Dr Hanna Kubiak

advertisement
Dr Hanna Kubiak
Zakład Psychopatologii Dziecka
Wydział Studiów Edukacyjnych
Program zajęć fakultatywnych
1.
2.
3.
4.
5.
Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
Studenci II,III,IV i V roku pedagogiki.
30 g ćwiczeń z elementami warsztatu
Zaliczenie: wykonanie zadań podawanych na kolejnych spotkaniach (5 zadań)
Efekty kształcenia:
Zapoznanie studentów z problematyką nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci z
uwzględnieniem jej etiologii, objawów, typów nadpobudliwości, perspektyw dotyczących
funkcjonowania z nadpobudliwością w wieku dorastania i w okresie dorosłości,
problemów związanych z diagnozowaniem tego zaburzenia .
Studenci będą mieli możliwość przyjrzeć się metodom pracy stosowanych wobec dziecka
z nadpobudliwością , a także poznać wskazówki dla rodziców i nauczycieli.
6. Treści programowe.
6.1. Obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej.
Objawy nadpobudliwości, kryteria diagnostyczne, diagnoza. Nadpobudliwości. Krótki rys
historyczny .
Literatura:
Cooper,P.,Ideus, K.(2001).Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową.
Warszawa:Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Kaja,B.,Hołtyń,B.(2002).Zespół hiperaktywności z deficytem uwagi- Attention Deficit
Hyperactivity Disorder.W:B.Kaja (red).Wspomaganie
rozwoju.Psychostymulacja.Psychokorekcja.(s.38-53).Bydgoszcz:
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
5.2. i 5.3.Etiologia nadpobudliwości psychoruchowej.
Ujęcie medyczne nadpobudliwości. Ujecie społeczne. Ujęcie neuropsychologiczne.
Literatura:
Kubiak, H. (2006)Koncepcje nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci jako źródło celów
i metod terapeutycznych w pracy z dziećmi nadpobudliwymi (2006), w: Ł. Kaczmarek,
E.Soroko (red).Od systemu terapeutycznego do interwencji
Ognik,P.(2001).Nadpobudliwość psychoruchowa jako skutek uszkodzeń mózgu. W: L.
Cierpiałkowska,H.Sęk.(red.) Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań:
Wydawnictwo fundacji Humaniora
5.4. Nadpobudliwość psychoruchowa w toku życia.
Zmieniający się obraz nadpobudliwości. Funkcjonowanie młodzieży i osób dorosłych z
ADHD.
Literatura:
Hallowell E.,Ratey J.,(2004) W świecie ADHD,Poznań: Media Rodzina
5.5.Współwystepowanie nadpobudliwości i innych zaburzeń.
Zaburzenia zachowania. Zaburzenia opozycyjno- buntownicze. Specyficzne zaburzenia
szkolne.
Literatura:
Kendall, P. (2004).Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk :GWP
5.6. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie i grupie rówieśniczej.
Problemy w rodzinach dzieci z ADHD- trudności w funkcjonowaniu rodziców,
rodzeństwa.
Deficyty umiejętności społecznych u dzieci z ADHD i ich konsekwencje (agresja,
izolacja). Samoocena.
Literatura:
Święcicka,M.(2003), Specyfika relacji społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej w świetle doświadczeń psychoterapeuty, w: M.Swięcicka.(red),Problemy
psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zeszyt 1 Warszawa:
Wydawnictwo EMU
Wolańczyk,T., Kołakowski, A., Skotnicka, M. (1999).Nadpobudliwość psychoruchowa u
dzieci. Lublin: Wydawnictwo Bifolium
5.7.Dziecko z nadpobudliwością- obserwacje własne.
Zajęcia w terenie.
5.8., 5.9., 5.10.5.11. Metody pracy z dzieckiem z ADHD.
Zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem z ADHD; nurt behawioralny,
behawioralno-poznawczy, oddziaływania wychowawcze (nurt badaczy niemieckich:
Prekop i in.).
Warsztat.
Literatura:
Pfiffner, L.(2004).Wszystko o ADHD. Poznań: Zysk i S-ka
Pentecost,D.(2005)Wychować dziecko z ADD. Fraszka Edukacyjna
5.12.i 5.13. Dziecko z nadpobudliwością w grupie terapeutycznej.
Dlaczego terapia grupowa odpowiada na potrzeby dzieci z ADHD, cel pracy,
programowanie zajęć, pojawiające się w grupie problemy.
Literatura:
Geldard,K., Geldard,D. (2005).Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi.
Gdańsk:GWP
Piper,W., McCallum,M. (2004). Dobór pacjentów do grupy terapeutycznej, w: H.Bernard,
K.McKenzi. Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP
5.14. Rozwiązywanie praktycznych problemów, casusów.
Literatura: jak na zajęcia 5.8-5.13
7. Literatura podstawowa:
Cooper,P. ,Ideus, K.(2001).Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową.
Warszawa:Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Kubiak (2007). Być matką dziecka nadpobudliwego, Poznań: Unidruk
Pfiffner, L.(2004).Wszystko o ADHD. Poznań: Zysk i S-ka
Pentecost,D.(2005)Wychować dziecko z ADD. Fraszka Edukacyjna
Hallowell E.,Ratey J.,(2004) W świecie ADHD,Poznań: Media Rodzina
Wolańczyk,T., Kołakowski, A., Skotnicka, M. (1999).Nadpobudliwość psychoruchowa u
dzieci. Lublin: Wydawnictwo Bifolium
8.Literatura uzupełniająca:
Ognik,P.(2001).Nadpobudliwość psychoruchowa jako skutek uszkodzeń mózgu. W: L.
Cierpiałkowska, H.Sęk.(red.) Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań:
Wydawnictwo fundacji Humaniora
Anastopolous,A., Bergman,R.L., Aikins,J. ( 2005). Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. W:Reinecke,M.,Clark,D.
Psychoterapia poznawcza. Gdańsk: GWP
Prekop, J., Schweizer, Ch.(1997).Niespokojne dzieci. Poznań: Media
Rodzina of Poznań
Dr Hanna Kubiak
W związku z prośbą dotyczącą możliwości prowadzenia przeze mnie fakultetu na temat
nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, przedstawiam moje publikacje , szkolenia i
doświadczenia dotyczące tego obszaru tematycznego.
Publikacje (od 2005):
1. Monografia: Kubiak (2007). Być matką dziecka nadpobudliwego, Poznań: Unidruk
2. Artykuły
-Karanie dzieci nadpobudliwych (2005) w: „Upuczszenie,sohranienie i peadilitacia zdorowia
w kontekste mehdunarodnogo sotrudniczestwa”-materiały pokonferencyjne (227-230),
Brześć: Akademia
- Koncepcje nadpobudliwości psychoruchowei u dzieci jako źródło celów i metod
terapeutycznych w pracy z dziećmi nadpobudliwymi (2006), w: Ł. Kaczmarek, E.Soroko
(red).Od systemu terapeutycznego do interwencji
-Praca z dziećmi nadpobudliwymi w grupie terapeutycznej (2006)w :A.Twardowski (red)
-Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.(2007) w :
Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin, Poznań:
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
-Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.(2007) w :
B.Cytowska, B.Winczura (red), Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne,
Kraków: Impuls
-Relacja pomiędzy dzieckiem nadpobudliwym a jego matką w kontekście rozwoju dziecka,
ujawniania się nadpobudliwości psychoruchowej i terapii zaburzenia- materiały
konferencyjne, Wrocław:Promyk Słońca
-Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej (2007)- Polonistyka, listopad, Poznań: Raabe
(1 rozdział w książce, 1 publikacja zwarta, 1 materiał pokonferencyjny, 1 artykuł w
czasopiśmie)
-Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w szkole- zarys problemu (2008) (292-298)- w:
W. Puślecki (red).Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wrocław:
Wydawnictwo Naukowe DSW
-Trudności w diagnozowaniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej(2008) (123-129),, w:
H.Krauze-Sikorska, K.Kuszak (red). Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania
dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSPiA
-Trening dla rodziców jako metoda wspierania rodziny wychowującej dziecko nadpobudliwe,.
W: Nasze Forum, (s.67-73),nr 1-2, Zielona Góra: Fundacja Wydawnicza „JM”
-Uczniowie nadpobudliwi- problem czy wyzwanie?- materiały pokonferencyjne, Kościan
(kwiecień 2008)
-Streszczenie pracy doktorskiej w : Promyk Słońca- materiały pokonferencyjne, Wrocław
(grudzień)
3. 2003-5 odbycie – szkoleń na temat diagnozy i pracy z dzieckiem nadpobudliwym
4. Prowadzenie licznych szkoleń Rad Pedagogicznych na temat pracy z nadpobudliwymi
dziećmi
5. Praca praktyczna- diagnoza i terapia dzieci nadpobudliwych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards