Źródła z zakresu ekonomii

advertisement
Źródła bibliograficzne z dziedziny
gospodarki i ekonomii
Justyna Maczuga
Monika Niemira
Agnieszka Nodzyńska
Anna Pionke
Małgorzata Lechowicz
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego powstał w 1946 roku i jest
pierwszą bieżącą bibliografią
piśmiennictwa z dziedziny ekonomii w
Polsce.
Wydawcą „Przeglądu…” jest Biblioteka
SGH w Warszawie.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Rejestruje polskie i zagraniczne książki
oraz artykuły z czasopism ekonomicznych.
Dostarcza literaturę z zakresu
następujących tematów: polityka
gospodarcza, geografia gospodarcza,
ekologia, gospodarka światowa, prawo
gospodarcze, rachunkowość, finanse,
polityka społeczna, przedsiębiorstwo,
przemysł, transport i łączność, rolnictwo i
gospodarka żywnościowa.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Od rocznika 1986- podział na 6 tomów (co dwa
miesiące).
 Nie ma tu indeksów w każdym tomie, po
pierwszym zeszycie zamieszczony jest indeks
autorski i osobowy do rocznika poprzedniego,
nie ma wykazu czasopism.
 Na początku każdego zeszytu spis działów.
 Rekordami są opisy bibliograficzne, pod nimi
adnotacje autorów z ich inicjałami.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
W roku 1990 ukazał się jeden zeszyt, pojawiła
się groźba przerwania publikacji, jednak Rektor i
Komitet Redakcyjny postanowił kontynuować
wydawanie „Przeglądu Bibliograficznego
Piśmiennictwa Ekonomicznego” z niewielkimi
modyfikacjami:
 zmieniono klasyfikację materiału
bibliograficznego,
 zamiast dwumiesięcznika zaczął ukazywać się
kwartalnik,
 pojawił się spis czasopism.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Od 2001 r. „Przegląd …” nie uwzględnia:
 Wydawnictw zwartych,
 Czasopism publicznych ujętych w
„Bibliografii Zawartości Czasopism”
wydawanej przez Bibliotekę Narodową
 Zeszytów Naukowych (opracowywaniem
zajmuje się Biblioteka Główna Akademii
Ekonomicznej w Krakowie; w formie płyt
CD)
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Zmiana ta była podyktowana min.
względami ekonomicznymi (koszty
produkcji przewyższają w znacznej mierze
wpływy z jego prenumeraty).
Od 2002 r. zmiana tytułu na „Przegląd
Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa
Ekonomicznego”.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
W każdym roczniku ukazują się 4 tomy
oraz zeszyt zawierający indeks autorski i
przedmiotowy oraz wykaz czasopism
uwzględnionych w tomach 1-4. Oprócz
tego w każdym tomie znajduje się indeks
osobowy i przedmiotowy oraz wykaz
czasopism uwzględnionych w danym
tomie.
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego
Zastosowano układ działowy, w ramach
działów występują poddziały, a dalej układ
alfabetyczny. Spis działów i poddziałów
podany jest w spisie treści na początku
każdego tomu.
Budowa rekordu: opis bibliograficzny, pod
nim umieszczone są inicjały autorów
adnotacji oraz hasła przedmiotowe, z
którymi dana pozycja jest związana.
Baza Business Source
Premier
Business Source Premier
Jest to baza zawierające pełne teksty ponad
3600 publikacji naukowych ( w tym zawartość
ponad 1000 wyselekcjonowanych jakościowo
czasopism ) oraz opisy i abstrakty artykułów
zawartych w około 4500 czasopism naukowych
reprezentujących niemal wszystkie dziedziny
wiedzy związane z biznesem. Podaje również
pełne teksty raportów ekonomicznych
dostarczane przez wyspecjalizowane agencje
oraz informacje o największych firmach
światowych.
Business Source Premier
Reprezentowane dyscypliny to m.in:
zarządzanie,
przedsiębiorczość,
ekonomia
finanse
księgowość
międzynarodowe stosunki gospodarcze
Business Source Premier
W bazie tej znajdują się publikacje od
1965 roku, udostępniane są one on-line z
komputerów podłączonych do sieci UJ,
aktualizowane są na bieżąco.
Business Source Premier
Dzięki Business Source Premier mamy
dostęp do baz:
EBSCOhost Web – jest to baza
zawierająca czasopisma naukowe (19)w
tym Business Source Premier
Business Searching Interface – klikając na
ta bazę automatycznie przechodzimy do
bazy Business Source Premier
Business Source Premier
Możliwości wyszukiwania są bardzo
bogate. Możemy wyszukiwać według
różnych kryteriów np.:
Typ dokumentu,
Forma dokumentu,
Data publikacji,
Numer strony artykułu.
Business Source Premier
Znajduje się tu również specjalna zakładka
umożliwiająca wyszukiwanie według indeksów :
 autor
 ISSN
 ISBN
 typ dokumentu
 data
 indeks cytowań
 inne
Rocznik Bibliograficzny Polskich
Wydawnictw Ekonomicznych
 Wydawcą jest „Gospodarka Planowa”
 Tom I za lata 1945-46 ukazał się w 1948 r. pod
redakcją dr Stanisława A. Majewskiego.
 „Rocznik…” pomyślany został jako publikacja
periodyczna, mająca się ukazywać raz do roku i
rejestrować całą produkcję wydawniczą w
zakresie ekonomii z ubiegłego roku
kalendarzowego.
Rocznik Bibliograficzny Polskich
Wydawnictw Ekonomicznych
 Wyjątkowo w I tomie zarejestrowano
piśmiennictwo ekonomiczne łącznie z okresu
dwuletniego (1945 i 1946).
 Zastosowano tu podział na działy i poddziały, a
w ich ramach układ alfabetyczny.
Na końcu „Rocznika…” znajduje się wykaz
autorów, spis czasopism gospodarczych i
gospodarczo-społecznych, które wychodziły na
terenie Rzeczypospolitej oraz spis treści.
Rocznik Bibliograficzny Polskich
Wydawnictw Ekonomicznych
Zamieszczono także uzupełnienia
publikacji, które ukazały się po złożeniu
składu.
Słowniki terminologiczne
Słownik Biznesu, J.Słupski
 Ukazał się on w ramach serii Biblioteka
Profesjonalisty w 1999 r.
 Obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę biznesu.
 Zawiera ponad 12 tys. haseł i zwrotów, zarówno
z angielszczyzny brytyjskiej, jak i amerykańskiej
dotyczących handlu, giełdy czy też typowych
spraw biurowych.
 Zawiera także cytaty z prasy biznesowej całego
świata.
Słownik Biznesu, J.Słupski
Budowa hasła:
nazwa angielska,
[wymowa],
definicja po angielsku,
odpowiednik polski.
Słownik Biznesu, J.Słupski
Słownik zawiera wiele przydatnych suplementów
m.in. :
 numery kierunkowe do różnych krajów świata,
 - tablice z instrukcjami do sporządzenia
rachunków, bilansów itd.,
 - waluty różnych państw,
 - wzory CV, listów motywacyjnych, listów
biznesowych.
Słownik zawiera indeks polsko- angielski z
dziedziny biznesu.
„Nowy Leksykon Ekonomiczny”
Tadeusza Orłowskiego (1998 r.)
Słownik jest przeznaczony dla słuchaczy
średnich i wyższych szkół ekonomicznych oraz
dla przedsiębiorców i pracowników służb
ekonomicznych różnych podmiotów
gospodarczych, dlatego większość omawianych
pojęć, kategorii i zagadnień jest mocno
osadzona w realiach gospodarki i polskiego
prawa gospodarczego. Tym właśnie różni się to
opracowanie od wielu podobnych, istniejących
na rynku księgarskim, ale tłumaczonych z
tekstów autorów zagranicznych.
„Nowy Leksykon Ekonomiczny”
Tadeusza Orłowskiego (1998 r.)
 Część haseł ma charakter definicji, inne skrótów
encyklopedycznych, niektóre są wręcz
instruktażowe i obszerne.
 Składa się on z 5 części (Ekonomia, Finanse,
Przedsiębiorstwo, Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Aneksy).
 Na końcu podany jest spis wybranej literatury
źródłowej wykorzystywanej przy opracowywaniu
haseł leksykonu.
„Nowy Leksykon Ekonomiczny”
Tadeusza Orłowskiego (1998 r.)
W ramach działów zastosowano układ
alfabetyczny,
Odsyłacze typu zobacz.
Znajdują się tu następujące aneksy:
jednostki walutowe na świecie,
jednostki miar na świecie,
angielskie i amerykańskie skróty terminów
ekonomicznych, stosowanych w
korespondencji handlowej,
„Nowy Leksykon Ekonomiczny”
Tadeusza Orłowskiego (1998 r.)
angielskie i amerykańskie skróty nazw
organizacji i instytucji,
instytucje Unii Europejskiej,
Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i
Kulturowych,
Laureaci nagrody im. A. Nobla w
dziedzinie nauk ekonomicznych,
„Nowy Leksykon Ekonomiczny”
Tadeusza Orłowskiego (1998 r.)
Konstytucja RP, rozdz. X – Finanse.
Na końcu „Leksykonu…” znajduje się
wykaz wybranej literatury źródłowej oraz
indeks przedmiotowy.
Słowniki biograficzne
Słownik biograficzny ekonomistów
polskich od XIII wieku do połowy
wieku XX
 Wydawcą jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
J. Kochanowskiego w Kielcach.
 Hasła są tu ułożone alfabetycznie wg nazwisk
ekonomistów.
Budowa rekordu:
 pogrubionym drukiem wyróżnione imię i
nazwisko; funkcja, którą pełnił, dziedzina
działalności, biogram, publikacje danej osoby.
Słownik biograficzny ekonomistów
polskich od XIII wieku do połowy
wieku XX
Na końcu rekordu podano skrót źródła, z
którego zaczerpnięto informacje,
Niektóre hasła są bardzo rozbudowane,
Na końcu słownika znajdują się materiały
źródłowe i wykaz skrótów najczęściej
występujących w pracy.
Słownik nie posiada indeksów.
Leksykon wybitnych ekonomistów
Autorkami leksykonu są Janine Bremand,
Marie-Martine Salort.
Ukazał się nakładem Wydawnictwa
Naukowego PWN w 1997 r.
Leksykon wprowadza w dorobek
zasadniczych nurtów myśli ekonomicznej,
wyszczególnia różnice i podobieństwa
między reprezentantami poszczególnych
nurtów i szkół myśli ekonomicznej.
Leksykon wybitnych ekonomistów
To, czy dany ekonomista jest
przedstawiony w osobnym rozdziale, czy
też przy okazji omawiania całego nurtu
myśli ekonomicznej nie wiąże się z jego
znaczeniem. Przy wyborze ekonomistów
starano się dobrać porównywalne liczby
reprezentantów każdego nurtu myśli
ekonomicznej.
Leksykon wybitnych ekonomistów
Na początku Leksykonu umieszczono spis
treści, na końcu zaś znajduje się indeks
nazwisk ekonomistów.
Zastosowano układ alfabetyczny według
nazwisk autorów.
Każde hasło zaczyna się na nowej stronie,
przestawia sylwetki, poglądy i dokonania
wybitnych ekonomistów.
Leksykon wybitnych ekonomistów
Na końcu hasła wybór głównych publikacji
danego ekonomisty.
KONIEC
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards