Dokumentacja wymagana przy wyjazdach pracowników NWSP

advertisement
Dokumentacja wymagana przy wyjazdach pracowników NWSP
w CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA) lub na SZKOLENIA (STT)
w ramach programu Erasmus+
Dokument
Opis
Termin / miejsce złożenia
Dokumenty kwalifikacyjne
Wniosek
pracownika
(=formularz
zgłoszeniowy)
Dokument zawiera dane kontaktowe, informacje o planowanym Do 15.11.2016 Jeśli wyjazd
wyjeździe do instytucji przyjmującej oraz wstępne
następuje we wcześniejszym
zatwierdzenie wyjazdu przez władze NWSP.
terminie – dostarczenie
dokumentów
w trybie pilnym ok. 3 tygodnie
przed planowanym wyjazdem
Potwierdzenie
przyjęcia przez
instytucję
przyjmującą
Indywidualny
Program
Nauczania /
Szkolenia –
STAFF MOBILITY
FOR TEACHING /
TRAINING
Potwierdzenie przyjęcia przez instytucję zagraniczną z
podaniem terminów, w których będzie realizowane szkolenie.
Przed wyjazdem
Indywidualny
Program
Nauczania /
Szkolenia
Wniosek
wyjazdowy
Umowa finansowa
Erasmus między
pracownikiem a
NWSP
Po powrocie
Potwierdzenie
pobytu
(confirmation)
Rozliczenie
wyjazdu
Sprawozdanie
z wyjazdu
Dokument ten stanowi podstawę kwalifikacji pracownika
Niezbędnymi elementami planu pracy są: zakładane cele,
harmonogram i zadania pracy pracownika oraz oczekiwane
rezultaty nauczania / szkolenia.
Do 15.12.2016
Uzgodniony pomiędzy stronami program nauczania/szkolenia
do przeprowadzenia przez pracownika NWSP w instytucji
przyjmującej.
Podpisany dokument przez
instytucję przyjmującą należy
złożyć w biurze Erasmus+,
termin j.w.
Termin j.w.
Procedura wyjazdów zagranicznych pracowników NWSP
Pracownik NWSP jest zobowiązany do podpisania
umowy na wyjazd, która określa czas pobytu i wysokość
stypendium z programu Erasmus+ (na diety i noclegi).
Musi być sporządzone na papierze firmowym instytucji
przyjmującej, zawierać dokładny termin pobytu, (dzienne daty
od... do..., zgodne z datami na umowie finansowej pomiędzy
Uczelnią a Beneficjentem) oraz informację o charakterze
odbytej mobilności. Potwierdzenie powinno być podpisane
przez osobę uprawnioną.
Bilety kolejowe i lotnicze, karty pokładowe itp.
Rozliczenie wysokości stypendium Erasmus+ na podstawie dat
w potwierdzeniu pobytu, po kosztach rzeczywistych (w razie
potrzeby zwrot części kwoty)
Pisemne sprawozdanie z wyjazdu złożone w biurze Erasmus+
NWSP.
Ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej programu
Erasmus+.
Najpóźniej 5 dni przed
wyjazdem.
Do 14 dni od zakończenia
wizyty
Szczegóły zawarte w umowie
między pracownikiem a NWSP
Download