Literatura podstawowa

advertisement
GEOGRAFIA
REGIONALNA AZJI
dr Krzysztof Kołodziejczyk
Sprawy organizacyjne
Terminy wykładów: 11.12., 18.12., 8.01., 15.01., 22.01. + dwa wtorki
Kolokwium: 29.01.2016 r.
Konsultacje: poniedziałki 9:30 – 11:30, p. 314 (Gmach Główny)
Literatura podstawowa:
 Kwiatek J. i in. (red.), 1995, Azja, PWN, Warszawa.
 Gudowski J., Lisowski A. (red.), 1997, Azja, Encyklopedia Geograficzna
Świata, t. 6, Wyd. Opress, Kraków.
 Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa.
 Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata, PWN, Warszawa.
 Azja. Wielki encyklopedyczny Atlas Świat, 2006, PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
 Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii
społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa.
 Groch J. (red.), 2004, Przeglądowy Atlas Świata. Azja,
Popularna Encyklopedia Powszechna, Wyd. Fogra, Kraków.
Nazwa kontynentu




różne sposoby wyjaśnienia
gr. ásios (ásios leimon) – muł rzeczny, jaki pokrywał dna dolin rzek:
Hermos, Kajstros i Meander (dzisiejsze Gediz, Küçük Menderes
i Menderes) w starożytnej Lidii, bogatej krainie leżącej w zachodniej
części dzisiejszej Azji Mniejszej
po podboju Lidii przez Persów (546 r. p.n.e.) Azją nazywano całą
zachodnią część dzisiejszej Azji Mniejszej, a z czasem coraz większe
obszary kontynentu
w czasach podróży Marco Polo nazwę Azja odnoszono
do terytoriów rozciągających się coraz dalej na wschód,
aż do Oceanu Spokojnego, chociaż północna część ogromnego
lądu długo jeszcze miała nie być poznana
Odkrycia i poznanie Azji







plejstocen – mieszkańcy północno-wschodniej Azji przeprawili się
przez Cieśninę Beringa i zaczęli zasiedlać Amerykę, a ludy Azji
Południowo-Wschodniej dotarły przez Archipelag Malajski
do Australii
w dolinach wielkich rzek azjatyckich narodziły się najstarsze
cywilizacje świata starożytnego:
Akadowie i Sumerowie (IV tys. p.n.e.) nad Tygrysem i Eufratem
Mohendżo Daro nad Indusem
cywilizacja chińska
Chińczycy już w II tys. p.n.e. znali Azję Wschodnią, Środkową
i Południowo-Wschodnią, w II w. p.n.e. nawiązali kontakty handlowe
z Imperium Rzymskim („Jedwabny Szlak”)
Indie prowadziły handel ze starożytnym Egiptem („Monsunowy
Szlak” przez Morze Arabskie i Morze Czerwone) i z Chinami
(wokół Półwyspu Indochińskiego)
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji






pierwszymi Europejczykami, którzy penetrowali Azję, byli starożytni
Grecy, mający swoje siedziby także na azjatyckich brzegach Morza
Egejskiego
wojny z Persami, wyprawa Ksenofonta 401–400 r. p.n.e.
(Babilonia, Kurdystan, Armenia)
podboje Aleksandra Wielkiego (333 r. p.n.e. – zwycięstwo
pod Issos, Indus, Azja Środkowa, w tym dzisiejsza Samarkanda)
Atlas Ptolemeusza (II w. n.e.) – zaznaczono Półwysep Malajski
(jako wyspę) i Chiny
wczesne średniowiecze – znajomość Azji wśród Europejczyków
minimalnie wykraczała poza wybrzeża Morza Śródziemnego
i Czarnego; penetrację i funkcjonowanie Jedwabnego Szlaku
utrudniają kraje muzułmańskie i wojny
koniec XI w. – podjęta przez krzyżowców próba utworzenia
przyczółka świata łacińskiego w Ziemi Świętej zakończona
niepowodzeniem (1099 – zdobycie Jerozolimy, 1187 – utrata)
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji






początek XIII w. – dzięki podbojom Czyngis-chana imperium
mongolskie rozciągało się od brzegów Morza Czarnego
(Ruś Kijowska) i Azji Południowo-Zachodniej po południową
Syberię i wybrzeża Oceanu Spokojnego w Chinach
1245–1247 – poselstwo franciszkanów pod kierunkiem Włocha
G. da Pian del Carpine’a do Wielkiego Chana w Karakorum,
inicjatywa papieża Innocentego IV, udział polskiego zakonnika
z Krakowa, Benedykta Polaka
misja do Mongolii Wilhelma Rubruka, inicjatywa króla francuskiego
Ludwika IX Świętego
pierwsze wyprawy handlowe do Mongolii
1271–1295 – wyprawy wenecjanina Marco Polo do Mongolii, Chin,
Azji Południowo-Wschodniej i Południowej, wzrost zainteresowania
Indiami i Chinami
rozpad państwa mongolskiego, umocnienie islamu w zachodnich
chanatach i rozwój Turcji (XV w. – rozbicie Bizancjum) ograniczyło
poznanie Azji przez Europejczyków
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji










XV w. – Europejczycy podjęli próbę dotarcia do Indii drogą morską
ekspansja portugalska:
1488 r. – Vasco da Gama dotarł do Indii przez Przylądek Dobrej
Nadziei i Ocean Indyjski
przełamanie monopolu arabskiego na Oceanie Indyjskim
faktorie handlowe i forty na wybrzeżach całej niemal południowej
i wschodniej Azji, od wyspy Ormuz u wejścia do Zatoki Perskiej
przez Półwysep Malajski (1509), Chiny (1514) do Nagasaki
w Japonii (1542)
Makau – jedyna pozostałość portugalskiego imperium,
w 1999 r. włączone do Chińskiej Republiki Ludowej
ekspansja hiszpańska:
Hiszpania zajęta kolonizacją Ameryki
opanowała jedynie Filipiny (kolonia hiszpańska 1542–1898,
potem do 1946 r. terytorium USA)
ożywiona działalność misyjna, zwłaszcza jezuicka
– św. Franciszek Ksawery, Polak Michał Boym (ok. 1614–1659)
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Nowe rozwiązania
i konstrukcje w żeglarstwie
1521 – Ferdynand Magellan
w swej podróży dookoła
świata dociera na Filipiny
i ginie na wyspie Matan
Karawela, 2. poł. XV w.
Odkrycia i poznanie Azji








XVI w. – Anglicy i Holendrzy próbują dotrzeć do Chin i Japonii
drogą północno-wschodnią, udało się osiągnąć tylko ujście Obu
1597 r. – wyprawa holenderska Wilhelma Barentsa zmuszona
do zimowania na Nowej Ziemi, Barents zmarł w drodze powrotnej
próby dotarcia do Japonii wzdłuż brzegów Kanady
XVII w. – ekspansja holenderska
Holendrzy wypierają Portugalczyków niemal ze wszystkich
ich posiadłości (z wyjątkiem Timoru Wschodniego i Makau)
XVII–XIX w. – opanowują cały niemal Archipelag Malajski
(Indie Holenderskie, dzisiejsza Indonezja)
XVII w. – faktorie w Indiach zakładają Anglicy (1611),
Duńczycy (1620) i Francuzi (1668)
XVIII w. – dominacja Francuzów i Anglików, ostatecznie zwyciężyli
Anglicy
Odkrycia i poznanie Azji
Posiadłości brytyjskie w Azji:

 Indie – „perła korony brytyjskiej”, 
1876 – królowa Wiktoria

koronuje się na cesarzową Indii

 Malezja

 Singapur

 Brunei
 Myanmar (d. Birma)
 Malediwy
 południowo-wschodnia

część Jemenu (d. Aden,
potem Ludowo-Demokratyczna
Republika Jemenu,
potem Jemen Południowy)
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Bahrajn
Katar
Kuwejt
Cypr
w okresie międzywojennym
mandat Ligi Narodów
nad Irakiem (do 1932 r.),
Jordanią (do 1946 r.)
i Palestyną (do 1948 r.)
Hongkong – ostatnia posiadłość
brytyjska w Azji, w 1997 r.
przeszła pod zwierzchnictwo Chin
Odkrycia i poznanie Azji
Posiadłości francuskie w Azji:
 Indochiny (dzisiejszy
Wietnam, Laos i
Kambodża)
 kilka miast na wybrzeżu
Indii
 wszystkie te terytoria
utracili w latach 50. XX w.
 w okresie międzywojennym
mandat Ligi Narodów
nad terytoriami
współczesnych Syrii
i Libanu
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Ekspansja rosyjska:
 równoczesna z kolonizacją państw Europy Zachodniej, drogą
lądową od zachodu
 1579 – wyprawa Jermaka, atamana kozackiego, który – służąc
kupieckiej rodzinie Stroganowów – wkrótce po rozpadzie imperium
mongolskiego opanował znaczną część chanatu syberyjskiego
 1582 – Jermak dociera do Irtyszu
 koniec XVI w. – Rosja podbiła całą zachodnią Syberię
 obszar Syberii miejscem carskich zsyłek
 1637 – oddziały kozackie dotarły do brzegów Oceanu
Spokojnego, a po kilku latach nad Amur
 1648 – wyprawa kupców i myśliwych pod przywództwem kozaka
Siemiona Dieżniewa (Morze Wschodniochińskie, Morze Czukockie,
Przylądek Dieżniewa, Morze Beringa)
 1689 – pokój w Nerczyńsku kończy konflikt rosyjsko-chiński,
na jego mocy kraj nadamurski do 1860 r. po stronie chińskiej
Odkrycia i poznanie Azji
Odkrycia i poznanie Azji
Ekspansja rosyjska (c.d.):
 początek XVIII w. – seria wypraw cara Piotra Wielkiego,
których celem była eksploracja Syberii i Dalekiego Wschodu:

1725–1730 i 1733–1741 – Vitus Bering, Duńczyk w służbie
carskiej (Cieśnina Beringa, Wyspy Komandorskie)

1742 – Siemion Czeluskin dociera do północnego krańca
półwyspu Tajmyr (dzisiejszy Przylądek Czeluskin), najdalej
na północ wysuniętego krańca stałego lądu Azji

1785–1788 – La Pérouse (cieśnina oddzielająca Hokkaido
od Sachalinu – Cieśnina La Pérouse’a)
 1. poł. XIX w. – penetracja wnętrza Azji:

Zakaukazie, Kazachstan, Turkiestan Zachodni

rywalizacja z Brytyjczykami o Afganistan,
dwie wojny angielsko-afgańskie
Odkrycia i poznanie Azji
Polacy (głównie zesłańcy) w służbie ekspansji rosyjskiej:
 Benedykt Dybowski – zoolog, 1866–1883, Góry Jabłonowe, Bajkał,
doliny Amuru i Ussuri, Sachalin, Kamczatka, Kuryle
 Aleksander Czekanowski – geolog i geograf, 1873–1875, Sajany,
dorzecze Dolnej Tunguzki, delta Leny
 Jan Czerski – geolog, paleontolog, geograf, 1871–1883,
1891–1892, Zabajkale, Poamurze, Kraj Ussuryjski, dorzecza Kołymy
i Indygirki
 Bronisław Piłsudski – etnolog, kustosz muzeum we Władywostoku,
1887–1906, kultury Ajnów i Gilaków na Sachalinie i w północnej
Japonii
 Wacław Sieroszewski – badacz kultury Jakutów
 Karol Bohdanowicz – geolog, geograf, ostatnia dekada XIX w.
i pierwsza XX w., Zakaukazie, zachodnia Syberia, Tybet, Kunlun,
Daleki Wschód po Czukotkę
 Bronisław Grąbczewski – carski generał, 1885–1895, Pamir,
Kaszgar, Karakorum, Tybet, 1896–1900, Daleki Wschód,
brał udział w wytyczaniu granicy chińsko-rosyjskiej
Odkrycia i poznanie Azji
Badania w koloniach Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii:
 szczegółowe mapy topograficzne
 badania geologiczne, przyrodnicze i etnologiczne
 1802–1843 – topograficzne pomiary Indii,
płk G. Everest ustala wysokość najwyższej góry świata (8848 m)
 1861 – Godwin Austen w Karakorum zmierzył wysokość bezimiennej
góry określanej K2, okazała się drugim najwyższym szczytem
świata (8611 m, zwanym też Czogori lub Godwin Austen Peak)
 od XVII w. – francuskie ekspedycje w Indochinach
 1861 – francuska wyprawa przyrodnika Henri Mouhota odkryła
w Kambodży porośnięte przez las równikowy ruiny miasta Angkor
(odkrycie powtórne, gdyż znane były już od XVI w. portugalskim
misjonarzom)
Odkrycia i poznanie Azji









na Półwysep Arabski i do Tybetu nie są wpuszczani obcokrajowcy
– utrudnione poznanie ich wnętrza
XIX w. – w głąb Półwyspu Arabskiego podróżnicy docierają
w przebraniu Arabów
1819 – angielski kapitan G. F. Sadlier przemierzył cały półwysep
ze wschodu na zachód
2. poł. XIX w. – Anglicy posyłają do Tybetu przeszkolonych
w prowadzeniu pomiarów topograficznych Hindusów
1904 – brytyjska ekspedycja wojskowa dociera do Lhasy
– różne pomiary
XX w. – wykorzystanie zdjęć lotniczych, a potem satelitarnych,
większe zainteresowanie wysokimi górami Azji
1950 – francuska ekspedycja zdobyła pierwszy ośmiotysięcznik
– Annapurnę (8091 m n.p.m.)
1953 – na szczycie Mount Everest stanęli Nowozelandczyk E. Hillary
i Szerpa N. Tenzing, uczestnicy angielskiej wyprawy płka Hunta
1964 – zdobycie ostatniego ośmiotysięcznika – Sziszapangma
(Gosainthan) – przez Chińczyków
polski himalaizm
Odkrycia i poznanie Azji




1978 – pierwsze polskie wejście na Mount Everest (Wanda Rutkiewicz)
1980 – pierwsze zimowe wejście na Mount Everest
(Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki)
1987 – Jerzy Kukuczka drugim zdobywcą wszystkich ośmiotysięczników
(po Włochu Reinholdzie Messnerze w 1986 r.)
1996 – Krzysztof Wielicki po zdobyciu K2 i Nangi Parbat stał się
piątym człowiekiem na świecie, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
W wyniku postępującej z różnych stron ekspansji w końcu XIX w. doszło
do podporządkowania europejskim mocarstwom kolonialnym większej
części Azji. Niepodległość zachowały tylko:

Afganistan,

Turcja,

Persja (dzisiejszy Iran),

Nepal,

Tybet,

Tajlandia,

Chiny,

Japonia,
często kosztem dużych ustępstw terytorialnych (Afganistan, Tajlandia),
bądź też zaakceptowania znacznej ingerencji państw obcych w sprawy
wewnętrzne i wyznaczenia ich stref wpływów (Chiny, Persja).
Podział polityczny
Azji w 1938 r.
Dekolonizacja i ewolucja polityczna


1868 – Japonia po rewolucji burżuazyjnej jako pierwsza
na kontynencie podejmuje próbę modernizacji struktur
gospodarczych i politycznych
przełom
XIX i XX w. –
Japonia zaczyna
rywalizować
o wpływy w Azji
z mocarstwami
europejskimi
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Rozpad imperium tureckiego:
 1915–1916 – pogromy Ormian, zginęło 1,2–1,5 mln osób
 Turcja pokonana w I wojnie światowej
 Wielka Brytania i Francja nie chciały uznać prawa Arabów
do własnego państwa i podjęły – przy pomocy Grecji – próbę
rozdzielenia między siebie ziem potureckich i utworzenia na nich
terytoriów mandatowych Ligi Narodów
 bezpośrednio po I wojnie światowej – niepodległość Arabii
Saudyjskiej, Jemenu i Omanu
 okres międzywojenny – niepodległość Iraku
 1946 – niepodległość Syrii, Libanu i Jordanii
 początek lat 60. XX w. – usamodzielnienie ostatnich brytyjskich
protektoratów nad Zatoką Perską
 1967 – niepodległość Adenu (późniejszy Jemen Południowy)
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja po II wojnie światowej:
 załamanie prestiżu „białego człowieka”
 klęska Japonii – niepodległość Korei (Korea Południowa
– proamerykańska i Korea Północna – komunistyczna)
 próby przywrócenia panowania brytyjskiego, francuskiego,
holenderskiego i amerykańskiego w dawnych ich posiadłościach,
przejściowo zajętych przez Japończyków, spotkały się
ze sprzeciwem ludności tubylczej
 1946–1954 – krwawa wojna indochińska toczona przez Francję,
podział Wietnamu na część północną – prokomunistyczną i część
południową – proamerykańską
 1964–1973 – wojna wietnamska, w zasięgu wpływów komunistów
znalazł się cały Wietnam, Laos i Kambodża
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Wycofanie Brytyjczyków z Indii:
 1947 – podział na hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan
 Kaszmir – konflikt między wyznawcami hinduizmu i islamu,
muzułmańscy rebelianci dążą do oderwania Kaszmiru
(zamieszkanego w większości przez wyznawców islamu) od Indii
 Pendżab – konflikt między hindusami a sikhami
(1984 – zburzenie przez wojska hinduskie Złotej Świątyni
w Amritsarze, najważniejszego świętego miejsca sikhów)
 1971 – od Pakistanu odrywa się Bangladesz
 Sri Lanca – dążenia separatystyczne Tamilów z północy
i wschodu wyspy
1975 – portugalski Timor anektowany przez Indonezję
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna




1947 – podział Palestyny na część
żydowską i arabską
1948 – na części brytyjskiego mandatu
Palestyny powstanie niepodległego
państwa Izrael
1948–1949, 1956, 1967, 1973 – wojny
między Izraelem a krajami islamskimi
1967 – zajęcie przez Izrael Zachodniego
Brzegu, Wzgórz Golan i Strefy Gazy
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Dekolonizacja i ewolucja polityczna
Rozpad imperium Związku Radzieckiego:
 1991 – powstają niepodległe, ale należące do Wspólnoty
Niepodległych Państw, kraje: Armenia, Gruzja, Azerbejdżan,
Kazachstan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Kirgistan
 konflikty zbrojne na Zakaukaziu (w Gruzji z separatystami
abchaskimi, walki między Azerami i Ormianami), na Przedkaukaziu
(zwłaszcza w Czeczeni) i w Tadżykistanie (walki z fundamentalistami
muzułmańskimi)
Download