Zestawienie przyj*tych opinii - 517. sesja plenarna 25

advertisement
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Bruksela, 4 lipca 2016 r.
SESJA PLENARNA
Z DN. 25–26 MAJA 2016 R.
zestawienie przyjętych opinii
Niniejszy dokument dostępny jest we wszystkich językach urzędowych na stronie internetowej
Komitetu:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2
Poniższe opinie w formie elektronicznej można znaleźć za pomocą internetowej wyszukiwarki
Komitetu:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.opinions-search
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 1/25
PL
Spis treści:
1.
PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE ...................................................................................... 3
2.
MODELE BIZNESOWE / WZROST I INNOWACJE / PODATKI ....................................... 4
3.
SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE ............................................................................ 9
4.
ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO ................................ 12
5.
ENERGIA .................................................................................................................................... 16
6.
PRZEMYSŁ ................................................................................................................................ 19
7.
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE .................................................................................................... 21
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 2/25
W sesji plenarnej w dniach 25–26 maja 2016 r. udział wzięli: Joseph CHILENGI, przewodniczący
Rady Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej Unii Afrykańskiej (ECOSOCC), Neven MIMICA,
europejski komisarz ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej oraz Patrick BERNASCONI,
przewodniczący francuskiej Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej.
Podczas sesji plenarnej przyjęto następujące opinie:
1.
PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE

REFIT (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji Europejskiej)
Sprawozdawca: Denis MEYNENT (Pracownicy – FR)
Dokument:
EESC-2016-00869-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES uważa, że program REFIT powinien przyczynić się do tego, by europejskie prawodawstwo
było proste, zrozumiałe i spójne, bez działania na szkodę ochrony obywateli, konsumentów,
pracowników, dialogu społecznego lub środowiska.
Konsultacje z obywatelami, ekspertami i zainteresowanymi stronami w ramach REFIT powinny być
możliwie jak najbardziej otwarte, ale nie mogą zastąpić konsultacji z partnerami społecznymi
i z EKES-em.
EKES jest zaniepokojony perspektywą biurokratyzacji procesu decyzyjnego. Podkreśla, że proces ten
powinien być możliwie elastyczny i znaczący oraz że suwerenne decyzje polityczne nie mogą być
podważane na poziomie programu REFIT.
Komitet zwraca uwagę, że prace platformy REFIT, w których aktywnie uczestniczy, nie powinny
wykraczać poza analizę w ograniczonym zakresie pewnej liczby tematów i nie mogą zastąpić
współustawodawców czy przewidzianych Traktatami obowiązkowych konsultacji z Komitetem
i z partnerami społecznymi.
EKES apeluje, aby mechanizm programu REFIT nie zakładał z góry, jaki kierunek należy nadać
danemu uregulowaniu: usankcjonowanie, dodanie, uzupełnienie, zmianę czy uchylenie aktu
ustawodawczego. Ponadto EKES nie zgodzi się na zaangażowanie się w mechanizm, którego cele są
ukierunkowane na ograniczenie dorobku UE według kryteriów ilościowych, bez wcześniejszego
zbadania wszystkich jego konsekwencji dla ochrony socjalnej, ochrony środowiska i konsumentów.
Kontakt:
Martin Schneider
(tel.: 00 32 2 546 82 70 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 3/25
2.
MODELE BIZNESOWE / WZROST I INNOWACJE / PODATKI

Innowacja siłą napędową nowych modeli biznesowych (opinia
rozpoznawcza na wniosek prezydencji niderlandzkiej)
Sprawozdawca: Ariane RODERT (Inne Podmioty – SE)
Współsprawozdawca: Oliver RÖPKE (Pracownicy – AT)
Dokument:
EESC-2016-00078-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES uważa, że:

Państwa członkowskie i instytucje europejskie powinny w pełni uznać i promować bardziej
sprawiedliwe modele biznesowe, które są ukierunkowane na wykorzystanie innowacji do
rozwoju społecznego poprzez włączenie pomiaru wpływu społecznego równolegle do
sprawozdawczości na temat postępów gospodarczych.

Państwa członkowskie i Komisja muszą zagwarantować, aby innowacje społeczne zajmowały
czołowe miejsce w programach dotyczących innowacji.

Państwa członkowskie i instytucje UE muszą uwzględniać zasady innowacji w polityce
dotyczącej przedsiębiorstw, aby zapewnić kulturę prorozwojową, w której innowacje się
promuje, docenia, nagradza i rozpowszechnia.

Aby poprawić warunki zrównoważonego rozwoju oraz replikacji/skalowania, UE musi kłaść
większy nacisk na wspieranie i ochronę MŚP, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz
wszystkich rodzajów przedsiębiorstw typu start-up, uznając je za kluczowy filar polityki
innowacji.

W nadchodzącym przeglądzie strategii jednolitego rynku, przewidzianym na 2017 r., Komisja
powinna w pełni uwzględnić te nowe modele biznesowe.
Kontakt:
Marie-Laurence Drillon
(tel.: 00 32 2 546 83 20 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 4/25

Konsumpcja współdzielona i samoregulacja (opinia rozpoznawcza na
wniosek prezydencji niderlandzkiej)
Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Inne Podmioty – PT)
Dokument:
EESC-2016-00933-00-01-AC-TRA
Główne punkty:
W opinii przedstawiono listę cech, które umożliwiają określenie modelu konsumpcji współdzielonej
oraz dokonanie rozróżnienia między rzeczywistymi praktykami, które wymagają szczególnych
rozwiązań, a działalnością czasem niewłaściwie określanej tą nazwą jedynie w celu obejścia
przepisów, jakim powinna ona podlegać.
Wymiar społeczny i środowiskowy może wzmocnić solidarność między obywatelami, ożywić lokalną
gospodarkę, stworzyć miejsca pracy, sprzyjać racjonalizacji konsumpcji w gospodarstwach
domowych dzięki wspólnemu wykorzystywaniu niektórych dóbr, zmniejszyć zużycie energii
i promować bardziej odpowiedzialną i zrównoważoną konsumpcję.
Komisja powinna podjąć cały szereg działań o charakterze politycznym niezbędnych do wspierania
i wdrażania w UE i poszczególnych państwach członkowskich różnych form i odmian konsumpcji
współdzielonej oraz zapewnienia ich wiarygodności i zaufania do nich.
Nowe modele biznesowe muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.
Należy zagwarantować ochronę praw wszystkich partnerów działających w ramach konsumpcji
współdzielonej, w tym także prosumentów, poprzez dostosowanie do tych relacji całego obecnego
dorobku prawnego UE dotyczącego praw konsumentów.
UE musi pilnie określić jasne i przejrzyste ramy prawne, w obrębie których działania te mają się
rozwijać i funkcjonować na terytorium Europy.
Komisja powinna jak najszybciej opublikować europejski program dotyczący gospodarki dzielenia
się, który już ma znaczne opóźnienie. W programie tym należy jasno zdefiniować uzupełniającą rolę
samoregulacji i współregulacji.
Kontakt:
Janine Borg
(tel.: 00 32 2 546 88 79 - e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 5/25

