Streszczenie prezentacji - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
lek. Mirosław Łukaszuk
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Wydział Lekarski I
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Promotor: Prof. dr hab. med. Maria Siemionow
Ocena regeneracji nerwów obwodowych po urazach, leczonych wszczepami syntetycznych protez
nerwowych z zastosowaniem przeróżnicowanych komórek mezenchymalnych oraz czynników
wzrostowych w modelu zwierzęcym.
Uszkodzenia nerwów obwodowych są często spotykanym powikłaniem urazów kończyn. Mogą
skutkować porażeniem obwodowym, niedoczulicą lub przeczulicą unerwianego zakresu, prowadzą
także do obwodowych neuropatii pourazowych. Klasyczne podejście do chirurgicznego zaopatrzenia
uszkodzenia nerwu obwodowego obejmujące pierwotne szycie nerwu, auto- i alloprzeszczepy jest
często niewystarczające lub niemożliwe oraz nie daje oczekiwanych efektów. Wszczepianie protez z
biodegradowalnego materiału stanowi alternatywę w tych sytuacjach. Uszkodzony nerw ulega
degeneracji Walleriana z następczą regeneracją, w których regulacji i promocji dominujący udział
mają aktywowane komórki Schwanna oraz czynniki parakrynne, w tym neurotropowe czynniki
wzrostowe. Ze względu na małą biodostępność komórek Schwanna do badań i wykorzystania
klinicznego, postulowane jest uzyskiwanie komórek o fenotypie i funkcjonalności komórek Schwanna
z komórek macierzystych lub mezenchymalnych szpiku metodą transdiferencjacji. Komórki te mogą
być użyte w połączeniu z przeszczepami i czynnikami wzrostowymi do naprawy i regeneracji nerwów
obwodowych po urazach. Celem pracy jest ocena stopnia regeneracji nerwu obwodowego, leczonego
po urazie przeszczepieniem sztucznej protezy nerwowej bezkomórkowej oraz w połączeniu z
przeróżnicowanymi komórkami mezenchymalnymi o fenotypie komórek Schwanna, z zastosowaniem
czynników wzrostowych, w porównaniu do autoprzeszczepów nerwowych w standaryzowanym
modelu zwierzęcym uszkodzenia nerwu kulszowego u szczura. Ocena ta odbywa się przyżyciowo
poprzez obserwacje behawioralne z wyznaczeniem wskaźnika funkcjonalnego nerwu kulszowego
(SFI) oraz w badaniu elektrofizjologicznym z wyznaczeniem potencjału wywołanego mięśnia
obwodowego (CMAP) oraz szybkości przewodzenia w regenerowanym nerwie. Post mortem w
przedstawianym badaniu oceniane będą: ilość i średnica włókien nerwowych, stopień mielinizacji,
obecność naczyń oraz aktywność przeszczepionych komórek mezenchymalnych z fenotypem
komórek Schwanna.
Download