Cel

advertisement
Świat przed wszystkimi stoi otworem
Wydarzenia promujące działalność Fundacji
Hospicyjnej jako organizacji pomagającej hospicjom
w całej Polsce
ANNA DENEKA
Agenda





Analiza wstępna (zarys problemu)
Strategia komunikacji
Narzędzia
Oczekiwane efekty i ewaluacja
Summary
Analiza wstępna


Fundacja Hospicyjna
Otoczenie zewnętrzne
• Biznes
• Media
• Wolontariat
KIM JEST WOLONTARIUSZ?
Strengths
Weaknesses
 Doświadczenie
Uznanie
 Współpraca z wieloma
podmiotami
 Przychylność mediów
 Ludzie
 Status OPP
 Ograniczone środki
 Uwarunkowania prawne
 Koszty opieki nad
chorym
 Liczba ośrodków
potrzebujących pomocy
 Pochodzenie FH
Opportunities
Threats
 Popularność programów
CSR
 Wolontariat pracowniczy
 Powiązanie z Kościołem
 Spowolnienie
gospodarcze
 Negatywne nastroje
społeczne
 Redukcja kosztów
w firmach
 Malejąca lb wolontariuszy
 Słabnące zaangażowanie
Założenia strategiczne
Zaplanowanie działań wspierających wizerunek
Fundacji Hospicyjnej jako
 wiarygodnej organizacji
 pomagającej hospicjom w całej Polsce
Cele
Wzmocnienie wizerunku FH jako organizacji
pomagającej hospicjom w całej Polsce
Zachęcenie do
pracy
wolontaryjnej
Pozyskanie
darczyńców
wspierających
działalność FH
Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie opieki
paliatywnej
Grupy docelowe
FH jest dynamiczną organizacją, która działa aktywnie na rzecz poprawienia jakości
życia podopiecznych hospicjów z całej Polski
Młodzież
Pomagając FH
zdobywasz nowe
doświadczenia,
poznajesz nowych
ludzi oraz dajesz
nadzieję i radość tym,
którzy jej najbardziej
potrzebują
Środowisko
medyczne
Twoja wiedza to
skarb, który możesz
ofiarować
podopiecznym
hospicjów
Świat biznesu
Pomagając FH
pokazujesz innym, że
Twoja firma nie
pozostaje obojętna
wobec problemów
i potrzeb najsłabszych
System komunikacji
 Hasło:
ŚWIAT PRZED WSZYSTKIMI STOI OTWOREM
 Język komunikacji: prosty i zrozumiały
 Logo Fundacji Hospicyjnej
 Klucz – wymiar symboliczny
Narzędzia








Współpraca z organizacjami biznesowymi
Współpraca z organizacjami medycznymi
Współpraca z mediami
Konkursy:
• Klucz wiolinowy
• Nowe życie
• U progu stojąc
Program certyfikujący „Złoty Klucz”
Akcja „Uśmiech dziecka”
„Drzwi Otwarte”
Zaangażowanie osób znanych
Współpraca z org. biznesowymi
BCC, KPRB, Management Mastery Club, Związek Pracodawców Polskich
Cel:
 nawiązanie strategicznej współpracy z biznesem
Faza przygotowań
Styczeń
Faza wizerunkowa
Luty
Wolontariat pracowniczy
Warsztaty dla wolontariuszy
i pracowników FH
Podziękowania
Oferty współpracy
Wręczenie „Złotego Klucza”
Rozmowy i spotkania
Marzec
Współpraca z org. medycznymi
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, NIL,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Cel:
 pozyskanie osób i organizacji do współpracy merytorycznej
Faza przygotowań
Styczeń
Faza wizerunkowa
Luty
Marzec
Zajęcia w liceach
Tematy
wykładów
Przygotowanie
prezentacji
Seminaria i warsztaty dla
wolontariuszy i pracowników FH
Podziękowania
Nawiązanie
współpracy
Współpraca z mediami
TVN, Rzeczpospolita, HBR Polska, radio PiN i in.
Cel:
 dotarcie do świata biznesu
 nagłośnienie prowadzonych działań
Faza przygotowań
Faza wizerunkowa
Budowa i aktualizacja listy mediów
Aranżacje wywiadów
Udział w konferencjach
i wykładach
Patronat mediowy
Zaproszenia VIP
Podjęcie
Warsztaty
fotograficzne
Programy i
publikacje dot. akcji
Współpraca z Fundacją TVN
Reportaże o hospicjach
Akcja SMS
Konkurs: KLUCZ WIOLINOWY
 Skierowany do chórów i zespołów
 Laureaci wystąpią:
• podczas „Drzwi Otwartych”
• w „Dzień Dobry TVN”
• w audycjach kulturowych radia PiN
 Nagroda: warsztaty, które poprowadzi Piotr Rubik
 Cel działań:
• dotarcie do osób młodych
• zainteresowanie mediów działalnością FH i prowadzoną
akcją
Konkurs: NOWE ŻYCIE
 Skierowany do młodzieżowych grup teatralnych
 Laureaci wystąpią:
• w Teatrze Wielkim w Warszawie (lub innym mieście)
• podczas akcji „Drzwi Otwarte”
 Nagroda: warsztaty w PWSFTiT w Łodzi
 Zaproszenia na warsztaty wręczy Andrzej Wajda
 Cel działań:
• dotarcie do osób młodych
• zainteresowanie mediów działalnością FH i prowadzoną
akcją
Konkurs: U PROGU STOJĄC
 Skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej
 W rywalizacji udział wezmą prace plastyczne i pisemne
 Nagroda:
publikacja w „Rzeczpospolitej”
+
nagroda rzeczowa
 Cel działań:
• dotarcie do osób młodych
• zainteresowanie młodych ludzi
działalnością FH
Akcja: UŚMIECH DZIECKA
 Hipoterapia (luty/marzec)
 Cel: rehabilitacja dzieci z hospicjów połączona z przyjemnym
spędzaniem czasu
Program certyfikujący: ZŁOTY KLUCZ
 Skierowany do darczyńców i partnerów biznesowych
 Zostanie wręczony na uroczystej gali podsumowującej
 Cel: dodatkowy argument w pozyskiwaniu partnerów
biznesowych
Drzwi Otwarte
Cel:
ukazanie dotychczasowych efektów działalności FH
poszerzenie wiedzy społeczeństwa nt. opieki paliatywnej
2. sobota marca
3. sobota marca
4. sobota marca
Zapukaj
Otwórz
Zawitaj
Prowadzący:
Andrzej Wajda
Prowadzący:
Piotr Rubik
Przedstawienie
laureatów
konkursu „Nowe
życie”
Występ
laureatów
konkursu „Klucz
wiolinowy”
Wykłady nt.
medycyny
paliatywnej
Wykłady nt.
medycyny
paliatywnej
Prowadzący:
Marcin Prokop,
Dorota Wellman
Wręczenie
nagród i Złotego
Klucza
Program
artystyczny
podopiecznych
hospicjum
Oczekiwane efekty
 Zrealizowanie założonych celów
 Nawiązanie współpracy z mediami, org. biznesowymi
i medycznymi
 Poprawa finansowych warunków FH
 Udoskonalenie umiejętności pracowników i wolontariuszy
Ewaluacja
 Monitoring mediów
 Frekwencja podczas event’ów
 Liczba nadesłanych prac konkursowych/zgłoszeń do
konkursu
 Liczba nowych wolontariuszy i darczyńców
Summary
1.
2.
3.
4.
5.
Problem analysis
Campaign’s aim
Target Groups
Characteristics of campaign and tools
Desired effects
Download