MIFID i MIFIR / data
Sprawozdawca: Daniel MAREELS (Pracodawcy – BE)
COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD), COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD).
EESC-2016-01921-00-01-AC-TRA
Główne punkty:
EKES:

Akceptuje wnioski Komisji.

Wzywa jednak do podjęcia wszelkich odpowiednich działań, by zapobiec dalszemu
odraczaniu rozpoczęcia stosowania MiFID II, oraz do dbania w okresie odroczenia o to, by
przepisy mające na celu ochronę inwestorów nie były w praktyce naruszane. Uważa, że zanim
nowe przepisy zostaną wdrożone, w odpowiednich przypadkach należy nadal w pełni
stosować obowiązujące przepisy MiFID I.

Jest zdania, że omawiane przesunięcie terminu nie powinno pod żadnym względem być
przeszkodą dla realizacji celów i wdrożenia nowych aktów.
Kontakt:
Marie-Laurence Drillon
(tel. 0 32 2 546 8320 – e-mail: [email protected])

Sprawozdawczość finansowa i badanie sprawozdań finansowych
(kategoria C)
Dokumenty:
COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD)
EESC-2016-02716-00-01-AC-TRA
Główne punkty:
Zważywszy na to, że Komitet już się wypowiedział na temat treści wspomnianego wniosku w swojej
opinii CES 1031/2013 – 2012/0364 (COD) przyjętej w dniu 20 marca 2013 r., Komitet postanowił nie
sporządzać nowej opinii w tej sprawie, lecz odwołać się do stanowiska, które zajął
w ww. dokumencie.
Kontakt:
Luís Lobo
(tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 6/25

Maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych
Sprawozdawca:
Dimitris DIMITRIADIS (Pracodawcy – EL)
Dokument:
COM(2015) 639 final
EESC-2016-00351-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście –
przyjęte na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów – polegające na
podsumowaniu i złożeniu sprawozdania z wyników negocjacji pomiędzy organami państw
członkowskich i ich partnerami na potrzeby przeglądu głównych osiągnięć tego procesu. EKES
uważa, że zapewnia to konieczny punkt wyjścia do oceny i monitorowania efektywności
i skuteczności wykorzystania ograniczonych środków dostępnych w okresie finansowania 2014–
2020, jak również do lepszego monitorowania wyników i postępów w osiąganiu docelowych
wskaźników.
EKES:

Przyjmuje z zadowoleniem koncentrację tematyczną oraz skupienie się na możliwych
sposobach łagodzenia ujemnych skutków kryzysu.

Docenia w szczególności nowe instrumenty oraz podejścia takie jak Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego oraz
nowy fundusz na rzecz walki z ubóstwem.

Ostrzega jednak, że w każdym przypadku przeniesienia decyzji oraz powiązanych zagrożeń
na państwa członkowskie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że państwa te przyjmą
zbyt konserwatywne podejście, aby uniknąć ewentualnych sankcji ze strony Komisji, przez co
uniemożliwią dostęp do EFSI dużej części kwalifikujących się beneficjentów.

Wzywa do uproszczenia procedur wyłączeń grupowych z zasad pomocy państwa dla
organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne oraz grup beneficjentów znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji.

Pochwala Komisję za postęp w kwestii przyjęcia europejskiego kodeksu postępowania
w zakresie partnerstwa. Z drugiej jednak strony wyraża pewne obawy co do różnych praktyk
stosowanych na szczeblu krajowym, które stawiają partnerów społecznych w nierównej
sytuacji.
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 7/25

Apeluje o przeprowadzenie śródokresowego
inwestowanie z wykorzystaniem EFSI.

Wzywa Komisję do utrzymania kursu wyznaczonego w wytycznych politycznych Komisji
Junckera.

Wyraża ubolewanie, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie znaleziono skutecznego
rozwiązania, mającego zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich,
pozwalającego na wysoce przejrzysty, szybki i skuteczny wybór podwykonawców
w przypadku zamówień z wykorzystaniem EFSI.

Uważa, że środki unijne należy wykorzystać nie tylko do osiągnięcia celów strategii „Europa
2020”, ale także do zwiększenia inwestycji w realną gospodarkę. Komisja powinna
wprowadzić ocenę pokazującą w ujęciu ilościowym efektywność i skuteczność wkładu
funduszy już zainwestowanych.

Wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków na rzecz rozszerzenia zakresu programu „Small
Business Act” na poziomie krajowym i regionalnym oraz do zobowiązania państw
członkowskich do realizacji tego programu, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji EFSI.
przeglądu
Kontakt:
Helena Polomik
(tel. 00 32 2 546 9063 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 8/25
rozporządzeń
regulujących
3.
SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE

Europejski akt w sprawie dostępności
Sprawozdawca: Ask Løvbjerg Abildgaard (Inne Podmioty – DK)
Dokument:
COM(2015) 615 final – 2015/-278-COD
EESC-2016-00050-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES proponuje stopniowe rozszerzenie zakresu proponowanej dyrektywy, po ocenie jej wdrożenia
i w ramach konsultacji z zainteresowanymi stronami, w celu objęcia jej przepisami także terminali
płatniczych, usług ubezpieczeniowych, usług hotelowo-restauracyjnych, elektronicznych czasopism
i gazet, a także obiektów fizycznych i stron internetowych umożliwiających dostęp do produktów
i usług objętych zakresem dyrektywy.
EKES zachęca wszystkie zainteresowane strony do rozszerzenia wykładni podstawy prawnej
przedmiotowego wniosku oraz do włączenia do zakresu dyrektywy infrastruktury transportowej
i pojazdów nieobjętych przepisami UE dotyczącymi dostępności, aby uniknąć niezamierzonych luk
prawnych.
EKES zaleca, by w dyrektywie zawarto konkretny zapis, zgodnie z którym po jej wejściu w życie jej
wymogi będą miały zastosowanie jedynie do nowych produktów i usług. W ten sposób można
uniknąć strat związanych z dokonanymi już inwestycjami w dostępność.
EKES proponuje wprowadzenie ogólnounijnego systemu etykiet dotyczących dostępności jako środka
gwarantującego osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi znalezienie wiarygodnych i łatwo
dostępnych informacji na temat dostępności produktów i usług.
EKES zaleca, by w dyrektywie przewidziano silne i dysponujące odpowiednimi środkami organy
wykonawcze umożliwiające współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w celu stworzenia
równych szans dla podmiotów gospodarczych w kontekście wymogów dostępności.
EKES podkreśla znaczenie aktywnego nadzoru rynkowego w celu zapobieżenia sytuacji, w której
stosowanie europejskiego aktu w sprawie dostępności przez wszystkie zainteresowane strony byłoby
w zbyt dużym stopniu uzależnione od indywidualnych skarg konsumentów z ograniczeniami
funkcjonalnymi.
EKES zaleca, by rozważono włączenie kryterium „zrozumiały” jako wymogu w odniesieniu do
wszystkich stosownych produktów i usług objętych zakresem tej dyrektywy.
Kontakt:
Valeria Atzori
(tel.: 00 32 2 546 87 74 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 9/25

Zmiana charakteru stosunków pracy (opinia rozpoznawcza na wniosek
prezydencji niderlandzkiej i słowackiej)
Sprawozdawca: Kathleen WALKER SHAW (Pracownicy – UK)
Dokument:
EESC-2016-00137-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Charakter stosunków pracy i zatrudnienia szybko się zmienia. Należy ocenić wpływ tych zmian na
rynek i standardy pracy, gospodarkę, systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego oraz
płacę zapewniającą utrzymanie na minimalnym poziomie. Trzeba także rozwiązać wszystkie
nierozstrzygnięte kwestie dotyczące praw i ochrony. Wyzwaniem jest zachęcanie do innowacji
i kreatywności oraz tworzenie zrównoważonej i konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej.
Zdaniem Komitetu priorytetem jest rozwój modeli opieki społecznej dostosowanych do bardziej
elastycznych form zatrudnienia. Należy zwrócić na to uwagę podczas tworzenia unijnego filaru praw
socjalnych.
EKES zaleca zgromadzenie dalszych danych i przeprowadzenie analiz dotyczących:

zmiany charakteru stosunków pracy i zatrudnienia jako podstawy kształtowania polityki
zatrudnienia;

wpływu tych zjawisk na umiejętności;

skutków nowych form pracy w perspektywie całego życia, bez względu na to, czy są one
uwarunkowane kwestiami płci czy powiązane z innymi zmiennymi demograficznymi (takimi
jak wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub status migranta);

oceny wpływu na zakres negocjacji zbiorowych oraz swobody zrzeszania się; ponadto należy
zająć się tymi zagadnieniami i znaleźć rozwiązania.
EKES apeluje o i/lub zaleca:

uściślenie statusu prawnego nowych pośredników na rynku pracy oraz ustalenie, które normy,
obowiązki i zasady prowadzenia działalności powinny obowiązywać;

zajęcie się kwestią nowych stosunków pracy, jeśli Komisja Europejska postanowi dokonać
przeglądu dyrektywy w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania
pracowników;
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 10/25

w odniesieniu do platform internetowych, crowdsourcingu, ekonomicznie zależnych osób
samozatrudnionych oraz innych nowych form samozatrudnienia, zajęcie się kwestiami
uregulowania działalności pośrednika, odpowiedzialności za wypadki, szkody i brak
świadczenia usług;

uściślenie możliwości stosowania istniejących uregulowań unijnych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy do tych nowych form zatrudnienia, jasne określenie
procedury postępowania w przypadku naruszenia tych uregulowań oraz wymogi w zakresie
inspekcji i ubezpieczeń pracowniczych, ubezpieczeń konsumentów i ubezpieczeń od
odpowiedzialności cywilnej;

przydzielenie inspektoratom pracy odpowiedniej roli oraz zapewnienie ich pracownikom
środków finansowych i szkoleń umożliwiających wypełnianie tej roli;

zbadanie statusu umownego pracowników wykonujących pracę zlecaną za pośrednictwem
platform społecznościowych oraz innych nowych form stosunków pracy i zatrudnienia;

wprowadzenie wytycznych w celu wyjaśnienia ewentualnych problematycznych kwestii
związanych ze statusem zatrudnienia w zakresie podatków i ubezpieczenia społecznego;

współpracę Komisji Europejskiej, OECD i MOP wraz z partnerami społecznymi w celu
opracowania odpowiednich przepisów dotyczących godnych warunków pracy i ochrony osób
pracujących online;

należy zająć się wszelkimi trudnościami związanymi z zakresem negocjacji zbiorowych oraz
swobodą zrzeszania się i znaleźć rozwiązania;

aby program dotyczący polityki zatrudnienia UE stanowił fundament cyfrowej transformacji
naszych gospodarek i rynków pracy, a także miał na celu maksymalizację wysokiej jakości
zatrudnienia oraz ochronę i przekwalifikowanie bądź podniesienie kwalifikacji osób, które
odczują skutki digitalizacji;

wprowadzenie skutecznych praw i ochrony, monitorowania i egzekwowania, tak by unikać
pogłębiania się nierówności w dochodach i zmniejszania dochodów pozostających do
dyspozycji oraz zagwarantować zrównoważony potencjał wzrostu gospodarczego w całej UE;

wspieranie tworzenia platform europejskich, by wytworzona wartość pozostawała
w gospodarkach lokalnych.
Kontakt:
June Bedaton
(tel.: 00 32 2 546 81 34 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 11/25
4.
ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO

Rozporządzenie w sprawie upoważnień do połowów
Sprawozdawca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Inne Podmioty – ES)
Dokumenty:
COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD)
EESC-2015-04398-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES podziela cele, do których dąży Komisja Europejska w ramach tego wniosku. W związku z tym
uważa, że konieczne jest dokonanie przeglądu obowiązującego rozporządzenia, aby zadbać
o uproszczenie przepisów, zwiększyć przejrzystość, usprawnić rządzenie, zagwarantować skuteczne
kontrole stosowania norm, wzmocnić zasadę wzajemności wobec państw trzecich oraz zachować
wielowiekową tradycję działalności połowowej, zapewniając jej zrównoważoność.
Jednakże Komitet uważa, że wniosek w obecnej formie mógłby stanowić nadmierne obciążenie
biurokratyczne i administracyjne dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich i operatorów, co –
w wypadku niezapewnienia niezbędnych zasobów technicznych, materialnych i ludzkich –
zagroziłoby pożądanym działaniom w zakresie uproszczenia oraz wywołałoby negatywne skutki
społeczno-gospodarcze dla przedsiębiorców i pracowników w sektorze rybołówstwa.
Kontakt:
Arturo Iniguez
(tel.: 00 32 2 546 87 68 - e-mail:[email protected])

Bardziej zrównoważone systemy żywnościowe (opinia rozpoznawcza na
wniosek prezydencji niderlandzkiej)
Sprawozdawca: Mindaugas MACIULEVIČIUS (Inne Podmioty – LT)
Dokumenty:
EESC-2016-00232-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Uznając pilną potrzebę przezwyciężenia wielu gospodarczych, środowiskowych i społecznych
skutków produkcji i konsumpcji żywności, EKES wzywa Komisję Europejską i państwa
członkowskie do opracowania jednoznacznej unijnej polityki i planu wdrażania z myślą o stworzeniu
zrównoważonego, odpornego, zdrowego, sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu systemu
żywnościowego, który będzie sprzyjał współpracy i wzajemnemu zrozumieniu wśród wszystkich
zainteresowanych stron w całym łańcuchu dostaw żywności. Konieczne jest zapewnienie większej
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 12/25
spójności i integracji celów i instrumentów polityki żywnościowej (dotyczących np. rolnictwa,
środowiska, zdrowia, klimatu, zatrudnienia itp.) przy uwzględnieniu trzech filarów zrównoważenia.
EKES uważa, że pilnie potrzebne jest przejście do stosowania bardziej zrównoważonych systemów
żywnościowych obejmujących wszystkie etapy: od produkcji do konsumpcji – producenci muszą
wytwarzać coraz więcej żywności przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na środowisko, zaś
konsumentów należy zachęcać do przechodzenia na diety oparte na zdrowych i odżywczych
produktach, które charakteryzują się mniejszym śladem węglowym.
Przechodzenie na zrównoważone systemy żywnościowe wymaga kompleksowej polityki
żywnościowej, zintegrowanej z szeroko zakrojoną strategią na rzecz biogospodarki, a nie tylko samej
polityki rolnej. Zamiast angażować się w debatę tworzącą podziały, trzeba przyjąć interdyscyplinarne
podejście, angażujące dyrekcje generalne Komisji, liczne ministerstwa i instytucje państw
członkowskich oraz władze lokalne i regionalne i zainteresowane strony reprezentujące systemy
żywnościowe, w celu sprostania powiązanym ze sobą wyzwaniom przedstawionym w opinii.
Kontakt:
Monica Guarinoni
(tel.: 00 32 2 546 27– e-mail: [email protected])

Forum europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz
zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji
niderlandzkiej)
Sprawozdawca: Brenda KING (Pracodawcy – UK)
Dokumenty:
EESC-2016-00575-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Forum zrównoważonego rozwoju, rekomendowane przez EKES, ułatwi dialog i komunikację między
instytucjami UE i zainteresowanymi podmiotami pozarządowymi oraz między podmiotami
pozarządowymi z różnych regionów w sprawie postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju
w UE. Wpłynie na zwiększenie świadomości na temat programu działań do 2030 r., umożliwi
rzeczową dyskusję i zwiększy poczucie odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron.
Komitet jest przekonany, że organizacja forum będzie wykonalna z praktycznego punktu widzenia
i przyniesie korzyści różnym zaangażowanym stronom. Przekonanie to opiera się na dogłębnej
analizie przedstawionej w opinii, obejmującej wysłuchania i posiedzenia, podczas których
zainteresowane strony wyraziły poparcie dla koncepcji stworzenia forum; wzięto także pod uwagę
bardzo udany przykład Europejskiego Forum Migracji.
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 13/25
Musi być dobrze wbudowane w wielopoziomowy proces realizacji, monitorowania i oceny celów
zrównoważonego rozwoju. Należy uczynić skład forum możliwie jak najszerszym, jednak
z zachowaniem możliwości efektywnego działania i zarządzania nim. Forum powinno być także
otwarte na inicjatywy oddolne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zasadnicze znaczenie ma
udział Komisji Europejskiej na wysokim szczeblu; zaproszeni zostaną też przedstawiciele Rady UE
i Parlamentu.
Kontakt:
Andreas Versmann
(tel.: 00 32 2 546 84 79 - e-mail:[email protected])

Rozporządzenie w sprawie rtęci
Sprawozdawca: Vladimír NOVOTNÝ (Pracodawcy - CZ)
Dokumenty:
COM(2016) 39 final – 2016/0023 (COD)
EESC-2016-01268-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
Komitet w pełni zaleca przyjęcie przedłożonego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008,
będącego punktem wyjścia do ratyfikacji konwencji z Minamaty przez Unię Europejską jako całość
oraz przez poszczególne państwa członkowskie.
Globalny problem emisji rtęci wymaga rozwiązania w wymiarze światowym, jakim jest konwencja
z Minamaty. UE jest wraz z Japonią głównym propagatorem obniżania obciążenia środowiska
naturalnego (i ludności) rtęcią, należy jednak mieć na uwadze, że rtęć i jej związki jeszcze długo
pozostaną w środowisku naturalnym.
Komitet zauważa, że stałe działania Unii Europejskiej w zakresie problematyki rtęci w wymiarze
światowym, a przede wszystkim w samej Unii, przyniosły obniżenie antropogenicznych emisji rtęci
na terenie UE o 75 % w porównaniu z rokiem 1990, a obowiązujące rozwiązania prawne gwarantują
dalsze stopniowe obniżanie antropogenicznych emisji rtęci.
Kontakt:
Conrad Ganslandt
(tel.: 00 32 2 546 82 75 - e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 14/25

Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich w 2016 r.
(kategoria C)
Dokumenty:
COM(2016) 159 final – 2016/00680 (COD)
EESC-2016-02804-00-02-AC-TRA
Główne punkty:
Zważywszy, że treść wniosku była już przedmiotem opinii EKES-u CES29422013_00_00_TRA_AC, przyjętej 22 maja 2013 r., opinii EESC-2014-02897-00-00-AC, przyjętej
5 czerwca 2014 r, oraz opinii EESC-2015-02052-00-00-AC-TRA, przyjętej 22 kwietnia 2016 r.,
Komitet postanowił nie sporządzać nowej opinii w tej sprawie, lecz odwołać się do stanowiska, które
zajął w ww. dokumentach.
Kontakt:
Eric Ponthieu
(tel.: 00 32 2 546 87 71 - e-mail:[email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 15/25
5.
ENERGIA

Wkład rodzimych zasobów węgla kamiennego i brunatnego
w bezpieczeństwo energetyczne UE (opinia z inicjatywy własnej)
Sprawozdawca:
Dumitru FORNEA (Pracownicy – RO)
Współsprawozdawca: Renata EISENVORTOVA (Cat. I – CZ)
Dokument:
EESC-2015-01360-00-03-AC-TRA
Główne punkty:
W związku z transformacją energetyki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej system energetyczny
UE czeka okres zasadniczych zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych.
W niektórych państwach członkowskich rodzime złoża węgla kamiennego i brunatnego wciąż
odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Przyczyniają się one do
zapewnienia bezpiecznych dostaw energii po przystępnej cenie i konkurencyjności gospodarczej oraz
pełnią rolę stabilizatora systemu energetycznego.
Aktywne obecnie regiony górnicze muszą przygotować się na stopniowe ograniczanie wydobycia.
Przyszłość regionów zależnych obecnie od eksploatacji węgla i przyszłe w nich warunki życia muszą
być ujęte w planach perspektywicznych sięgających 2 pokoleń, tj. 25–50 lat. Stopniowe wycofywanie
eksploatacji węgla na potrzeby energetyki w tych regionach nie może być powodem ich stagnacji.
EKES zaleca przyjęcie planu wspierania transformacji wspólnot i regionów zależnych od wydobycia
węgla (dalej jako „Plan”) w celu odniesienia się do kwestii dotyczących restrukturyzacji przemysłu
węglowego w okresie transformacji energetyki, tak aby regiony górnicze mogły dostosować się do
zmian.
Plan ten może zostać opracowany przez grupę doradczą we współpracy z Komisją Europejską
i Parlamentem Europejskim.
Plan powinien opierać się na trzech filarach: (i) dialogu politycznym, obywatelskim i społecznym;
(ii) inwestycjach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz (iii) inwestycjach w edukację,
szkolenia, badania i rozwój, innowacje oraz kulturę.
Plan powinien zachęcać regiony do zmian, stymulować innowacyjne kierunki ich rozwoju,
utrzymywać atrakcyjność inwestycyjną oraz tworzyć perspektywy zatrudnienia i godnego życia.
Kontakt:
Adam Plezer
(tel.: 00 32 2 546 8628 28 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 16/25
KOMUNIKACJA/TRANSPORT

Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii
Sprawozdawca: Raymond HENCKS (Pracownicy – LU)
Dokument:
COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD)
EESC-2016-01497-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES popiera propozycję Komisji, by w wytyczonym terminie dokonać skoordynowanego
uwolnienia nowo dostępnej przepustowości pasma częstotliwości 694–790 MHz (tzw. „pasma 700
MHz”), która umożliwi operatorom telefonii komórkowej zaoferowanie bezprzewodowych usług
szerokopasmowych w ramach zaawansowanej technologii czwartej generacji lub przyszłej piątej
generacji, a także zmniejszenie przepaści cyfrowej spowodowanej czynnikami geograficznymi dzięki
lepszemu pokryciu obszarów wiejskich i większej prędkości przesyłu danych.
EKES obawia się jednak, że ceny spowodowane nową technologią wykorzystującą częstotliwość 700
MHz i ceny licytacji nowych częstotliwości przełożą się na dodatkowe koszty, którym coraz większa
część społeczeństwa, a także niektóre małe przedsiębiorstwa nie będą w stanie podołać, do tego
stopnia, że wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji może nie dysponować środkami
finansowymi umożliwiającymi udział w nowej dynamice cyfrowej. Zachęca zatem państwa
członkowskie, by stworzyły system rekompensat, z poszanowaniem zasad UE dotyczących pomocy
państwa, aby uniknąć dalszego pogłębiania się przepaści ekonomicznej.
Mocniejsze fizyczne cechy propagacji fal radiowych pasma 700 MHz prawdopodobnie ponownie
wywołają dyskusję na temat potencjalnych skutków zdrowotnych narażenia na pole
elektromagnetyczne. Komitet zachęca ponownie Komisję do kontynuacji prac w tej dziedzinie
z poszanowaniem zasady ostrożności, zwłaszcza w związku z tym, że konieczne są szersze badania.
Kontakt:
Luca Giuffrida
(tel.: 00 32 2 546 92 9212, e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 17/25

Skutki ustaleń konferencji COP 21 w dziedzinie europejskiej polityki
transportowej (opinia z inicjatywy własnej)
Sprawozdawca: Raymond HENCKS (Pracownicy – LU)
Dokument:
EESC-2016-00773-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie porozumienia paryskiego przez 21. posiedzenie
konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21)
oraz zaplanowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład UE i jej państw członkowskich (INDC),
obejmujący zobowiązanie do ograniczenia własnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 %
do roku 2030 i o 80–95 % do roku 2050 w stosunku do poziomu emisji z roku 1990.
Cel ograniczenia o 60% emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do transportu można więc nadal
uważać za aktualny i zgodny z ogólnym celem UE w ramach COP 21, pod warunkiem że powiązane
działania i inicjatywy będą realizowane z konieczną determinacją i w jak najkrótszym czasie.
EKES podkreśla, że należy w sposób elastyczny stosować zasadę „zanieczyszczający płaci”,
zwłaszcza w przypadku oddalonych obszarów wiejskich, górskich i wyspiarskich, aby uniknąć
skutków odwrotnie proporcjonalnych do kosztów oraz aby zasada ta nadal była użytecznym środkiem
wpływania na decyzje dotyczące organizacji operacji transportowych, przy jednoczesnej likwidacji
nieuczciwej konkurencji między różnymi środkami transportu.
W każdym razie zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” nie wystarczy, by zapewnić przejście
w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Tym większe znaczenie mają dodatkowe środki, takie
jak zwiększenie efektywności energetycznej, elektromobilności, wspólnego korzystania
z samochodów (carpooling), współmodalności, rozwój alternatywnych źródeł energii i opracowanie
norm jakości środowiskowej, jak również przede wszystkim promowanie transportu publicznego.
Trzeba kontynuować obecne silne zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz
partnerów gospodarczych i społecznych w ramach COP 21, aby wzmacniać ruch obywatelski na rzecz
sprawiedliwości klimatycznej i zaprzestania inwestowania w działalność generującą
zanieczyszczenia. Dlatego EKES zaleca korzystanie z szeroko zakrojonego dialogu ze
społeczeństwem obywatelskim, zgodnie z definicją podaną w opinii rozpoznawczej Komitetu z dnia
11 lipca 2012 r. „Biała księga w sprawie transportu: w kierunku włączenia i zaangażowania
społeczeństwa obywatelskiego” (CESE 1598/2012).
Kontakt:
Erika Paulinova
(tel.: 00 32 2 546 8457 - e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 18/25
6.
PRZEMYSŁ

Normalizacja europejska na rok 2016
Sprawozdawca: Patrick LIÉBUS (Pracodawcy – FR)
Dokumenty:
COM(2015) 686 final – EESC-2016-01070-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES:

Zachęca europejskie organizacje normalizacyjne do przyznania organizacjom ANEC, ECOS,
ETUC i SBS specjalnego statusu członków/partnerów, posiadających właściwe im prawa
i obowiązki.

Proponuje wdrożenie na szczeblu krajowym darmowego dostępu do „lustrzanych komitetów”
dla MŚP i partnerów społecznych oraz ich odpowiednich stowarzyszeń przedstawicielskich.

Przyjmuje z uznaniem wkład „konsultantów nowego podejścia” w ocenę zgodności norm
z kierunkami polityki Unii i z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji utrzymania ich
działalności w perspektywie długoterminowej.

Zobowiązuje się zapewnić pogłębione monitorowanie działań prowadzonych
najważniejsze podmioty normalizacji. W tym celu EKES mógłby utworzyć forum ad
temat pluralizmu europejskiego systemu normalizacji (ESN). Organ ten
odpowiedzialny za organizowanie dorocznego wysłuchania publicznego w celu
postępów w tej dziedzinie.
Kontakt:
Alice Tétu
(tel.: 00 32 2 546 82 86, e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 19/25
przez
hoc na
byłby
oceny

Układy, komponenty i zespoły techniczne do pojazdów silnikowych
Sprawozdawca: Jan SIMONS (Pracodawcy – NL)
Dokumenty:
COM(2016) 31 final - 2016/0014 (COD) – EESC-2016-01357-00-01-AC-TRA
Główne punkty:
EKES:

Popiera zaproponowaną zmianę z dyrektywy na rozporządzenie.

Wzywa Komisję, Parlament i Radę, by przyjęły odpowiedni i ambitny harmonogram
przyjmowania aktów delegowanych i aktów wykonawczych.

Jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma skuteczny i prosty system koordynacji i współpracy
między wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza w zakresie działań państw
członkowskich.

Z zadowoleniem przyjmuje dalsze wyjaśnienia i uproszczenia procedur i wymogów
wpływających na MŚP, łącznie z rynkami niszowymi, częściami zamiennymi
i komponentami.

Zaleca należyte rozważenie i uregulowanie kwestii homologacji typu produktów
przeznaczonych na rynek wtórny, które wpływają na bezpieczeństwo i efektywność
środowiskową.
Kontakt:Alice Tétu
(tel.: 00 32 2 546 82 86 – e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 20/25
7.
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Europejska straż graniczna i przybrzeżna
Sprawozdawca:
Giuseppe IULIANO (Pracownicy – IT)
Współsprawozdawca: Cristian PÎRVULESCU (Inne Podmioty – RO)
Dokument:
COM(2015) 669 final – COM(2015) 671 final – COM(2015) 673 final
EESC-2016-00688-00-03-AC-TRA
Główne punkty:
Instytucje europejskie muszą zapewnić stosowanie zasad Schengen w jednakowy sposób we
wszystkich państwach członkowskich. EKES nie zgadza się z wnioskiem Komisji, zmierzającym do
wprowadzenia systematycznych, obowiązkowych kontroli dla obywateli UE na zewnętrznych
granicach, ponieważ przepis ten ogranicza pełne korzystanie z jednej z podstawowych swobód.
Granice zewnętrzne UE powinny być zarządzane wspólnie przez UE i państwa członkowskie.
Wniosek o wzmocnienie mandatu agencji Frontex powinien iść w parze z poprawą przejrzystości
i rozliczalności dotyczącej zarządzaniem nią i jej działań.
UE musi zapewnić lepszą współpracę między agencją Frontex a władzami krajowymi.
EKES opowiada się za tym, by Komisja podejmowała decyzje o interweniowaniu agencji na
granicach zewnętrznych, ale jedynie w sytuacjach wyjątkowych i zgodnie z przejrzystą procedurą,
informując o tym natychmiast europejskich prawodawców (Parlament i Radę).
EKES proponuje utworzenie europejskiej służby straży granicznej i usunięcie określenia
„przybrzeżnej”.
Straż graniczna nie powinna mieć charakteru wojskowego, tylko policji cywilnej.
Komitet wnioskuje o wzmocnienie – w ramach systemu zintegrowanego zarządzania granicami
zewnętrznymi – gwarancji dotyczących przestrzegania praw człowieka.
EKES proponuje wyznaczenie jednego ze swoich członków na przedstawiciela w forum doradczym.
Proponuje także, aby urzędnik ds. praw podstawowych mógł działać z własnej inicjatywy, oraz
wdrożenie mechanizmu odwołań zaproponowanego przez Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich.
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 21/25
Komitet proponuje Komisji uruchomienie pilnych środków ochrony tysięcy małoletnich bez opieki
przybywających na terytorium Unii, którzy znajdują się w sytuacji opuszczenia i braku ochrony.
Kontakt:
Annemarie Wiersma
(tel.: 00 32 2 546 93 9376– e-mail: [email protected])

Przyszłość stosunków UE z grupą państw AKP (zielona księga)
Sprawozdawca: Brenda KING (Pracodawcy – UK)
Dokument:
EESC-2015-05372-00-00-AC-TRA
Główne punkty:
EKES zaleca, by UE dążyła do ustanowienia nowoczesnego, równoprawnego i skutecznego
partnerstwa z państwami AKP, które wykracza poza relację o charakterze darczyńca–beneficjent oraz
oparte jest na spójnej i zintegrowanej polityce zewnętrznej UE, bazującej na zasadzie spójności
polityki na rzecz rozwoju. Takie ramy powinny zapewniać zaangażowanie organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, w tym sektora prywatnego, których szczególnym zadaniem powinno być
monitorowanie i dokonywanie oceny wpływu wdrażania tej umowy na zrównoważony rozwój jej
stron. Społeczeństwo obywatelskie powinno otrzymać wsparcie techniczne i finansowe
umożliwiające mu pełnienie takiej roli.
EKES zaleca, aby wszelkie formy wsparcia rozwojowego zapewnianego przez UE na rzecz państw
trzecich podlegały tym samym ramom prawnym i takiej samej kontroli demokratycznej ze strony
Parlamentu Europejskiego, zachowując jednocześnie te same pozytywne aspekty EFR.
EKES wspiera zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego od etapu opracowywania
koncepcji, przez rozpoczęcie realizacji, po monitorowanie, wdrażanie i przegląd ex post obszarów
polityki UE–AKP. Dzięki całościowemu procesowi zorganizowanego dialogu i regularnych
konsultacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego partnerstwo osiągnie cel umowy z Kotonu,
jakim jest pełne włączenie podmiotów niepaństwowych, zgodnie z art. 6 tejże umowy.
Przyszłe partnerstwo musi stanowić przykład „partnerstwa między równorzędnymi stronami”, czemu
należy dać wyraz w nowym dokumencie ramowym, uznającym powszechny charakter wyzwań
występujących w państwach członkowskich UE i państwach AKP, takich jak nierówności
w dochodach, bezrobocie osób młodych, zmiana klimatu itd. W ramach współpracy na zasadzie
równości partnerzy UE i AKP mogą dążyć do sprostania wyzwaniom dotyczącym rozwoju zarówno
w państwach członkowskich UE, jak i państwach AKP.
Kontakt:
Rafael Bellon Gomez
(tel.: 00 +32 25469212 - e-mail: [email protected])
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 22/25

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa
Sprawozdawca:
Andrzej ADAMCZYK (Pracownicy – PL)
Współsprawozdawca: Gintaras MORKIS (Pracodawcy – LT)
Dokument:
EESC-2016-00518-00-00-AC-TRA- JOIN(2015) 50 final
Główne punkty:
EKES przyjmuje z zadowoleniem wspólny komunikat Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
i Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa i uznaje, że
w przeglądzie tym zawarto wiele wniosków przedstawionych przez EKES w opinii w sprawie
wspólnego dokumentu konsultacyjnego „W stronę nowej europejskiej polityki sąsiedztwa”.
EKES pragnie podkreślić znaczenie rozwoju gospodarczego jako głównego warunku stabilnego
i bezpiecznego środowiska w sąsiedztwie UE. Unia powinna konsekwentnie udzielać wsparcia
gospodarczego partnerom objętym EPS oraz polepszać długofalowe warunki i zwiększać motywację
do przeprowadzenia reform gospodarczych, zwiększenia konkurencyjności i unowocześnienia
regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jest również oczywiste, że rozwojowi
gospodarczemu musi towarzyszyć wymiar społeczny i środowiskowy. Jedynie wszystkie te elementy
razem mogą skutecznie przyczynić się do rzeczywistego postępu, stabilności i pokoju społecznego.
EKES rozumie, że nowa metoda pracy oparta na zróżnicowaniu stanowi odzwierciedlenie poczucia
realizmu politycznego, powiększających się różnic między krajami partnerskimi i ich różnych
aspiracji. Nawet jeśli nie wszystkie kryteria ekonomiczne mogą zostać spełnione, UE nie może
narażać na szwank fundamentalnych europejskich wartości, w tym wymiaru społecznego,
poszanowania powszechnych praw człowieka, demokracji i praworządności.
Komitet wyraża pogląd, że w komunikacie w niewystarczającym stopniu podkreśla się rolę
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnego dialogu społecznego
i obywatelskiego. Cele EPS, w tym stabilizacja, nie zostaną zrealizowane bez istotnego
zaangażowania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym w komunikacie nie
wspomina się o istniejącym deficycie dialogu społecznego i obywatelskiego ani o naruszaniu prawa
do swobodnego zrzeszania się i organizowania w krajach EPS.
Ponadto wydaje się, że w komunikacie zaproponowano raczej defensywne podejście polegające na
ograniczaniu ambicji EPS ze względu na kurczenie się jej potencjału. Prawdą jest, że UE została
skonfrontowana z destrukcyjnymi, niekiedy dramatycznymi wydarzeniami zarówno w sąsiedztwie
południowym, jak i wschodnim. Jednak brak wizji nie pomoże w przełamaniu zastoju. EKES sugeruje
zdefiniowanie nowego, śmiałego, dynamicznego programu EPS obejmującego perspektywę
przystąpienia do UE niektórych krajów partnerskich, zwłaszcza na wschodzie, które mają takie
aspiracje oraz są w stanie i chcą spełnić wymogi.
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 23/25
Kontakt:
Georges-Henry Carrard
(tel.: 00 +32 2 546 93 - e-mail: [email protected])

Godna praca w światowych łańcuchach dostaw (opinia z inicjatywy
własnej)
Sprawozdawca: Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (Pracodawcy – FR)
Dokumenty:
EESC-2016-00959-00-01-AC-TRA
Główne punkty:
UE uznaje rosnące znaczenie włączania przedsiębiorstw z UE i krajów partnerskich w światowe
łańcuchy dostaw. Należy również podkreślić, że obecna współzależność gospodarek może nadal się
zwiększać w wyniku ostatnio wynegocjowanych i wdrożonych unijnych porozumień handlowych
i inwestycyjnych, jak również negocjacji prowadzonych na forum WTO. W związku z tym lepsze
zrozumienie funkcjonowania światowych łańcuchów dostaw oraz ich wpływu na gospodarkę i rynek
pracy powinno pomóc w lepszym wykorzystaniu ich potencjału oraz złagodzeniu ewentualnych
negatywnych skutków. Tak więc kwestia godnej pracy w światowych łańcuchach dostaw,
w sektorach takich jak branża włókiennicza i odzieżowa, obuwnicza, sprzętu elektronicznego,
surowców mineralnych i przemysłu rolno-spożywczego, staje się zagadnieniem o kluczowym
znaczeniu dla wszystkich podmiotów sektora publicznego i prywatnego uczestniczących na szczeblu
krajowym i międzynarodowym w zarządzaniu łańcuchem dostaw
EKES zaleca w tym kontekście, by Komisja Europejska przyjęła kompleksową i ambitną strategię
w celu propagowania zasad godnej pracy w światowych łańcuchach dostaw we wszystkich politykach
wewnętrznych (dostęp do unijnych zamówień publicznych, etykietowanie itp.) i zewnętrznych
(handel, rozwój, polityka sąsiedztwa itp.). .
EKES zaleca także współpracę między organizacjami międzynarodowymi i innymi zainteresowanymi
stronami. Obejmowałaby ona przyjęcie wspólnego języka i wspólnych definicji elementów
związanych z globalnymi łańcuchami wartości, światowymi łańcuchami dostaw i godną pracą, a także
porównanie i dokonanie oceny danych statystycznych pochodzących od różnych zainteresowanych
stron – OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), WTO, Komisji Europejskiej, Banku
Światowego i MFW. Powinno to pomóc uniknąć nieporozumień i błędnych interpretacji oraz sprzyjać
wypracowaniu spójnej polityki wśród organów publicznych działających w tym obszarze.
EKES podkreśla potrzebę wskazania i propagowania najlepszych dostępnych praktyk i inicjatyw
związanych z godną pracą w światowych łańcuchach dostaw. Obejmuje to m.in. wytyczne ONZ
dotyczące biznesu i praw człowieka, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w poszczególnych sektorach (włókienniczoodzieżowym, surowców mineralnych, rolnictwa i finansowym), pomoc na rzecz wymiany handlowej,
plany finansowe mające na celu rekompensowanie strat, kodeksy postępowania, normy i narzędzia
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 24/25
służące do przeprowadzania samooceny. Celem byłoby stopniowe wdrożenie spójnej
i zrównoważonej polityki w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania światowymi łańcuchami
dostaw.
Równie ważne jest promowanie praktycznych, odpowiednich i opartych na analizie ryzyka sposobów
podejścia, w ramach których uwzględniać się będzie szczególny charakter globalnego łańcucha
wartości i światowego łańcucha dostaw. Na podstawie oceny istniejących praktyk należy propagować
zaangażowanie wielu zainteresowanych stron, w tym podmiotów sektora publicznego i prywatnego,
partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, ekspertów itp., tak aby wypracować najlepszy
zestaw działań inspirowanych wytycznymi OECD z myślą o identyfikacji zagrożeń, przeciwdziałaniu
im i łagodzeniu ich skutków oraz przekazywaniu informacji i sprawozdań dotyczących planów
działania. Środki przewidziane w planach działania powinny uwzględniać zarówno środki
o charakterze ustawodawczym, jak i środki o charakterze nieustawodawczym, najlepsze praktyki,
zachęty finansowe, dostęp do szkoleń oraz budowanie potencjału w zakresie dialogu społecznego
i związków zawodowych.
Należy dążyć także do podjęcia szczególnej refleksji na temat rodzaju narzędzi z zakresu
przejrzystości, które mogłyby zostać wykorzystane w celu informowania konsumentów końcowych
o społecznych warunkach produkcji.
EKES zaleca również, by na zbliżającej się sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (będącej
najwyższym organem decyzyjnym MOP), która odbędzie się w czerwcu, rozważyć możliwość
odgrywania przez MOP aktywnej roli w zapewnianiu godnej pracy w międzynarodowych łańcuchach
dostaw. Chodzi tu także o zbadanie możliwości opracowania i przyszłego przyjęcia wszelkich
stosownych i odpowiednich instrumentów, które przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych
stron przyczynią się do skutecznej poprawy warunków pracy.
Kontakt:
Magdalena Ruda
(tel.: 00 32 2 546 92 86, e-mail: [email protected])
_____________
EESC-2016-02576-00-01-TCD-TRA (FR/EN) 25/25
Download