Pińczów: Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej

advertisement
Pińczów: Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego
(płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia
Numer ogłoszenia: 55361 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie , ul. Przemysłowa 3, 28-400
Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3576129, faks 0-41 3576129.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pinczow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do remontu
dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Cz. 1 zamówienia:
Dostawa do 24 Mg emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC)
Dostawy sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do 30.09.2012 r.) w miarę potrzeb
Zamawiającego, wynoszące jednorazowo max. 8 Mg, transportem Wykonawcy do siedziby
PZD ul. Przemysłowa 3C. Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu
zapotrzebowania przez Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem. Emulsja kationowa,
szybkorozpadowa klasy K1-65 (C65B4 RC) z przeznaczeniem do wykonywania
powierzchniowych utrwaleń nawierzchni według warunków technicznych IBDiM EmA-98;
powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną instytucję. Emulsja
kationowa powinna spełniać warunki określone w PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Cz. 2 zamówienia: Dostawa do 240
Mg grysów bazaltowych - płukanych o frakcji 2-5 (120 Mg) i płukanych o frakcji 5-8 (120
Mg) Dostawy sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do 30.09.2012 r.) w miarę
potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy do siedziby PZD ul. Przemysłowa 3C.
Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez
Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem. Grysy bazaltowe (płukane) do remontów
cząstkowych metodą powierzchniowego utrwalenia, przy pomocy remontera, powinny
spełniać parametry wymagane w PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242, Cz. 3 zamówienia:
Dostawa do 800 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (400 Mg); frakcja 0-63,0 (400 Mg) i
tłucznia 63.0 - 120,0 mm (60 Mg) Dostawy sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do
31.10.2012 r.) w miarę potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy. Dostawy będą
realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego
z 5-dniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą dokonywane na drogi powiatu pińczowskiego.
Mieszanka kamienna powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 13043. Do każdej
partii dostawy, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 20% zamówienia podstawowego dla każdej z części
zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 44.11.37.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 2a,2b,2c)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 2a,2b,2c)
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 2a,2b,2c)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 2a,2b,2c)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (załącznik nr 2a,2b,2c)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Formularz oferty 2) Kosztorys ofertowy 3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty,
oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z
innych dokumentów dołączonych do oferty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień podpisanej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: - w
przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - zmian teleadresowych stron umowy
określonych w umowie, - zmian oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub
Wykonawcy, - w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np.
długotrwałych i intensywnych opadów deszczu, podstopień, powodzi, powodujących
utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy, - zmian osób realizujących przedmiot umowy po
stronie Zamawiającego lub Wykonawcy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pzd.pinczow.pl/bip/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Zarząd Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie ul.
Przemysłowa 3C; 28-400 Pińczów, w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa do 24 Mg emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC).




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy
sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do 30.09.2012 r.) w miarę potrzeb
Zamawiającego, wynoszące jednorazowo max. 8 Mg, transportem Wykonawcy do
siedziby PZD ul. Przemysłowa 3C. Dostawy będą realizowane po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 2-dniowym
wyprzedzeniem. Emulsja kationowa, szybkorozpadowa klasy K1-65 (C65B4 RC) z
przeznaczeniem do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni według
warunków technicznych IBDiM EmA-98; powinna posiadać aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną instytucję. Emulsja kationowa powinna spełniać warunki
określone w PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa do 240 Mg grysów bazaltowych - płukanych o frakcji 2-5
(120 Mg) i płukanych o frakcji 5-8 (120 Mg).




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy
sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do 30.09.2012 r.) w miarę potrzeb
Zamawiającego, transportem Wykonawcy do siedziby PZD ul. Przemysłowa 3C.
Dostawy będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania
przez Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem. Grysy bazaltowe (płukane) do
remontów cząstkowych metodą powierzchniowego utrwalenia, przy pomocy
remontera, powinny spełniać parametry wymagane w PN-EN 13043 oraz PN-EN
13242,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa do 800 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (400 Mg);
frakcja 0-63,0 (400 Mg) i tłucznia 63.0 - 120,0 mm (60 Mg).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy
sukcesywne (w okresie od podpisania umowy do 31.10.2012 r.) w miarę potrzeb



Zamawiającego, transportem Wykonawcy. Dostawy będą realizowane po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego z 5-dniowym
wyprzedzeniem. Dostawy będą dokonywane na drogi powiatu pińczowskiego.
Mieszanka kamienna powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 13043. Do
każdej partii dostawy, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards