – informacje wstępne
odpowiedzialny za koordynację pracy ministerstw. Obecnie urząd ten sprawuje Chung Unchan.
Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Narodowe składające się z 299 członków
wybieranych na czteroletnie kadencje. 245 posłów pochodzi z okręgów jednomandatowych,
a pozostałych 54 wybieranych jest na mocy ordynacji proporcjonalnej. Obecnie 168 miejsc
w Zgromadzeniu Narodowym należy do członków konserwatywnej partii Hannara, a 84 do
liberalnej Partii Demokratycznej (Minju-dang).
1.3. Transport i komunikacja
Republika Korei czyni od lat starania, aby stać się jednym z centrów komunikacyjnych Azji
Wschodniej, stąd do najważniejszych projektów infrastrukturalnych zaliczane są te, które
związane są z rozbudową lotnisk i portów morskich oraz wewnętrznych sieci autostrad
i połączeń kolejowych.
Porty lotnicze – na terenie kraju zlokalizowanych jest 15 cywilnych lotnisk pasażerskich,
z czego do największych portów oferujących połączenia międzynarodowe należą SeoulIncheon, Seoul-Gimpo, Busan, Daegu. Połączenia z Europą realizowane są poprzez lotniska
z Seoul-Incheon oraz Busan.
Sieć kolejowa – całkowita długość kolejowych linii pasażerskich wynosi w Korei 3,4 tys. km.
Wśród najważniejszych połączeń kolejowych należy wymienić pociągi typu KTX (Korea
Train Express) oferujące połączenia na trasie Seul–Daejon–Daegu–Busan. Trasę o długości
prawie 400 km pociąg pokonuje w czasie 2 godz. 40 min., co jest istotną alternatywą dla
zatłoczonych autostrad. Koszt połączenia Seul–Busan wynosi ok. 35 EUR (50 tys. KRW).
Porty morskie – dwa główne porty morskie Republiki Korei to Busan i Incheon. Oba porty
obsługują połączenia statków handlowych z największymi portami w Europie.
Sieć autostradowa – pomimo górzystego ukształtowania kraju, Korea Południowa posiada
bardzo dobrze rozwiniętą sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ich łączna długość
przekroczyła 3 tys. km. Autostrady i drogi ekspresowe w Korei są płatne. Przykładowo, za
blisko 400 km trasę z Seulu do Busan (najdłuższe połączenie drogowe w kraju) należy
zapłacić ok. 20 EUR.
Transport miejski – we wszystkich głównych miastach Korei (Seoul, Busan, Daegu, Incheon,
Gwangju, Daejon) dostępne są linie metra. Metro w Seulu obejmuje 9 niezależnych linii
z prawie 300 stacjami. Dzienna zdolność przewozowa seulskiego metra to ponad 6 mln
pasażerów. W Korei bardzo popularnym środkiem transportu, jak również relatywnie tanim
są taksówki.
1.4. Praktyczne wskazówki
Jednostka płatnicza
Jednostką płatniczą jest won południowokoreański (symbol KRW). W 2012 r. średni kurs
KRW w stosunku do EUR oscylował wokół 1 400 KRW. Wymiany walut można dokonać
w bankach lub kantorach, jednak 95% placówek handlowych w Korei akceptuje płatności
kartami kredytowymi.
7
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Republika Korei – informacje wstępne
Godziny pracy
W przypadku instytucji rządowych i firm prywatnych oficjalne godziny pracy to 9:00 – 18:00.
Banki czynne są w godzinach 9:30 – 16:30. Domy towarowe i centra handlowe czynne są
często do 24:00.
Dni wolne od pracy
Nowy Rok
Nowy Rok Księżycowy
Dzień Ruchu Niepodległości
Urodziny Buddy
Dzień Dziecka
Dzień Pamięci (Memorial Day)
Dzień Wyzwolenia
Chusok (odpowiednik święta
dziękczynienia)
Dzień Utworzenia Korei
Boże Narodzenie
1 stycznia
30 dzień 12 miesiąca oraz 1 i 2 dzień pierwszego miesiąca zgodnie
z kalendarzem księżycowym (przełom stycznia i lutego)
1 marca
8 dzień czwartego miesiąca zgodnie z kalendarzem księżycowym
(zazwyczaj początek maja)
5 maja
6 czerwca
15 sierpnia
14, 15, 16 dzień ósmego miesiąca zgodnie z kalendarzem
księżycowym (zazwyczaj przełom września i października)
3 października
25 grudnia
Telefony alarmowe i informacyjne (dostępne dla obcokrajowców)
Policja
Straż pożarna i pogotowie ratunkowe
Informacja telefoniczna
Informacja turystyczna
112
119
114
1330
Szpitale (z dostępnymi klinikami międzynarodowymi)
Seoul National University Hospital
Severance Hospital
Asan Medical Center
Samsung Medical Center
Sooncheonhyang Hospital
Tel.: 02-2072-0505; www.snuh.org
Tel.: 02-361-6540; www.severance.or.kr
Tel.: 02-2224-5001; www.amc.seoul.kr
Tel.: 02-3410-0200; www.samsunghospital.com
Tel.: 02-709-9158; www.schuh.ac.kr
8
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
2. Gospodarka Republiki Korei
Korea Południowa należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej
spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden
z najbiedniejszych krajów awansował do grona najbardziej rozwiniętych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie gospodarek świata.
Jeszcze na początku lat 60. Dochód Narodowy Brutto (DNB) na osobę w Korei Południowej
osiągał niewiele ponad 100 USD, czyli poziom porównywalny z najsłabiej rozwiniętymi
krajami Afryki. Wówczas DNB per capita w Republice Korei stanowił zaledwie ok. 3,5%
produktu wypracowywanego przez przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych, 18,0%
DNB per capita Japonii oraz niecałe 25% średniego poziomu DNB per capita na świecie.
Obecnie stanowi ok. 40% dochodu per capita w Stanach Zjednoczonych, ok. 46% w Japonii
i aż 237% średniej światowej. DNB per capita w Korei Południowej jest prawie dwukrotnie
wyższy niż w Polsce.
W okresie od początku lat 60. do chwili obecnej, Korea Południowa może poszczycić się
wyjątkowo wysokim tempem wzrostu gospodarczego - rzędu 7,1% rocznie. W tym czasie
w szybszym tempie rozwijały się jedynie takie kraje, jak Oman (roczny wzrost PKB rzędu
8,9% głównie dzięki skokowym wzrostom pod koniec lat 60. i w połowie lat 70.), Singapur
(7,9%) i Chiny (7,8%). Gospodarka światowa rosła w rocznym tempie 3,7%, USA w tempie
3,3%, a Japonii 4,5%.
9
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
Ten ogromny postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w gospodarce
koreańskiej, był możliwy m.in. dzięki konsekwentnej polityce gospodarczej ukierunkowanej
na rozwój wybranych gałęzi przemysłu oraz eksportu, przy jednoczesnym wsparciu nauki.
Począwszy od lat 60. władze Korei Południowej przyjęły strategię opartą na wspieraniu
przemysłu, głównie z myślą o rozwoju eksportu. Pomoc państwa najczęściej w postaci
dotacji i subwencji kierowana była w szczególności do przedsiębiorstw dużych, które
dysponowały większymi środkami i dzięki temu były bardziej skłonne do rozwijania
działalności badawczo-rozwojowej. W latach 70. na wsparcie rządu w coraz większym
stopniu mogły liczyć przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, np. chemicznego
i stoczniowego. Prowadzenie polityki protekcjonistycznej wobec dużych firm określonych
branż stworzyło sprzyjające warunki do tworzenia się w tym kraju wielkich konglomeratów
(tzw. chaeboli), które stworzyły rodzaj konkurencji oligopolistycznej.
W latach 80., gdy wielkie koncerny stały się wystarczająco silne, wprowadzono szereg
działań liberalizujących. Jednak zarówno liberalizacja handlu (ograniczenie subsydiów
eksportowych oraz zwiększenie dostępności rynku koreańskiego), jak i wprowadzenie
uregulowań prawnych o charakterze prokonkurencyjnym i deregulacyjnym, nie zaszkodziły
chaebolom na tyle, by utraciły swoją wiodącą rolę w gospodarce Korei Południowej. Do dnia
dzisiejszego cechą charakterystyczną gospodarki koreańskiej jest wysoki udział ogromnych
konglomeratów w tworzeniu PKB tego kraju 1 . W roku ubiegłym największy koreański
konglomerat, Samsung Group, wytworzył ok. 20% koreańskiego eksportu i ponad 5% PKB.
Lata 90. przyniosły dalszą liberalizację handlu i kwestii związanych z napływem
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Rząd w dalszym ciągu koncentrował się na
udzielaniu wsparcia gałęziom przemysłu o najwyższej wartości dodanej, jednak w coraz
większym stopniu był to przemysł wysokich technologii2.
W 2009 r. największymi koreańskimi chaebolami pod względem wartości aktywów były: Samsung Group, LG Group, SK
Corporation, Hyundai Group oraz Hanjin.
2 Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, D.C., 2006, s. 4.
1
10
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
Republika Korei nie osiągnęłaby tak długotrwałego wzrostu gospodarczego, gdyby
koncentrowano się jedynie na wykorzystywaniu atutu taniej siły roboczej. W obliczu
stopniowego wzrostu kosztów pracy rząd stopniowo inwestował w rozwój wiedzy: na
początku głównie w szkolnictwo podstawowe i sprowadzanie technologii z zagranicy,
a z czasem w coraz większym stopniu w szkolnictwo wyższe oraz sferę B+R 3 . Badania
przeprowadzone przez Bank Światowy potwierdzają, że akumulacja wiedzy była głównym
wkładem do długookresowego wzrostu gospodarczego Korei Południowej4.
Etapy i czynniki rozwoju Korei Południowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned, The International
Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, D.C., 2006, s. 20.
Korea jest przykładem kraju, który rozwijał się etapowo od gospodarki opartej na
podstawowych czynnikach, jak tania siła robocza, przez okres dominacji przemysłu
ciężkiego, do gospodarki skoncentrowanej na najwyższych technologiach. Efektem
konsekwentnej i skutecznej polityki gospodarczej kraju realizowanej w ostatnich
dziesięcioleciach był awans Republiki Korei do grona państw wysoko rozwiniętych
gospodarczo. Gospodarka koreańska zajmuje obecnie 13. miejsce w świecie pod względem
wartości PKB według parytetu siły nabywczej (ponad 1,3 bln USD) oraz czwarte w Azji (po
Chinach, Japonii i Indiach). Polska gospodarka w tym rankingu plasuje się na 20. pozycji
z PKB sięgającym ok. 660 mld USD5.
W 2011 r. PKB per capita według siły nabywczej Korei Południowej wyniósł ponad 30,2 tys.
USD (w Polsce wskaźnik ten osiągnął ok. 21,2 tys. USD), co było 5. wynikiem wśród krajów
dalekiego wschodu (po Makau 77,6 tys. USD, Singapurze – 61,1 tys. USD, Hong Kongu –
49,9 tys. USD oraz Japonii – 34,3 tys. USD).
Długofalowa polityka wspierania wybranych dziedzin produkcji nie tylko przyczyniła się do
dynamicznego rozwoju Korei Południowej, ale także do silnej modyfikacji struktury
gospodarki tego kraju. W 1960 r. sektorami o największym udziale w wytwarzaniu PKB
Korei Południowej były usługi (47,7%) oraz rolnictwo (35,8%). Sektor przemysłowy
wytwarzał zaledwie 16,5% produktu krajowego. Obecnie gospodarkę koreańską cechuje
silnie rozwinięty sektor przemysłowy (38,2% udziału w tworzeniu PKB) przy relatywnie
niewielkim udziale rolnictwa (3,3%). Do wiodących gałęzi przemysłu należą: przemysł
elektroniczny, petrochemiczny, motoryzacyjny, hutniczy, stoczniowy, maszynowy
i budownictwo. Korea jest światowym liderem w produkcji półprzewodników, ekranów
LCD i plazmowych, elektroniki użytkowej, takiej jak telewizory oraz telefony komórkowe.
Nakłady na badania i rozwój (B+R) wzrosły z 0,25% PKB na początku lat 60. do prawie 3% obecnie. W tym czasie liczba
naukowców wzrosła ponad 100-krotnie (z prawie 2 tys. do ponad 200 tys.): Korea as a Knowledge Economy, op. cit., s. 15.
4 Korea as a Knowledge Economy, op. cit., 2006, s. 1.
5 World Development Indicators database, World Bank.
3
11
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
Sektor usług wytwarza 58,5% PKB Republiki Korei i szacuje się, że ze względu na silną
konkurencję kosztową ze strony wytwórców z innych krajów Azji, sektor ten będzie
odgrywał jeszcze większą rolę w gospodarce koreańskiej.
Ze względu na pewne cechy struktury gospodarczej Korei Południowej, a mianowicie
relatywnie wysoką relację eksportu do PKB (ponad 45%, przy czym w krajach OECD
współczynnik ten wynosi średnio poniżej 30%) oraz zależność gospodarki koreańskiej od
importu surowców (ponad 60% importu stanowią surowce naturalne, z czego 1/3 to ropa
naftowa), kraj ten jest szczególnie podatny na negatywne szoki zewnętrzne. Wszystko to
sprawia, że pomimo mocnych podstaw gospodarczych Korea Południowa w ostatnim czasie
znalazła się wśród państw, które dotknięte zostały skutkami światowego kryzysu
finansowego. Jednak spowolnienie gospodarcze w Korei Południowej miało o wiele
łagodniejszy przebieg niż podczas kryzysu azjatyckiego z drugiej połowy lat 90.6
2.1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze Republiki Korei
W 2011 r. koreański PKB zwiększył się o 4,2%, wobec wzrostu o 6,4% w roku 2010.
Obserwując poniższe dane statystyczne można stwierdzić, że negatywny trend
w gospodarce Korei został odwrócony. Według prognoz OECD w roku 2012 koreański PKB
zwiększy się o ok. 2,5%.
Główne wskaźniki makroekonomiczne Republiki Korei
Lata
2010
Kwartały
I-IV
I
II
2011
III
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
2.3
2.2
2.5
ceny stałe, w % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
P KB
6.4
8.7
7.6
4.5
4.9
Wydatki konsumpcyjne
Nakłady na środki trwałe
4.2
4.1
5.7
3.6
3.2
4.1
2.5
7.1
11.4
6.4
7.0
4.9
-2.2
3.5
3.6
3.3
2.8
2.8
2.5
3.3
2.2
1.7
2.3
3.5
-1.1
-1.6
0.4
4.6
-2.1
0.4
3.2
w % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
Eksport towarów (w ujęciu USD)
14.5
16.6
14.1
Import towarów (w ujęciu USD)
18.9
21.0
19.3
11.3
16.3
16.8
9.6
9.4
6.0
4.7
3.2
0.3
5.2
15.0
20.5
10.8
7.9
6.4
5.5
4.4
0.5
-0.6
5.2
w mld USD
Bilans obrotów bieżących
32.0
1.3
10.3
12.1
8.3
2.6
5.5
7.2
6.0
2.6
11.2
10.0
8.5
Saldo inwestycji bezpośrednich
6.0
3.3
3.9
6.5
10.3
6.2
6.2
6.7
6.4
6.2
4.9
bd.
bd.
Eksport towarów
480.5 103.6 120.7 122.0 134.2 127.7 142.7 141.7 143.6 134.6 138.8 134.8 139.7
Import towarów
427.3 96.2 105.0 105.4 120.7 121.8 135.1 134.2 135.4 132.0 130.3 125.6 130.8
w%
Stopa bezrobocia
3.8
4.7
3.5
3.5
3.4
4.2
3.4
3.1
3.1
3.8
3.3
3.2
3.1
Wskaźnik zatrudnienia
59.4
58.2
60.1
59.9
59.5
58.9
61.0
60.5
58.5
58.6
60.4
59.7
bd.
Wskaźnik cen konsumpcyjnych
2.9
2.7
2.6
2.9
3.4
4.5
4.2
4.8
4.2
3.0
2.4
1.5
1.6
Inflacja bazowa
1.8
1.9
1.6
1.8
1.9
2.9
3.4
3.9
3.8
2.5
1.6
1.3
1.4
w % P KB
Bilans sektora finansów
publicznych
Dług publiczny
2.9
3.1
2.8
2.9
2.8
2.5
2.4
2.4
2.3
bd.
bd.
bd.
bd.
33.5
31.8
33.5
33.7
35.0
32.5
33.8
34.7
36.0
bd.
bd.
bd.
bd.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Major Indicators of the Korean Economy, Korean Development Institute (rok 2012 – dane
szacunkowe)
Kryzys azjatycki do Korei Południowej dotarł w 1998 r. i doprowadził do znaczącego spadku PKB (o 6,9%). Jednak
gospodarka koreańska szybko wróciła na poprzednią ścieżkę wzrostu. W 1999 r. PKB Korei zwiększył się o 9,5%, przekraczając
realny poziom dochodu z roku 1997: Major Indicators of Korean Economy, Korea Development Institute, 2004.4.
6
12
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
Gospodarkę Republiki Korei charakteryzują stosunkowo niskie wskaźniki inflacji
i bezrobocia. Szacuje się, że w 2012 roku inflacja osiągnie poziom 2,1% (wobec 4,4% w roku
2011). Czynnikiem, który zdecydowanie osłabiał presję inflacyjną było umacnianie się
koreańskiej waluty wobec dolara amerykańskiego, co spowolniło konsekwencje wzrostu cen
surowców na światowych rynkach dla koreańskiej gospodarki.
W 2011 r. bezrobocie w Republice Korei wyniosło 3,4%, co oznacza niewielki spadek
w stosunku do roku 2010. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3,8%.
Republika Korei to kraj znany z prężnego eksportu i aktywnej promocji własnych marek na
światowych rynkach. Pomimo braku dostępu do strategicznych surowców, ograniczonej
powierzchni kraju oraz skomplikowanej sytuacji geopolitycznej kraj ten osiąga dodatnie
saldo obrotów bieżących.
Pod koniec lat pięćdziesiątych całkowite obroty handlu zagranicznego Republiki Korei nie
przekraczały 500 mln USD, przy eksporcie na poziomie zaledwie 22 mln USD. Okresem
przełomowym w historii koreańskiej wymiany handlowej z zagranicą były lata 80. XX w.,
kiedy po raz pierwszy została osiągnięta nadwyżka eksportu na importem a skumulowane
obroty handlu zagranicznego Republiki Korei przekroczyły 100 mld USD. W połowie lat 90.
łączne obroty osiągnęły kwotę 200 mld USD, a w 2011 r. rekordową wielkość ok. 1,07 bln
USD, która była wieksza o prawie 190 mld USD w porównaniu do roku 2010.
Obroty handlu zagranicznego Republiki Korei
(w mln USD)
550,00
450,00
Eksport
Import
Saldo
350,00
250,00
150,00
50,00
-50,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea International Trade Assosiation
W 2011 r. Republika Korei była siódmym krajem na świecie i trzecim po Chinach i Japonii
krajem Azji pod względem wielkości eksportu, który wyniósł 556,5 mld USD. Cechą
charakterystyczną struktury towarowej eksportu Korei jest znaczący udział wyrobów
o wysokim zaawansowaniu technologicznym przekraczający obecnie 1/3 całkowitej wartości
towarów wysyłanych za granicę.
13
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
Głównymi koreańskimi dobrami eksportowymi są wyroby przemysłu ciężkiego,
maszynowego (w tym szczególnie statki) i chemicznego, stanowiące ok. 80% eksportu.
Rynkami docelowymi dla produktów z Korei Południowej są przed wszystkim: Chiny, UE,
USA, ASEAN7 i Japonia.
Z kolei towarami dominującymi w imporcie do Republiki Korei są surowce naturalne, w tym
w szczególności surowce energetyczne. Dobra inwestycyjne stanowią niecałe 30% importu,
natomiast dobra konsumpcyjne niewiele ponad 9%. Najważniejszymi rynkami
zaopatrującymi Koreę Południową w dobra importowe są Chiny, Japonia, USA, UE, ASEAN
i Arabia Saudyjska.
Najwyższą nadwyżkę w obrotach handlu zagranicznego Korea Południowa odnotowuje
z Unią Europejską, Chinami, USA i Meksykiem, natomiast największy deficyt z Japonią oraz
krajami, z których sprowadza surowce, a mianowicie Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi
Emiratami Arabskimi oraz Australią.
Inwestycje zagraniczne w Republice Korei
Według informacji Koreańskiej Agencji Promocji Handlu i Inwestycji KOTRA, od 2004 r.
roczny napływ inwestycji zagranicznych do Republiki Korei utrzymuje się na poziomie
powyżej 10 mld USD. W roku ubiegłym w ramach ponad 2,9 tys. projektów BIZ napłynęły
do Korei inwestycje o łącznej wartości 13,6 mld USD.
Napływ BIZ do Korei Południowej
Napływ BIZ
(w mln. USD)
Liczba nowych
inwe stycji
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11,247
10,516
11,712
11,484
13,071
13,674
5,523
6,068
4,286
2,682
3,039
2,926
Wśród inwestycji zagranicznych w Korei dominują projekty usługowe, które od lat stanowią
ponad 2/3 wartości BIZ. Do grupy tej zaliczono m.in. sektor bankowy, inwestycje w centra
badawczo–rozwojowe, usługi typu off-shore, a także inwestycje infrastrukturalne (m.in.
centra handlowo–wystawiennicze).
Najwięksi zagraniczni inwestorzy w Korei pochodzą z państw Unii Europejskiej, Stanów
Zjednoczonych oraz Japonii. W 2011 r. udział w inwestycjach zagranicznych wyniósł
odpowiednio:
- Unia Europejska (36,8%);
- USA (17,3%);
- Japonia (16,7%);
- pozostałe (29,2%).
Wśród zrealizowanych projektów inwestycyjnych największy udział miały inwestycje
o wartości powyżej 100 mln USD, stanowiące wartościowo 60,6% całkowitego napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Korei.
ASEAN – ang. Association of Southeast Asian Nations, w skład którego wchodzą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma i Kambodża.
7
14
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
2.2. Sytuacja w kluczowych sektorach gospodarki koreańskiej
Największe koreańskie firmy skutecznie wykorzystały obecny kryzys gospodarczy do
umocnienia swoich pozycji na światowych rynkach, mimo iż dla wielu krajów ubiegłe lata
były okresem spowolnienia gospodarczego, a produkcja Korei Południowej ukierunkowana
jest na eksport.
W 2011 r. przychód netto Hyundai Motor, czwartego na świecie producenta samochodów,
wyniósł ok. 7,04 mld USD i był o 38% większy niż w roku poprzednim. Z kolei Samsung
Electronics, światowy lider w produkcji sprzętu elektronicznego, zanotował przychód netto
rzędu 12,3 mld USD. Na liście dobrze prosperujących koreańskich gigantów znalazły się
również: LG Electronics, największy rywal Samsunga; SK Telecom, największy koreański
operator telefonii komórkowej; LG Chem, największa koreańska firma przemysłu
chemicznego; Doosan Heavy Industries and Construction, przedsiębiorstwo wiodące
w budowie elektrowni atomowych i cieplnych; a także POSCO, trzeci na świecie producent
stali.
Szczególnie koreańskie firmy sektora IT oraz przemysłu samochodowego korzystały
z obniżonej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Wbrew osłabieniu koniunktury, na
wielu rynkach eksportowych Korei Południowej bardzo dobrze radziły sobie firmy
zorientowane na sprzedaż za granicę.
W 2011 roku przychody Samsung Electronics z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych
wzrosły o 47% w stosunku do 2010 roku i wyniosły 48,2 mld USD, co sprawiło iż Samsung
Electronics wyprzedził Nokię (33,3 mld USD) i stał się liderem rynku. Samsung jest również
największym na świecie producentem urządzeń zapisywania i przechowywania danych
używanych w komputerach oraz telefonach komórkowych. Dzięki swej różnorodnej ofercie
koreański potentat w dziedzinie elektroniki jest w stanie bardziej skutecznie od
konkurentów z zagranicy ograniczyć wpływ światowego spowolnienia gospodarczego.
Wielkie koreańskie koncerny dostrzegają symptomy ożywienia gospodarczego i wychodzą
im naprzeciw realizując odkładane wcześniej plany inwestycyjne. Przykładowo Samsung
Electronics planuje osiągnąć do końca 2020 roku przychody na poziomie 400 mld USD co
pozwoli mu znaleźć się w pierwszej piątce największych światowych marek. Drogą do
osiągnięcia tego celu mają być inwestycje w nowe obszary produkcyjno–technologiczne
związane z branżami: zdrowotną, medyczną i biotechnologiczną.
Pozycja na rynku wybranych przedsiębiorstw koreańskich
Nazwa firmy
Samsung Electronics
Hyundai Motor
LG Electronics
LG Chem
LG Display
SK Telecom
POSCO
Doosan Heavy Industries
& Construction
Olleh KT
Pozycja na rynku
Największy na świecie producent telewizorów, lider w spredaży
telefonów komórkowych
Czwarty światowy producent samochodów
Drugi światowy producent telewizorów, piąty producent telefonów
komórkowych
Największy koreański producent branży chemicznej specjalizujący się
w produkcji baterii oraz części do LCD
Największy światowy producent płaskich ekranów
Największy koreański operator telefonii komórkowej
Trzeci światowy producent stali
Przedsiębiorstwo specjalizujące się w budowie elektrowni atomowych
i cieplnych
Największy koreański dostawca usług telekomunikacyjnych
i internetowych
15
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Gospodarka Republiki Korei
LG Display planuje rozwijać swoje możliwości w branży wyświetlaczy AMOLED oraz
rozpocząć działalność w nowym obszarze innowacyjnych wyświetlaczy elastycznych.
W planach firmy jest również rozszerzenie działalności ekologicznej związanej z instalacją
cienkowarstwowych ogniw słonecznych w wyświetlaczach LCD.
Z kolei LG Chem ma w planach poprawę konkurencyjności w głównych obszarach swojej
działalności poprzez zwiększenie kosztów na poprawę jakości w dziedzinie petrochemicznej,
opracowując nowe, innowacyjne produkty specjalne, katalizatory oraz ekologiczne
plastyfikatory.
16
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Współpraca gospodarcza z Polską
3. Współpraca gospodarcza z Polską
3.1. Prawno-traktatowe podstawy współpracy
Do ważniejszych dokumentów regulujących
Rzeczypospolitą Polską a Republiką Korei należą:
·
·
·
·
·
·
stosunki
gospodarcze
pomiędzy
Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji podpisana w Seulu w dniu
1 listopada 1989 r.,
Umowa o współpracy naukowo–technicznej zawarta w dniu 29 października 1993 r.,
Ramowa Umowa o Handlu i Współpracy zawarta w Brukseli w dniu 19 marca 2001 r.
pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei,
Umowa miedzy Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.) i Korea
Export Insurance Corporation zawarta w dniu 23 grudnia 2004 r.,
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei
o współpracy gospodarczej zawarta w Warszawie w dniu 3 grudnia 2004 r.,
Memorandum of Understanding pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii RP
a National Veterinary Research and Quarantine Service (koreański nadzór weterynaryjny)
Republiki Korei podpisane w dniu 12 marca 2007 r.
W 2007 r. rozpoczęto negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei dotyczące
porozumienia o wolnym handlu (KOREU FTA), którego celem jest znacząca liberalizacja
obrotów handlowych między partnerami. Umowa została zawarta w październiku 2009 r.
Postanowienia FTA zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2011 roku.
Republika Korei jest stosunkowo nowym partnerem handlowym Polski. Początki
współpracy handlowej pomiędzy tymi krajami datują się na rok 1988. Jednak polski rynek
szybko stał się obiektem zainteresowania firm koreańskich, co znalazło odzwierciedlenie we
wzroście importu z Korei oraz w zaangażowaniu inwestycyjnym firm koreańskich w Polsce.
3.2. Współpraca handlowa
W wymianie handlowej między Polską a Koreą Południową występuje znacząca
i narastająca dysproporcja w kierunku przepływu towarów. W ostatnich latach Republika
Korei była trzecim po Chinach i Rosji krajem, z którym Polska odnotowywała najwyższy
deficyt w obrotach handlowych (-4,2 mld USD, wobec -12,1 mld USD w handlu z Chinami
oraz -7,8 mld USD w handlu z Rosją). W pierwszych 9 miesiącach 2012 roku wartość
polskiego eksportu do Korei Południowej wyniosła niewiele ponad 0,38 mld USD (wzrost
o 0,5% w stosunku do całego roku 2011) przy wielokrotnie wyższym imporcie sięgającym 2,8
mld USD.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w ciągu ostatnich 5 lat polski eksport do Korei
zwiększył się ponad 1,5-krotnie, co daje średni roczny przyrost rzędu 25,2%. W tym samym
czasie import z Republiki Korei wzrastał średnio o ponad 20% rocznie.
17
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Współpraca gospodarcza z Polską
Obroty handlu zagranicznego Polski z Republiką Korei
(w mld USD)
5.0
4.0
Eksport
3.0
Import
2.0
Saldo
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Opra cowanie wła sne na podsta wie Korea Interna tional Trade Association
Znacząca dysproporcja w handlu pomiędzy Polską a Republiką Korei zarówno w skali, jak
i dynamice ma swoje uzasadnienie w jednoczesnym występowaniu następujących
czynników:
a. Inwestycje koreańskie w Polsce - Republika Korei należy do grupy znaczących
inwestorów zagranicznych w Polsce. Wartość inwestycji zadeklarowanych przez
koreańskie firmy w Polsce wynosi ok. 1,7 mld USD. Polityka przedsiębiorstw
koreańskich inwestujących poza granicami kraju zakłada całkowitą zależność
produkcyjną zagranicznych oddziałów od dostaw komponentów i parku
maszynowego z Korei.
b. Import inwestycyjny - Republika Korei jest znaczącym producentem komponentów do
produkcji oraz maszyn i urządzeń, przez co jest liczącym się dostawcą dóbr
inwestycyjnych na rynek polski.
c. Struktura przemysłowa gospodarki i handlu - gospodarka Republiki Korei
ukierunkowana jest głównie na produkcję na potrzeby eksportowe produktów
o wysokiej wartości dodanej (głównie przemysł elektroniczny, motoryzacyjny,
stoczniowy). Czynnik ten sprawia, iż wśród produktów konsumpcyjnych
importowanych przez Polskę wiodące pozycje zajmowane są przez produkty
wysokoprzetworzone takie jak sprzęt RTV i pojazdy samochodowe.
d. Ścisła orientacja polskiego eksportu na rynek Unii Europejskiej - Polska wymiana
handlowa realizowana jest w większości w obrębie rynku Unii Europejskiej. Na
podstawie obserwacji WPHI w Seulu wynika, iż nie wszystkie polskie
przedsiębiorstwa gotowe są na podjęcie działań związanych z aktywizacją sprzedaży
na odległych rynkach azjatyckich, co wiązałoby się z koniecznością inwestycji
w zwiększenie ich mocy produkcyjnych. Ponadto, wiele firm wskazuje na znaczne
różnice w preferencjach konsumentów koreańskich w porównaniu z rynkami
europejskimi, co sprawia, że zmiana cech produktów mogłaby okazać się zbyt
ryzykowna biorąc pod uwagę potencjalną wielkość sprzedaży.
e. Ochrona rynku koreańskiego - Republika Korei należy do rynków silnie chronionych
przed importem zarówno barierami taryfowymi (cła) jak i barierami pozataryfowymi
18
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Współpraca gospodarcza z Polską
(bariery administracyjne, rejestracyjne, jakościowe). Jednakże, w związku ze
spodziewanym wejściem w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską
a Republiką Korei problem ten będzie sukcesywnie ograniczany.
Polska jest czołowym partnerem handlowym Republiki Korei w Europie Środkowej. Nasz
kraj generuje najwyższe obroty handlowe z Koreą spośród nowych członków Unii
Europejskiej.
Obroty handlowe wybranych krajów Europy Środkowej z Republiką Korei
w pierwszych 9 miesiącach 2012 r.
w mln USD
Polska
Czechy
Węgry
Import z Korei
2 810
1 364
886
Eksport do Korei
380
441
345
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea International Trade Association
Słowacja
3 396
117
Struktura towarowa polskiego eksportu
Analiza statystyk handlowych Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego
(KITA) wskazuje, że do głównych grup towarowych będących przedmiotem polskiego
eksportu do Korei Południowej należą: silniki wysokoprężne (kod HS 8404), mięso
wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone (kod HS 0203), wyroby ceramiczne do celów
laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych (kod HS 6909), części i akcesoria do
pojazdów mechanicznych (kod HS 8708) oraz dyski, taśmy półprzewodnikowe, urządzenia
pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięków lub innych
danych (kod HS 8523).
Główne grupy towarowe w polskim eksporcie do Korei Południowej
w pierwszych 9 miesiącach 2012 r.
Kod celny
HS
8408
0203
6909
8708
8523
8479
7326
8421
8409
9013
Wartość polskiego
eksportu do Korei
(w tys. USD)
97 007
39,253
Nazwa produktu
Silniki wysokoprężne
Mięso wieprzowe swieże, chłodzone lub mrożone
Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych,
16 847
chemicznych lub innych technicznych
Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych
15 762
Dyski, taśmy, półprzewodnikowe, urządzenia pamięci
trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do
11 571
rejestrowania dźwięku lub innych danych
Maszyny i urządzenia mechaniczne
10 745
Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali
10 338
Wirówki, włączając suszarki do filtrowania lub
oczyszczania, urządzenia i aparatura do cieczy lub
9 265
gazów
Części nadające się do stosowania do silników
7 181
spalinowych
Urządzenia ciekłokrystaliczne
6 986
Razem
224 955
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea International Trade Association
Udział w polskim
eksporcie do Korei
(w %)
25,5
10,3
4,3
4,1
3,0
2,8
2,7
2,4
1,9
1,8
59,2
Grupami towarów, w handlu którymi odnotowano najwyższy wzrost eksportu z Polski do
Republiki Korei w latach 2004–2012 (pierwsze 9 miesięcy) były: silniki wysokoprężne (HS
19
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Współpraca gospodarcza z Polską
8408, wzrost o 83 mln USD); mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone (HS 0203,
wzrost o 30 mln USD); dyski, taśmy, półprzewodnikowe, urządzenia pamięci trwałej, „karty
inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych danych (HS 8523, wzrost
o 11,5 mln USD) oraz maszyny i urządzenia mechaniczne (HS 8479, wzrost o 10,5 mln USD) .
3.3. Współpraca inwestycyjna
Według danych Export–Import Bank of Korea (EXIM) łączna kwota zainwestowana
w Polsce przez firmy koreańskie wynosi 1,4 mld USD. Jest to najwyższa wartość inwestycji
koreańskich w krajach będących członkami Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Powyższe
źródło podaje liczbę ok. 150 firm koreańskich, które zarejestrowały w Polsce działalność
gospodarczą.
Do najważniejszych inwestorów koreańskich w Polsce należą:
·
·
·
·
·
·
Grupa LG - koncern LG obecny jest w Polsce w 2 lokalizacjach tj. w Mławie (LG
Electronics) oraz w Kobierzycach pod Wrocławiem (LG Display). Obie inwestycje
obejmują
produkcję
wyrobów
elektronicznych
(telewizory
plazmowe,
ciekłokrystaliczne oraz sprzęt gospodarstwa domowego). Należy zaznaczyć, iż
inwestycja w Kobierzycach jest największym projektem typu greenfield
zrealizowanym w Polsce. Łączne deklarowane zaangażowanie kapitałowe koncernu
LG w Polsce szacowane jest na ponad 1 mld EUR przy zatrudnieniu blisko 13 tys. osób.
Liczby te uwzględniają inwestycje dostawców koncernu, tj. czołowe koreańskie firmy
z branży elektronicznej, takie jak Heesung Electronics, Ochsung Display, Dong Yang
Electronics, LG Innotek oraz Lucky SMT;
Grupa SK - będąca trzecim co do wielkości konglomeratem przemysłowym Korei
grupa SK posiada 2 fabryki w Polsce. SK Eurochem Sp. z o.o. we Włocławku (joint
venture z polską firmą Anwil) był pierwszym inwestorem koreańskim w Polsce.
Produkcja w fabryce obejmuje granulat PET. Ponadto, siostrzana spółka SKC
zdecydowała się na inwestycję w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(podstrefa Dzierżoniów) w produkcję powłok do ekranów ciekłokrystalicznych;
Samsung – firma zadecydowała o otwarciu w Polsce centrum badawczo–rozwojowego
oprogramowania dla ekranów ciekłokrystalicznych i telefonów komórkowych
produkowanych w fabrykach na Węgrzech i na Słowacji. Do niedawna koncern nie
posiadał produkcji w Polsce, jednak w I połowie 2010 r. Samsung Electronics podpisał
z Amicą Wronki S.A. umowę o zakupie wronieckich fabryk pralek i lodówek;
Mando – największa koreańska inwestycja w Polsce w 2011 r. Firma zdecydowała się
na budowę fabryki układów hamulcowych i systemów wspomagania kierownicy
w Wałbrzychu;
Daewoo Electronics - firma produkuje telewizory w fabryce w Pruszkowie
k. Warszawy.
Humax - największy koreański producent dekoderów do odbioru telewizji satelitarnej
i kablowej posiada fabrykę sprzętu w Bełchatowie.
Republika Korei nie należy do regionów będących strategicznym celem inwestycyjnym
polskich przedsiębiorców. Odległość geograficzna i wysokie koszty pracy w Korei to główne
czynniki przemawiające za tym, iż Polska jako początkujący inwestor zagraniczny nie jest
obecna w Korei z projektami typu greenfield. Do połowy 2012 r. jedynym rozpoznanym
20
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Współpraca gospodarcza z Polską
inwestorem polskim na rynku koreańskim jest spółka Selena S.A. (sektor chemii budowlanej)
posiadająca udziały w koreańskim przedsiębiorstwie Hamil Corporation.
3.4. Bariery w rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej
Znaczne zaangażowanie kapitałowe Republiki Korei w Polsce oraz rozwijająca się wymiana
handlowa między krajami są ograniczone szeregiem czynników rynkowych
i administracyjnych, wśród których należy wymienić:
a. Instrumenty ochrony rynku stosowane przez stronę koreańską. Republika Korei należy
obecnie do jednego z najbardziej chronionych rynków wśród wszystkich krajów OECD.
Wśród instrumentów ochronnych stosowane są wysokie stawki celne oraz uciążliwe
bariery administracyjne (środki pozataryfowe). Umowa o wolnym handlu pomiędzy
Unią Europejską a Republiką Korei (EU-Korea FTA), która weszła w życie w połowie
2011 r., wprowadza jednak istotne ułatwienia w wielu obszarach wymiany handlowej.
b. Dystans geograficzny i bariery infrastrukturalne. Pomimo rozwijającej się współpracy
gospodarczej brak jest bezpośredniego połączenia lotniczego między Polską
a Republiką Korei. Fakt ten ma istotny wpływ nie tylko na rozwój współpracy
handlowej i inwestycyjnej, ale również turystyki przyjazdowej do Polski. Otwarcie
bezpośredniego połączenia między Seulem a Pragą w 2005 r. spowodowało wzrost
napływu turystów koreańskich do Republiki Czeskiej o 40% w ciągu pierwszych
6 miesięcy funkcjonowania połączenia.
c. Bariery kulturowe. Polska i Korea należą do różnych grup kulturowych, co ma
znaczące konsekwencje w relacjach biznesowych, np. w negocjacjach czy kulturze
pracy. Problematyka ta została szczegółowo opisana w rozdziale 7.
21
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
4. Poradnik eksportera
Niniejszy rozdział poświęcony jest barierom w dostępie do rynku koreańskiego oraz
ogólnym założeniom umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską
a Republiką Korei. W dalszej części przedstawiono ogólną charakterystykę rynku
zamówień publicznych w Korei Południowej, a także koreańskiej branży targowowystawienniczej.
4.1. Bariery dostępu do rynku koreańskiego
Obowiązująca taryfa celna, główny instrument polityki handlowej Republiki Korei,
jest oparta o scaloną nomenklaturę określania i kodowania towarów HS i zawiera
11 169 pozycji towarowych, ponad 100 różnych rodzajów i poziomów stawek
(w większości ad valorem). Obecnie występują następujące rodzaje taryf celnych:
1. Taryfa ustawowa, w ramach której występują:
 taryfa podstawowa;
 taryfa tymczasowa, stosowana okresowo zamiast taryfy podstawowej ze
względów gospodarczych;
2. Taryfa preferencyjna (ulgowa), w tym:
 taryfa wynikająca z umowy z WTO;
 taryfa wynikająca z uczestnictwa Republiki Korei w systemie taryfowym
GSTP (Global System of Trade Preferences) w odniesieniu do 26 pozycji
towarowych według HS - stawki niższe o 10% od stawek podstawowych;
 taryfa wynikająca z ustaleń w ramach Umowy z Bangkoku w odniesieniu do
250 pozycji towarowych według HS – stawki średnio niższe o 30% od
podstawowych;
 taryfa dla krajów rozwijających się, wynikająca z uzgodnień w ramach TNDC
(Trade Negotiations among Develping Countries) w odniesieniu do 12 pozycji
towarowych według HS - stawki niższe o 10% od podstawowych;
 taryfa dla krajów zaliczanych do grupy LDC (Least Developed Countries)
wprowadzona w 2000 r. w odniesieniu do 80 towarów według HS
z możliwością redukcji stawek od 7,5% do 100%;
 taryfa wynikająca z umów o wolnym handlu (w tym m.in. z umowy
o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei – EU-Korea
FTA).
3. Taryfa elastyczna, w tym:
 taryfa stosowana celem regulacji handlu zagranicznego w uzasadnionych
przypadkach (cła antydumpingowe, odwetowe, specjalne, wyrównawcze).
Stawki związane, wynikające z Umowy z WTO stanowią ponad 90% ogółu stawek.
Średnia stawka podstawowa wynosi 13,8%, przy czym dla towarów przemysłowych
7,5%, a dla artykułów rolno-spożywczych 50,3%. W wyniku znacznych redukcji,
która miała miejsce w 1997 r., stawka dla 2/3 wszystkich towarów przemysłowych
wynosi 8%.
22
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Wypełnianie luki pomiędzy stawkami podstawowymi a preferencyjnymi odbywa się
drogą tymczasowego zastosowania stawek „elastycznych” i zastąpienia nimi stawek
preferencyjnych. Ponadto stawki autonomiczne (głównie dla surowców
i komponentów do produkcji) stosuje się również dla artykułów rolno-spożywczych.
Kontyngenty taryfowe są wyprowadzane wówczas, gdy:




Niezbędny jest import danego towaru dla zrównoważenia rynku wewnętrznego;
Niezbędna jest stabilizacja cen krajowych, przy gwałtownym wzroście cen
towarów importowanych;
Brak jest produkcji krajowej;
Niezbędne jest zrównoważenie stawek celnych na towary importowane.
Stawka celna w ramach kontyngentu jest znacznie niższa od stawki podstawowej.
Koreańskie prawo celne przewiduje system ulg celnych oznaczających częściowe lub
całkowite zwolnienie z cła w przypadkach ochrony lub rozwoju krajowego
przemysłu, promocji naukowych i badań akademickich, czy też dotyczących
ochrony środowiska.
System zwolnień lub redukcji może być:
Bezwarunkowy, obejmujący:




Zwolnienia z cła od towarów dla agencji rządowych;
Zwolnienia z cła dyplomatów;
Zwolnienia z cła towarów reimportowanych;
Zmniejszenie z powodu uszkodzenia zmniejszającego wartość towaru.
Warunkowy, obejmujący zmniejszenie bądź zniesienie cła na towary specjalnego
przeznaczenia, w pewnym okresie czasu, dotyczący takich towarów jak:






Przeznaczonych na badania naukowe;
O zaawansowanej technologii lub przeznaczonych dla przemysłu obronnego;
Szczególnego przeznaczenia;
Przeznaczonych do ochrony środowiska;
Surowców do produkcji samolotów;
Towarów przeznaczonych do reeksportu.
W odniesieniu do importowanych towarów stosuje się dodatkowo opłaty inne niż
cła importowe, a mianowicie:




Podatek akcyzowy – towary luksusowe – stawki od 10 do 20%;
Podatek od alkoholi – od 5 do 10%;
Podatek VAT od wszystkich towarów pochodzących z importu – stawka 10%;
Podatek edukacyjny – płacą płatnicy podatku akcyzowego oraz podatku od
alkoholi – stawka od 10 do 30%;
 Podatek transportowy – płacą go odbiorcy importowanej ropy naftowej,
benzyny, oleju napędowego, pobranego ze składu celnego.
23
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Poza barierami taryfowymi stosowane są również bariery pozataryfowe, do których
zaliczane są:
Zakazy importu – na liście towarów zakazanych znajdują się następujące pozycje:
 Książki, publikacje, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe i wizualne, rzeźby oraz
artykuły podobnej natury, które mogą naruszyć porządek prawny,
bezpieczeństwo publiczne, bądź panujące obyczaje;
 Towary, które ujawniają poufne informacje rządu lub służb wywiadowczych;
 Monety, banknoty, znaki bankowe, obligacje i/lub inne dokumenty handlowe
podrobione, sfałszowane, bądź ich imitacje.
Ograniczenia importowe – ze względu na ochronę gospodarki oraz bezpieczeństwo
Korei, a także panujące warunki sanitarno–weterynaryjne, sprowadzanie pewnych
grup towarowych może być ograniczone. Wówczas mogą być zastosowane
kontyngenty importowe, bądź ograniczenia przewidziane w dwustronnych
umowach handlowych lub innych porozumieniach.
Wiele ograniczeń importowych przewiduje spełnienie nie tylko wymogów
koreańskich władz celnych, ale również innych aktów prawnych i przepisów agencji
rządowych, z którymi współpracują władze celne. Wspomniane wyżej
rozporządzenia mogą np. zabronić wejścia do wskazanych portów, ograniczyć
poruszanie się, składowanie lub zastosowanie, bądź też wymagają obróbki,
etykietowania lub przetworzenia, jako warunków dopuszczenia towarów do obrotu.
Odprawa celna jest dokonywana wówczas, gdy dodatkowe wymogi zostaną
spełnione. Eksporter powinien upewnić się, czy koreański importer zapewnił pełną
informację dotyczącą np. opakowania i etykietowania produktów.
Cło i procedury celne
Kwestie kontroli celnej w Republice Korei nadzorowane są przez Koreańską Służbę
Celną (Korean Customs Service). Dla eksporterów i importerów dostępna jest strona
internetowa http://english.customs.go.kr. Podany serwis umożliwia m.in.:



Weryfikację certyfikatów pochodzenia produktów;
Określenie stawek celnych na podstawie 10-cyfrowego kodu celnego;
Sprawdzenie kursów wymiany walut aktualnych na dzień naliczania
wysokości cła.
Problemem, na który może natrafić firma eksportująca towar z Unii Europejskiej
może być identyfikacja kodu celnego (kod HS). Nomenklatura unijna i koreańska jest
zazwyczaj zgodna do 6-tej cyfry kodu, po której mogą występować nieznaczne
rozbieżności. W przypadku problemów z ustaleniem kodu celnego prosimy
o kontakt z WPHI w Seulu.
Procedura odprawy celnej produktów jest ułatwiona poprzez zastosowanie systemu
elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange).
24
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Standardowa forma odprawy celnej towarów
Złożenie deklaracji importowej
Weryfikacja deklaracji/Akceptacja
Zwolnienie towaru
Płatność cła
Złożenie deklaracji celnej przez importera może nastąpić przed fizycznym dotarciem
towaru do granicy Republiki Korei. Jest to procedura obciążająca głównie importera
jednak ze względu na wymaganą do przedstawienia dokumentację dotyczy również
eksportera. Wśród dokumentów wymaganych do załączenia do deklaracji
importowej znajdują się:








Licencja importowa (niektóre towary, np. wyroby alkoholowe, wymagają
w Korei posiadania licencji importowej, dlatego istotne jest każdorazowe
sprawdzenie przez eksportera obowiązku oraz faktu posiadania licencji przez
partnera koreańskiego);
Faktura;
Deklaracja cenowa (dokument potwierdzający cenę produktu dla potrzeb
ustalenia wysokości cła);
Konosament (B/L – Bill of Lading);
Lista załadunkowa;
Certyfikaty pochodzenia potwierdzone przez właściwy organ kraju
eksportera (w przypadku Polski jest to np. Krajowa Izba Gospodarcza);
Wniosek o zwolnienie celne lub zawieszenie poboru cła (w odniesieniu do
wybranych towarów);
W zależności od towaru może być wymagana specyfikacja produktu
(specification of the product; zawierająca listę składników oraz certyfikat analizy
- Certificate of Analysis [COA] - dokument weryfikujący zgodność właściwości
produktu z jego specyfikacją i standardami wytwarzania; często zawiera
wyniki testów przeprowadzonych na produkcie), diagram procesu produkcji
(processing flow chart), lub świadectwo zdrowia (health certificate). W celu
ustalenia listy wymaganych dokumentów prosimy o kontakt z WPHI
w Seulu.
Według przepisów koreańskich, cło należy opłacić w ciągu 15 dni od dnia akceptacji
przez służbę celną deklaracji importowej.
25
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
4.2. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i związanego z tym
przyjęcia przez nasz kraj zasad wspólnej polityki handlowej UE, warunki handlu
polskich przedsiębiorstw z krajami spoza Wspólnoty determinowane są przez zapisy
umów zawartych przez Unię Europejską z określonym państwem. W 2009 r.
zakończyły się negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei dotyczące
wprowadzenia umowy o wolnym handlu (FTA). Dokument podpisano
15 października 2009 r., a zaczął obowiązywać od lipca 2011 r. Według danych
Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych 9 miesięcy obowiązywania umowy, eksport
produktów z UE wzrósł o 35%, co stanowi sumę w wysokości 6,7 mld EUR,
w porównaniu do analogicznego okresu zaczynając od 2007 roku. W rozbiciu na
kategorie liberalizacji produktów dane wyglądają nastepująco:
1. eksport produktów w pełni zliberalizowanych (które stanowią 34%
całkowitego eksportu), takich jak wino, niektóre produkty chemiczne,
tkaniny i odzież, wyroby z żelaza i stali, maszyny i urządzenia wzrósł o 2,7
mld EUR (o 46%),
2. eksport produktów częściowo zliberalizowanych (44% całkowitego eksportu),
takich jak samochody i produkty rolne, wzrósł o 3 mld EUR (o 36%),
3. eksport produktów wobec których nie ma zastosowania umowa o wolnym
handlu (18% całkowitego eksportu), m.in. niektórych produktów rolnych,
wzrósł o 1 mld EUR (o 23%).
Umowa przewiduje m.in. stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier
taryfowych pomiędzy stronami, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne
zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.
Większość ceł na towary została zniesiona w momencie wejścia FTA w życie, a po
upływie kolejnych 5 lat wyeliminowane zostaną praktycznie wszystkie ograniczenia
taryfowe na wyroby przemysłowe. W ciągu 7 lat obie strony zniosą 98% ceł na
towary. W przypadku pewnej części wrażliwych artykułów rolno-spożywczych
i rybackich okres eliminacji stawek celnych jest dłuższy niż 7 lat, a takie produkty,
których kraje UE prawie nie eksportują do Korei Południowej (np. ryż)
postanowiono wyłączyć z umowy.
W wymianie handlowej pomiędzy Polską a Koreą Południową bazowa taryfa celna
w polskim eksporcie ważona wielkością obrotów kształtuje się na poziomie
przekraczającym 7%. Wprowadzenie EU-Korea FTA daje możliwość zmniejszenia
średniej taryfy do ok. 1,2% już po roku obowiązywania umowy. Z kolei w imporcie
z Korei średni poziom taryfy celnej bez uwzględnienia FTA ważonej wielkością
obrotów wynosi ok. 2%, a umowa umożliwia zmniejszenie jej prawie do 0% w rok
po jej wejściu w życie.
26
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Harmonogram zmniejszania obciążeń taryfowych
w handlu pomiędzy Polską a Koreą Południową na mocy postanowień EU-Korea FTA
7,1
0,1
0,0
0,5
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,7
0,1
2013
1,2
2012
1,7
2011
2,0
basic duty
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Import z Korei do Polski
Eksport z Polski do Korei
W jaki sposób polski eksporter może skorzystać z preferencyjnych stawek celnych
w ramach FTA z Republiką Korei?
Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nie
wprowadza automatycznego zmniejszenia obciążeń taryfowych, a jedynie daje taką
możliwość firmom spełniającym określone warunki formalne związane z regułami
pochodzenia eksportowanego towaru.
Od polskich eksporterów zamierzających skorzystać z preferencji celnych w handlu
z Republiką Korei wymagane będą następujące rodzaje dokumentów:
a) Deklaracja pochodzenia,
b) Dokumenty potwierdzające pochodzenie (jako dokumenty uzupełniające
niezbędne przy weryfikacji pochodzenia towarów przeprowadzanej przez
polskie organy celne).
Eksportowany towar będzie podlegał preferencyjnym stawkom celnym na
podstawie deklaracji pochodzenia, sporządzonej przez eksportera na fakturze,
specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym produkty
w sposób na tle szczegółowy, aby można było je zidentyfikować.
Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona dla towarów spełniających
kryteria pochodzenia przez:
· dowolnego eksportera przy eksporcie partii towaru o całkowitej wartości nie
przekraczającej EUR 6 000;
· eksportera upoważnionego dla partii towaru o całkowitej wartości
przekraczającej EUR 6 000.
Do uzyskania statusu eksportera upoważnionego wymagany jest dokument wydany
przez Służbę Celną. Decyzje o nadaniu upoważnienia podejmowane są po
uprzednim okazaniu przez eksportera wszelkich dokumentów wymaganych do
ustalenia pochodzenia towarów.
27
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Informacje na temat instytucji upoważnionego eksportera można znaleźć na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji o umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską
a Republiką Korei znajduje się na stronie internetowej WPHI w Seulu:
http://www.seoul.trade.gov.pl/pl/KOR-EUFTA.
4.3. Zamówienia publiczne
Prawo Republiki Korei przewiduje możliwość udziału firm zagranicznych
w przetargach publicznych. W takim przypadku językiem przetargu jest język
angielski. Nadzór nad organizacją i prowadzeniem postępowań przetargowych
sprawuje odpowiednik polskiego Urzędu Zamówień Publicznych - Public
Procurement Service (PPS).
Strona internetowa urzędu www.pps.go.kr dostępna jest w języku angielskim
i zawiera pełne informacje dotyczące produktów objętych procedurami
przetargowymi oraz całościowego postępowania przetargowego.
Na przestrzeni ostatnich lat główne produkty zamawianie przez instytucje
publiczne, których zakup objęty był przetargami to:
- sprzęt medyczny;
- sprzęt laboratoryjny;
- sprzęt oświetleniowy;
- komputery i wyposażenie peryferyjne;
- urządzenia komunikacyjne (communications & broadcasting devices).
Na liście produktów objętych przetargami, za które odpowiada Public Procurement
Service nie znajdują się produkty przemysłu obronnego. Jednostką publiczną, która
nadzoruje zakupy w ramach tego sektora jest Defense Acquisition Program
Administration (http://www.dapa.go.kr).
Procedura ubiegania się o kontrakt
Najczęściej występującą formą przetargu jest licytacja elektroniczna, jednak na
obecnym etapie modernizacji koreańskiego systemu zamówień publicznych
zagraniczne firmy nieposiadające siedziby lub oddziału na terytorium Republiki
Korei nie mogą rejestrować się w elektronicznym systemie PPS. Dla takich firm
procedura ubiegania się o kontrakt przebiega następująco:
1. Zgromadzenie przez zainteresowaną firmę dokumentów i formularzy
przetargowych (wzory tych dokumentów zamieszczono w załączniku do
niniejszego opracowania):
- Formularz przetargowy PPS,
- Certyfikat dostawcy,
- Certyfikat producenta,
- Specyfikacja towaru,
- Specyfikacja porównawcza,
- Katalog produktu,
- Plan serwisu posprzedażowego.
28
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Uwaga: w indywidualnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów
lub ich forma może się różnić od przedstawionej przez nas wersji
standardowej, zatem w celu weryfikacji treści i zakresu powyższych
dokumentów zalecamy kontakt z WPHI w Seulu lub bezpośrednio
z pracownikiem Public Procurement Service odpowiedzialnym za dany
przetarg.
2. Dostarczenie 1 oryginału oraz 2 kopii powyższych dokumentów i formularzy
zgodnie z jednym z poniższych sposobów:
a) przesłać pocztą na adres: the Republic of Korea Public Procurement Service,
Building #3, Government Complex-Daejeon 920, Dunsan-Dong, Seo-Gu,
Daejeon, Republic of Korea. zip code 302-701. Przesyłka musi dotrzeć do
urzędu jeden dzień roboczy przed dniem otwarcia ofert. Właściwe
oznakowanie koperty z ofertą musi zawierać:




stwierdzenie „Bidding documents enclosed”,
numer przetargu (INV. No),
czas i datę zamknięcia przetargu,
nazwę końcowego użytkownika przedmiotu przetargu.
Uwaga: przesyłki kurierskie nie będą akceptowane!
b) dostarczyć dokumenty osobiście w dniu zamknięcia przetargu. Firma
zamierzająca wziąć udział w przetargu w trybie bezpośrednim (tj. gdy nie
może skorzystać z uczestnictwa w licytacji elektronicznej lub nie skorzystała
z wysyłki materiałów pocztą) musi zgłosić to w PPS (Bidding Room II)
najpóźniej jedną godzinę przed momentem zamknięcia przetargu.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu pośredniczy
w zamieszczeniu wybranych ogłoszeń przetargowych PPS na stronie Portalu
Promocji Eksportu (http://www.eksporter.gov.pl).
4.4. Targi i wystawy w Republice Korei
W ostatnich latach jednym z celów polityki gospodarczej Republiki Korei było
uczynienie z Korei centrum targowo-wystawienniczego Azji Wschodniej. Wysokie
nakłady inwestycyjne pozwoliły na budowę wielkopowierzchniowych ośrodków
targowo–wystawienniczych. W Korei Południowej znajduje się 12 ośrodków
targowych, z czego 5 w Seulu i okolicach.
W 2011 r. w Republice Korei odbyło się 403 imprez targowo-wystawienniczych.
Średnia liczba wystawców wyniosła 135 firmy, z czego średnia liczba wystawców
zagranicznych to 32. Liczba odwiedzających targi w Korei jest bardzo zróżnicowana
ze względu na wielkość i charakter poszczególnych ośrodków targowych. Średnia
liczba gości na targach w 2011 roku (zazwyczaj wydarzeniach czterodniowych)
wyniosła 32,6 tys. osób.
29
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Wśród imprez targowo–wystawienniczych
przemysłowych należy wyróżnić:
·
·
·
·
·
·
·
·
w
poszczególnych
gałęziach
Sektor spożywczy – Seoul Food & Hotel Expo - www.seoulfood.or.kr
Sektor kosmetyczny – COSMOBEAUTY SEOUL - www.cosmobeautyseoul.com
Sektor medyczny – KIMES – www.kimes.co.kr
Sektor motoryzacyjny – SEOUL MOTOR SHOW – www.motorshow.co.kr
Sektor stoczniowy - KORMARINE – www.kormarine.net
Sektor elektroniczny – IT EXPO BUSAN – www.itexpo.or.kr
Sektor maszynowy – DAMEX – www.damex.or.kr
Sektor meblarski – KOFURN - www.kofurn.or.kr
Ośrodki targowo-wystawiennicze w Republice Korei
Nazwa ośrodka
Powierzchnia
Strona internetowa
KINTEX
53 975 m2
www.kintex.com
COEX
36 007 m2
www.coex.co.kr
2
BEXCO
26 508 m
www.bexco.co.kr
EXCO
11 616 m2
www.excodaegu.co.kr
KDJ Center
9 072 m2
www.kdjcenter.or.kr
2
Songdo ConvensiA
8 416 m
www.songdoconvensia.com
SETEC
7 948 m2
www.setec.or.kr
2
CECO
7 827 m
www.ceco.co.kr
AT Center
7 422 m2
www.atcenter.co.kr
KOTREX
4 200 m2
www.kotrex.com
2
DCC
2 520 m
www.daejeoncvb.or.kr
ICC JEJU
2 394 m2
www.iccjeju.co.kr
Razem
177 907 m2
-
Lokalizacja
Goyang
Seul
Busan
Daegu
Gwangju
Incheon
Seul
Changwon
Seul
Daejeon
Daejeon
Jeju
-
Do najważniejszych ośrodków targowych Republiki Korei należą:
1. KINTEX
KINTEX jest największym ośrodkiem targowo–wystawienniczym Korei o całkowitej
powierzchni targowej wynoszącej prawie 54 tys. m2. Organizowane są w nim przede
wszystkim duże imprezy o charakterze międzynarodowym. W 2011 r. KINTEX był
gospodarzem 53 imprez targowych. Międzynarodowy charakter targów ma
odzwierciedlenie w średniej liczbie wystawców zagranicznych, tj. ponad 70 firm.
Ponadto, wg. dostępnych statystyk jest jedynym centrum wystawienniczym w Korei
organizującym targi, na których zarejestrowano ponad 300 tys. odwiedzających.
Średnia liczba odwiedzających statystyczne targi w KINTEX to prawie 70 tys. osób.
Najważniejszą imprezą targową organizowaną corocznie w KINTEX są targi Seoul
Food and Hotel, odbywające się w terminie wiosennym.
2. COEX
Centrum konferencyjno–wystawiennicze COEX jest drugim pod względem
wielkości ośrodkiem targowym w Korei. Całkowita powierzchnia wystawiennicza
dostępna w COEX to 36 tys. m2. Centrum nastawione jest na organizację imprez
nieco mniejszych niż w KINTEX, co sprawia, że liczba odbywających się tam targów
30
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
jest większa. W 2011 r. COEX organizował 173 imprezy targowe. Średnia liczba
odwiedzających targi w COEX to ponad 30 tys. osób.
Jedną z ważniejszych imprez targowych organizowanych przez COEX są targi
wyrobów importowanych (Imported Goods Fair) organizowane corocznie na
przełomie maja i czerwca przez Stowarzyszenie Importerów Koreańskich (KOIMA).
3. BEXCO
BEXCO jest trzecim pod względem wielkości ośrodkiem targowo–wystawienniczym
kraju i największym zapleczem targowym poza aglomeracją Seulu. Całkowita
powierzchnia wystawiennicza wynosi 26,5 tys. m2. W 2011 r. BEXCO było
organizatorem 66 imprez targowych. Pod względem statystycznym BEXCO może
być uznane za najbardziej międzynarodowy ośrodek targowy, gdyż średnia liczba
wystawców zagranicznych to 75 firm.
4.5. Programy unijne dla polskich przedsiębiorstw zainteresowanych koreańskim
rynkiem
Program „EU Gateway”
Program „EU Gateway”, stworzony przez Komisję Europejską, organizuje i finansuje
misje handlowe w sektorach wysokiej technologii i projektowania dla firm z Unii
Europejskiej, aby mogły rozwijać swoją działalność w Japonii i Korei.
Program ten oferuje wsparcie finansowe i logistyczne, przygotowanie strategiczne
a także ukierunkowane poszukiwania kontaktów biznesowych. Wsparcie jest
oferowane na każdym etapie i europejskie firmy mogą oczekiwać porad
profesjonalistów m.in. dotyczących etykiety biznesowej wyżej wymienionych
krajów.
Od 1994 roku ponad 2,5 tys. firm uczestniczyło w programie, aby:
-
Poszerzyć swój rynek zbytu w efektywny i mało kosztowny sposób,
Nawiązać nowe kontakty i pogłębić istniejące stosunki,
Zidentyfikować potencjalnych dostawców, podwykonawców, reprezentantów,
importerów i dystrybutorów,
Odkryć obecne i przyszłe trendy na japońskim i koreańskim rynku,
Przeprowadzić badania porównawcze nad cechami charakterystycznymi
lokalnych i konkurencyjnych produktów,
Otrzymać natychmiastowe sprawozdanie zwrotne na temat wprowadzania
produktu lub technologii,
Przedyskutować wyzwania i trendy rynkowe z innymi przedsiębiorcami,
Podnieść profil firmy poprzez uczestnictwo w oficjalnej misji Unii Europejskiej.
-
Wsparcie i usługi oferowane przez program:


Wsparcie finansowe dla misji handlowych;
Przygotowanie do misji handlowej w postaci analiz rynków i gospodarek,
a także wykładów o różnicach kulturowych, indywidualne szkolenia przed
31
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera

i podczas misji, doradztwo w sprawie rozwijania kontaktów biznesowych po
zakończeniu misji;
Dodatkowe usługi oferowane podczas misji handlowej, takie jak informacje
o lokalnych produktach, tłumaczenie i wsparcie podczas indywidualnych
spotkań biznesowych, przygotowanie dokumentów dla firmy, informacje
o procedurach certyfikacji itp.
Więcej informacji o programie EU Gateway można znaleźć na stronie: http://www.eugateway.eu.
Program „Enterprise Europe Network”
„Enterprise Europe Network” (EEN) to unijny program mający na celu
wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy. Dzięki
współpracy ponad 50 organizacji wspierających biznes z 50 krajów, firmy,
szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mają okazję korzystać z różnorodnych
możliwości jakie daje zjednoczony rynek europejski.
W program zaangażowane są nie tylko liczne izby handlowe i przemysłowe, lecz
również centra technologiczne, instytuty naukowe i organizacje prowadzące
działalność na rzecz rozwoju. Wszystkie te instytucje działają na rzecz wspierania
lokalnych przedsiębiorstw. Jako członkowie EEN mają dostęp do bogatej bazy
danych, gdzie mogą dzielić się swoja wiedzą i kontaktami biznesowymi a także
technologią.
Główna działalność EEN jest nastawiona na wspieranie, poprzez oferowanie
indywidualnie dostosowanych usług, małych i średnich przedsiębiorstw z 17
głównych sektorów gospodarczych:

















Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł samochodowy, transportowy i logistyczny
Przemysł biotechnologiczny, farmakologiczny i kosmetyczny
Przemysł chemiczny
Przemysł związany z rozwojem usług powiązanych z kulturą
Ochrona środowiska
Służba zdrowia
Technologie informacyjne i komunikacja
Inteligentna energetyka
Przemysł i usługi marynistyczne
Przemysł surowcowy
Nano i mikrotechnologia
Usługi i handel detaliczny
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Przemysł budowlany
Przemysł tekstylny
Turystyka i dziedzictwo kulturowe
32
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
Podstawowa oferta skierowana do firm obejmuje następujące usługi:

Wsparcie przy rozpoczynaniu operacji zagranicznych
Pomoc przy szukaniu odpowiednich kontrahentów (np. w Republice Korei),
porady przy ich wyborze i nawiązywaniu pierwszych kontaktów,
organizacja wstępnych spotkań biznesowych.
Transfer technologii
Łączenie instytucji tworzących nowe technologie z przedsiębiorcami
mającymi możliwości i odpowiednie kompetencje do ich komercjalizacji.
Dostęp do dróg finansowania
Pomoc w wyszukiwaniu sposbów finansowania nowych projektów poprzez
joint-venture, publiczną pomoc finansową, ulgi podatkowe itp.
Finansowanie badań
O ile samo EEN nie finansuje projektów czy badań przedsiębiorstw, o tyle
pomaga korzystać z innych programów Unii Europejskiej (m.in. 7th Research
Framework Programme), a także oferuje możliwość wsparcia przy szukaniu
kontrahentów i partnerów biznesowych.
Doradztwo ds. standardów i prawa UE
EEN pomaga rozeznać się w prawodawstwie europejskim, odpowiednio
interpretować przepisy i wybierać adekwatny sposób postępowania.
Własność intelektualna i patenty
EEN oferuje doradztwo w sprawie ochrony własności intelektualnej
i patentów przedsiębiorstw m.in. na podstawie praw własnościowych Unii
Europejskiej.





Więcej informacji o programie Enterprise Europe Network można znaleźć na stronie:
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
Program „Executive Training Programme”
„Executive Training Programme” (ETP) został utworzony przez konsorcjum
renomowanych uczelni (Sciences Po w Paryżu, The School of Oriental and African
Studies w Londynie, SDA Bocconi w Mediolanie, Waseda w Tokio i Yonsei w Seulu)
pod patronatem Komisji Europejskiej. ETP to program szkoleniowo-rozwojowy
pomagający europejskim menadżerom i ich firmom prowadzić działalność
eksportową bądź inwestycyjną w Azji Wschodniej.
Dzięki intensywnemu szkoleniu, menadżerowie nie tylko mogą dowiedzieć się
w jaki sposób rozwijać działalność gospodarczą w Korei i Japonii, ale także mają
możliwość zdobycia cennej wiedzy na temat kultur i języków tych krajów.
Program składa się z:


3 miesięcy wykładów w języku angielskim o koreańskiej lub japońskiej
kulturze biznesowej, międzykulturowej komunikacji a także intensywnej
nauki języka koreańskiego lub japońskiego na trzech uczelniach europejskich
(Sciences Po w Paryżu, SOAS w Londynie, SDA Bocconi w Mediolanie),
6 miesięcy intensywnego szkolenia o kulturze biznesu a także nauki języka
w Seulu (Uniwersytet Yonsei) lub w Tokio (Uniwersytet Waseda),
33
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera

3 miesięcy praktyk w firmie mającej siedzibę w Korei bądź Japonii.
Więcej informacji o programie Executive Training Programme można znaleźć na
stronie: http://www.etp.org.
4.6. Praktyczne wskazówki dla eksporterów do Korei
W ramach przygotowań do wejścia na koreański rynek polskie firmy powinny znać
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co takiego są w stanie zaproponować lokalnym klientom, do czego nie mają
jeszcze dostępu i dlaczego mają oni wybrać ich ofertę zamiast oferty
istniejących tam od lat firm lokalnych albo konkurentów m.in. z Japonii, Chin,
Stanów Zjednoczonych oraz państw Europy Zachodniej?
2. W czym oferta firm może być atrakcyjniejsza dla lokalnych klientów od
oferty obecnych na tamtejszym rynku firm z danej branży?
3. Co jest potrzebne, by firmy zostały zaakceptowane jako partner przez
miejscowych klientów?
4. Ile będzie kosztowało wejście na rynek?
5. Czy firmy są w stanie uzyskać zwrot z inwestycji?
Ze względu na dystans kulturowy dzielący Polskę i Koreę, zaistnienie na
koreańskim rynku będzie wymagało od polskich eksporterów znacznie większych
wysiłków, niż w przypadku wejścia na rynki Europy. W związku z tym wskazane
jest gruntowne przygotowanie się do ekspansji eksportowej. Odpowiedzi na
powyższe pytania mogą się różnić w zależności od branży, a nawet specyficznego
obszaru działalności, dlatego zachęcamy do kontaktowania się z WPHI w Seulu
w celu uzyskania niezbędnych informacji.
Złożenie oferty
a. Koreańscy importerzy z reguły nie dokonują zakupów na bazie formuły exworks. Na podstawie obserwacji WPHI w Seulu, polskie firmy wielokrotnie
składają ofertę z uwzględnieniem tej właśnie formuły. Jednak akceptowanymi
formułami Incoterms są CIF Busan lub FOB Gdynia.
b. W ofercie należy pamiętać, iż główną walutą w rozliczeniach
międzynarodowych firm koreańskich jest USD. Podawanie cen w EUR jest dla
firm koreańskich stosunkowo kłopotliwe.
Zawarcie transakcji
a. Po znalezieniu partnera do współpracy handlowej należy bezwzględnie
dokonać jego weryfikacji. Ze względu na dystans geograficzny nie ma żadnej
pewności, iż firma faktycznie prowadzi deklarowaną działalność. W Korei
istnieje niestety wiele tzw. „pustych firm” deklarujących działalność
importową bez żadnego doświadczenia w handlu zagranicznym. Dobrym
źródłem wstępnego sprawdzenia wiarygodności partnera jest WPHI lub KUKE
S.A.
34
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik eksportera
b. Należy bezwzględnie pamiętać o zabezpieczeniu transakcji eksportowej
(korzystając na przykład z oferty KUKE S.A.). Jednocześnie stosowanie
instrumentów takich jak akredytywa, czy sprzedaż towaru na przedpłatę,
zdecydowanie ograniczy ryzyko transakcji. Wiele interwencji WPHI wskazuje,
iż koreańskie przedsiębiorstwa nie zawsze należą do grona solidnych
kontrahentów.
c. Warto zwrócić uwagę na możliwość korzystania z finansowych instrumentów
wspierania polskiego eksportu oferowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Szczegółowe informacje umieszczone zostały na stronie:
http://www.bgk.pl/finansowanie-eksportu.
Wskazówki dotyczące nawiązywania kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami
z Korei Południowej można znaleźć w rozdziale 7. pt.: Wybrane aspekty kultury
koreańskiej w biznesie.
35
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik importera
5. Poradnik importera
Celem opracowania WPHI w Seulu jest przedstawienie możliwości eksportowych
i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców. Dlatego też informacje dotyczące importu
z Korei ograniczą się do przedstawienia najważniejszych źródeł przydatnych
w poszukiwaniu koreańskich eksporterów i/lub producentów, z których mogą skorzystać
zainteresowani importerzy z Polski.
Promocja eksportu Republiki Korei opiera się na dwóch głównych instytucjach handlu
międzynarodowego, tj.:


Agencja Promocji Handlu i Inwestycji Republiki Korei (KOTRA – Korea Trade and
Investment Promotion Agency),
Koreańskie Stowarzyszenie Handlu Międzynarodowego (KITA – Korea International
Trade Association).
KOTRA posiada swoje oddziały w wielu krajach świata, w tym w Polsce, jako wydziały
handlowe Ambasad Republiki Korei. Firmy zainteresowane importem z Korei prosimy
o kontakt bezpośrednio z warszawskim biurem KOTRA:
KOTRA
Sekcja Handlowa
Ambasada Republiki Korei
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: +48 22 520 64 72
fax: +48 22 520 62 31
e-mail: [email protected]
KITA jest największą organizacją biznesową Republiki Korei zrzeszającą większość
koreańskich firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową. W ramach
działań promocji koreańskich producentów prowadzi platformę internetową
www.tradekorea.com, której celem jest nawiązywanie kontaktów on–line pomiędzy
producentami koreańskimi i zagranicznymi importerami.
Warto również zwrócić uwagę na inne portale internetowe oferujące usługi kojarzenia
partnerów handlowych, na których można znaleźć odpowiedniego dostawcę m.in. z Korei
Południowej:
www.ecplaza.net
www.ec21.com
http://www.tradeinfo365.com
http://www.buykorea.org
http://www.alibaba.com
36
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
6. Poradnik inwestora
Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego Polska jest importerem netto inwestycji
zagranicznych. Dodatkowo dystans dzielący Polskę i Koreę Południową oraz zdecydowanie
wyższe koszty pracy w Korei w stosunku do stawek w Polsce były dotychczas dla wielu
polskich firm przeszkodą w lokowaniu inwestycji w Republice Korei. Należy jednak
przypuszczać, iż rozwój kontaktów handlowych będzie powodował naturalne
zainteresowanie polskich firm lokowaniem działalności gospodarczej w Korei.
6.1. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Korei
W Republice Korei zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy
zagraniczne i zagranicznych przedsiębiorców regulowane jest przez 2 akty prawne
stosowane w zależności od wyboru opcji wejścia na lokalny rynek. Prawo koreańskie
przewiduje prowadzenie działalności jako firma lokalna (np. spółka-córka firmy
zagranicznej) lub firma zagraniczna.
Dokumentami regulującymi sposoby wejścia na lokalny rynek są:

Foreign Investment Promotion Act
http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ls/Shin_RelDocs.pdf
 Foreign Exchange Transactions Act of South Korea
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN003155.pdf
Foreign Investment Promotion Act (FIPA) odnosi się do sytuacji, w której podmiot założony
przez inwestora zagranicznego nabywa status podmiotu lokalnego. W tym przypadku
podmiot może otworzyć działalność jako spółka (corporation) lub osoba fizyczna (sole
proprietor). Firmy zagraniczne, posiadające osobowość prawną w kraju pochodzenia mogą
dokonać rejestracji w Korei tylko jako spółki.
Zarówno w przypadku spółek, jak i osób fizycznych, warunkiem uznania podmiotu za
lokalny jest inwestycja o wartości min. 50 mln KRW (ok. 40 tys. USD) i posiadanie min. 10%
udziałów w formowanym przedsiębiorstwie. Przy spełnieniu tych warunków nowo
uformowany podmiot gospodarczy uzyskuje status FDI (Foreign Direct Investor) i ma prawo
do ubiegania się o zachęty inwestycyjne przewidziane w prawie koreańskim.
Prawo koreańskie przewiduje 4 typy spółek posiadające osobowość prawną. Ich rejestracja
i działalność regulowane są przez FIPA oraz koreańskie prawo handlowe (Commercial Act http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN011485.pdf).
Wśród spółek wyróżnia się:




Joint Stock Company – odpowiednik spółki akcyjnej w Polsce,
Limited Liability Company – odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
General Partnership Company,
Limited Partnership Company.
Wśród rodzajów spółek rejestrowanych w Korei przez podmioty inwestujące na lokalnym
rynku dominują odpowiedniki spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
37
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
Porównanie cech Joint Stock Company oraz Limited Liability Company
- spółek najbardziej popularnych wśród podmiotów inwestujących w Republice Korei
Kapitał założycielski
Liczebność zarządu
(w obu przypadkach
członkowie zarządu nie
muszą posiadać lokalnego
obywatelstwa)
Joint Stock Company
Limited Liability Company
kor. 주식 회사 (czyt. dżusik hłesa)
Minimum 50 mln KRW.
3 osobowy zarząd.
kor. 유한 회사 (czyt. yuhan hłesa)
Minimum 10 mln KRW1
Jeśli jednak kapitał założycielski nie
przekracza 500 mln KRW dopuszcza
się zarząd 1-osobowy.
Dopuszcza się zarząd 1-osobowy.
Posiedzenia zarządu
Wymagane są protokołowane
posiedzenia zarządu z częstotliwością
zatwierdzoną przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nie są wymagane stałe posiedzenia
zarządu.
Walne zgromadzenia
udziałowców/akcjonariuszy
Wymagane
Niewymagane. Istnieje możliwość
pisemnego przyjmowania
postanowień.
Wymagana liczba
akcjonariuszy/udziałowców
Minimum 1
Od 1 do 50
Rodzaje akcji/udziałów
Zmiany wartości kapitału
spółki
Opodatkowanie
Transfer zysków do firmy –
matki
Publikowanie wyników
firmy
Audyt wewnętrzny
Audyt zewnętrzny
Według zapisów w akcie
założycielskim. Możliwość emisji akcji
uprzywilejowanych.
Decyzja o podwyższeniu kapitału
wymaga wprowadzenia zmian do aktu
założycielskiego, który musi być
zaakceptowany przez nadzwyczajne
zgromadzenie akcjonariuszy.
Na zasadach ogólnych. Firma płaci
podatek dochodowy a akcjonariusz
podatek od dywidendy wypłacanej
przez firmę.
Transfer dywidend. Obowiązuje
podatek od zysków i dywidend.
Obowiązek publikowania
sprawozdania finansowego spółki
Wymóg prowadzenia audytu
wewnętrznego
Wymagany, jeśli suma aktywów
przedsiębiorstwa przekracza 7 mld
KRW
Możliwy 1 rodzaj udziałów. Brak
udziałów uprzywilejowanych.
Zmiana może nastąpić decyzją zarządu
do wysokości przewidzianej w akcie
założycielskim.
Na zasadach ogólnych. Firma płaci
podatek dochodowy a udziałowiec
podatek od dywidendy wypłacanej
przez firmę.
Transfer dywidend. Obowiązuje
podatek od zysków i dywidend.
Brak obowiązku sprawozdawczości
Niewymagany
Niewymagany
Może ulec przekształceniu
w Joint Stock Company.
Nie może emitować akcji/obligacji.
1
10 mln KRW nie gwarantuje przedsiębiorcy zagranicznemu uznania koreańskiej firmy za podmiot typu FDI. Praktyczny
wymóg dla kapitału obcego to 50 mln KRW.
Pozostałe
Może ulec przekształceniu
w Limited Liability Company
Foreign Exchange Transactions Act of South Korea (FETA) przewiduje, że podmiot założony
przez zagraniczną firmę, to podmiot zagraniczny działający na terenie Republiki Korei.
FETA wyróżnia 2 rodzaje działalności, tj. Oddział (Branch Office) oraz Liaison Office
(Representative Office). Podstawowa różnica dotyczy możliwości osiągania zysków
z prowadzonej działalności. W rozumieniu koreańskiego prawa Oddział może prowadzić
działalność nastawioną na osiąganie zysku, natomiast Liaison Office może być powołany
wyłącznie do działalności reprezentacyjnej.
38
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
Podstawowe informacje dotyczące przedmiotowych form działalności regulowanych przez FETA
Oddział (Branch Office)
Brak minimalnego progu nakładów inwestycyjnych.
Całkowita zależność od zagranicznej spółki-matki. Nie
jest podmiotem prawnie niezależnym.
Zobowiązania oddziału stanowią zobowiązania
spółki-matki
Przychody uzyskiwane z działalności w Korei
stanowią przedmiot opodatkowania w Korei.
Brak podatku od transferu zysku do spółki-matki
(withholding tax).
Rejestracja następuje w lokalnym sądzie rejestrowym.
Oddział posiada numer rejestrowy (odpowiednik
REGON) nadany przez urząd podatkowy.
Liaison Office
Brak minimalnego progu nakładów inwestycyjnych
Całkowita zależność od zagranicznej spółki-matki. Nie
jest podmiotem prawnie niezależnym.
Zobowiązania oddziału stanowią zobowiązania
spółki-matki.
Prowadzenie działalności nie jest nastawione na zysk.
(np. biuro marketingowe firmy zagranicznej).
Nie osiąga przychodów z działalności.
Nie płaci podatku dochodowego.
Nie jest wymagana rejestracja w sądzie rejestrowym.
Działalność wymaga jedynie otrzymania numeru
rejestrowego nadanego przez urząd podatkowy.
Więcej informacji o zasadach rozpoczynania działalności gospodarczej w Republice Korei
znajduje się na stronie: www.investkorea.org.
6.2. System finansowy w Republice Korei
Instytucje finansowe w Republice Korei można ogólnie podzielić na kilka grup: banki,
instytucje finansowe niebędące bankami, jednostki prowadzące działalność inwestycyjną,
firmy ubezpieczeniowe, holdingi finansowe.
W Korei występują dwa rodzaje banków: banki komercyjne i banki specjalistyczne. Banki
komercyjne działają w oparciu o ustawę o bankach (the Banking Act:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan011490.pdf).
Wśród
banków komercyjnych działających w Korei Południowej wyróżnia się: banki o zasięgu
krajowym, banki regionalne oraz oddziały banków zagranicznych. Banki specjalistyczne nie
działają na podstawie ustawy o bankach, ale specyficznych regulacji.
Instytucje finansowe niebędące bankami obejmują tzw. banki oszczędnościowe (mutual
savings banks), spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy specjalizujące się
w udzielaniu pożyczek i kredytów.
Przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z obrotem papierami wartościowymi,
działają na podstawie ustawy o inwestycjach finansowych i rynku kapitałowym z 4 lutego
2009 r.
Financial Investment Services and Capital Markets Act:
http://www.kofiabond.or.kr/ENG/DATA/Financial%20Investment%20Services%20and%20Capital
%20Markets%20Act.pdf.
Więcej informacji o systemie finansowym Republiki Korei na stronie:
http://www.fsc.go.kr/eng.
6.3. System podatkowy w Republice Korei
W systemie podatkowym Republiki Korei wyróżnia się podatki na poziomie krajowym oraz
podatki lokalne. Informacje dotyczące struktury koreańskiego systemu podatkowego oraz
źródeł prawa, które regulują odpowiednie sfery tego systemu, opisane są w dokumencie
Ministerstwa Strategii i Finansów Republiki Korei dostępnym na stronie
http://english.mosf.go.kr, w zakładce Economic policy.
39
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej w Republice Korei (Corporation Tax)
Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej najważniejszą grupę stanowi
podatek dochodowy (Corporation Tax). Podobnie jak we wszystkich gospodarkach
rynkowych podstawą opodatkowania jest zysk brutto przedsiębiorstwa pomniejszony
o straty z lat poprzednich (carried over loss) oraz zwolnienia podatkowe.
Skala podatku dochodowego jest progresywna i obejmuje 2 stawki, tj.:
- 11% zysku brutto od wartości do 200 mln KRW,
- 22% zysku brutto od wartości powyżej 200 mln KRW.
(http://www.itrworldtax.com/Guide/537/South-Korea.html)
Pozostałe podatki i opłaty
Wśród pozostałych podatków i opłat istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności
gospodarczej będą podatki pośrednie, czyli VAT i podatek akcyzowy.
VAT
Płatnikami podatku VAT są osoby będące dostawcami towarów i usług, niezależnie od
prowadzonej działalności. Do grupy płatników VAT zaliczane są osoby indywidualne,
prawne, organy rządowe i zarządy lokalne, stowarzyszenia władz lokalnych, fundacje, etc.
Stawka podatku VAT w Republice Korei wynosi 10%. Podobnie jak w Unii Europejskiej
(również w Polsce), możliwe jest zwolnienie z podatku lub zawieszenie jego poboru.
Zerowa stawka VAT dotyczy głównie towarów eksportowych oraz komponentów do
produkcji towarów na eksport, usług świadczonych poza granicami Korei,
międzynarodowych usług transportowych oraz innych towarów i usług zwiększających
wartość wymiany walutowej.
Podatek akcyzowy
Podatek akcyzowy nakładany jest w celu ograniczenia konsumpcji niektórych towarów lub
redystrybucji dochodu. Przykładowe stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty są
następujące:
- towary luksusowe - 20%
- samochody osobowe o pojemności silnika do 2.000 cm3 – 5%
- samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 – 10%
- wyroby alkoholowe – od 5% do 72%
Pozostałe podatki
Innymi podatkami, których płatnikami są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa są
podatki od obrotu papierami wartościowymi, podatki transportowe, na rzecz ochrony
środowiska, podatki edukacyjne, czy też podatek na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Oddzielną grupą podatków pozostają podatki od nieruchomości, których stawki określane
są indywidualnie przez władze lokalne. Stawki podatkowe wahają się w przedziale 0,3–5%
wartości nieruchomości w zależności od przeznaczenia nieruchomości i jej wartości.
40
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
Jednocześnie przedsiębiorcy dokonujący zakupu nieruchomości zobowiązani są do
opłacenia podatku od nabycia (acquisition tax) stanowiącego 0,2-2% wartości nieruchomości.
Więcej informacji o systemie podatkowym Republiki Korei znajduje się na stronie:
http://english.mosf.go.kr/public w zakładce Economic policy.
6.4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Koreańskie prawo przewiduje możliwość zakupu nieruchomości przez cudzoziemców na
zasadzie wzajemności (reciprocity procedure). Oznacza to, że obywatel obcego państwa może
skorzystać z prawa do zakupu nieruchomości pod warunkiem, że obywatel Korei może
dokonać podobnej transakcji w myśl prawa tego państwa.
Istnieją jednakże ograniczenia w nabywaniu nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu
terenów wojskowych, ziem położonych na wyspach, obszarów chronionych oraz terenów
rolniczych.
Zakup nieruchomości przez cudzoziemców regulowany jest w zależności od stanu
osobowości prawnej nabywcy oraz celu nabycia.
Procedury nabywania nieruchomości w Korei regulowane są przez następujące akty prawne:
- Foreign Land Act – określający podstawy prawne i ogólne wytyczne nabywania
nieruchomości przez cudzoziemców. Jest podstawowym aktem prawnym określającym
procedury nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne, posiadające prawo stałego
pobytu na terytorium Republiki Korei.
- Foreign Investment Promotion Act – określający m.in. procedury dotyczące nabywania
nieruchomości przez inwestorów zagranicznych zarejestrowanych w Republice Korei
jako osoby prawne.
- Foreign Currency Trade Act – regulujący procedury przepływu kapitału, związane z
nabywaniem nieruchomości przez podmioty zagraniczne nieposiadające statusu
rezydenta (pobytu stałego) lub niebędące zarejestrowane w Korei na podstawie
przepisów Foreign Investment Promotion Act.
- Foreign Exchange Trade Act.
- Real Property Registration Act – określający procedury rejestracji nieruchomości nabytych
przez firmy lub osoby fizyczne.
Do najważniejszych dla potencjalnego inwestora zagranicznego procedur należy zaliczyć
procedury nabywania nieruchomości na cele komercyjne oraz na cele mieszkaniowe (przez
osoby prywatne).
Nabywanie nieruchomości przez osoby prywatne na cele inne aniżeli komercyjne odbywa
się na podstawie przepisów zawartych w Foreign Land Act, według następującego schematu:
a. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży, płatność.
b. Sporządzenie raportu nabycia nieruchomości według Foreign Land Act. Raport ma
standardową formę przedstawiającą strony umowy i przedmiot transakcji wraz
z opisem przeznaczenia nieruchomości. Zazwyczaj raport sporządzany jest przez
obsługującą transakcję agencję nieruchomości. Wymogiem prawnym jest złożenie
raportu do urzędu rejestracji nieruchomości w urzędzie miasta lub gminy
(właściwym dla lokalizacji) w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Wraz z raportem
41
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
należy przedstawić poświadczoną notarialnie kopię umowy, dotychczasowy
dokument rejestracyjny nieruchomości, oraz stosowne formularze rejestracyjne do
celów wpisania nieruchomości do ewidencji.
c. Rejestracja nieruchomości. Następuje w okresie 60 dni od daty zawarcia umowy
w urzędzie rejestracji nieruchomości podległym urzędowi miasta lub gminy
właściwemu dla lokalizacji nieruchomości.
Zdecydowanie częściej niż na zakup obcokrajowcy decydują się na wynajem nieruchomości.
Należy pamiętać, że tak jak w przypadku nabycia nieruchomości, proces wynajmu
prowadzony jest standardowo przez agencję nieruchomości. Na stronie internetowej
www.investkorea.org znajduje się lista agencji nieruchomości obsługujących obcokrajowców,
rekomendowana przez Krajowe Stowarzyszenie Agentów Nieruchomości (National
Association of Real Estate Brokers). Potencjalnych wynajmujących informujemy, że od
kwoty umowy zwyczajowo pobierana jest prowizja w wysokości 2-3% umowy, płatna przez
obie strony. Jednocześnie umowy na wynajem zawierane są wielokrotnie z określeniem
zwrotnej kaucji mieszkaniowej. Kaucja ustalana jest na poziomie od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy dolarów, w zależności od powierzchni lokalu i lokalizacji. Kaucja powoduje obniżenie
miesięcznego czynszu za wynajem, jednak zwracana jest w wartości początkowej, bez
ewentualnych odsetek bankowych.
Nabywanie nieruchomości na cele komercyjne (produkcja, handel, itp.) regulowane jest
przez 3 dokumenty prawne, tj. Foreign Land Act, Foreign Investment Promotion Act oraz Real
Property Registration Act. Przedsiębiorstwo nabywające nieruchomość nie musi stosować się
do wytycznych zawartych w wymienionych dokumentach, jeśli udział kapitału
zagranicznego w przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 50% kapitału spółki.
Zasady regulujące proces nabycia nieruchomości różnią się w zależności od:
- podmiotu nabywającego nieruchomość na cele komercyjne (osoby fizyczne lub spółki),
- sposobu nabycia nieruchomości (zakup na podstawie umowy, dziedziczenie, transfer
nieruchomości między podmiotami).
W najczęstszych przypadkach zakupu nieruchomości na podstawie umowy, procedura
przewiduje następujące punkty:
1. Rejestracja podmiotu według przepisów koreańskich. Rejestracja działalności może
odbyć się na bazie Foreign Investment Promotion Act lub Foreign Exchange Transaction Act.
Rejestracja podmiotu jako firmy koreańskiej lub przedstawicielstwa firmy zagranicznej
warunkuje możliwość zakupu nieruchomości w Korei.
2. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży, płatność.
3. Sporządzenie raportu nabycia nieruchomości według Foreign Land Act. Raport ma
standardową formę przedstawiającą strony umowy i przedmiot transakcji wraz
z opisem przeznaczenia nieruchomości. Zazwyczaj raport sporządzany jest przez
obsługującą transakcję agencję nieruchomości. Wymogiem prawnym jest złożenie
raportu do urzędu rejestracji nieruchomości w urzędzie miasta lub gminy (właściwym
dla lokalizacji) w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Wraz z raportem należy
przedstawić poświadczoną notarialnie kopię umowy, dotychczasowy dokument
rejestracyjny nieruchomości, oraz stosowne formularze rejestracyjne do celów
wpisania nieruchomości do ewidencji.
42
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
4. Rejestracja nieruchomości następuje w okresie 60 dni od daty zawarcia umowy
w urzędzie rejestracji nieruchomości podległym urzędowi miasta lub gminy
właściwemu dla lokalizacji nieruchomości.
6.5. Ochrona własności przemysłowej w Republice Korei
Struktura systemu ochrony własności intelektualnej (IPR – Intellectual Property Rights), w tym
przemysłowej, w Republice Korei przedstawiona jest w poniższej tabeli:
System prawnej ochrony własności intelektualnej w Republice Korei
Rodzaj IPR
Patenty
Ochrona
Wzory użytkowe
własności
Projekty
przemysłowej
Marki handlowe
Zapobieganie Nieuczciwej Konkurencji i
Ochrona Tajemnicy Handlowej
Ochrona praw producentów
półprzewodników
Copyright
Nagrania dźwięku, obrazu oraz gry
komputerowe
Programy komputerowe
Źródło prawa
Patent Act*
Utility Model Act*
Design Act*
Trademark Act*
Unfair Competition Act*
Instytucja
Korean Intellectual Property Office
(KIPO)
http://www.kipo.go.kr/en/
Semiconductor Act*
Copyright Act
Sound Records, Video
Products and Game Software Act
Computer Programs
Protection Act
Nowe uprawy roślin
Seed Industry Act
Regulacje dot. towarów podrobionych
stosowane przy odprawie celnej
Customs Act
Ministry of Culture and Tourism
(MCT)
Ministry of Information and Communications
Ministry of Agriculture and Forestry
(MAF)
Korea Customs Service
* Akty prawne dostępne na stronie http://www.kipo.go.kr/en/
w zakładce Reference Material/IP Laws & Treaties.
Źródło: Korea Intellectual Property Office, http://www.kipo.go.kr/en/
6.6. System zachęt dla inwestorów zagranicznych
Programy Wsparcia dla Zagranicznych Inwestycji
Rząd koreański oraz samorządy lokalne oferują różnorodne programy wsparcia, zachęcające
inwestorów zagranicznych do podjęcia działalności w Korei.
a. Ulgi Podatkowe
- Redukcja lub zwolnienie z podatku dla przedsiębiorstw, podatku dochodowego,
podatku od nabycia (acquisition), podatku rejestracyjnego i podatku od
nieruchmości.
Zgodnie z zapisami Ustawy o Specjalnym Nadzorze Podatkowym (Special Tax
Treatment Control Act), jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne podatek dla
przedsiębiorstw i podatek dochodowy nałożony m.in. na aktywny dochód
operacyjny, dochód z dywidend, płace oraz podatek od nabycia nieruchomości,
podatek od rejestracji i podatek od własności nałożony na własność nabytą bądź
posiadaną są redukowane bądź zwolnione od płacenia. Więcej informacji na
stronie www.investkorea.org.
- Zwolnienie z opłat celnych, akcyzy i VAT
43
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
Produkty inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa z obcym kapitałem są zwolnione
z opłat celnych, specjalnego podatku akcyzowego i VAT jeśli spełniają określone
warunki. Więcej szczegółowych informacji:
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/bo/content_print.jsp?c
ode=102040405
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/bo/content_print.jsp?c
ode=102030302
b. Pomoc w płaceniu czynszu przy korzystaniu z własności państwowej oraz
preferencyjne warunki lokalizacyjne
Firmy z obcym kapitałem odpowiadające ustalonym warunkom mogą korzystać
z pewnych preferencji i przywilejów jeśli chodzi o zakup lub wynajem ziemi,
fabryk lub innych obiektów stanowiących własność państwową. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie: www.investkorea.org.
c. Dotacje
Po spełnieniu odpowiednich warunków, zagraniczny inwestor prowadzący
działalność w sferze high-technology może liczyć na granty rządowe na
działalność inwestycyjną np. budowę nowej fabryki. Brane są pod uwagę m.in.:
wartość inwestycji, efekt transferu technologii, ilość utworzonych nowych miejsc
pracy, status własnościowy lokalizacji itd.
Warto pamiętać, że prócz centralnych systemów pomocy i wsparcia, istnieją liczne
programy tego typu oferowane przez władze lokalne.
Procedury inwestycyjne
a) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
Procedury stosowne do wszystkich typów działalności gospodarczej
Więcej szczegółowych informacji o procedurach związanych z inwestycjami zagranicznymi
dostępnych jest na następujących stronach:
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/bo/bo_01.jsp?code=102030205
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/bo/bo_01.jsp?code=102030202
44
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
b) Nabycie akcji
Każdy cudzoziemiec zamierzający, w ramach inwestycji zagranicznych, nabyć nowo
emitowane akcje koreańskiej firmy musi złożyć odpowiedni raport w oddziale
zagranicznego banku walutowego, innego upełnomocnionego banku lub w Invest KOREA.
Nabycie nowych akcji może nastąpić w formie: (i) założenia nowej korporacji; lub (ii) udziału
we wzroście kapitału istniejącej krajowej firmy lub firmy z kapitałem zagranicznym.
Dokumenty jakie należy złożyć to sprawozdanie o inwestycji zagranicznej poprzez nabycie
nowych akcji jak również zaświadczenie o obywatelstwie inwestora zagranicznego i, jeśli jest
to wymagane, inne dokumenty związane z inwestycją. Procedurę raportowania należy
powtórzyć w razie zmian w danych zawartych we wcześniej przedłożonych dokumentach.
Procedura jest podobna w przypadku nabywania akcji na rynku wtórnym i poprzez fuzję
lub konsolidację.
Lokalizacja Inwestycji
Przez wiele lat rząd koreański tworzył w różnych rejonach kraju okręgi przemysłowe
specjalizujące się w różnorodnych sektorach gospodarki, m.in. petrochemiczny w Ulsan,
włókienniczy w Guro i Seulu, stalowy, maszynowy i elektroniczn w Pohang, Changon
i Gumi, magazynowo-logistyczny w Banwol, Sihwa i Namdong oraz produkujący sprzęt
transportowy w Daebul, Gunjang i Asan. Obecnie firmy działające w tych okręgach
odpowiedzialne są za 2/3 całego eksportu i połowę produkcji koreańskiego przemysłu.
Rząd oferuje specjalne lokalizacje przemysłowe dla zagranicznych firmy działających
w wybranych sektorach, inwestujących powyżej pewnej ustalonej sumy lub posiadających
zaawansowaną technologię. Ponadto takie firmy mogą skorzystać z dodatkowych
udogodnień jak obniżenie lub całokowite zwolnienie z podatku.
Rozróżnia się cztery typy specjalnych okręgów przemysłowych: indywidualne strefy
inwestycji zagranicznych, strefy inwestycji zagranicznych oparte na okręgach
przemysłowych, strefy wolnego handlu oraz wolne strefy ekonomiczne.
a. Indywidualne strefy inwestycji zagranicznych
Lokalizacje wykorzystywane przez zagraniczne firmy zajmujące się przemysłem
wytwórczym, turystyką, logistyką lub działalnością badawczo-rozwojową (R&D),
których wartość zainwestowana wynosi powyżej pewnego minimum (zazwyczaj 5–
30 mln USD) mogą być wyznaczone jako indywidualna strefa konkretnej inwestycji
fimry zagranicznej. Takie firmy są upoważnione do otrzymywania korzyści
podatkowych oraz obniżki lub zwolnienia z czynszu dzierżawnego.
b. Strefy inwestycji zagranicznych oparte na okręgach przemysłowych
Strefy inwestycji zagranicznych oparte na okręgach przemysłowych są na ogół
specjalnymi częściami okręgów przemysłowych. Te specjalne strefy są
zarezerwowane dla firm z zagranicznym kapitałem tylko na zasadzie dzierżawy.
Firmy zajmujące te strefy czerpią korzyści wynikające z dużej ulgi od czynszu.
Ponadto firmy które zainwestowały powyżej pewnego minimum (zazwyczaj US 5–10
mln USD w zależności od rodzaju działalności) mają prawo ubiegać się o obniżkę lub
zwolnienie z podatku.
45
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Poradnik inwestora
c. Strefy wolnego handlu
Strefy wolnego handlu są specjalnymi strefami oferującymi wyjątkowe przywileje dla
przedsiębiorstw i handlu w takich dziedzinach jak przemysł wytwórczy, logistyka
i dystrybucja a także import i eksport. Strefy wolnego handlu znajdują się na ogół
w okolicach lotnisk i portów morskich. Te wolnocłowe strefy są otwarte dla firm
z zagranicznym kapitale zaangażowanych w działalność eksportową, wytwórczą,
logistyczną lub hurtowniczą na międzynarodową skalę. Rezydujące firmy są
upoważnione do otrzymywania redukcji lub zwolnienia z podatków i czynszu oraz
zwolnienia z opłat celnych za importowane dobra.
d. Wolne strefy ekonomiczne
Wolne strefy ekonomiczne korzystają z szerokiego wsparcia rządowego w zakresie
infrastruktury oświatowej, służby zdrowia, mieszkaniowej itp. oraz bezpośredniego
wsparcia działalności gospodarczej rezydujących tamże firm o kapitale zagranicznym.
Po więcej informacji na temat lokalizowania inwestycji w Korei można znaleźć na stronie:
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/bo/bo_01.jsp?code=102030304.
Podmioty zajmujące się wsparciem inwestycji zagranicznych w Korei Południowej oraz
informacje prawnicze związane z inwestycjami:
- Invest KOREA: http://www.investkorea.org
- Ministerstwo Ustawodawstwa Rządowego: http://www.moleg.go.kr/english
- The Korean Law Blog: http://www.thekoreanlawblog.com
- One Click, Practical Law - serwis anglojęzyczny z wyjaśnieniami prawa koreańskiego:
http://oneclick.law.go.kr/CSM/Main.laf.
46
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
7. Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
Polacy i Koreańczycy to przedstawiciele dwóch odrębnych grup kulturowych.
Dystans między naszymi krajami kształtują odległość geograficzna, historia,
zwyczaje oraz tradycje filozoficzne i religijne.
Koreańczycy, a zwłaszcza starsze i średnie pokolenia, tworzą współcześnie jedno
z najbardziej konserwatywnych społeczeństw Azji Wschodniej. System zachowań
w społeczeństwie koreańskim oparty jest na filozofii konfucjańskiej, która głosi, że
zbudowanie idealnego społeczeństwa jest możliwe pod warunkiem przestrzegania
obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz zachowywania tradycji,
czystości, ładu i porządku.
Podstawowymi zasadami konfucjanizmu regulującymi życie społeczne w Korei jest
przestrzeganie tzw. Pięciu powinności, tj. hierarchicznych zależności:





syna wobec ojca;
poddanego wobec władcy;
żony wobec męża;
młodszego brata wobec starszego;
przyjaciół wobec siebie wzajemnie.
Wprawdzie przestrzeganie powyższych zasad może w obecnych czasach odbiegać
od pierwotnych założeń filozofii, jednak ich wpływ na kształtowanie systemu
zachowań społecznych w Korei jest bardzo istotny. Do najważniejszych cech tego
społeczeństwa
możemy zaliczyć:
hierarchiczność,
centralizacja władzy,
posłuszeństwo i lojalność wobec przełożonych, kolektywizm i przedkładanie
interesów grupy nad interesem jednostki, a także przywiązywanie dużej wagi do
tradycji.
Pomimo znacznej odległości dzielącej Polskę i Koreę, można znaleźć cechy wspólne
naszych społeczeństw. Korea, zlokalizowana pomiędzy Japonią a Chinami, była
przez wieki, podobnie jak Polska, obszarem zainteresowania potężnych sąsiadów
i wielokrotnie narażona na efekty ich mocarstwowych dążeń. Przeciętny obywatel
Korei jest, podobnie jak Polak, czuły na punkcie własnej dumy narodowej,
a tematyka dotycząca państw ościennych może stanowić kwestię drażliwą.
Kultura kraju i zwyczaje społeczne mają niebagatelny wpływ na zachowania
biznesowe, kulturę organizacji oraz negocjacje. Koreańską kulturę biznesową
charakteryzują następujące elementy:




hierarchiczność;
zbiorowość i współzależność;
zachowawczość;
długie procesy decyzyjne i szybkie działanie.
47
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
Hierarchiczność jest elementem kultury koreańskiej bezpośrednio wywodzącym się
z tradycji konfucjańskiej. Ma niezwykły wpływ na relacje wewnątrzgrupowe
i organizację pracy w firmie. Generalną zasadą panującą w organizacji, na którą
szczególną uwagę zwraca starsze pokolenie Koreańczyków, jest zasada według
której racja należy do tego, kto jest starszy, lub posiada wyższe stanowisko w firmie.
Dodatkowo decyzje w firmach podejmowane są często na wysokim szczeblu, co
w przypadku koreańskich konglomeratów (tzw. chaeboli) oznacza, że decyzje
podejmowane są przez członków rodzin założycielskich, którzy zajmują wysokie
stanowiska w strukturach zarządczych firm.
UWAGA:
1. Częstym pytaniem zadawanym przez Koreańczyków, również obcokrajowcom, jest
pytanie o wiek. Służy to ustaleniu starszeństwa wobec rozmówcy. Styl rozmowy,
zwrotów zależy zawsze od wieku, nawet jeśli różnice są stosunkowo niewielkie.
Podobnie jest w przypadku stanowiska. Dlatego też należy zadbać, aby nazwa
stanowiska widniała wyraźnie na wizytówce przekazywanej koreańskiemu
partnerowi.
2. Hierarchiczność w kulturze koreańskiej odnosi się również do kwestii upominków
wręczanych podczas rozmów biznesowych. Zazwyczaj każde ważne spotkanie
pomiędzy firmami kończy się wymianą upominków. Należy pamiętać, aby osoba
najwyższa rangą otrzymała prezent o wartości wyższej aniżeli pozostali
przedstawiciele. Praktykowane jest także przekazanie upominku jedynie szefowi
delegacji koreańskiej.
Upominki powinny być zapakowane. Dobrymi upominkami są drobne przedmioty
przywiezione z Polski. W początkowej fazie znajomości mogą być gadżety z logo
firmy, w dalszej fazie drobne wytwory rękodzieła oraz produkty branży
spożywczej (słodycze, wyroby czekoladowe). Należy unikać wręczania zbyt
drogich upominków, gdyż strona koreańska zobligowana do odwzajemnienia gestu
może poczuć się zakłopotana.
Jeśli otrzymujemy upominek, w dobrym tonie jest na początku łagodnie odmówić
przyjęcia, jednak po drugiej lub trzeciej namowie wręczającego należy go przyjąć.
Upominków zwykle się nie rozpakowuje bezpośrednio przed ofiarującym, jednak w
niektórych przypadkach dobrym pomysłem jest zapytanie koreańskiego partnera,
czy można go rozpakować.
Zbiorowość i współzależność są elementarnymi zasadami każdej organizacji
biznesowej w Korei. Koreańczycy, w przeciwieństwie do społeczeństw kultury
zachodniej, nie są indywidualistami. Praca opiera się na działaniu grupowym oraz
myśleniu kolektywnym, a sukces czy porażka jest efektem działania grupy, a nie
jednostek. Stwierdzenie „praca twoim drugim domem” nie traci na znaczeniu
w społeczeństwie koreańskim. Pracownik firmy nie może sobie pozwolić na
ignorowanie czasu spędzanego przez innych członków zespołu wspólnie, po
godzinach pracy. Zdarza się, iż w momencie zakończenia przewidzianego czasu
pracy szef firmy lub kierownik zespołu ogłasza wspólny posiłek (tzw. „Hłesik”)
mający na celu integrację pracowników i pogłębienie relacji.
Cecha współzależności i zbiorowości członków grupy widoczna jest najlepiej na
przykładzie systemu nagradzania i karania w organizacji. Głównym założeniem tego
48
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
systemu jest odpowiedzialność zbiorowa. Za sukcesy i porażki grupy osoba
decydująca o nagrodach i karach będzie przyznawała je całej grupie niezależnie od
wyników poszczególnych pracowników.
UWAGA:
1. W kontaktach z koreańską firmą należy być przygotowanym na długie spotkania,
w tym również po godzinach pracy. Koreańczycy przywiązują bardzo dużą wagę
do umacniania relacji osobistych nie tylko wewnątrz własnej firmy, ale także
z przedstawicielami innych przedsiębiorstw. Dobre relacje osobiste są dla
Koreańczyków naturalną podstawą do dobrych relacji biznesowych.
Przedsiębiorcy prowadzący współpracę z Koreańczykami podzielają opinię, iż
często nawiązanie i prowadzenie relacji biznesowych z koreańską firmą nie jest
możliwe bez zbudowania przyjacielskich relacji.
2. Spotkania integracyjne poza wyznaczonym czasem pracy odbywają się
w restauracjach, w czasie których obietnice i składane deklaracje można traktować
poważnie. Spotkania biznesowe w Korei zazwyczaj obfitują w koreański trunek
„Sodżu” (lekka koreańska wódka z ok. 20% zawartości alkoholu), lub Whisky.
Przydatnym w takich sytuacjach zwrotem jest koreański okrzyk „Kombe” lub
„Łihajo” - Na zdrowie!
3. Koreańczycy preferują by ich przyszły partner handlowy lub inwestycyjny był
osobą poleconą przez zaprzyjaźniony podmiot, tj. głównie przez firmę lub
instytucję koreańską. Odzwierciedla to liczne nieformalne powiązania wśród
przedstawicieli środowiska biznesowego w Korei. Należy przy tym podkreślić, że
instytucje, takie jak ambasady cieszą się w Korei zaufaniem, dlatego nawiązując
współpracę warto otrzymać rekomendację WPHI. Zaangażowanie administracji
rządowej bardzo podnosi wiarygodność partnera w oczach koreańskiego
przedsiębiorcy.
Zachowawczość jest cechą wielu Koreańczyków, którzy są przyzwyczajeni do
unikania wyrażania swoich poglądów i uczuć wprost. Cecha ta jest szczególnie
widoczna przy poruszaniu tematów drażliwych, których omawianie niesie ze sobą
ryzyko konfliktu. Wymiana argumentów może doprowadzić do tzw. utraty twarzy,
co w przypadku narodów azjatyckich jest dużym dyskomfortem.
UWAGA:
1. Podczas rozmowy z koreańskim partnerem należy przygotować się często na wiele
znaczeń ukrytych i komunikację niewerbalną. Dla Koreańczyka bardzo ważna jest
nie tylko sama treść przekazu, ale również forma. W związku z tym, w wielu
przypadkach negocjowanie z Koreańczykami może okazać się dla Polaków dość
trudne, m.in. z uwagi na powracanie do tematów rozmowy, które z naszego
punktu widzenia zostały już zakończone.
2. Koreańczycy unikają odpowiedzi wprost na niewygodne pytania, szczególnie, jeśli
odpowiedzią jest „nie” lub „nie wiem”. Na pytanie „czy da sie to zrobić?” zamiast
odpowiedzi „nie wiem”, która jest zgodna ze stanem faktycznym, można się raczej
spodziewać odpowiedzi typu „nikt nie jest w stanie tego zrobić, a przynajmniej
w Korei”. W takich przypadkach ich negatywny stosunek do omawianej kwestii
należy odczytywać z mowy ciała.
49
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
Długi proces decyzyjny, planowanie i analiza wariantów prowadzi do częstych
niepokojów wśród kontrahentów zagranicznych. Jednak wstępna zachowawczość
jest z reguły kompensowana szybkim działaniem. Klasyczny opis koreańskiego,
grupowego procesu decyzyjnego opisują słowa przedstawiciela jednej z polskich
specjalnych stref ekonomicznych, będącej lokalizacją dla koreańskiej fabryki:
„W trakcie negocjacji z Koreańczykami nastąpił okres pięciomiesięcznej przerwy,
kiedy byliśmy całkowicie przekonani, iż inwestor zrezygnował z projektu. Wszelka
korespondencja pozostawała bez odpowiedzi, a próby rozmów telefonicznych
zazwyczaj kończyły się tłumaczeniem nieznajomości języka angielskiego przez
koreański sekretariat firmy. Po tym okresie nastąpił czas wzmożonej aktywności
i oczekiwań wobec naszej strefy. Zapytania, które wymagały od nas dogłębnej
kilkudniowej analizy prawnej opatrywane były komentarzem „proszę odpowiedzieć do
jutra”. Czasami wydawało się nam, że pomimo siedmiogodzinnej różnicy czasu, nasi
partnerzy wychodzą z pracy o tej samej godzinie, co my! W efekcie, nie licząc
pięciomiesięcznego okresu pozornego zastoju w projekcie, firma okazała się inwestorem,
który zdecydował się na inwestycję w naszej strefie po upływie dwóch tygodni. Okres
pięciu miesięcy, który dla nas wydawał się stracony oni przeznaczyli na dokładne
planowanie, połączone ze zbadaniem naszej strefy przez inne kanały informacyjne.
To nie wszystko! Od momentu decyzji do czasu uruchomienia fabryki minęło siedem
miesięcy, co biorąc pod uwagę liczne uwarunkowania prawne w Polsce, jest niemalże
rekordowym osiągnięciem.”
We współpracy z Koreańczykami należy się więc przygotować na powolny proces
decyzyjny i szybkie działanie. Jednocześnie należy pamiętać, iż w trakcie
podejmowania decyzji koreańscy negocjatorzy lubią dowolnie powracać do tematów,
które nam mogą wydawać się zamknięte.
Proces decyzyjny jest w przypadku firm koreańskich zdecydowanie dłuższy niż
w Europie. Wynika to m.in. stąd, iż każda decyzja grupy musi uzyskać akceptację
najwyższego przedstawiciela organizacji (hierarchiczność).
Co należy robić, a czego unikać w relacjach w partnerami w Korei?
1.
Należy zwracać uwagę na opakowanie
Dla Koreańczyków bardzo ważne jest wrażenie estetyczne, dlatego przywiązują
bardzo dużą wagę do wyglądu opakowań produktów, folderów, materiałów
reklamowych, etc., co może decydować o ich opinii o produkcie.
Uwaga: Często bywa tak, że to, co jest ładne w Polsce nie będzie tak ocenione
w Korei (i odwrotnie), dlatego przed podjęciem decyzji o ostatecznym wyglądzie
opakowania towaru (folderu, ulotki, plakatu) przeznaczonego na rynek koreański
zaleca się przeprowadzenie badań rynkowych.
2.
Nawiązując kontakty biznesowe z koreańskim przedsiębiorstwem warto starać
się uzyskać rekomendację od instytucji, innej firmy i/lub WPHI
Podmioty rekomendowane przez inne znane koreańskiemu kontrahentowi
podmioty, lub przez instytucje, takie jak Ambasada, znacznie zyskują na
wiarygodności w oczach koreańskich przedsiebiorców.
50
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
3.
Witając się z koreańskim rozmówcą warto pamiętać o prawidłowym ukłonie, co
zostanie z pewnością przyjęte jako wyraz szacunku
Należy pamiętać, iż Koreańczycy kłaniają się inaczej niż Europejczycy, co wynika
ze wspomnianych już zasad konfucjanizmu. Ukłon jest głębszy i wyraża szacunek
do rozmówcy. Prawidłowy ukłon rozpoczyna się z pozycji wyprostowanej ze
złączonymi stopami. Kłaniając się pochylamy się lekko do przodu zachowując plecy
i głowę w jednej linii, przy czym punktem zgięcia jest dolna część kręgosłupa. Dla
mężczyzn wskazane jest, by podczas ukłonu umiejscowili ręce wzdłuż tułowia,
natomiast dla kobiet, by obie dłonie położone były jedna na drugiej na wysokości
klamry paska.
4.
Warto nauczyć się kilku zwrotów w języku koreańskim
Pomoże to wywrzeć bardzo dobre wrażenie na rozmówcy. Również docenienie
walorów kuchni koreańskiej jest bardzo pozytywnie odbierane przez Koreańczyków.
Wybrane podstawowe zwroty koreańskie
Zwrot polski
Dzień Dobry
Dziękuję
Smacznego
Na zdrowie
Bardzo mi miło
Panią/Pana poznać
5.
Wymowa koreańska
Anią hassejo
Kamsa hamnida
Masike tysejo
Konbe! / Łihajo!
Pisownia koreańska
안녕 하세요
감사합니다
맛있게 드세요
건배! / 위하여!
Mannaso pangapsymnida
만나서 반갑습니다
Zawsze należy mieć przy sobie wizytówki
Wymiana wizytówek ma w Korei wymiar, którego nie należy ignorować.
-
-
6.
wizytówki wymieniamy na początku spotkania przy przedstawianiu się;
wizytówkę podajemy prawą ręką lub lepiej obiema;
jeśli przy wymianie wizytówek nasza upadnie na podłogę należy ją schować
i przekazać inną;
po otrzymaniu wizytówki wskazane jest zapoznanie się z jej treścią - najlepiej
głośno czytając imię i nazwisko oraz stanowisko rozmówcy;
podczas rozmowy wizytówki, które strony otrzymały od rozmówców,
umieszczane są na stole w zasięgu wzroku – ułatwia to prawidłowe zwracanie
się do osób, które widzimy po raz pierwszy;
przy umieszczaniu wizytówek na stole warto pamiętać o hierarchii – np.
wizytówka prezesa firmy nad wizytówką kierownika działu;
wizytówkę rozmócy, tak jak samego rozmówcę, zawsze traktujemy z należytym
szacunkiem - po zakończeniu spotkania wizytówki chowamy w odpowiednie
miejsce – do wizytownika, wewnętrznej kieszeni marynarki, ale nie chowamy do
kieszeni spodni;
unikamy pisania po wizytówce rozmówcy;
warto by jedna strona naszej wizytówki była w języku koreańskim.
Zawsze należy pamiętać o hierarchii
Zaniedbywanie ważniejszych przedstawicieli koreańskiej firmy będzie odczytywane
jako brak szacunku. Przyjmując delegację koreańską należy zadbać, aby szef
51
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
delegacji ulokowany był w pokoju o wyższym standardzie niż pozostali, a jeśli
możliwe również na wyższym piętrze. Mile widziany będzie również list powitalny
od prezesa polskiej firmy pozostawiony w pokoju hotelowym.
7.
Należy kierować korespondencję do konkretnej osoby
Listy rozpoczynające się od „To whom it may concern” mogą zosytać bez
odpowiedzi.
8.
Dbać o relacje z koreańskim partnerem
Zanim relacje zostaną nawiązane, należy liczyć się z kilkakrotnym przyjazdem do
Korei, lub do Polski. Długie spotkania (w tym również poza godzinami pracy) nie
należą do rzadkości.
9.
Należy unikać zwracania się do koreańskiego rozmówcy po imieniu
Najlepiej używać przed nazwiskiem tytułu lub zajmowanego stanowiska, np.
Profesor Chung, Prezes Yun, Dyrektor Cha.
10. Zawsze należy odpowiadać na korespondencję
Niezależnie od momentu współpracy wskazane jest zapewnienie optymalnego
obiegu informacji. Wskazana jest częsta wymiana informacji. Jeśli odpowiedź na
zapytanie nie może być udzielona w danym momencie należy poinformować stronę
koreańską o otrzymaniu listu i oczekiwanym terminie odpowiedzi.
11. Zawsze należy pamiętać, że duża część Koreańczyków jest bardzo przesądna
Warto mieć na uwadze, że w kulturze koreańskiej cyfra 4 kojarzona jest ze śmiercią
i może przynieść niepowodzenie. Niektórzy Koreańczycy nie będą czuli się
komfortowo, jeśli podczas pobytu w Polsce ulokujemy ich w hotelu na 4-tym
piętrze. W Korei w celu uniknięcia złowróżbnej cyfry w budynkach mieszkalnych
oraz biurowych powszechnym zjawiskiem jest oznakowanie czwartego piętra
symbolem „F” (four). W niektórych przypadkach czwarte piętro nawet nie
występuje (po trzecim następuje piąte).
Uwaga: Bezwzględnie nie należy pisać nazwisk czerwonym kolorem, który
zarezerwowany jest do opisywania osób zmarłych.
12. W
początkowej fazie znajomości najlepiej unikać poruszania tematów
związanych z relacjami Korei Południowej z Koreą Północną oraz z Japonią
Wzajemnie nieugięta postawa władz oraz dużej części społeczeństw Korei
Południowej, Korei Północnej oraz Japonii na tle trudnej historii regionu nie
sprzyja procesowi pojednawczemu, dlatego relacje tych trzech państw należą do
tematów drażliwych. Nawiązanie rozmowy typu „miałem przyjaciela Koreańczyka,
który pochodzi z Korei Północnej” mogą doprowadzić do konsternacji.
13. Bezwzględnie
nie należy przyrównywać Koreańczyków,
koreańskiego, itp. do innych narodów tego regionu
Korei,
języka
Szczególnie zalecenie to dotyczy przyrównywania do Japończyków, Japonii,
japońskiego języka, kultury, etc. Koreańczycy mają bardzo silne poczucie
odrębności.
52
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Wybrane aspekty kultury koreańskiej w biznesie
14. Należy mieć na uwadze, że dla Koreańczyka „utrata twarzy” jest bardzo ciężkim
i długotrwałym urazem
Stawiając zbyt wiele niewygodnych pytań możemy doprowadzić do sytuacji,
w której koreański rozmówca będzie się czuł bardzo niekomfortowo, co może
zdecydować o jego postawie w negocjacjach. Należy odpowiednio wyważyć ciężar
argumentów i unikać niezgody, by nie wprowadzać Koreańczyka w zbytnie
zakłopotanie.
Uwaga: Koreańczycy unikają odpowiedzi wprost na niewygodne pytania. Należy
liczyć się z tym, że Koreańczycy by nie powiedzieć „nie” będą odwlekać odpowiedź
i przekazywać ją w zawiłej formie. Podobnie sytuacja występuje w przypadku
stwierdzenia „nie wiem”. Na pytanie „czy da sie to zrobić?” zamiast odpowiedzi
„nie wiem”, która jest zgodna ze stanem faktycznym, można się raczej spodziewać
odpowiedzi typu „nikt nie jest w stanie tego zrobić, a przynajmniej w Korei”.
15. Należy przywiązywać dużą wagę do punktualności
Dopuszczenie do sytuacji, w której koreańscy partnerzy zmuszeni są na nas czekać
może zostać odebrane jako wyraz braku szacunku.
16. Należy mieć na uwadze, że wśród koreańskich przedsiębiorców istnieje bardzo
silne przywiązanie do kwestii ceny i negocjacji cenowych
Negocjacje cenowe i możliwość otrzymania rabatu w cenie to stały element kultury
biznesowej Koreańczyków. Składając ofertę należy mieć świadomość, że nasza cena
nie będzie ceną ostateczną.
17. Nie należy wskazywać rozmówcy palcem
Wskazywanie koreańskiego rozmówcy palcem podczas rozmów może być
postrzegane jako gest strony silniejszej wobec słabszej (np. przełożonego wobec
podwładnego, nauczyciela wobec ucznia, etc.).
18. Bezwględnie należy uniknąć przywoływania rozmówcy machaniem ręki lub
palcem
Gest ten zarezerwowany jest dla osób starszych (rodziców, dziadków)
przywołujących dzieci. Nawet w tym przypadku spód dłoni skierowany powinien
być do dołu, a nie jak w Polsce – do góry. W Korei skinieniem ręki z palcami
skierowanym do góry można przywoływać zwierzęta.
19. Należy pamiętać, że w Korei publiczne wydmuchiwanie nosa nie jest w dobrym
tonie
Nie jest to zasada stosowana bezwzględnie przez wszystkich Koreańczyków, jednak
istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że w sezonie obniżonej odporności na
wirusy w miejscach takich jak restauracje, biura, urzędy, etc. spotkamy liczną
grupę Koreańczyków preferujących ustawiczne pociąganie nosem, niż ludzi
korzystających z chusteczek.
53
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
8. Ważne adresy i linki
Urzędy centralne Republiki Korei
Ministry of Strategy and Finance
Ministry of Public Administration and Security
Ministry of Education, Science and Technology
Ministry of Land Transport and Maritime Affairs
Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries
Ministry of Culture, Sports and Tourism
Ministry of Health & Welfare
Ministry of Knowledge Economy
Ministry of National Defense
Ministry of Labor
Ministry of Justice
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Ministry of Unification
Ministry of Environment
Ministry of Gender Equality
www.mosf.go.kr
www.mopas.go.kr
www.mest.go.kr
www.moct.go.kr
www.maf.go.kr
www.maf.go.kr
www.mw.go.kr
www.mke.go.kr
www.mnd.go.kr
www.molab.go.kr
www.moj.go.kr
www.mofat.go.kr
www.unikorea.go.kr
www.me.go.kr
www.mogef.go.kr
Organizacje rządowe i instytucje wsparcia biznesu
1. Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA - Korea Trade–Investment
Promotion Agency). Głównym zadaniem KOTRA jest wspieranie działalności eksportowej
firm koreańskich poprzez analizę możliwości sprzedaży i wsparcie administracyjne dla
sprzedaży koreańskich produktów na rynkach zewnętrznych. KOTRA wykonuje swoje
zadania m.in. poprzez organizowanie na szeroką skalę zagranicznych koreańskich
wystaw narodowych oraz organizację wyjazdowych misji i seminariów handlowych.
Ponadto, działająca w strukturach KOTRA agencja Invest Korea odpowiedzialna jest za
obsługę inwestorów zagranicznych w Republice Korei.
Strona internetowa: www.kotra.or.kr
2. Koreańskie Stowarzyszenie Handlu Międzynarodowego (KITA – Korea International Trade
Association). KITA jest największą i najbardziej wpływową organizacją gospodarczą
w Republice Korei. Zrzesza ok. 66 tys. firm o profilu handlowym, usługowym
i produkcyjnym. W 50-letniej historii reprezentowała ponad 80 tys. przedsiębiorstw
w handlu międzynarodowym i działaniach inwestycyjnych. Podstawową działalnością
stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju handlu międzynarodowego oraz działań
inwestycyjnych firm koreańskich. Zakres działań obejmuje wspieranie marketingu
zagranicznego firm, organizację misji gospodarczych w kraju i zagranicą oraz badanie
rynków pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej dla firm koreańskich. W czerwcu 2008 r.
KITA podpisała porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) z polską
organizacją Business Centre Club.
Strona internetowa: www.kita.net
54
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
3. Koreańska Izba Handlu i Przemysłu (KCCI – Korea Chamber of Commerce and Industry).
KCCI jest organizacją gospodarczą o profilu działalności odpowiadającym Krajowej Izbie
Gospodarczej w Polsce. Obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy w 2004 r.
Głównym zadaniem KCCI jest reprezentowanie koreańskiego biznesu zarówno na rynku
wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych. KCCI prowadzi na szeroką skalę
doradztwo dla przedsiębiorstw, badania rynku oraz reprezentuje interesy
poszczególnych gałęzi gospodarki. Działalność międzynarodowa Izby to m.in.
organizacja i obsługa misji gospodarczych do Korei oraz pośrednictwo w kontaktach
handlowych między firmami.
Strona internetowa: www.korcham.net
4. Stowarzyszenie Importerów Koreańskich (KOIMA – Korean Importers Association). KOIMA
jest jedyną koreańską organizacją gospodarczą o charakterze ściśle importowym. Skupia
ponad 10 tys. firm, które generują 80% wartości rocznego importu Republiki Korei.
Z punktu widzenia interesów polskiego eksportera KOIMA jest najważniejszą organizacją
gospodarczą Republiki Korei. Corocznie organizuje misje zakupowe na rynki zagraniczne
oraz konsultacje handlowe w Korei dla przedsiębiorców zainteresowanych aktywizacją
sprzedaży na tutejszym rynku. KOIMA aktywnie uczestniczy również w działaniach
urzędów centralnych na rzecz redukcji ceł i administracyjnych barier importu. Ponadto
Stowarzyszenie organizuje corocznie wielobranżowe targi wyrobów importowanych
Imported Goods Fair skupiających koreańskich importerów i dystrybutorów. Istotnym
elementem promocji importu jest prowadzenie portalu www.import.or.kr
umożliwiającego poszukiwanie potencjalnych klientów wśród zarejestrowanych
członków stowarzyszenia.
Strona internetowa: www.koima.or.kr
5. Koreańska Izba Technologii Przemysłowych (KOITA - Korea Industrial Technology
Association). KOITA jest największą koreańską organizacją skupiającą i reprezentującą
przedsiębiorstwa z sektora zaawansowanych technologii. Izba prowadzi działalność
doradczą na rzecz swoich członków oraz reprezentuje branżę w kontaktach
międzynarodowych. Ponadto działa jako organizacja pomostowa pomiędzy przemysłem
a administracją rządową w kwestii zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju
branży zaawansowanych technologii. Działalność międzynarodowa stowarzyszenia
obejmuje głównie pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, inwestycyjnych oraz
analizę rynków zagranicznych.
Strona internetowa: www.koita.or.kr
6. Zrzeszenie Przemysłów Koreańskich (FKI – Federation of Korean Industries). FKI jest
najbardziej prestiżową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa koreańskie. Należą do
niej największe i najważniejsze dla lokalnej gospodarki konglomeraty przemysłowe (tzw.
Chaebole).
Strona internetowa: www.fki.or.kr
7. Europejska Izba Handlowa w Republice Korei (ECCK – European Chamber of Commerce in
Korea). ECCK jest organizacją zrzeszającą europejskie firmy działające na terenie
Republiki Korei. Izba reprezentuje interesy członków w takich kwestiach jak liberalizacja
55
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
koreańskiego prawa i ułatwianie dostępu do rynku koreańskiego dla towarów i usług
z Europy.
Strona internetowa: www.ecck.eu
8. Korean Food and Drug Administration (KFDA). Instytucja prowadzi nadzór nad
produkcją, importem i dystrybucją gotowych produktów żywnościowych,
farmaceutyków i kosmetyków w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.
W przypadku importu w obrębie wymienionych przemysłów jest instytucją certyfikującą
i dopuszczającą produktu do sprzedaży na rynku koreańskim.
Strona internetowa: www.kfda.go.kr
9. Agencja Kwarantanny i Inspekcji Zwierząt, Roślin i Produktów z Morza (QIA – Animal,
Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency). QIA odpowiada m.in. za certyfikację
i dopuszczenie do sprzedaży na rynku koreańskim wszelkiego rodzaju importowanych
towarów mięsnych, większości produktów mlecznych, roślin i produktów pochodzenia
roślinnego.
Strona internetowa: www.qia.go.kr
10. Służba Celna Republiki Korei (Korea Customs Office). Dla dostawców towarów
i inwestorów zainteresowanych rynkiem koreańskim dostępna jest strona Służby Celnej
Korei. Zawiera ona informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawnych,
organizacji służb celnych w Republice Korei, procedur celnych i taryf, praktycznych
wskazówek dla podróżnych, ulg celnych dla inwestorów, a także postępowań
w przypadku stosowania nierzetelnych praktyk w handlu.
Strona internetowa: www.customs.go.kr
Regionalne izby przemysłowo–handlowe
Incheon CCI
Jeju
Yangsan
Ulsan
Jinhae
Sacheon
Tongyoung
Gyeongju
Jinju
Masan
Chanwon
Kimhae
Youngcheon
Gyeongsan
Youngju
Andong
Kimcheon
Pohang
http://www.incham.net
http://jejucci.korcham.net
http://yangsancci.korcham.net
http://ulsan.korcham.net
http://jinhaecci.korcham.net
http://sacheoncci.korcham.net
http://tongyoungcci.korcham.net
http://gyeongjucci.korcham.net
http://jinjucci.korcham.net
http://masancci.korcham.net
http://changwoncci.korcham.net
http://kimhaecci.korcham.net
http://yeongcheoncci.korcham.net
http://gyeongsancci.korcham.net
http://yeongjucci.korcham.net
http://andongcci.korcham.net
http://gimcheoncci.korcham.net
http://pohangcci.korcham.net
56
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
Gumi
Suncheon/Gwangyang
Yeosu
Mokpo
Euiwang
Osan
Pocheon
Goyang
Gyeonggi Eastern
Gwangmyeong
Jungeup
Gunsan
Iksan
Jeonju
Siheung
Chilgok
Geojae
Haman
Milyang
Dangjin
Seosan
Chungnam Northern
Daejeon
Jincheon
Eumsung
Choongju
Cheongju
Taebaek
Donghae
Sokcho
Samcheok
Wonju
Gangreung
Chuncheon
Yongin
Icheon
Pyeongtak
Gyeonggi Northern
Sungnam
Bucheon
Anyang
Ansung
Suwon
Gimpo
Ansan
Gunpo
Hagwang
http://gumicci.korcham.net
http://mokpocci.korcham.net
http://yeosucci.korcham.net
http://mokpocci.korcham.net
http://uiwangcci.korcham.net
http://osancci.korcham.net
http://pccci.korcham.net
http://gycci.korcham.net
http://gecci.korcham.net
http://gmcci.korcham.net
http://jeongeupcci.korcham.net
http://gunsancci.korcham.net
http://iksancci.korcham.net
http://www.jcci.or.kr
http://shiheungcci.korcham.net
http://chilgokcci.korcham.net
http://kojecci.korcham.net
http://hamancci.korcham.net
http://miryangcci.korcham.net
http://dangjincci.korcham.net
http://seosancci.korcham.net
http://cbcci.korcham.net
http://kwangjucci.korcham.net
http://jincci.korcham.net
http://eumseongcci.korcham.net
http://chungjucci.korcham.net
http://cheongjucci.korcham.net
http://taebaekcci.korcham.net
http://donghaecci.korcham.net
http://sokchocci.korcham.net
http://samchokcci.korcham.net
http://wonjucci.korcham.net
http://gangneungcci.korcham.net
http://chunchoncci.korcham.net
http://yongincci.korcham.net
http://icheoncci.korcham.net
http://pyeongtaekcci.korcham.net
http://kbcci.korcham.net
http://www.sncci.net
http://bucheoncci.korcham.net
http://www.acci.or.kr
http://anseongcci.korcham.net
http://suwoncci.korcham.net
http://kimpocci.korcham.net
http://ansancci.korcham.net
http://kunpocci.korcham.net
http://hkcci.korcham.net
57
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
Gwangju
Daegu
Busan
Seoul
Hwasung
http://kwangjucci.korcham.net
http://www.tcci.or.kr
http://www.pcci.or.kr
http://seoulcci.korcham.net
http://hwaseongcci.korcham.net
Pozostałe stowarzyszenia i branżowe izby gospodarcze
Korea Food Industry Association
Korea Building Materials Association
Spinners & Weavers Association of Korea
National Forestry Cooperatives Federation
Korea Software Promotion Agency
Korea Tourism Association
Korea Multimedia Association
Korea Semiconductor Industry Association
Korea Petrochemical Industry Association
Korea Engineering & Consulting Association
Korean Apparel Industry Association
Internet Association of Korea
Korea Automobile Manufacturers Association
Korea Magazine Association
Korea Electronic Publication Association
Korea Radio Promotion Association
Korea Specialty Chemical Industry Association
Telecommunications Technology Association
Korea Association of Information & Telecommunication
Korea Pharmaceutical Manufacturers Association
Korean Association of Geographic Information Studies
Korea Meat Trade Association
Korea Civil Aviation Development Association
Korea New Renewable Energy Association
http://www.kfia.or.kr
http://www.kbm.or.kr
http://www.swak.org
http://www.nfcf.or.kr
http://www.software.or.kr
http://www.koreatravel.or.kr
http://www.multimedia.or.kr
https://www.ksia.or.kr
http://www.kpia.or.kr
http://www.kenca.or.kr
http://www.kaia.or.kr
http://www.iak.ne.kr
http://www.kama.or.kr
http://kmpa.or.kr/cal
http://www.kepa.or.kr
http://www.rapa.or.kr
http://www.kscia.or.kr
http://www.tta.or.kr
http://www.kait.or.kr
http://www.kpma.or.kr
http://www.kagis.or.kr
http://www.kmta.or.kr
http://www.airtransport.or.kr
http://www.knrea.or.kr
Ośrodki targowo–wystawiennicze w Republice Korei
KINTEX
COEX
BEXCO
EXCO
KDJ Center
Songdo ConvensiA
SETEC
CECO
AT Center
KOTREX
DCC
ICC JEJU
www.kintex.com
www.coex.co.kr
www.bexco.co.kr
www.excodaegu.co.kr
www.kdjcenter.or.kr
www.songdoconvensia.com
www.setec.or.kr
www.ceco.co.kr
www.atcenter.co.kr
www.kotrex.com
www.daejeoncvb.or.kr
www.iccjeju.co.kr
58
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Ważne adresy i linki
Banki
Banki komercyjne o zasięgu ogólnokrajowym
Nazwa banku
Adres
Shinhan
Woori
SC First
Hana
Kookmin
Korean Exchange
CitiBank
120,2ga, Taepyeongro, Joong-gu, Seoul
203,1ga, Hoehyun-dong, Joong-gu, Seoul
100 Gongpyeong-dong, Jongno-gu, Seoul
101-1, 1ga, Euljiro, Joong-gu, Seoul
9-1 2ga, Namdaemunro, Joong-gu, Seoul
181 2ga, Euljiro, Joong-gu, Seoul
39 Da-dong, Joong-gu, Soeul
Strona internetowa
http://www.kdb.co.kr/
http://www.wooribank.com/
http://www.scfirstbank.com
http://www.hanabank.com/
http://www.kbstar.com/
http://www.keb.co.kr/
http://www.citibank.co.kr/
Banki komercyjne o zasięgu regionalnym
Lokalizacja
Daegu
Busan
Gwangju
Jeju
Jeonbuk
Gyeongnam
Adres
118 2ga, Susung-dong, Susung-gu, Daegu
830-38 Bumil2-dong, Dong-gu, Busan
7-12 Daein-dong, Dong-gu, Gwangju
1349 Ido 1-dong, Jeju-si, Jeju
669-2 Geumam-dong, Deokjin-gu, Jeonju, Jeonbuk
246-1 Seokjeon-dong, Hoewon-gu, Masan, Gyeongnam
Strona internetowa
http://www.daegubank.co.kr/
http://www.pusanbank.co.kr/
http://www.kjbank.com/
http://www.e-jejubank.com/
http://www.jbbank.co.kr/
http://www.kyongnambank.co.kr/
Banki specjalistyczne/sektorowe
Nazwa banku
National Agricultural Coopearation Federarion
Industrial bank of Korea
National Federation of Fisheries
Cooperatives
Adres
Strona internetowa
Choongjeongro 1 ga, Joong-gu, Seoul
50 Euljiro 2ga, Joong-gu, Seoul
11-6 Shincheon-dong, Songpa-gu, Seoul
http://www.nonghyup.com/
http://www.ibk.co.kr/home.html
http://www.suhyup.co.kr/
Banki inwestycyjne
Nazwa banku
The Korea Development Bank
The Export-Import of Korea
Adres
16-3 Yeoeuid-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
16-1 Yeoeuid-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
59
Strona internetowa
http://www.kdb.co.kr/
http://www.kdb.co.kr/
Republika Korei – Przewodnik rynkowy
Download