informacja na stronę WPROW o naruszeniach w zam publ

advertisement
Najczęściej występujące naruszenia procedury zamówień publicznych
1. Formy naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 25 ust. 1 i 2
• Żądanie od wykonawców dokumentów innych niż dopuszczone w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
• Żądanie dokumentów (np. koncesji, licencji, zezwoleń do określonej działalności, a
przepisy i przedmiot zamówienia tego nie wymagają), które nie są niezbędnymi do
przeprowadzenia zamówienia (naruszenie art. 25 ust.1 Pzp) – zamawiający tworzą
niespójności w opisach warunków udziału i dokumentach je potwierdzających.
Dokumenty dot. warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu powinny być
wskazane przez zamawiającego w sposób jasny nie budzący wątpliwości oraz
umieszczone zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu.
• Niedoprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, brak opisu potwierdzenia
ich spełniania poprzez złożenie konkretnymi dokumentami i zgodnymi z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju.
• Postawienie nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia lub niezwiązanych z
przedmiotem zamówienia warunków udziału w postępowaniu, częste naruszenia
to m.in.:
a) żądanie wykazania przez wykonawców wykonania robót określonego rodzaju o
wartości znacznie przekraczającej wartość szacunkową przedmiotu
zamówienia.
b) żądanie wykazania przez wykonawców dysponowania doświadczeniem w
wykonywaniu zamówień, których przedmiot nie jest związany z udzielanym
zamówieniem.
c) żądanie zdolności kredytowej lub środków finansowych powyżej wartości
szacunkowej przedmiotu zamówienia i nie uwzględniania płatności częściowych
dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto żądany
dokument z banku (na potwierdzenie warunku) nie może być wcześniejszy niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający mogą określać
wartość w/w warunku ekonomicznego maksymalnie do wartości szacunkowej
przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli określono w SIWZ lub wzorze
umowy płatności częściowe dla wykonawcy, wówczas należy wymagać niższej
kwoty dla tego warunku udziału.
2. Brak informacji o odpowiednikach wymaganych dokumentów dla oferentów zagranicznych
zarówno w ogłoszeniu, jak i SIWZ, co powoduje brak przejrzystości postępowania,
dyskryminację i nierówne traktowanie wykonawców (art. 7 ust.1 Pzp). Ponadto częstym
błędem jest brak informacji w ogłoszeniu o zamówieniu jakie dokumenty mogą składać
wykonawcy zagraniczni jako dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu czy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy.
3. Brak spójnej informacji w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w kwestii :
a) wadium (powinny dotyczyć m.in. dopuszczalnych form jego wniesienia, zwrotu i
zatrzymania),
b) warunkach udziału,
c) wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnienia warunku udziału w
postępowaniu oraz spełnienia kryteria selekcji,
d) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1
pkt.3 Ustawy Pzp,
e) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1
pkt.1 Ustawy Pzp,
f) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1
pkt.2 Ustawy Pzp,
4. Niezgodna z art. 45 pkt.6 Ustawy Pzp forma wniesienia wadium.
5. Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ:
a) nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami (w zależności od wartości i
trybu postępowania).
b) jeżeli dopuszczono podział zamówienia na części (wg art. 36aa) - naruszeniem Pzp będzie
brak określenia maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą być udzielone
jednemu wykonawcy oraz brak informacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do
jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
c) terminy składania ofert są krótsze niż wymagane ustawowo dla danego trybu i rodzaju
zamówienia.
d) opis przedmiotu zamówienia – brak opisu dot. wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
przez zamawiającego (jeżeli ich wykonanie jest konieczne i zbieżne z art. 22 paragraf 1
Kodeksu pracy - Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zmianami).
e) brak informacji w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu o stosowaniu art.24aa ust.1 ustawy
Pzp.
6. Żądanie wysokości wadium przekraczającej dopuszczalne ustawą Pzp
3% wartości
zamówienia podstawowego.
7. Brak przedłużenia terminu składania ofert po wprowadzeniu istotnych zmian w treści SIWZ
czy ogłoszenia.
8. Roboty dodatkowe – bezprawne zawieranie umów i przeprowadzenie postępowań w
przypadku, gdy mogły być przewidziane w zamówieniu podstawowym.
9. Żądanie ubezpieczenia OC bez określenia konkretnej sumy gwarancyjnej i nie dotyczącej
działalności gospodarczej.
10. Nieprawidłowe, niekompletne wypełnienie protokołu z postępowania o udzielenie
zamówienia;.
11. Brak aktualizacji wartości zamówienia (np. kosztorysy inwestorskie starsze niż 6 miesięcy
przed wszczęciem postępowania).
Download