klucz złożony

advertisement
Definiowanie kluczy
w tabelach RBD
Opracowała: mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska
Plan prezentacji


Co to jest i do czego służy klucz w tabeli
Przegląd kluczy




klucz podstawowy (klucz główny, klucz
pierwotny),
klucz sztuczny,
klucz obcy
Przykłady kluczy

tworzenie kluczy w tabelach MS Access
Do czego służy
klucz podstawowy (klucz
główny, klucz pierwotny)
klucz podstawowy to pole tabeli, które służy do
jednoznacznego zdefiniowania rekordu w bazie
 dla każdego rekordu będzie przyjmowało inną,
niepowtarzalną wartość
 KLUCZ PODSTAWOWY TO
MINIMALNA LICZBA
KOMBINACJI PÓŁ
IDENTYFIKUJĄCA KAŻDY
REKORD W TABELI W SPOSÓB JEDNOZNACZNY

Po co tworzy się klucz
główny?

klucz główny (podstawowy) pozwala w sposób
efektywny przeszukiwać i odczytywać dane w bazie
oraz łączyć dane zapisane w różnych tabelach
Jakie własności powinno mieć
pole będące kluczem
głównym?



Własność kolumny powinna być stale obecna w
wierszu, oznacza to, że kolumna taka (należąca do
klucza głównego) nie może zawierać wartości NULL
(TRWAŁOŚĆ DANYCH)
Wartość klucza dla każdego z wierszy powinna być
unikatowa, ponieważ w niepowtarzalny sposób
powinien on identyfikować każdą krotkę (wiersz
tabeli) (UNIKATOWOŚĆ DANYCH)
Wartość klucza nie powinna podlegać zmianom (np.
numer telefonu) (STABILNOŚĆ DANYCH)
Klucz główny może być:
- kluczem jednoelementowym
(klucz prosty) np. Id_ucznia
- kluczem kilkuelementowym
(klucz złożony; składa się z
więcej niż 1 kolumny) np.
nazwisko i imię
KLUCZEM MOŻE BYĆ JEDNA
LUB KLIKA KOLUMN!
Przykłady kluczy głównych
Kolumny, które należą do kluczy
nazywamy atrybutami podstawowymi
Kolumny nienależące do kluczy
(zawierają dane, które w określonej
relacji są przedmiotem opisu)
nazywamy atrybutami opisowymi
Atrybut podstawowy
Atrybut opisowy
Co to jest klucz sztuczny?
Klucz sztuczny to pole zawierające
unikatowy numer identyfikacyjny
nadany w sposób sztuczny każdemu
obiektowi umieszczonemu w tabeli.
Przykład klucza sztucznego
Co to jest klucz obcy?
Klucz obcy to jedno pole lub więcej
pól tabeli (kolumn), które odwołują
się do pola lub pól klucza
podstawowego w innej tabeli. Klucz
obcy pokazuje, w jaki sposób tabele
są powiązane. Jest niezbędny do
zdefiniowania połączenia między
tabelami.
Przykład klucza obcego
Co to jest klucz kandydujący?
Inaczej nadklucz LUB klucz
potencjalny w praktyce to kolumna
lub kolumny, których użycie w
charakterze klucza głównego jest
rozważane przez projektanta bazy
danych. To twórca bazy danych
decyduje, której kolumnie
(kolumnom) nada funkcję klucza
głównego
Przykład klucza
KANDYDUJACEGO
ZADANIE
1. Zaznacz na rysunku znakiem * klucze główne (podstawowe, pierwotne)
w poszczególnych tabelach i określ czy są to klucze proste czy złożone.
2. Zaznacz znakiem ** klucze obce w poszczególnych tabelach.
3. Zaznacz znakiem *** klucze kandydujące w poszczególnych tabelach.
4. Czy klucz główny może być kluczem sztucznym?
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards