kontraktowanie *wiadcze* opieki zdrowotnej 2014

advertisement
KONTRAKTOWANIE
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
na rok 2014 i lata następne
Opieka paliatywna i hospicyjna
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Opieka paliatywna i hospicyjna
AGENDA:
o Akty prawne
o Wymagania
o Kryteria oceny ofert
o Postępowania - obszary
o Pytania
2
Opieka paliatywna i hospicyjna
Akty prawne
3
Opieka paliatywna i hospicyjna
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013
r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1347)
• Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka
paliatywna i hospicyjna.
• Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia
kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z późniejszymi zmianami.
4
Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagania
5
Opieka paliatywna i hospicyjna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej
(Dz. U. z 2013 r. poz.1347)
o
o
wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej
wymagane warunki do ich realizacji
6
Opieka paliatywna i hospicyjna
Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki
zdrowotnej
Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub
w oddziale medycyny paliatywnej;
2) domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych
lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia;
3) ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.
7
Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych
obejmują:
1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3) leczenie farmakologiczne;
4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(drabina analgetyczna);
5) leczenie innych objawów somatycznych;
6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
7) rehabilitację;
8) zapobieganie powikłaniom;
9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum
stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
10) zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania
świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale
medycyny paliatywnej;
11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do
hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie
dłuższy niż 10 dni.
8
Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych
obejmują:
1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(drabina analgetyczna);
4) leczenie innych objawów somatycznych;
5) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
6) rehabilitację;
7) zapobieganie powikłaniom;
8) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum
domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
9) ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe
wyrobów medycznych.
9
Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia gwarantowane realizowane
w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej
obejmują:
1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu
świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który
nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;
2) porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy;
3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu
świadczeniobiorcy.
10
Opieka paliatywna i hospicyjna
Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:
1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego;
2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt
występowania u świadczeniobiorcy jednostki
chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1
do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.
11
Opieka paliatywna i hospicyjna
Kody resortowe*/ komórek organizacyjnych
poradnia
medycyny
paliatywnej
1180
hospicjum domowe oddział medycyny
hospicjum domowe
dla dzieci i
paliatywnej/hospicjum
młodzieży
stacjonarne
2180
2181
*/ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594)
5182/5180
12
Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych
świadczeń opieki zdrowotnej
Załącznik nr 2
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
13
Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagania dotyczą:
- liczby i kwalifikacji personelu,
- sprzętu medycznego i pomocniczego,
- warunków lokalowych,
- innych warunków.
14
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania: liczba
personel
poradnia
oddział medycyny
hospicjum domowe
medycyny hospicjum domowe
paliatywnej/hospicjum
dla dzieci i młodzieży
paliatywnej
stacjonarne
lekarze
X
1 etat na 30
1 etat na 20
świadczeniobiorców świadczeniobiorców
pielęgniarki
X
1 etat na 15
1 etat na 12
wg norm zatrudnienia*/
świadczeniobiorców świadczeniobiorców
psycholodzy
X
1/2 etatu na 30
1/2 etatu na 12
świadczeniobiorców świadczeniobiorców
1/2 etatu na 20 łóżek
fizjoterapeuci
nie dotyczy
1/4 etatu na 15
1/4 etatu na 15
świadczeniobiorców świadczeniobiorców
1/4 etatu na 10 łóżek
1 etat/10 łóżek
*/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)
15
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
1) lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej;
2) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarz, który rozpoczął specjalizację
zgodnie z programem specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez
kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających
samodzielną pracę.
3) lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej,
dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych,
organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia
przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę
posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie
medycyny paliatywnej.
16
Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA!
W przypadku wykazania w ofercie
lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej,
dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych,
organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia
przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę
posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie
medycyny paliatywnej.
Należy wskazać kompetencje o kodzie:
0312 – kurs zgodny z programem specjalizacji
w dziedzinie medycyny paliatywnej
17
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej
1) lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia
lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz
w trakcie takiej specjalizacji - praca w miejscu
2) lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej,
dotyczącego leczenia bólu, objawów somatycznych i psychicznych,
organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą
uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub
podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację
do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej –
tylko wizyty domowe
18
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje
pielęgniarka, która:
a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie podstaw opieki paliatywnej
albo jest w trakcie tego kursu
– co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających
świadczeń u danego świadczeniodawcy
w oddziałach medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym
oraz w hospicjum domowym
19
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje
pielęgniarka, która:
a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest
w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs
specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu
specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub
c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo
jest w trakcie tego kursu, lub
d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs
specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu
specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub
e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie
tego kursu lub ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej
opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu
– co najmniej 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego
świadczeniodawcy w hospicjum domowy dla dzieci
20
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel – wymagania, pielęgniarki: kwalifikacje
UWAGA! w poradni medycyny paliatywnej
pielęgniarka, która:
a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
(kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs
kwalifikacyjny)
c) ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu podstaw opieki paliatywnej albo
jest w trakcie tego kursu;
(kompetencja: 0010 – pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs
specjalistyczny)
W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek, będących w trakcie
uzyskiwania wymaganych kwalifikacji należy wskazać kompetencję o kodzie:
0303 - pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego/kursu
kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego
21
Opieka paliatywna i hospicyjna
Wymagana dostępność komórek organizacyjnych
poradnia medycyny
paliatywnej
hospicjum domowe oddział medycyny
hospicjum domowe
dla dzieci i
paliatywnej/hospicju
młodzieży
m stacjonarne
wg
harmonogramu
co najmniej 3 dni
w tygodniu po 2,5
24/godziny 7 dni
godzinny
w tygodniu
dziennie, w tym 1
dzień w godzinach
popołudniowych do godziny 18:00
24/godziny 7 dni
w tygodniu
24/godziny 7 dni
w tygodniu
22
Opieka paliatywna i hospicyjna
Personel: harmonogramy pracy
poradnia
medycyny
paliatywnej
oddział medycyny
hospicjum domowe
hospicjum domowe
paliatywnej/hospicjum
dla dzieci i młodzieży
stacjonarne
harmonogram
godzinowy
w rozbiciu
liczba godzin pracy
na dni tygodnia
w tygodniu
zgodny
z harmonogramem
pracy poradni
liczba godzin pracy
w tygodniu
liczba godzin pracy
w tygodniu
23
Opieka paliatywna i hospicyjna
SPRZĘT
Stacjonarne formy opieki:
Wymagany sprzęt przeliczany na wskazaną
rozpoczętą liczbę łóżek
np. wymagane ssaki elektryczne – w licznie co
najmniej 1 sztuka na każde rozpoczęte 5 łóżek –
w przypadku posiadania 11 łóżek w ofercie
należy wykazać co najmniej 3 ssaki elektryczne.
24
Opieka paliatywna i hospicyjna
SPRZĘT
Świadczenia realizowane w warunkach
domowych:
Wymagany sprzęt przeliczany na każdego
świadczeniobiorcę
np. wymagane koncentratory tlenu lub inne dostępne
źródło tlenu – w licznie co najmniej 1 sztuka na 10
świadczeniobiorców - w przypadku deklarowania
w ofercie możliwości realizacji świadczeń na rzecz 20
pacjentów należy wykazać co najmniej 2 sztuki takiego
sprzętu.
25
Opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 grudnia 2013r.
w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna
i hospicyjna.
o zasady postępowania oraz wymagania wobec
świadczeniodawcy
o zasady udzielania świadczeń i ich finansowania
o wzór umowy
26
Opieka paliatywna i hospicyjna
Załącznik nr 1
Katalog świadczeń
w opiece paliatywnej i hospicyjnej
27
Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej
Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej
Lp.
1
Kod komórki Nazwa komórki
organizacyjnej organizacyjnej
2
3
Nazwa zakresu
świadczeń
Kod zakresu
świadczeń
Jednostka
rozliczeniowa
zakresu
świadczeń
Nazwa świadczenia
sprawozdawanego
Kod
świadczenia
sprawozdawane
go
4
5
6
7
8
osobodzień w oddziale medycyny
paliatywnej / hospicjum
stacjonarnym
1
5182 / 5180
oddział
medycyny
paliatywnej /
hospicjum
stacjonarne
świadczenia w oddziale
medycyny paliatywnej /
hospicjum stacjonarnym
15.4180.021.04
osobodzień
5.15.00.0000075
osobodzień w oddziale medycyny
paliatywnej / hospicjum
stacjonarnym dla pacjentów
5.15.00.0000103
żywionych dojelitowo, ze
współczynnikiem korygującym 1,2
osobodzień w oddziale medycyny
paliatywnej / hospicjum
stacjonarnym dla pacjentów
5.15.00.0000104
żywionych pozajelitowo, ze
współczynnikiem korygujących 1,7
28
Katalog świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej
Kod komórki
Lp.
organizacyjnej
Nazwa komórki
organizacyjnej
Nazwa zakresu
świadczeń
Kod zakresu
świadczeń
Jednostka
rozliczeniowa
zakresu
świadczeń
Nazwa świadczenia
sprawozdawanego
Kod świadczenia
sprawozdawanego
2
2180
hospicjum domowe
świadczenia w
hospicjum domowym
15.2180.027.04
osobodzień
osobodzień w hospicjum
domowym
5.15.00.0000002
3
2181
hospicjum domowe dla
dzieci
świadczenia w
hospicjum domowym
dla dzieci
15.2181.027.04
osobodzień
osobodzień w hospicjum
domowym dla dzieci
5.15.00.0000003
4
1180
poradnia medycyny
paliatywnej
porada w poradni
medycyny paliatywnej
15.1180.007.11
porada
porada w poradni medycyny
5.15.00.0000001
paliatywnej
29
Opieka paliatywna i hospicyjna
Załącznik nr 3
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ
I HOSPICYJNEJ
30
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPIECE PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
1. ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ / HOSPICJUM STACJONARNE
1.1 Wymagania dotyczące personelu
lekarze - wymagane
lekarze - dodatkowo
oceniane
pielęgniarki wymagane
pielęgniarki dodatkowo oceniane
pozostały personelwymagane
dodatkowo oceniane
wymagane
lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust.1 pkt 2 rozporządzenia
1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217);
2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu pracy ogółu
pielęgniarek udzielajacych świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym.
psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
1.2 Warunki dotyczące pomieszczeń
1) pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością zapewnienia pacjentowi prawa do intymności (np.
parawany)
2) izolatka
3) sala dziennego pobytu
4) sale chorych 1-3 osobowe
5) jadalnia
1.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy
zgodnie z załącznikiem nr 2 część I ust. 2 rozporządzenia
1.5 Inne wymagania
dodatkowo oceniane
1) certyfikat ISO
1.6 Warunki udzielania świadczeń
opieka lekarska wymagane
opieka pielęgniarska wymagane
całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza (załącznik nr 2 część I ust. 3
pkt 1 rozporządzenia)
całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu
(załącznik nr 2 część I ust. 3 pkt 2 rozporządzenia)
31
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
2. HOSPICJUM DOMOWE
HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH
2.1 Wymagania dotyczące personelu
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI
lekarze - wymagane
lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 1
rozporządzenia
lekarze - dodatkowo
oceniane
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej - w wymiarze
wymiarze czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu
czasu pracy wskazanym w rozporządzeniu
pielęgniarki wymagane
pielęgniarki dodatkowo oceniane
psycholog - wymagane
fizjoterapeuta wymagane
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 2
rozporządzenia
lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 1
rozporządzenia
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 2
rozporządzenia
pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie
opieki paliatywnej
pielęgniarstwa opieki paliatywnej
psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 3
rozporządzenia
psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt 3
rozporządzenia
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 1 pkt 4
rozporządzenia
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 2, pkt
4 rozporządzenia
2.2 Warunki udzielania świadczeń
opieka lekarska wymagane
opieka pielęgniarska wymagane
pozostały personelwymagane
wymagane
dodatkowo oceniane
1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu
ust. 4 pkt 1 rozporządzenia),
(załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 1 rozporządzenia)
2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w miesiącu ( 2) porady w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2
załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia)
w miesiącu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 2 rozporządzenia)
1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2 część II 1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu (załącznik nr 2
ust.4 pkt 3 rozporządzenia),
część II ust. 4 pkt 3 rozporządzenia)
2) wizyty w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w tygodniu
(załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 4 rozporządzenia)
2) wizyty w zależności od potrzeb lecz nie mniej niż 2 w
tygodniu (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 4 rozporządzenia)
porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza
hospicjum domowego dla dzieci (załącznik nr 2 część II ust. 4
pkt 5 rozporządzenia)
2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy
zgodnie z załącznikiem nr 2 część II ust. 3 rozporządzenia
porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum
domowego (załącznik nr 2 część II ust. 4 pkt 5 rozporządzenia)
2.4 Inne wymagania
1) certyfikat ISO
2) samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania
32
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA W OPH
3. PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
3.1 Wymagania dotyczące personelu
lekarze wymagane
lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
lekarze dodatkowo
oceniane
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej
pielęgniarki pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust.1 pkt 2 rozporządzenia
wymagane
pielęgniarki dodatkowo pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej
oceniane
pozostały
personel wymagane
psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 2 część III ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
3.2 Czas pracy poradni
wymagane
dodatkowo
oceniane
3 dni w tygodniu 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18.00
( załącznik nr 2 część III ust. 2 rozporządzenia)
2 dni w godzinach popołudniowych - do 18.00
3.3 Inne wymagania
dodatkowo
oceniane
1) certyfikat ISO
33
Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA!
Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/
hospicjum stacjonarnym
Warunki dodatkowo oceniane:
Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom
zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej
Należy dołączyć oświadczenie do oferty !
34
Opieka paliatywna i hospicyjna
UWAGA!
Świadczenia w hospicjum domowym
Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci
Warunki dodatkowo oceniane:
samochód osobowy - gwarantowana gotowość
użytkowania
Należy dołączyć oświadczenie do oferty !
35
Opieka paliatywna i hospicyjna
Kryteria oceny ofert
36
Opieka paliatywna i hospicyjna
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
Zmiany !
Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 marca 2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
• Tabela nr 15 – opieka paliatywna i hospicyjna (OPH)
37
Kryteria oceny ofert
§ 1. 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
a)
jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności
poprzez:
b)
kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
c)
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
d)
zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem,
m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym
Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
e)
ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii,
f)
wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem
pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez
dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego.
Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację
świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego
dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
38
Kryteria oceny ofert
2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy
procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez:
a)
planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym
zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
b) dostęp do badań i zabiegów,
c)
posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/
pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach
lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego;
39
Kryteria oceny ofert
3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej w szczególności poprzez:
a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie
pracy,
b) organizację przyjęć świadczeniobiorców,
c) brak barier dla osób niepełnosprawnych;
40
Kryteria oceny ofert
4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako
organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą
kontynuację
procesu
diagnostycznego
lub
terapeutycznego,
w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki
zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez:
a)
organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny
rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy,
b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego
zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy
zawartej z Funduszem;
41
Kryteria oceny ofert
5. Oceny ofert, według kryteriów określonych
w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego
oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach danego postępowania.
42
Kryteria oceny ofert
POZIOM
SKALUJĄCY
1
Jakośćpersonel
WAGA
TYP
SKALUJĄ ODPOWIEDZ
CA (S)
I
(maksy
malna
liczba
punktów
oceny)
2
3
30
jedna lub
więcej
odpowiedzi
w zależności
od wymagań
dotyczących
danego
zakresu
świadczeń
TABELA NR 15
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)
NR
ZAKRES*
WIERSZA.
TREŚĆ
LICZBA
PUNKTÓ
W
JEDNOST
KOWYCH
4
1
5
1
6
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu
przeliczeniowego na 10 łóżek
7
8
2
2.1
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu
przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców
8
3
2.2
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu
przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców
8
4
3
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej
5
5
1
pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia
ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.)
3
6
1
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie
pielęgniarstwa opieki paliatywnej co najmniej 25% czasu
pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w
oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym
3
pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie
pielęgniarstwa opieki paliatywnej
3
7
2.1; 2.2; 3
43
Kryteria oceny ofert
Jakość sprzęt
10
Jedna
odpowiedź
do wyboru
8
2.1;2.2
samochód osobowy (gwarantowana
gotowość użytkowania)
1
Jakość –
warunki
dotyczące
pomieszczeń
10
jedna lub
więcej
odpowiedz
i do
wyboru
9
1
pomieszczenia dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych z możliwością
zapewnienia pacjentowi prawa do
intymności (np. parawany)
2
10
1
izolatka
2
11
1
sala dziennego pobytu
2
12
1
sale chorych 1-3 osobowe
2
13
1
jadalnia
2
44
Kryteria oceny ofert
Jakość –
zewnętrzna
ocena
5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
14
wszystkie zakresy
certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania
jakością
2
15
1
certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania
środowiskowego
1
16
1
certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001
systemu zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy
1
17
1
certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności
1
18
1
certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji
1
19
3
certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania
środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001
systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji
1
45
Kryteria oceny ofert
Jakość - wyniki
kontroli
-5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
20
21
wszystkie udzielenie świadczeń przez personel o
zakresy kwalifikacjach niższych niż wykazane w
umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w
warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w umowie /brak sprzętu i
wyposażenia wykazanego w umowie (brak
atestów lub przeglądów)
1
nieuzasadniona odmowa udzielania
świadczenia świadczeniobiorcy
nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących
3
obciążenie świadczeniobiorców kosztami
leków lub wyrobów medycznych w
przypadkach, o których mowa w art. 35
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
pobieranie nienależnych opłat od
świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy
niezasadne ordynowanie leków
3
nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych
świadczeń
nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego
NFZ w terminie informacji o zamierzonych
zmianach podstaw formalno-prawnych
prowadzonej działalności
udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych
umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu
ustalonym w umowie
3
nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu
udzielania świadczeń
przedstawienie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym, na podstawie których dokonano
płatności nienależnych środków finansowych
2
31
udaremnienie lub utrudnianie kontroli
3
32
niewykonanie w wyznaczonym terminie
zaleceń pokontrolnych
stwierdzenie naruszeń, które zostały
stwierdzone w poprzednich kontrolach
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
1
3
1
1
2
2
46
2
Kryteria oceny ofert
Dostępność –
czas pracy
poradni
5
jedna
odpowiedź
do wyboru
34
3
Czas pracy poradni – 2 dni w godzinach
popołudniowych – do godz. 18.00
2
Dostępność –
dostęp dla
osób
niepełnospra
wnych
5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
35
1, 3
podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409)
2
36
1, 3
przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej
pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający
transport chorych na wózkach, a w budynkach
do dwóch kondygnacji możliwe inne
urządzenie techniczne umożliwiające wjazd
niepełnosprawnych albo lokalizacja na
parterze
2
37
1, 3
co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne
przystosowane dla osób niepełnosprawnych
2
38
1
pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych z możliwością
zapewnienia pacjentowi prawa do intymności
(np. parawany)
2
47
Kryteria oceny ofert
Ciągłość
5
Cena
20
jedna
odpowiedź do
wyboru
39
wszystkie
zakresy
w dniu złożenia oferty oferent realizuje na
podstawie umowy zawartej z Funduszem
proces leczenia świadczeniobiorców w
ramach danego zakresu świadczeń i w
ramach obszaru, którego dotyczy
postępowanie
5
Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana
poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub
stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym
postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.
48
Kryteria oceny ofert
W kolumnie „ZAKRES” określono zakresy świadczeń,
których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie
„TREŚĆ”. Poszczególne kody wskazane w kolumnie
„ZAKRES” oznaczają odpowiednio:
1.
2.1
2.2
3.
Oddział medycyny paliatywnej / hospicjum
stacjonarne
Hospicjum domowe dla dorosłych
Hospicjum domowe dla dzieci
Poradnia medycyny paliatywnej
49
OBSZARY KONTRAKTOWANIA OPH
OPH - Zakres świadczeń - nazwa
Zakres świadczeń - kod
Obszar kontraktowania
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
15.1180.007.11
podregiony - grupa powiatów
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
15.2180.027.04
podregiony - grupa powiatów
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA
DZIECI
15.2181.027.04
województwo
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY
PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
15.4180.021.04
subregiony
50
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TERMINARZ POSTĘPOWAŃ
Ogłoszenie:
Składanie ofert do:
Otwarcie ofert od:
Rozstrzygnięcie:
13 marca br.
27 marca br.
01 kwietnia br.
25 kwietnia br.
z wyjątkiem postępowań w zakresach: świadczenia
w poradni medycyny paliatywnej oraz świadczenia
w hospicjum domowym, w których
rozstrzygnięcie nastąpi 30 kwietnia br.
51
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Okres obowiązywania umów:
01.07.2014 – 30.06.2019
(5 lat)
52
Opieka paliatywna i hospicyjna
I.
Oferty muszą być przygotowane na właściwe
postępowanie - zgodne z kodem terytorialnym
miejsca udzielania świadczeń;
(miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół
pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych
funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania
świadczeń określonego zakresu)
II. Oferta musi zawierać ilość świadczeń
(osobodni lub porad) na 6 miesięcy (pół roku);
53
Opieka paliatywna i hospicyjna
III. Do oferty należy dołączyć:
 Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski
OW NFZ o kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców;
 Oświadczenie – o gwarantowanej gotowości użytkowania
samochodu osobowego;
 Oświadczenie – o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm
zatrudnienia – w stacjonarnych formach opieki,
 certyfikaty zewnętrznej ocena jakości,
m.in. certyfikat systemu zarządzania
(kopie potwierdzone za zgodność);
 umowy podwykonawcze
tj. badania laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny
(wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania
w ramach własnej struktury)
54
Opieka paliatywna i hospicyjna
Najczęściej zadawane pytania
55
Opieka paliatywna i hospicyjna
 Czy w poradni medycyny paliatywnej mogą być
wykazani do realizacji świadczeń lekarze bez
specjalizacji z medycyny paliatywnej lub będący
w trakcie takiej specjalizacji ?
Tak – tylko w przypadku gdy w ofercie są wykazani także lekarze spełniający taki
warunek i przy określeniu w ofercie, że lekarz taki będzie realizował tylko wizyty
domowe. Jednak w przypadku wykazania w ofercie tylko takich lekarzy – oferta
będzie odrzucona z powodu niespełniania wymaganych warunków
 Czy pielęgniarka prowadząca indywidualną
specjalistyczną praktykę pielęgniarską może złożyć
ofertę w postępowaniu na hospicjum domowe?
Nie – gdyż świadczenia w zakresie hospicjum domowego realizowane są przez zespół
składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz psychologów, natomiast
praktyka pielęgniarska może realizować tylko świadczenia pielęgniarskie.
56
Opieka paliatywna i hospicyjna
Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych:
nr telefonu:
32/ 735 19 52
Monika Stelmach
Wojciech Mika
57
Dziękuję za uwagę!
58
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards