Prognoza negatywna

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
W ŁODZI
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
KIEROWNIK
DR BARBARA OLSZEWSKA
PROWADZĄCY
DR EWA DYDUCH
Autor: mgr inż. Jacek Gonet
Temat pracy: Funkcjonowanie ucznia z nadpobudliwością
psychoruchową w klasie ponadgimnazjalnej.
ŁÓDZ 2006
1
SPIS TREŚCI
I. Wstęp
II. Część teoretyczna:
-
zdarzenie krytyczne
-
analiza przypadku
-
metoda indywidualnych przypadków
-
nadpobudliwość psychoruchowa przyczyną niedostosowania społecznego
-
dziecko nadpobudliwe psychoruchowo
-
objawy nadpobudliwości:

nieposłuszeństwo

konflikty w kontaktach społecznych

lenistwo

kłamstwo

zaburzenia koncentracji

agresja

lękliwość
III. Analiza przypadku
1) identyfikacja problemu
2) geneza i dynamika zjawiska
3) znaczenie problemu
4) prognoza
5) propozycje rozwiązań
6) wdrażanie oddziaływań
7) efekty oddziaływań
IV. Zakończenie
V.Bibliografia
VI. Załącznik (Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym)
2
I. WSTĘP
"By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarczy"
(F. Dostojewski)
W
ciągu
ostatnich
charakterystycznych
30-40
dla
lat
lekarze,
mając
nadpobudliwości
na
myśli
zespół
objawów
psychoruchowej, posługiwali
się
różnymi określeniami. Z tego powodu można się spotkać w piśmiennictwie z wieloma
terminami używanymi w odniesieniu do zespołu ADHD:
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
- zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego
- zespół nadruchliwości
- zespół minimalnego uszkodzenia mózgu
- zespół minimalnej dysfunkcji mózgu
- zespół zaburzeń hiperkinetyczno – odruchowych
- zaburzenie z deficytem uwagi i hiperaktywnością
- nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi
- lekka encefalopatia
- wczesnodziecięcy zespół psychoorganiczny
- ZDUN – zespół deficytu uwagi i nadruchliwości
Niektóre z tych określeń brzmią groźnie gdy je czytamy, gdyż sugerują, że
nadpobudliwość psychoruchowa jest związana z uszkodzeniem mózgu. Tak
przypuszczano jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy nie były dostępne nowoczesne
metody badania układu nerwowego. Obecnie na szczęście, wiemy już, że w
zdecydowanej większości przypadków, ADHD nie jest wynikiem uszkodzenia tkanki
mózgowej. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że u podłoża ADHD leży
specyficzny tryb pracy mózgu, który utrudnia dziecku kontrolowanie własnych
zachowań i osłabia zdolność skupienia uwagi.
W szkole dzieci nadpobudliwe są odbierane jako gorsze, nieposłuszne, niegrzeczne.
Dlaczego? Zazwyczaj uczymy w dwudziesto czy trzydziesto osobowych zespołach, nie
3
mamy więc czasu, goniąc za realizacją programu, zastanowić się, czemu „ Jacek”
chodzi po klasie, a „ Irka” bez pozwolenia wychodzi z sali w czasie lekcji. Nie
myślimy, dlaczego oboje kręcą się i ciągle rozmawiają, toteż nigdy nie zdążą
wszystkiego napisać. Z tego powodu mają często nieodrobione lekcje albo nie
przynoszą czegoś potrzebnego do pracy na lekcji następnego dnia. Zazwyczaj na
zebraniach informujemy rodziców, że dziecko jest nieposłuszne, ma lekceważący
stosunek do nauki, nie uznaje autorytetów. Rodzice przychodzą coraz bardziej
sfrustrowani, często przeradza się to w złość i agresję przeciwko nam. W ich oczach
często jesteśmy kiepskimi nauczycielami, którzy nie potrafią poradzić sobie z ich
dzieckiem. Rodzi się konflikt szkoła-dom, co ewidentnie pogarsza sytuację dziecka. A
my – nauczyciele – jesteśmy w stanie poświęcić tylko około 3% uwagi uczniowi z
ADHD, podczas kiedy wymaga on od nas od 10% do 15%. Toteż często uczeń taki
mimo
swego
potencjału
możliwości,
ma
gorsze
stopnie
od
rówieśników,
niejednokrotnie też powtarzał klasę.
Nadpobudliwość psychoruchowa to cecha – nie choroba.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, choć jest jednym z najczęstszych problemów,
z jakimi dzieci trafiają do psychiatry czy psychologa, nadal pozostaje zjawiskiem często
nie do końca rozpatrywanym lub mylonym ze złym zachowaniem.
Zaburzenie to charakteryzuje się obecnością kłopotów z uwagą, dziecko jest w stanie
skupić się na krócej niż jego rówieśnicy, ma problemy z uważaniem w szkole,
wykonaniem poleceń, jest bardziej ruchliwe niż inne dzieci (nie może spokojnie
wysiedzieć na lekcji w ławce czy u cioci na imieninach) oraz gorzej kontroluje swoje
impulsy. Mówimy potocznie, że najpierw coś zrobi, a dopiero myśli, jakie mogą być
następstwa działania. Do typowych problemów dzieci nadpobudliwych należą między
innymi: bardzo długie zabieranie się do lekcji, interesowanie się każdą rzeczą w
otoczeniu, nazbyt krótkotrwałe skupienie się na pracy, stałe bieganie, wiercenie się,
wyrywanie w szkole z odpowiedzią czy nieumiejętność poczekania na swoją kolej.
Nadpobudliwość taka nie jest chorobą – to wrodzona i niezależna od dziecka
cecha, jak kolor oczu, włosów, głos, ale z której z wiekiem powoli się wyrasta (nie
zawsze jednak do końca).
4
I choć zachowania dziecka nadpobudliwego często są trudne do zaakceptowania przez
otoczenie, nie wynikają z ich złej woli.
Obserwując uczniów nadpobudliwych psychoruchowo, postanowiłem dokładniej
przyjrzeć się temu – jakże często występującemu zjawisku w środowisku szkolnym.
Niniejszą pracę poświęciłem zbadaniu zjawiska nadpodudliwosci psychoruchowej
ucznia jednej z klas szkoły ponadgimnazjalnej, w której pracuję.
Na część teoretyczną niniejszej pracy składają się:
-
szczegółowe wyjaśnienie terminu „zdarzenie krytyczne”, które w życiu
człowieka stanowi często punkt zwrotny,
-
definicja „ analizy przypadku” oraz kolejność podejmowanych działań w tej
metodzie,
-
historia i opis „metody indywidualnych przypadków”, która w pedagogice
sprowadza się do biografii ludzkich będących podstawową techniką w
przypadku omawianej metody,
-
wyjaśnienie problemu nadpobudliwości psychoruchowej jako przyczyny
niedostosowania
społecznego.
Istnieje
wiele
przyczyn
niedostosowania
społecznego, które również przedstawiłem w tym dziale,
-
ukazanie przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka. Przedstawienie
wartości rodziny jako czynnika zapobiegającego temu zaburzeniu oraz ukazanie
zagrożeń współczesnego świata, które mają obecnie ogromnie negatywny
wpływ na zachowanie i rozwój dzieci,
-
szczegółowy opis objawów nadpobudliwości sprowadzony głównie do definicji.
W części badawczej przedstawiłem analizę przypadku dziecka nadpobudliwego
psychoruchowo, którą rozpocząłem od identyfikacji problemu. Kolejnym etapem była
geneza i dynamika zjawiska oraz znaczenie problemu. Po rozpatrzeniu prognozy
negatywnej i pozytywnej przedstawiłem propozycje rozwiązań, które wdrażałem w
pracy z uczniem. W końcowej części analizy zaprezentowałem efekty swoich
oddziaływań.
5
II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
Zdarzenie krytyczne – termin, który historycznie oznaczał jakieś wydarzenie lub
sytuację będącą znaczącym punktem zwrotnym w losach osoby, instytucji lub w jakimś
procesie społecznym, jak uprzemysłowienie, wojna, negocjacje. W ogromnej
większości zdarzenia krytyczne nie są ani tak dramatyczne ani oczywiste. Są raczej
bezpośrednim sprawozdaniem z całkiem zwyczajnych przypadków występujących
podczas codziennej pracy a to, że są krytyczne, bierze się stąd, że wskazują na tkwiące
u ich źródła tendencje, motywy i struktury. W tym sensie są one na pierwszy rzut oka
raczej „typowe” niż „krytyczne” i dopiero wskutek analizy odsłaniają swoje krytyczne
znaczenie.
Konstruowanie zdarzenia krytycznego składa się z dwóch faz. W pierwszej obserwuje
się dane zjawisko i sporządza notatki; na tej podstawie powstaje opis tego, co zaszło.
Możemy tę fazę nazwać konstruowaniem zdarzenia, które potem ma być wyjaśnione.
Aby skonstruować zdarzenie krytyczne, należy zobaczyć, co zaobserwowane zdarzenie
znaczy. W tym celu trzeba odejść od bezpośredniego kontekstu, w którym zdarzenie
zaszło (Tripp D.,1996, s. 45).
Zdarzenia krytyczne są kreowane przez nasz sposób patrzenia na jakąś sytuację;
zdarzenie krytyczne jest interpretacją doniosłości i znaczenia tego, co zaszło. Uznajemy
coś za zdarzenie krytyczne w wyniku sądu wartościującego, dla którego podstawą jest
ważność, jaką przypisujemy znaczeniu zdarzenia (Tripp D.,1996, s. 29).
Wokół nas znajduje się, w tej lub innej formie, mnóstwo zdarzeń krytycznych; istnieją
od dawna, wchodzą w każdy zakątek życia. Biografie, pamiętniki, zbiory listów,
dzienniki wydają się składać głównie ze zdarzeń krytycznych. Zapisy tego rodzaju w
wielu dziedzinach są traktowane z całą rewerencją. Nie tylko dlatego, że dostarczają
podstawowego zespołu danych dla późniejszych badaczy, to jeszcze w pewnych
dyscyplinach, takich jak antropologia i etnografia, usystematyzowane zbiory zdarzeń
krytycznych w postaci dzienników należą do kilku głównych i obligatoryjnych technik
badawczych (Tripp D.,1996, s. 91).
Analiza zdarzenia krytycznego ma charakter społeczny. Chodzi w niej o to, aby stawiać
pytania jak ludzie powinni odnosić się do siebie w społeczeństwie, w którym panuje
społeczna sprawiedliwość, a w takim razie ogólna refleksja będzie prowadzić do
ujawnienia oraz zakwestionowania sądów i wartości.
6
Analizę przypadku należy rozpocząć od identyfikacji problemu, czyli
stwierdzenia, dlaczego nauczyciel uczący w danej szkole zajął się danym zjawiskiem.
Następnie należy opisać genezę i dynamikę zjawiska, tj. historię powstania problemu.
Wykorzystujemy tutaj dane z analizy dokumentów, obserwacji, wywiadu, informacje
od innych nauczycieli, itp. Na podstawie powyższego formułujemy wnioski dotyczące
powstania problemu. Opisujemy rozwój zjawiska w czasie. Określamy znaczenie
problemu, czyli jak dane zjawisko wpływa na funkcjonowanie szkoły, grupy lub ucznia.
Następnie formułujemy prognozy prowadzonych przez nas działań. Przedstawiamy na
podstawie literatury i własnych doświadczeń nasze przewidywania skuteczności swoich
oddziaływań. Tworzymy dwie prognozy: negatywną i pozytywną.
Następnie
przechodzimy
do
propozycji
rozwiązania
zaistniałego
problemu.
Formułujemy cele, do których dążymy. Przedstawiamy zadania, jakie chcemy
zrealizować, np. zadania zapobiegawczo – profilaktyczne lub naprawczo –
terapeutyczne. Ustalamy konkretny plan oddziaływań określając osoby odpowiedzialne,
zadania, formy realizacji i terminy. Na koniec formułujemy pewne wnioski i uwagi
końcowe, które dopełniają prowadzoną analizę o elementy nie ujęte wcześniej, a
poszerzające wiedzę na temat badanego zjawiska (7).
Metoda indywidualnych przypadków zwana także „studium indywidualnych
przypadków” wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych i rozpowszechnionych
w pedagogice opiekuńczej na przełomie lat 20 naszego wieku. Istota metody polega na
przekonaniu, że upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki oraz, że
warunkiem wydźwignięcia człowieka w sytuacji kryzysowej jest wszechstronne
rozpoznanie
przyczyn
konkretnego
przypadku
i
zindywidualizowana
pomoc
przewidująca, obok materialnych bodźców także wyzwalanie praktycznej aktywności
człowieka i psychicznej zaradności oraz wiary we własne siły. Metoda indywidualnych
przypadków w pedagogice sprowadza się do biografii ludzkich, jest sposobem badań
polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone
sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej
poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie
diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. Najbardziej
użyteczną techniką w przypadku omawianej metody jest wywiad. Znakomicie
7
uzupełnia go obserwacja i analiza dokumentów osobistych. Niekiedy pomocne mogą
być techniki projekcyjne, testy (5).
Dużą wagę w metodzie indywidualnych przypadków przywiązuje się do wykorzystania
jej wyników dla usprawnienia działań terapeutycznych czy psychoterapeutycznych i
wychowawczych dzieci i młodzieży. Badaniami za pomocą tej metody obejmuje się
zwłaszcza osoby o zaburzonym rozwoju i nie poddające się zwykłym oddziaływaniom
wychowawczym. Oprócz postawienia diagnozy różnego rodzaju zaburzeń ma ona na
celu także ukazanie przyczyn i szerszego kontekstu środowiskowego czy kulturowego.
Najczęściej sporządzana za jej pomocą indywidualna charakterystyka dziewczyny czy
chłopca koncentruje się na personalnych o nich informacjach, ich historii życia,
funkcjonowaniu w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym, rozwoju umysłowym,
emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz takich cechach osobowości, jak: postawy,
zainteresowania, poczucie niezależności, wytrwałość i inne (Janowski A., 1985, s. 232235; Strzelecka A., 1990, s. 42).
Bardzo przydatną w przeprowadzaniu metody indywidualnych przypadków jest tzw.
teczka biograficzna ucznia, systematycznie uzupełniana danymi dostarczanymi przez
uczących go nauczycieli (Nowacki T., 1974).
Metoda indywidualnych przypadków dotyczy zarówno pojedynczych osób, jak również
różnych zbiorowości, w tym także instytucji społecznych. W dokonywaniu
charakterystyk osób badanych za pomocą metody indywidualnych przypadków
uwzględnia się na ogół dane identyfikacyjne, jak: nazwisko, adres, wiek, miejsce
urodzenia itp.; dane związane z historią życia, np. okresem niemowlęcym,
przedszkolnym, szkolnym; dane dotyczące środowiska rodzinnego i miejsca
zamieszkania; dane na temat rozwoju fizycznego i stanu zdrowia, a w szczególności
rozwoju umysłowego i społecznego oraz charakteru i osobowości osób badanych
(Janowski A., 1985, s. 232).
Opis rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dziecka może dotyczyć m. in. jego okresu
prenatalnego i niemowlęcego, przebytych chorób, odżywiania, wzrostu i wagi oraz
ogólnej oceny jego stanu fizycznego i zdrowotnego. Natomiast opis rozwoju
społecznego dziecka może obejmować jego wczesny rozwój społeczny, stosunki
interpersonalne z rówieśnikami i dorosłymi, akceptację przez niego norm społecznych,
stosunki interpersonalne z rówieśnikami i dorosłymi, akceptację przez niego norm
społeczno-moralnych, zachowania charakterystyczne dla swej płci, obyczaje i
umiejętności społeczne, zdolności przywódcze i wywieranie wpływu na innych. Istotny
8
wydaje się też opis charakteru i osobowości dziecka. W opisie tym można ukazać m. in.
jego samoocenę, ideał lub cel, do którego on dąży, w tym także preferowane przez
niego wartości, konflikty z otoczeniem, braki lub niedosyt zaspokojenia podstawowych
potrzeb, zainteresowania, poczucie niezależności i odpowiedzialności, wytrwałość,
przyczyny przeżywanych przez niego emocji, np. lęku (Janowski A., 1985, s. 233).
Niemałe znaczenie w dokonywaniu charakterystyki osoby, poddanej badaniom za
pomocą metody indywidualnych przypadków, przywiązuje się bezsprzecznie do jej
rozwoju umysłowego, w tym szczególnie osiągnięć szkolnych lub zawodowych oraz
umiejętności radzenia sobie z nowymi zadaniami, wymagającymi rozwoju i
dalekowzroczności. Szczególnym przedmiotem omawianej tu metody jest także
najbliższe środowisko, w którym przebywa badana osoba. Na ogół uwzględnia się w
tym społeczność, w której osoba ta mieszka obecnie i tą, w której mieszkała dawniej;
opis jej warunków mieszkaniowych i charakterystykę środowiska sąsiedzkiego oraz
standard materialny i status społeczny miejsca zamieszkania (Janowski A., 1985, s.
233).
Ważną rzeczą jest korzystanie z wielu źródeł informacji. W przypadku badanego ucznia
źródłami takimi są: relacje pisemne i ustne o nim składane przez uczącego go
nauczyciela; wszelka dokumentacja szkolna dotycząca jego osoby; dostępne wyniki
badań lekarskich i psychologicznych, np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
odnoszące się do niego; jego zeszyty, pamiętniki, notatki, wypracowania na związane z
nim tematy; dokonywanie obserwacji jego zachowań zwłaszcza na lekcji, przerw
międzylekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych; przeprowadzane z nim rozmowy i wywiady;
nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z jego wychowawcą i rodzicami lub
opiekunami. Dużą pomoc w gromadzeniu informacji o uczniu może także stanowić
wspomniana już teczka biograficzna, o ile prowadzi się ją w miarę systematycznie (3).
Zaletą metody indywidualnych przypadków jest to, że pogłębia i poszerza ona wyniki
badań ilościowych zwłaszcza dzięki gromadzeniu materiału jakościowego, w tym także
o charakterze biograficznym. Umożliwia ona lepsze porozumienie się z osobami
badanymi. Dzięki temu wyzwala u nich większą gotowość wypowiadania się w sposób
bardziej szczery i wylewny, niż za pomocą metod badań z góry wystandaryzowanych.
Umożliwia też prowadzenie badań w warunkach naturalnych, tj. w bezpośrednim
kontekście środowiska, w jakim osoby badane żyją. Nie narzuca również specjalnych
ograniczeń w interpretacji zgromadzonego w ten sposób materiału badawczego
(Lamnek S., 1993, s. 17-21).
9
Słabą stroną tej metody jest to, iż badacz posługujący się nią, narażony jest na
wybiórcze (spontaniczne) podejście do gromadzonego przez niego materiału
badawczego i pochopne wyciąganie wniosków końcowych, w tym nierzadko
formułowanie zbyt daleko idących uogólnień. Wielkość zgromadzonych danych za
pomocą metody indywidualnych przypadków jest niełatwa do jednoznacznego
zinterpretowania. Trudno też w pełni zaufać danym, opartym na wypowiedziach
dotyczących spraw, których odtwarzanie napotyka zwykle na niemałe trudności choćby
ze względu na nie zawsze dobrą pamięć respondentów (3).
Nadpobudliwość
psychoruchowa
przyczyną
niedostosowania
społecznego w celach wychowawczych wskazuje się na dostosowanie jednostki do
warunków społecznych jako na element bardzo istotny ( Grzegorzewska M., 1964 s.88).
Mówiąc o dostosowaniu społecznym, mamy na uwadze pozytywny skutek
wychowania. Inne są przejawy i wymogi dostosowania społecznego u małego dziecka,
inne w okresie dojrzewania, inne u dorosłych. Niedostosowanie społeczne jest wyrazem
sprzeczności między postawą jednostki wyrażającą się negacja norm społecznych,
funkcją stosunku jednostki do społeczeństwa. Przyczyny społecznego niedostosowania,
są różne i złożone. Termin „niedostosowanie społeczne” wprowadziła do literatury
pedagogicznej w Polsce w 1959 r. Maria Grzegorzewska. Oto wskazane przez nią
właściwości charakteryzujące młodzież niedostosowaną społecznie. „Tendencje
społecznie negatywne. Odwrócenie zainteresowań od wartości pozytywnych i chęć
wyżycia się w akcji społecznie destrukcyjnej. Podziw i zainteresowanie dla tzw. złych
czynów. Cynizm i brawura w tym względzie. Nieżyczliwy stosunek do człowieka. Stałe
konflikty z otoczeniem, najczęściej na tle złego stosunku do drugiego człowieka, do
cudzego mienia, regulaminów, norm i zarządzeń, nieodpowiedniego stosunku do
czynów własnych, nieumiejętność zżycia się z grupą. Wymigiwanie się, zrzucanie
winy. Niechęć do pracy i nauki. Brak poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Życie
chwilą, przygodą, awanturą. Duża wyobraźnia. Brak hamulców, krytycyzmu.
Sugestywność. Brak wizji życia w płaszczyźnie etycznej społecznie pozytywnej.
Nieumiejętność wyjścia z trudnej sytuacji, brak wiary w możliwość tego. Zaburzenia
wybitne w przebiegach emocjonalnych.” (Grzegorzewska M.,1964 s.72).
Nie zawsze społeczne niedostosowanie wiąże się z konfliktem jednostki ze
środowiskiem. Wychowankowie społecznie niedostosowani często wywodzą się ze
10
środowiska przestępczego, zdemoralizowanego, w którym panują inne normy
postępowania niż w środowisku kulturalnym. W tym środowisku objawy społecznego
niedostosowania są akceptowane, ponieważ są zgodne z wartościami uznanymi i
przyjętymi.
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Najważniejszy i najsilniejszy wpływ
na kształtowanie się postawy dziecka ma rodzina. Wartości wychowawcze rodziny
zapewniają dziecku normalny rozwój i chronią przed wykolejeniem. We współczesnej
rodzinie można zauważyć obniżenie struktury wewnętrznej, dezorganizację życia
rodzinnego polegającą na zaniedbywaniu przez rodziców swoich zadań wobec dzieci.
Rodzice często zajęci swoją praca zawodowa przekazują funkcje wychowawcze innym
instytucjom. Następuje osłabienie więzi uczuciowej między członkami rodziny, utrata
poczucia wspólnoty, wewnętrznego ładu i porządku. Rodzice tracą autorytet. Zaczyna
się
wzmacniać
wpływ
otoczenia,
które
przekazuje
dziecku
treści,
często
niekontrolowane i niekorzystnie oddziałujące na nie.
Duży wpływ na dziecko wywiera szkoła oraz środki masowego
przekazu. Dziecko wstępujące do szkoły staje się obiektem obserwacji ze strony
nauczycieli i pedagoga szkolnego. Mogą się tu ujawnić właściwości psychiczne
dziecka, których rodzice nie dostrzegli lub takie, których nie rozumieli. Szkoła nie może
osiągać zamierzonych celów bez współpracy z rodzicami.
Środki masowego przekazu wypełniają lukę, jaka wytworzyła się na
skutek zmniejszonej możliwości oddziaływania rodziców zajętych pracą. Programy
telewizyjne i radiowe mają szeroki zasięg. Nastawione są na odbiorcę „przeciętnego” i
„normalnego”. Program dla dzieci jest dostosowany do dziecka normalnego. Dziecku
odbiegającemu od normy odbiór programu sprawia trudności. Dziecko wychowawczo
zaniedbane odbiera program selektywnie, przyjmuje te jego partie, które odpowiadają
jego niezaspokojonym potrzebom. Normalny rozwój jednostki zależy od harmonijnego
rozwoju organów i funkcji psychofizycznych jako nierozerwalnej całości. Normalny
rozwój fizyczny i psychiczny ułatwi jednostce dostosowanie się do warunków
życiowych i wymogów społecznych. Natomiast asynchronia rozwoju fizycznego i
psychicznego tworzy tło, na którym powstają trudności wychowawcze i nerwice.
Objawy
nadpobudliwości.
Wyróżniamy
powodującej społeczne niedostosowania:
11
wiele
form
nadpobudliwości
1.NIEPOSŁUSZEŃSTWO
to
postępowanie
dziecka
sprawiające
rodzicom
i
wychowawcom przykrość. Zakazy i nakazy powinny być dostosowane do
wewnętrznych możliwości
dziecka i
stopniowane. Zbyt
surowe
wymaganie
posłuszeństwa i stosowanie przykrych konsekwencji za przejawy nieposłuszeństwa
podważą zaufanie do wychowawcy. Zbędne nakazy i zakazy często prowokują
nieposłuszeństwo.
2. KONFLIKTY W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH zdarzają się często, są
atrybutem zmian i postępu. W okresie dojrzewania przyczyną konfliktów stają się
zjawiska psychosomatyczne. Współczesna rodzina mniej czasu poświęca dziecku ze
względu na pracę zawodową rodziców, a także zajęcia kulturalne i społeczne.
3. LENISTWO jest stronieniem od spełniania zadań i obowiązków. Jednostki leniwe nie
dbają o swój wygląd, ład w otoczeniu, nie pracują, mają wiele powodów do
niezadowolenia, więc przeszkadzają i dokuczają innym.
Podstawowe przyczyny lenistwa to:
-
niekorzystny wpływ wychowania w domu rodzinnym
-
zaburzenia psychiczne, charakterologiczne, somatyczne
-
przeciążenie dziecka
-
objawy psychopatii
Dzieci leniwe cechują:
-
często ograniczone możliwości spełniania normalnych zadań
-
słabość fizyczna i intelektualna
-
słabiej rozwinięta wola
-
brak wytrwałości, zmienność w postawie
-
ubóstwo intelektualne
-
niekorzystne nawyki ukształtowane w środowisku wychowawczym
4.KŁAMSTWO. Osoby społecznie niedostosowane kłamią bez celu, bez świadomego i
ważnego powodu. Kłamią, bo do tego przywykli, bez szczególnego wyboru. Kłamstwo
nie jest dla nich ani dobre, ani złe. Jest potrzebne i jest narzędziem obrony.
5.ZABURZENIA KONCENTRACJI bardzo wyraźnie ujawniają się w procesie uczenia
się. Dziecko z zaburzeniami koncentracji nie umie skupić się, odbiega od tematu, nie
umie usiedzieć na miejscu. Zdolność koncentracji zależy od siły witalnej inteligencji,
woli, wpływów środowiska, stosunku do pracy, wytrwałości, stopnia dojrzałości.
Przyczyny zaburzeń koncentracji można podzielić na:
12
a) konstytucjonalne ( np. niedorozwój intelektualny, cechy psychiczne,
zaburzenia woli )
b) organiczne (np. uszkodzenie narządów zmysłów)
c) wynikając z błędów wychowawczych.
7.
AGRESJA to zachowanie „zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu
na osobach lub rzeczach”( Szymczak M., 1988 s.17).
„Działanie
skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osobnika
niezadowolenie lub. Gniew. Celem agresji jest wyrządzenie szkody przeciwnikowi
agresji” ( Okoń W., 1984 s.17).
.Agresja
to „wszelkie działanie fizyczne lub słowne, którego celem jest wyrządzanie
krzywdy fizycznej lub psychicznej, rzeczywistej lub symbolicznej jakiejś osobie lub
czemuś, co ją zastępuje”( Przetacznikowa M., Włodarski Z., 1979 s.19).
W literaturze psychologicznej spotykamy dwa sposoby ujmowania agresji –
subiektywistyczny i obiektywistyczny.
Subiektywistyczne podejście do agresji reprezentuje Sears (1957), C. Morgan,
R. Mandel (1954). Ujmują oni agresję jako aspołeczny sposób zachowania się,
wynikający z wrogich tendencji i chęci szkodzenia innym.
W obiektywistycznym określeniu agresji podstawowe są fakty obiektywne, które mogą
być obserwowane i rejestrowane przez wielu obserwatorów. Takie podejście prezentuje
m.in. A.M. Buss.
Istnieją różnice indywidualne w intensywności zachowań agresywnych. U jednych
zachowania te są rzadkie i wywołane przez bodźce bardzo silne. Inni przejawiają te
formy zachowania wielokrotnie, o znacznym nasileniu, w stosunku do wielu osób już
przy niewielkich bodźcach i w różnorodnych sytuacjach (1).
Pojęcia agresji nie można mylić z agresywnością, gdyż agresja to proces, czynność
jednostki; agresywność to cecha osobowości „nabyta i utrwalona w procesie jej rozwoju
na podstawie uczenia społecznego, a polegająca na częstych, nieadekwatnych do
bodźca, reakcji agresywnych o znacznym nasileniu, występujących w stosunku do
szerokiego zakresu obiektów społecznych, współwystępująca często z nieumiejętnością
kontrolowania reakcji i wyraźną wrogością w stosunku do otoczenia” ( 1 ).
13
9. LĘKLIWOŚĆ jest cechą obserwowaną u dzieci. Przejawy lęku częściej występują u
dzieci pochodzących z rodzin mało troszczących się o nie. Lękliwość traktuje się jako
zewnętrzny przejaw utraty zaufania. Lękliwość jest to poczucie, które kształtuje
postawę niepewności, niepokoju, zażenowania, pokory, nieśmiałości, uległości. Dzieci
lękliwe są słabsze fizycznie i psychicznie, a prawie zawsze pochodzą ze środowiska, w
którym nie znajdują wsparcia emocjonalnego. Lękliwość może doprowadzić do
przejawów skrajnych : nadmiernej uległości, posłuszeństwa, niewolniczej zależności od
dorosłych, niepohamowanej agresywności. Przejawy i nasilenie lęku są różne w
poszczególnych fazach rozwoju. W okresie dojrzewania obserwuje się nieraz u młodych
ludzi objawy ambiwalencji – zadowolenia z „dorosłości” i wyzwolenia się spod opieki
dorosłych, z drugiej strony lęk przed nową sytuacja wymagającą większej
odpowiedzialności i samodzielności.
14
III. ANALIZA PRZYPADKU
1. Identyfikacja problemu:
Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo.
Jednym z uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie
zawodowej,w której uczę, jest chłopiec nadpobudliwy, przejawiający antyspołeczne i
agresywne zachowania zarówno wobec swoich kolegów jak i dorosłych. Uczeń ma 17
lat i pochodzi z rodziny robotniczej. Nie powtarzał żadnej klasy. Nie wyróżniał się
znaczącymi wynikami w nauce; na świadectwie posiadał oceny mierne i dostateczne, a
z zachowania nieodpowiednią. Na istnienie problemu dziecka nadpobudliwego
wskazywały następujące objawy:

hałaśliwość,

brak koncentracji uwagi na lekcjach,

impulsywność ( najpierw robi, potem myśli ),

rozpoczynanie czynności, a nigdy doprowadzenie jej do końca
U tego ucznia często pojawiają się gwałtowne, niepohamowane reakcje, które można
ująć w cztery grupy:
-
emocjonalne (krzyk, złość, upór, złośliwość i bunt)
-
ruchowe (niszczenie i rzucanie przedmiotów, kopanie, samookaleczanie,
zaczepki, nadmierna, źle ukierunkowana aktywność)
-
poznawcze
(chaos
myślowy,
brak
koncentracji
uwagi,
tendencje
do
przechodzenia z jednej sytuacji w drugą, brak wytrwałości w realizacji zadań
wymagających zaangażowania poznawczego)
-
społeczne (trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami)
Na zjawisko nadpobudliwości ucznia zwróciłem uwagę, gdyż chłopiec ten zachowywał
się inaczej niż pozostali uczniowie, jak gdyby nie był dostosowany do tego otoczenia.
Rozmawiał na lekcjach, wstawał, podchodził do tablicy, nie wykonywał poleceń
nauczyciela, czyli nic nie robił. Po prostu różnymi sposobami chciał zwrócić na siebie
uwagę.
15
Ze względu na bezpieczeństwo innych uczniów musiałem szybko wypracować
specyficzne metody postępowania z tym uczniem na wypadek wystąpienia zachowań
niepożądanych. Moje zainteresowanie tym przypadkiem wynikało z konieczności
zapewnienia normalnego toku kształcenia i wychowania w grupie przy jednoczesnym
szybkim i skutecznym reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa ze strony tego ucznia.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Zaburzenia zachowania u dzieci wynikają najczęściej z niewłaściwego wpływu
otoczenia oraz konstrukcji nie w pełni wykształconego układu nerwowego. Dotyczą
nieprawidłowości funkcjonowania zarówno w sferze emocjonalnej, poznawczej jak i
społecznej.
Objawiają
zachowaniami.
Na
się nieadekwatnymi
podstawie
diagnozy
i
niezrozumiałymi
lekarskiej,
dla otoczenia
orzeczenia
z
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, analizy dokumentacji z poprzednich placówek oraz
przeprowadzonej ankiety i rozmowy z matką ucznia (dziecko sprawiało kłopoty
wychowawcze już w wieku wczesnoszkolnym. Było to dziecko bardzo „żywe”. W
klasach młodszych szkoły podstawowej nauczycielka twierdziła, że nie może sobie
poradzić z dzieckiem, wzywała matkę, pisała uwagi w dzienniczku, że dziecko źle się
zachowuje. W starszych klasach szkoły podstawowej dziecko tez przynosiło uwagi o
nieodpowiednim zachowaniu, o tym, że nie uczy się, nie odrabia prac domowych. Na
wywiadówkach dziecko było wymieniane jako źle wychowane. Matka ucznia twierdzi,
że w domu również jest krnąbrny, nieposłuszny i nie dociera do niego wiele rzeczy)
zacząłem gromadzić informacje na temat ewentualnych przyczyn występowania u niego
nadpobudliwości psychoruchowej i powstawania zachowań niepożądanych.
Zestawienie zebranego przeze mnie materiału z opracowaniami przygotowanymi przez
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji
Narodowej pozwoliło mi sformułować następujące hipotezy:
Przyczyny nadpobudliwości wynikające ze strony biologicznej:
-
niedotlenienie w czasie porodu ( urodzony cięciem cesarskim)
-
stan zdrowia po urodzeniu( hipotomia, hipogonadyzm, hipotrofia, dystrofia,
encefalopatia)
-
stwierdzony zespół Willi Pradera, upośledzenie umysłowe
16
-
przebyte operacje (dysplazja stawu biodrowego, zakażenie żółtaczką typu C)
Przyczyny nadpobudliwości z uwagi na cechy układu nerwowego:
-
przewaga procesów pobudzania nad procesami hamowania
-
wzmożona ruchliwość procesów nerwowych tzn. szybkie przechodzenie od
stanu pobudzenia w stan hamowania i odwrotnie
-
astenizacja, czyli zwiększenie wrażliwości emocjonalnej i poznawczej na
bodźce otoczenia
Przyczyny nadpobudliwości uwarunkowane czynnikami społecznymi:
-
nieprawidłowe funkcjonowanie środowiska rodzinnego (rodzina rozbita,
-
wielopokoleniowa, odrzucenie przez ojca)
-
sytuacja traumatyczna (wypadek dziadka)
-
wpływ środowiska poza rodzinnego (nietolerancja, strach)
-
frustracja i napięcia wynikające z konieczności rozwiązywania określonych
-
zadań stawianych przez nauczycieli
Chłopiec napady agresji miewał już w żłobku. Z uwagi na dysplazję stawu biodrowego
dziecko nie mogło chodzić. Podejrzewano, że była to główna przyczyna napadów
złości. Aby wyładować emocje psycholog opiekujący się chłopcem zalecił rzucanie
klockami. Po operacji stawu biodrowego chłopiec długo leżał w gipsie. W napływie
złości nie mógł uderzyć, ani kopnąć obcujących z nim osób. Szybko nauczył się, że
napięcie można rozładować płacząc. Z wiekiem przybywało mu sił. Przy napadach
agresji około ósmego roku życia pedagog specjalny zalecił stosowanie „chwytu”
wykorzystywanego w pracy z dziećmi autystycznymi (blokada ruchów poprzez
trzymanie chłopca w pozycji leżącej, twarzą do podłogi). W sytuacjach takich chłopiec
najczęściej krzyczał i wołał na pomoc policję. Mama twierdzi, że zastosowanie tej
metody pozwoliło jej zapanować nad niepożądanymi zachowaniami syna. Z chłopcem
pracuje od roku. Napady złości i agresji pojawiają się nieregularnie i trwają od kilku do
kilkudziesięciu minut. Trudno przewidzieć, kiedy może do nich dojść i jaki będzie ich
skutek dla niego samego jak i dla osób z nim przebywających.
17
3. Znaczenie problemu
Omawiany problem nadpobudliwości jest bardzo ważny i wymaga podjęcia
natychmiastowych działań ze strony wychowawcy, matki, pedagoga szkolnego oraz
pozostałych nauczycieli.
Uczeń przeszkadza na wszystkich lekcjach nie tylko nauczycielom, ale również
uczniom w klasie. W związku z tym pojawiły się problemy z rówieśnikami. Koledzy
odsunęli się od chłopca. On sam łatwiej porozumiewa się ze spokojnymi, słabymi
uczniami niż z uczniami „żywymi”. Zdarza się, że uczeń denerwuje się i dokucza innym
uczniom. Na lekcji rozpoczyna zadaną czynność, lecz nie potrafi się skupić, zaczyna
rozmawiać, kręcić się, wiercić i rozpraszać pozostałych uczniów. Brak koncentracji
uwagi powoduje, że nie pamięta zadanej pracy domowej, stąd też pojawiające się
trudności w nauce. Poza tym chłopiec nie może usiedzieć 45 minut na lekcji. Kiedy
przez wszystkie lata nauki szkolnej uczeń słyszał tylko określenie, że jest niegrzeczny,
czuje się gorszy od innych. Jest mu ogólnie źle.
K. Schneider określa tę grupę dzieci nadpobudliwych, jako tych, którzy „sami
cierpią i przez których cierpi otoczenie”.
Zachowania chłopca dezorganizują proces dydaktyczno-wychowawczy. Stwarzają
sytuacje bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu pozostałych uczniów.
4. Prognoza
Prognoza negatywna:
Nadpobudliwość może doprowadzić do choroby ADHD (nazwa angielska) –
deficyt uwagi z nadaktywnością.
W przypadku nasilania się problemu i braku interwencji ze strony wychowawcy
i opiekunów mogą nasilić się trudności w nauce, a co za tym idzie – brak promocji do
następnej klasy.
Inne prognozy negatywne to:
- niskie poczucie własnej wartości
18
- brak poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie
- brak akceptacji przez nauczycieli i rówieśników może doprowadzić do
opuszczania lekcji, a nawet porzucenia nauki
- trudności adaptacyjne w dorosłym życiu
- brak wytrwałości może stać się przyczyną przerwania nauki, czy później
porzucenia pracy.
Prognoza pozytywna:
Po wdrożeniu przedstawionych niżej oddziaływań spodziewam się efektów w
postaci poprawy sytuacji wychowawczej. Nie mam jednak złudzeń, co do poprawy
radykalnej, bądź zmiany postawy czy osobowości. Współcześni pedagodzy,
psycholodzy i psychoterapeuci twierdzą, że z nadpobudliwości wyrasta się w 70
procentach.
Spodziewany stan to:
- świadomość ucznia o jego „inności” i potrzebie modyfikacji swojego zachowania
- nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z rówieśnikami, integracja z grupą
- poprawa wyników nauczania, uczenia się, lepsze oceny z przedmiotów i zachowania
- udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ekologii ( opieka nad zwierzętami ) oraz
w zajęciach kółka internetowego.
5. Propozycje rozwiązań
Aby rozwiązać problem wychowawczy dotyczący ucznia nadpobudliwego określiłem
cele i podjąłem następujące zadania:
1.
zapoznanie nauczycieli z problematyką dziecka nadpobudliwego
2.
podjęcie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem
3.
nawiązanie ścisłej współpracy z opiekunami ucznia
4.
zapoznanie się z procedurą postępowania z dzieckiem nadpobudliwym
5.
uzupełnienie programu wychowawczego szkoły o treści dotyczące terapii i
pomocy dziecku nadpobudliwemu
19
nawiązanie współpracy z wychowawcami klas gimnazjum w celu wymiany
6.
doświadczeń na temat oddziaływań wychowawczych.
Zadania naprawcze ( terapeutyczne, korekcyjne ):

ograniczenie bodźców zewnętrznych. Stworzenie odpowiednich warunków do
nauki w domu. Należy ograniczyć słuchanie głośnej muzyki, oglądanie
telewizji. Uczeń pracuje (uczy się) w pokoju cichym, pustym, przyciemnionym.
Na biurku powinno znajdować się niewiele przedmiotów: zeszyt, książka,
długopis

nauczyciel na lekcji mówi krótko, prosto, czyli: „pisz, uważaj, przeczytaj
jeszcze raz”

uczeń musi wiedzieć „co ma robić”; w poleceniach unika się określeń „czego
uczeń nie ma robić” np. ostrzeżenie typu: „w czasie czytania tylko nie
rozmawiaj”

uświadomienie matce, że chłopca nie należy bić za złe zachowanie, krzyczeć na
niego, ponieważ „agresja wzbudza agresję”

uczenie opiekunów cierpliwości

pozytywna uwaga wychowawcy, nauczycieli, matki. Częste chwalenie „za
wszystko”

konsekwencja w działaniach naprawczych wszystkich zainteresowanych
problemem osób

traktowanie ucznia podmiotowo

właściwy sposób karania i nagradzania.
Zadania profilaktyczne ( zapobiegawcze ):

zainteresowanie ucznia sportem, komputerem ( internetem )

włączenie ucznia do działań związanych z opieką nad zwierzętami

częste rozmowy z wychowankiem, życzliwość nauczyciela

podawanie przykładów pozytywnych zachowań

praca wychowawcza z całą klasą
20
6. Wdrażanie oddziaływań

Studiowanie literatury fachowej pozwoliło mi na szersze spojrzenie na problem
dziecka nadpobudliwego. Zapoznałem się z metodami i formami pracy z
uczniem trudnym wychowawczo, jak również poznałem sposoby oddziaływania
na dziecko nadpobudliwe

W czasie spotkań indywidualnych i zbiorowych starałem się w sposób taktowny
informować opiekunów ucznia o jego zachowaniu, jak również wskazywałem
na to, jak z nim postępować. Zebrania z rodzicami prowadziłem metodami
aktywnymi, próbując wciągnąć wszystkich rodziców do dyskusji, a nie do
krytykowania nauczycieli i uczniów. Zorganizowałem prelekcję dla rodziców,
przeprowadzoną przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
na temat nieprawidłowych zachowań młodzieży. Skontaktowałem matkę ucznia
nadpobudliwego z psychologiem, w celu udzielenia matce wskazówek co do
dalszego postępowania z dsynem

Wspólnie z pedagogiem szkolnym skonstruowałem ankietę „Mój najlepszy
kolega”. Celem ankiety było wyłonienie tzw. „gwiazdy” klasowej i jej wpływu
na pozostałych członków grupy. Z analizy ankiety dowiedziałem się, którzy
uczniowie są najbardziej lubiane i dlaczego. Z ankiety wynikało też jakie cechy
osobowości uczniów dyskwalifikują je w oczach pozostałych członków grupy,
dlaczego nie są akceptowane w grupie. Fakt ten był wskazówką dla mnie, by
podjąć działania wychowawcze z uczniem nadpobudliwym, by w szczególny
sposób pomóc mu włączając w ten proces cały zespół klasowy. Skutkiem
oddziaływania było zbliżenie się do grupy uczniów spokojnych

Ciągła obserwacja dziecka nadpobudliwego pozwoliła mi na podejmowanie
działań na lekcji. Zaobserwowałem, że uczeń zachowuje się inaczej w różnych
sytuacjach. Jeśli nauczyciel przedmiotu nie zwraca uwagi na to, że uczeń nic nie
robi na lekcji, uczeń potrafił nawet wyjść z klasy. Przeprowadzałem rozmowy z
uczniem, wskazywałem na błędy w pracy na lekcji, uzasadniałem dlaczego tak
się dzieje, powtarzałem polecenia, chwaliłem za zakończenie czynności.
Skutkiem tego było zdobycie zaufania oraz większej otwartości.
21

Proces integracyjny w klasie spowodował, że uczeń zaczął wypowiadać się co
lubię, czego nie lubi, jakie ma zainteresowania; słuchał tego co mówią inni
uczniowie, poznawał samego siebie i innych

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych pozwoliło chłopcu na uwierzenie we
własne siły. Jest to jednak jeszcze bardzo nieudolne, uczeń opuszcza zajęcia,
przychodzi kiedy chce, na boisku wchodzi w konflikty z kolegami

Usiłując zmienić zachowanie ucznia starałem się wpływać na niego inaczej
formułując polecenia. Nie nakazuję, nie rozkazuję, nie grożę, nie straszę
dyrektorem, nie krytykuję zachowania ucznia, nie ośmieszam, Staram się
przechodzić z komunikatu „TY” na komunikat „JA”. Znaczy to, że ja jako
nauczyciel nie jestem zadowolony z zachowania ucznia informując go o swoim
stanie psychicznym. Widocznym już skutkiem oddziaływania jest zrozumienie
przez ucznia jego niewłaściwego zachowania na lekcji.
Zmiana mojego stosunku do zachowania ucznia wpływa pozytywnie na jego
postawę. Uczeń jest bardziej uzależniony ode mnie, poświęcam mu więc więcej
czasu.
7. Efekty oddziaływań
Praca z uczniem jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Mimo wielu rozterek i porażek
uważam, że udało mi się otoczyć go najlepszą z możliwych opieką. Cytując znane
powiedzenie „Nie zmienia się koni w połowie rzeki” będę wytrwale stosował
opracowany system terapeutyczny wierząc w końcowy, choćby połowiczny sukces.
Po ponad roku pracy wychowawczej z uczniem nadpobudliwym stwierdzam
pozytywne skutki moich oddziaływań, choć negatywne zachowania
nadal się
pojawiają. Uczeń z dnia na dzień staje się jednak spokojniejszy, zaczyna wierzyć we
własne siły. Powiększyło się grono jego kolegów i jest bardziej akceptowany w klasie.
Zdarzają się jednak na niektórych lekcjach „wybryki” typu: brak koncentracji uwagi,
mówienie bez pozwolenia, czy nie wykonywanie czynności wskazanych przez
nauczyciela, hałaśliwe zachowanie się , zaczepianie kolegów.
Mam nadzieję, że obrana przez nas droga jest właściwa. Wierzę, że w dłuższym
czasie przyniesie pozytywny efekt w postaci redukcji liczby zachowań agresywnych.
Z uczniem będę pracował jeszcze następne dwa lata, czyli w kasie drugiej i trzeciej
zasadniczej szkoły zawodowej.
22
Główną przeszkodą w moich oddziaływaniach na ucznia są trudności w zmianie
mentalności i nastawienia opiekunów, a także przyzwyczajeń. Inną trudnością jest
kooperacja z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie. Przyczyny tkwią w braku
czasu na indywidualne zajęcie się tylko tym uczniem, w braku konsekwencji działania
oraz cierpliwości.
23
IV. ZAKOŃCZENIE
Przedstawione w pracy studium przypadku oraz zdobyte przeze mnie wiadomości,
uzmysłowiły mi konieczność niesienia pomocy uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym wymaga od rodziców i nauczycieli
ogromnej cierpliwości i wytrwałości. Dobre rezultaty wychowawcze można osiągnąć
wykorzystując nadpobudliwość ruchową dziecka do celów pozytywnych.
Działanie nauczycieli musi być wspomagane pracą rodziców. Należy
przestrzegać systematycznej organizacji przerw na jego wypoczynek i odprężenie, a w
razie potrzeby udzielić pomocy i sprawdzić efekty jego pracy.
Należy zmusić dziecko do refleksji nad swoim zachowaniem, pomóc mu
zrozumieć zaistniałą sytuację , nauczyć
kontrolować swoje emocje. Powinno się
stopniować trudności i ewentualnie pomóc uczniowi lub nawet wykonać część pracy za
nie.
Praca z dzieckiem nadpobudliwym jest bardzo trudna zarówno pod względem
wychowawczym jak i dydaktycznym. Warunkiem powodzenia i osiągnięcia sukcesu
wychowawczego i dydaktycznego jest ścisła współpraca wszystkich podmiotów
wychowawczych. Rodzice i nauczyciele powinni stworzyć konsekwentny system
wymagań i uprawnień oraz atmosferę przyjaźni i zrozumienia, zapewnić dziecku
równowagę psychiczną, wdrażać do samodzielności oraz pomagać w sytuacjach
trudnych.
W praktyce jakże często potwierdzają się przytoczone przeze mnie we wstępie
pracy słowa wielkiego pisarza rosyjskiego: „By rozumnie postępować, sam rozum
nie wystarczy" – potrzeba jeszcze cierpliwości, wiedzy i pełnej akceptacji
drugiego człowieka.
24
V. BIBLIOGRAFIA.
1. Frączek M., Putal-Struzik J.: Agresje wśród dzieci i młodzieży – perspektywa
psychoedukacyjna. Kielce 1996
2. Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalne. Warszawa 1964
3. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. IMPULS. Kraków 2000
4. Okoń W. (red.): Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984
5. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i
jakościowe. ŻAK. Warszawa 2001.
6. Przetacznikowa M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza. Warszawa 1979
7. Składanowski H. (red.): Opis i analiza przypadku. Teoria i praktyka z
przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. BEABJEWA. Toruń .
8. Szymczak M. (red.): Słownik języka polskiego. T.I. Warszawa 1988
9. Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego
osądu. W.S.i.P. Warszawa 1996.
10. H. Nartowska „ Wychowanie dziecka nadpobudliwego”, Nasza Księgarnia,
Warszaw, 1976
czasopisma:
1. Barkley R. A., Dzieci nadpobudliwe i roztargnione, "Świat Nauki" 1998 nr 11, s.
50 - 55.
2. Bartkowicz Z., Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo, "Opieka,
wychowanie, terapia" 1998 nr 2, s. 17 - 28.
3. Grzywniak C., Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne, "Życie
szkoły" 2000 nr 6, s. 334 - 338.
4. Nowak
R.,
Jak
pomóc
dziecku
nadpobudliwemu?,
"Wychowanie
w
przedszkolu" 1996 nr 5, s. 359 - 362.
5. Pecyna M.B., Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością
psychoruchową. Część I, "Szkoła Specjalna" 1997 nr 5, s. 282 - 292.
6. Pecyna M.B., Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością
psychoruchową. Część II, "Szkoła Specjalna" 1998 nr 1, s. 35 - 41.
25
7. Romeyko - Hurko B., Terapia grupowa dzieci nadpobudliwych, "Problemy
opieki i wychowania", 1990 nr 1/2, s. 55 - 56.
8. Trela D., Trudne zachowania, "Remedium" 1996 nr 9, s. 7 - 13.
9. Wójtowicz E., Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć?, "Życie szkoły"
1998 nr 3, s. 183 - 187.
10. Materiały z serwisu internetowego „ Edukator”
26
VI. ZAŁĄCZNIK
Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym
Przystępując do pracy z dzieckiem nadpobudliwym, należy pamiętać o głównych
założeniach:
1. Konsekwencja w postępowaniu, stawianie jasnych granic, co dziecku wolno, a
czego nie może wykonać.
2. Należy wyznaczyć niezbyt odległe cele działania i określić sposób ich realizacji.
Chwiejna koncentracja oraz duże rozproszenie uwagi powoduje kierowanie
swoich zainteresowań na coraz to inne bodźce. Stawianie odległych celów
powoduje zapominanie, porzucanie rozpoczętego zadania i rozpoczynanie coraz
to nowych zabaw. Dlatego im bliżej jest postawiony cel lub termin, tym większa
pewność, że polecenie zostanie wykonane, a praca zakończona.
3. Systematyczne przyzwyczajanie i wdrażanie dziecka do finalizowania każdego
rozpoczętego działania.
4. Stała kontrola i przypominanie o obowiązkach oraz pomoc w ich realizacji.
Wskazania do postępowania w domu
1. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo powinno mieć zapewnioną w domu
atmosferę akceptacji i spokoju.
2. Należy być konsekwentnym w ustalaniu reguł, obowiązków i w karceniu.
3. Osoba dorosła powinna kontrolować swoje emocje w kontakcie z dzieckiem
nadpobudliwym, nie wolno jej reagować wybuchowo, gwałtownie.
4. Zawsze należy stwarzać poczucie bezpieczeństwa i dać dziecku do zrozumienia,
że się je kocha, ale jest się konsekwentnym i wymagającym.
5. Wymagania stawia się w sposób jasny i klarowny, aby dziecko znało swoje
obowiązki i wiedziało, jak ma się zachować w danej sytuacji.
6. Obowiązki domowe powinny być dostosowane do jego możliwości. Każdy
przejaw chaosu eliminuje się, a chwali się za dobre wykonanie zadania oraz
docenia się trud włożony w pracę, choćby dziecko wykonało ją mniej dokładnie.
7. Ważne jest, aby dzienny rozkład zajęć dziecka był uporządkowany, miał jasną
strukturę: odpowiednią i tę samą porę wstawania, oglądania telewizji oraz snu.
27
8. Należy ograniczyć czas oglądania telewizji, wyeliminować programy o treści
agresywnej z dużym ładunkiem emocji i szybką akcją.
9. Gdy dziecko odrabia lekcje, eliminuje się dodatkowe bodźce, które mogą
rozpraszać, na przykład wyłącza się radio, chowa zabawki z biurka.
10. Osoby opiekujące się dzieckiem nadpobudliwym powinny nauczyć się
odczytywać jego sygnały ostrzegawcze poprzedzające wybuch. Spokojnie
interweniować, aby uniknąć wybuchu, przez odwrócenie uwagi lub spokojnie
omówić konflikt.
11. Liczbę dzieci biorących udział w zabawie należy ograniczyć do jednego lub
dwóch ze względu na duże rozproszenie i pobudliwość. Dom jest najlepszym
miejscem do zabawy, ponieważ można obserwować dziecko i interweniować w
każdej chwili.
12. Proponowane zabawy w chwilach wolnych to: lepienie, wycinanie, malowanie,
układanie klocków.
13. W sytuacji konfliktowej nie należy zostawiać dziecka zbyt długo w napięciu
emocjonalnym, na przykład odsyłać je do własnego pokoju, odraczać karę do
przyjścia ojca. Rozwiązanie konfliktu powinno nastąpić zaraz po sytuacji
konfliktowej.
14. Opiekunowie powinni codziennie poświęcić trochę czasu na rozmowę i wspólną
zabawę.
15. Opiekunowie powinni też odnosić się do dziecka z wyrozumiałością i
cierpliwością, ponieważ jego zachowanie nie wynika ze złości, ale z braku
umiejętności kontrolowania swego zachowania.
16. Dla dziecka należy wyznaczyć osobny pokój lub część pokoju jako jego własny
teren, oraz miejsce do nauki, przed którym znajduje się czysta ściana,
pozbawiona dodatkowych elementów czy dekoracji.
Wskazania do pracy w szkole
1. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo należy zachować spokój i
rozsądek. Nie można pozwolić, aby niepokój i nadruchliwość dziecka udzielały
się dorosłym.
2. Dziecko powinno siedzieć blisko nauczyciela, w pierwszej ławce z dala od okna.
28
3. Nadmiernej aktywności dziecka nie należy hamować, ale ją pozytywnie
ukierunkowywać, poprzez poproszenie go, np. o starcie tablicy, przyniesienie
pomocy naukowych, zamknięcie sali lub wykonanie innej pożytecznej
czynności, która umożliwi częściowe rozładowanie jego napięcia.
4. Nowe lub trudne zadania najpierw należy zademonstrować wykonując
czynności z krótkimi, jasnymi, łagodnymi komentarzami do czasu, aż dziecko
się nauczy. Oddziaływać na dziecko należy powoli, bez pośpiechu, głosem nieco
stłumionym jakby w zwolnionym tempie, nie krzykiem.
5. Czas trwania zadania należy dostosować do możliwości skupienia się dziecka (5
minut dla dziecka nadpobudliwego psychoruchowo to bardzo długi czas!).
Lepiej niech dziecko wykonuje częściej krótkie czynności od początku do
końca, niż w ciągu dłuższego czasu zacznie wiele a nie skończy żadnej.
6. Należy zwracać uwagę na staranne wykonywanie prac oraz ich ukończenie a
także utrzymywanie zainteresowania na zadaniu poprzez częste jego zmiany.
Należy wracać do pracy rozpoczętej i niedokończonej.
7. Dziecku powinno się stopniowo wydłużać czas zadania i nasilać stopień
trudności.
8. W zabawach, w których dziecko bierze udział powinny być jasno określone
zasady
oraz
czas
ukończenia.
Nie
można
pozwolić
na chaotyczny,
niekontrolowany i bezładny ruch.
9. Po zajęciach z wychowania fizycznego czy innych zajęciach ruchowych
wymagających dużej aktywności należy zastosować ćwiczenia wyciszające, np.
relaksację, arteterapię.
10. Przy wykonywaniu danej czynności, np. pisaniu, rysowaniu należy usunąć ze
stolika wszystkie zbędne przedmioty, a zostawić tylko to, co jest konieczne.
Dziecko nadpobudliwe nie potrafi samo odgrodzić się od nadmiaru bodźców wszystko je rozprasza!
11. W czasie odpytywania dziecko powinno mieć więcej czasu na sformułowanie
odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź nie powinna być oceniana, gdyż na ogół jest
pochopna i błędna.
12. Dziecku należy powierzać jakąś odpowiedzialność, jednak zadanie nie powinno
przekraczać jego możliwości.
29
13. Dziecko należy nagradzać ilekroć uda mu się skończyć rozpoczętą czynność.
Należy zauważać i uznawać wysiłek dziecka, nawet gdy efekt końcowy nie jest
szczytem doskonałości.
14. Dorosły powinien umieć rozpoznawać wszelkie pozytywne zachowania dziecka
i na nie reagować.
15. Dorosły powinien umieć oddzielać zachowanie, które mu się nie podoba od
osoby dziecka. Można lubić dziecko, ale nie akceptować konkretnego
zachowania.
16. Jeżeli dziecko kłóci się z innymi lub jest agresywne - należy się wtrącić. W
przeciwnym razie, gdy agresja lub złość odniesie skutek dziecko będzie miało
tendencje do powtarzania tego zachowania. Agresji nie wolno karać agresją!
17. Dorosły powinien unikać nieustannego negatywnego, podejścia, np. nie rób, nie.
18. Praca z dzieckiem nadpobudliwym wymaga dużej cierpliwości, gdyż mimo
pozornego pośpiechu wykonuje ono czynności znacznie wolniej ze względu na
to, że jego ruchy są mało ekonomiczne i z reguły słabo skoordynowane.
Jeśli mimo wielu wysiłków ze strony rodziców i nauczycieli nie poddaje się
normalnemu sposobowi wychowania i nie są oni w stanie mu pomóc, wtedy niezbędna
jest
systematyczna
terapia
dobrana
przez
specjalistę.
Szczególne wskazania do postępowania z dzieckiem nadpobudliwym
1. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym należy zachować spokój i rozsądek. Nie
można pozwolić by niepokój i nadruchliwość dziecka udzielała się dorosłym.
Jest to warunek niezbędny.
2. Należy zwracać uwagę na staranne wykonanie prac oraz ich ukończenie, a także
utrzymywaniu zainteresowania na zadaniu poprzez częste jego zmiany. Zawsze
wracamy do pracy rozpoczętej i niedokończonej.
3. Stopniowo wydłużać czas trwania zadania i nasilać się stopień trudności.
4. Nadmierną ruchliwość na lekcji należy pozytywnie ukierunkować, na przykład
poprosić o starcie tablicy, o rozdanie pomocy lub o wykonanie innej pożytecznej
czynności, która umożliwia częściowe rozładowanie napięcia.
5. Dziecko powinno siedzieć blisko nauczyciela.
30
6. W zabawach, w których bierze udział, powinny być jasno określone zasady oraz
czas ukończenia. Nie można pozwolić na chaotyczny, niekontrolowany i
bezładny ruch.
7. Oddziaływać na dziecko należy powoli, bez pośpiechu, głosem nieco
stłumionym, jakby w zwolnionym tempie, nie krzykiem.
8. Po zajęciach wychowania fizycznego czy innych zajęciach ruchowych
wymagających dużej aktywności należy zastosować ćwiczenia wyciszające, na
przykład relaksację, ćwiczenia wymagające spokoju, skupienia, na przykład
wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, kolorowanie.
Reakcja na niewłaściwe zachowanie dziecka powinna być szybka, skuteczna,
sprawiedliwa, słuszna, słowna - ZASADA 5x"S":
1. Szybka - powinna nastąpić natychmiast po "przewinieniu" - wyciąganie
konsekwencji w kilka dni lub lub godzin po zdarzeniu raczej nie ma działania
wychowawczego, dziecko odbierze to jako niesprawiedliwą przykrość. Długie
czekanie na nieznaną karę jest dla dziecka psychicznym cierpieniem.
2. Skuteczna - czyli doprowadzona do końca. Doskonała konsekwencja nie
odniesie żadnego skutku, jeśli rodzice zrezygnują z jej przeprowadzenia lub
przerwią ją w połowie. Dziecko przekona się, że po "gadaniu starych" i tak nic
nie nastąpi, albo po godzinie "im" przejdzie i zapomną o karze. Dziecko
nabierze przekonania, że jest bezkarne.
3. Sprawiedliwa - kara powinna być odpowiednia do przewinienia, to znaczy, nie
powinno się karać dziecka zabronieniem mu wszystkich przyjemności za to, że
nie chciało np. zjeść całego obiadu (zbyt surowa konsekwencja), ani zakazem
obejrzenia jednej bajki za wyrzucenie kota z 9 piętra (zbyt łagodna
konsekwencja).
Konsekwencje powinny być stałe.
4. Słuszna - konsekwencja powinna być związana z rzeczywistym przewinieniem
dziecka. Karanie dziecka za to np., że dało się złapać na ściąganiu, a nie za fakt,
że ściągało. Taka konsekwencja uczy dziecko, że nie ma nic złego w jego
niewłaściwym postępowaniu, a przewiniem jest danie się złapać.
5. Sympatyczna - Dziecko nie jest przestępcą, nie jest złe. Popełniło po prostu
błąd, za który powinno ponieść odpowiednią karę. Powinniśmy mu jednak dać
31
odczuć, że dalej je tak samo kochamy. Nie powinno się czuć odrzucone i
osamotnione. Byałaby to dodatkowa i na pewno niewspółmierna do winy kara.
6. Słowna - Kary cielesne nie są metodami wychowawczymi. Zadając ból słabszej
od siebie istocie, poniżając ją, nie nauczymy dziecka żadnych zasad. Poza jedną,
że rację ma ta osoba, która mocniej uderzy, która złamie wolę kogoś mniej
wysportowanego, sprytnego, brutalnego. Kary cielesne, gdy w grę wchodzą
silne emocje mogą stać się maltretowaniem fizycznym dziecka, zanim
ktokolwiek zdąży się zorientować.
32
Download