Departament Administracji i Spraw - PGNiG

advertisement
Formularze cenowe
Część I Grotów 10
Formularz I. Świdry PDC – Regeneracja
Cena regeneracji świdra PDC [zł]
Średnica
Ilość
Opis
SKR519M-A2D
226871
DSR516M
A201744
DSR613M
A201742
12,25'’
5,875
Korpus stalowy
Korpus
matrycowy
1
1
1
Łącznie za regenerację
Razem dla części I (suma kosztów zaciemnione pola) …………………. PLN
Część II Grotów 10
Formularz I. Świdry PDC – Regeneracja
Cena regeneracji świdra PDC [zł]
Średnica
Opis
12,25’’
FXD56DS
12143331
FXD56DS
12113178
FXD56D
12417866
Ilość
Korpus stalowy
Korpus
matrycowy
1
1
1
Łącznie za regenerację
Razem dla części II (suma kosztów zaciemnione pola) …………………. PLN
W tabelach należy podać koszt regeneracji świdrów PDC zgodnie
ze specyfikacją podaną w formularzu.
Dodatkowy opis.
Dla części I Grotów 10. Świdry PDC - Regeneracja:
W formularzu I należy wpisać maksymalny, przewidywany koszt: Regeneracji świdrów.
12 1/4’’ z korpusem matrycowym 5 ramion średnica cutterów 19 mm SKR519M-A2D
226871
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
1
12 1/4’’ z korpusem matrycowym 5 ramion średnica cutterów 16 mm DSR516M A201744
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
- wykręcenie dysz,
5 7/8’’ z korpusem matrycowym 6 ramion średnica cutterów 13 mm DSR613M A201742
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
- wykręcenie dysz,
Dla części II Grotów 10. Świdry PDC - Regeneracja:
W formularzu I należy wpisać maksymalny, przewidywany koszt: Regeneracji świdrów.
12 ¼’’ z korpusem stalowym 5 ramion średnica cutterów 19 mm FXD56DS 12143331
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
- wykręcenie dysz,
- uzupełninie utwardzenia,
12 ¼’’ z korpusem stalowym 5 ramion średnica cutterów 19 mm FXD56DS 12113178
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
- wykręcenie dysz,
- uzupełninie utwardzenia,
- wymiana słupków drugiego rzędu,
- wymiana uzbrojenia pobocznicy,
12 ¼’’ z korpusem matrycowym 5 ramion średnica cutterów 19 mm FXD56D 12417866
- wymiana i/lub obrócenie uszkodzonych cutterów,
W formularzach należy podać cenę regeneracji korpusu świdra oraz cutterów.
W koszcie regeneracji należy zawrzeć koszt zapewnienia opakowań trwałych (plastik,
drewno, stal) na przekazywany Zamawiającemu przedmiot zamówienia, w przypadku braku
takich opakowań przy odbiorze przedmiotu zamówienia do regeneracji.W koszcie regeneracji należy również zawrzeć wszystkie koszty związane z transportem
świdrów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na miejsce wykonywania naprawy
świdrów i z powrotem, oraz inne koszty związane z przedmiotem Zamówienia a nie
przewidziane w SIWZ.
W polach formularza cenowego należy wpisać stawkę w PLN. Zamawiający nie dopuszcza
pozostawionych pustych zaciemnionych pól w formularzu cenowym.
Wykonawca w złożonej ofercie zamieści opis techniczny prac w tym ilości planowanych do
wymiany i/lub obrócenia cutterów dla każdego z regenerowanych świdrów,
z uwzględnieniem każdego skrzydła świdra i rzedu cutterów. W przypadku gdy podczas
przeglądu Wykonawca stwierdzi, że dany świder nie nadaje się do regeneracji lub zakres
prac znacząco wykracza poza zaplanowane a których nie można było określić na
podstawie
dokumentacji
zdjęciowej.
Wykonawca
bezzwłocznie
poinformuje
Zamawiającego o tym fakcie przed podjęciem dalszych prac.
2
Opis przedmiotu zamówienia
WYMAGANIA TECHNICZNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla Wykonawcy
w zakresie prac związanych z regeneracją świdrów PDC
1. Przedmiotem zamówienia jest regeneracja świdrów PDC będących własnością
Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A.
2. Zakres regeneracji obejmować będzie m.in. następujące badania i procesy:
2.1.
Inspekcja wstępna
2.2.
Oczyszczenie świdra z zanieczyszczeń i korozji
2.3.
Komplet badań nieniszczących
2.4.
Wykręcenie dysz
2.5.
Przegląd i czyszczenie gwintów otworów dyszowych
2.6.
Wymiana uszkodzonych ostrzy PDC lub ich obrócenie
2.7.
Uzupełnienie ubytków utwardzenia skrzydeł świdra (hardfacing)
2.8.
Zapewnienie opakowań trwałych (plastik, drewno, stal) na przekazywany
Zamawiającemu przedmiot zamówienia, w przypadku braku takich
opakowań przy odbiorze przedmiotu zamówienia do regeneracji.
2.9.
Zapewnienie ochraniaczy gwintu połączenia czopa świdra (plastik, stal)
na przekazywany Zamawiającemu przedmiot zamówienia, w przypadku
braku takich ochraniaczy przy odbiorze przedmiotu zamówienia do
regeneracji.
2.10. Kontrola gwintu API
2.11. Próba ciśnieniowa świdra
2.12. Malowanie świdra
2.13. Końcowa inspekcja jakościowa, certyfikat/świadectwo,
2.14. Inne zalecane badania przez Wykonawcę regeneracji a nie wymienione
w powyższych punktach.
3. Zamawiający przedstawi Wykonawcom szczegółową dokumentację w postaci zdjęć
poszczególnych ramion świdrów w formie elektronicznej na podstawie której należy
wstępnie określić zakres badań i całkowity koszt regeneracji świdrów.
4. Wykonawca załączy do oferty opis techniczny planowanego zakresu badań i
napraw, opracowany na podstawie dokumentacji zdjęciowej.
5. Po podpisaniu umowy wybrany Wykonawca przetransportuje świdry z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego tj. PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze Baza
Rurowa w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3 do docelowego miejsca regeneracji
świdrów. Po wykonaniu regeneracji Wykonawca przetransportuje świdry z
powrotem na Bazę Rurową w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3.
6. Po przetransportowaniu świdrów do docelowego miejsca regeneracji Wykonawca
przedstawi szczegółowy Kosztorys regeneracji z uwzględnieniem zakresu
planowanych badań i/lub napraw, wykonanych zdjęć przez Wykonawcę miejsc które
podlegać
będą
regeneracji,
oceny
zużycia
IADC
wg
specjalistów
przeprowadzających szczegółową wstępną inspekcję. Należy podać ilość i cenę
3
jednostkową w PLN oraz termin naprawy dla każdego świdra. Kosztorys dla
każdego świdra należy przesłać na niżej podane adresy e-mail:
6.1.
[email protected]
6.2.
[email protected]
6.3.
[email protected]
7. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin wykonania regeneracji po uprzednio
przesłanych kosztorysach. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dodatkowych
stwierdzonych uszkodzeniach powodujących podwyższenie kosztów regeneracji.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o decyzji możliwości regeneracji lub o jej
odstąpieniu.
8. Zamawiający planuje wykorzystać zregenerowane świdry na przyszłych projektach
koncesji poszukiwawczych i/lub eksploatacyjnych.
9. Pozostałe warunki zostaną ujęte w umowie na regenerację świdrów.
4
Protokół odbioru nr 1
sporządzony dnia 2017-XX-XX
„Regeneracja świdrów PDC Grotów 10.”
Umowa: NP/PGNG/17/XXXX/GE/DWR
Sygnatura: GE/DRP/XX/XXXXX
Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Wykonawca: Nazwa adres wykonawcy
1. Nazwa Handlowa świdra
Numer seryjny: XXXXXX
Koszt regeneracji: XXX PLN
2. Nazwa Handlowa świdra
Numer seryjny: XXXXXX
Koszt regeneracji: XXX PLN
Suma kosztów regeneracji: XXX PLN (według protokołu odbioru nr 1).
Budżet przewidziany przez Zamawiającego na realizację zadania
XXX PLN złotych netto powiększonego o należny podatek VAT 23%
Wykorzystano: XXX PLN
Pozostało XXX PLN
Zamawiający:
Wykonawca:
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards