Gorski rozdz.qxd

advertisement
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 5
SPIS TREÂCI
PRZEDMOWA
1.
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI – Jan Górski . . . . . . . . . .
15
1.1. Budowa komórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1. B∏ona komórkowa
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Jàdro komórkowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3. Cytoplazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4. Organelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5. Cytoszkielet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Transport przezb∏onowy
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Transport u∏atwiony . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Transport aktywny
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Kana∏y jonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4. Egzocytoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5. Endocytoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Regulacja czynnoÊci komórki . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Przekaênictwo przezb∏onowe . . . . . . . . . . . .
1.4. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), RNA (kwas rybonukleinowy),
genom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Apoptoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Homeostaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
. .
. .
. .
20
21
21
FIZJOLOGIA UK¸ADU NERWOWEGO – Piotr Krutki, Jan Celichowski . .
22
2.1. Rola i podzia∏ uk∏adu nerwowego . . . . . .
2.2. Neuron – jednostka strukturalna i czynnoÊciowa
2.2.1. Struktura neuronu . . . . . . . . .
2.2.2. Rodzaje neuronów . . . . . . . . .
2.3. Komórki glejowe . . . . . . . . . . . .
2.4. Os∏onki mielinowe. Budowa nerwu . . . . .
2.5. Elektrofizjologia neuronu . . . . . . . . .
22
23
23
25
26
27
28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 6
2.5.1. B∏onowy potencja∏ spoczynkowy . . . . . . . .
2.5.2. Potencja∏ czynnoÊciowy
. . . . . . . . . . .
2.5.3. Przewodnictwo nerwowe . . . . . . . . . . .
2.6. Synapsy i integracja informacji w neuronach . . . . . .
2.6.1. Struktura i mechanizm dzia∏ania synapsy chemicznej
2.6.2. Neurotransmitery i neuromodulatory . . . . . .
2.6.3. Integracja informacji w neuronie . . . . . . . .
2.6.4. Kod nerwowy . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.5. Sieci neuronalne . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Receptory i czucie . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1. Rodzaje receptorów . . . . . . . . . . . . .
2.7.2. Kodowanie informacji czuciowej . . . . . . . .
2.7.3. Czucie skórne . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.4. Receptory mi´Êniowe . . . . . . . . . . . .
2.7.5. Narzàd przedsionkowy i równowaga
. . . . . .
2.7.6. W´ch
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.7. Smak
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8. Rdzeƒ kr´gowy. Odruchy rdzeniowe . . . . . . . . .
2.8.1. Struktura rdzenia kr´gowego . . . . . . . . .
2.8.2. Odruchy rdzeniowe. ¸uk odruchowy . . . . . .
2.8.3. Odruch na rozciàganie . . . . . . . . . . . .
2.8.4. Wzajemnie zwrotne unerwienie mi´Êni.
Interneurony Ia hamujàce . . . . . . . . . .
2.8.5. Odwrócony odruch na rozciàganie.
Interneurony Ib hamujàce . . . . . . . . . .
2.8.6. Odruch zginania i skrzy˝owany odruch prostowania
2.9. Pieƒ mózgu. Nerwy czaszkowe . . . . . . . . . . .
2.9.1. Rdzeƒ przed∏u˝ony . . . . . . . . . . . . .
2.9.2. Most . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.3. Âródmózgowie . . . . . . . . . . . . . . .
2.10. Mó˝d˝ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.1. Struktura i po∏àczenia mó˝d˝ku . . . . . . . .
2.10.2. CzynnoÊç mó˝d˝ku . . . . . . . . . . . . .
2.11. Mi´dzymózgowie . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.1. Wzgórze . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2. Podwzgórze
. . . . . . . . . . . . . . .
2.12. Pó∏kule mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.1. Istota bia∏a pó∏kul mózgu . . . . . . . . . .
2.12.2. Struktura kory mózgu . . . . . . . . . . . .
2.12.3. Programowanie ruchów dowolnych . . . . . .
2.12.4. Rola jàder podstawnych . . . . . . . . . . .
2.12.5. Uk∏ad limbiczny . . . . . . . . . . . . . .
2.12.6. Uczenie si´ i pami´ç . . . . . . . . . . . .
2.12.7. Mowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.8. Specjalizacja pó∏kul mózgu . . . . . . . . . .
2.12.9. Elektroencefalografia . . . . . . . . . . . .
2.13. Uk∏ad nerwowy autonomiczny . . . . . . . . . . .
2.13.1. Organizacja i czynnoÊç uk∏adu wspó∏czulnego . .
2.13.2. Organizacja i czynnoÊç uk∏adu przywspó∏czulnego .
2.13.3. Podwójne unerwienie narzàdów wewn´trznych . .
2.13.4. Organizacja i czynnoÊç uk∏adu enterycznego . . .
2.13.5. Odruchy autonomiczne . . . . . . . . . . .
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
31
32
33
35
37
38
39
40
42
42
43
45
48
51
53
54
56
56
58
58
. . . . .
60
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
62
63
63
64
64
65
65
66
67
67
68
68
69
69
71
74
75
75
78
79
80
80
81
82
83
84
85
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gorski rozdz.qxd
3.
4.
6.
1:05
Page 7
FIZJOLOGIA WZROKU – Renata Zalewska . . . . . . . . . . . . .
86
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
86
86
87
88
90
90
90
92
92
. . . . . . . . . . . . .
93
.
.
.
.
.
.
.
.
93
93
94
95
RYTMY BIOLOGICZNE – Ma∏gorzata Jefimow . . . . . . . . . . . .
97
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
97
97
98
99
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . .
Budowa ga∏ki ocznej . . . . . . . . . . .
Uk∏ad ruchowy ga∏ki ocznej . . . . . . . .
Uk∏ad optyczny oka i podstawowe wady refrakcji
Fizjologia procesu widzenia . . . . . . . .
3.5.1. Droga bodêca wzrokowego . . . . . .
3.5.2. Widzenie obuoczne . . . . . . . . .
3.5.3. Widzenie barw . . . . . . . . . . .
3.5.4. Odruchy êreniczne . . . . . . . . .
FIZJOLOGIA S¸UCHU – Marek Rogowski
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
8/6/10
Wprowadzenie .
Ucho zewn´trzne
Ucho Êrodkowe .
Ucho wewn´trzne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Definicja rytmu biologicznego .
Rodzaje rytmów . . . . . . .
Zegar biologiczny . . . . . .
Znaczenie rytmów biologicznych
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FIZJOLOGIA MI¢ÂNI SZKIELETOWYCH I G¸ADKICH – Adrian Chabowski,
Jan Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1. Ogólna charakterystyka mi´Êni . . . . . . . . . . . . .
6.2. Budowa mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . . . . . .
6.2.1. Budowa histologiczna komórki mi´Êni szkieletowych . .
6.2.2. Sarkomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. PobudliwoÊç mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . . . . .
6.4. Unerwienie mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . . . . .
6.4.1. Jednostka motoryczna . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2. Odnerwienie mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . .
6.4.3. Z∏àcze nerwowo-mi´Êniowe . . . . . . . . . . . .
6.5. Sprz´˝enie elektromechaniczne
. . . . . . . . . . . .
6.6. Molekularny mechanizm skurczu . . . . . . . . . . . .
6.6.1. „Âlizgowa” teoria skurczu . . . . . . . . . . . . .
6.7. Rodzaje skurczów mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . .
6.7.1. Podzia∏ skurczów ze wzgl´du na cz´stotliwoÊç pobudzeƒ .
6.7.2. Podzia∏ skurczów ze wzgl´du na rodzaj wykonywanej pracy
6.8. Si∏a rozwijana przez mi´Ênie . . . . . . . . . . . . . .
6.8.1. Wst´pne rozciàgni´cie mi´Ênia
. . . . . . . . . .
6.8.2. Cz´stotliwoÊç pobudzeƒ . . . . . . . . . . . . .
6.9. SzybkoÊç skracania si´ mi´Ênia . . . . . . . . . . . . .
6.10. èród∏a energii wykorzystywane podczas czynnoÊci skurczowej
mi´Êni szkieletowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11. Rodzaje w∏ókien mi´Êniowych . . . . . . . . . . . . .
6.12. Podstawowe funkcje mi´Êni szkieletowych
. . . . . . . .
6.13. Mi´Ênie g∏adkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.13.1. Podzia∏ czynnoÊciowy mi´Êni g∏adkich . . . . . . .
6.13.2. Budowa komórek mi´Êni g∏adkich . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
101
101
102
104
104
105
105
106
107
108
108
110
110
110
111
112
113
113
114
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
114
114
115
115
115
116
7
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 8
6.13.3. PobudliwoÊç mi´Êni g∏adkich . . . . . . . . . . . . .
6.13.4. Sprz´˝enie elektromechaniczne . . . . . . . . . . . .
6.13.5. Molekularny mechanizm skurczu . . . . . . . . . . .
6.13.6. Regulacja aktywnoÊci skurczowej mi´Êni g∏adkich . . . . .
6.13.7. Unerwienie mi´Êni g∏adkich . . . . . . . . . . . . .
6.13.8. Sprz´˝enie elektrowydzielnicze w z∏àczu nerwowo-mi´Êniowym
w mi´Êniach g∏adkich . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
8.
.
119
120
7.1. Sk∏ad i funkcje krwi . . . . .
7.1.1. Osocze i jego sk∏adniki . .
7.1.2. Funkcje krwi . . . . . .
7.1.3. Krwinki czerwone . . . .
7.1.4. P∏ytki krwi
. . . . . .
7.1.5. Krwinki bia∏e . . . . .
7.2. Mechanizmy odpornoÊciowe . .
7.2.1. OdpornoÊç nieswoista . .
7.2.2. OdpornoÊç swoista . . .
7.3. Uk∏ady grupowe krwi . . . . .
7.3.1. Uk∏ad grupowy AB0 . . .
7.3.2. Uk∏ad Rh . . . . . . .
7.4. Hemostaza . . . . . . . . .
7.4.1. Fazy hemostazy miejscowej
7.4.2. Hemostaza osoczowa . .
7.4.3. Fibrynoliza . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
120
120
122
122
127
127
129
130
130
131
131
132
132
132
133
134
. . . .
136
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FIZJOLOGIA KRÑ˚ENIA KRWI – Jan Górski, Ma∏gorzata Knapp
FIZJOLOGIA ODDYCHANIA – Adrian Chabowski, Jan Górski
9.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . .
9.2. G∏ówne funkcje uk∏adu oddechowego . . .
9.3. Anatomia czynnoÊciowa uk∏adu oddechowego
9.3.1. Jama op∏ucnej . . . . . . . . . .
9.4. Mechanika oddychania . . . . . . . . .
9.4.1. Fazy cyklu oddechowego . . . . . .
9.4.2. Opory w uk∏adzie oddechowym . . .
8
116
117
117
118
119
KREW I HEMOSTAZA – Tomasz Wierzba . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Serce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1. Budowa serca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2. Uk∏ad bodêcoprzewodzàcy . . . . . . . . . . . . .
8.2.3. Elektrokardiografia . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4. Cykl pracy serca . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.5. Tony serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.6. Praca serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.7. Metabolizm serca . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Uk∏ad naczyniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1. Budowa Êciany naczyƒ . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2. Unerwienie naczyƒ . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.3. Krà˝enie du˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.4. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujàce ciÊnienie t´tnicze
8.3.5. Mikrokrà˝enie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.6. Krà˝enie narzàdowe . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
136
136
136
137
142
145
150
150
150
151
151
152
152
156
162
165
. . . . .
173
.
.
.
.
.
.
.
173
174
174
175
176
176
177
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 9
9.5. Obj´toÊci i pojemnoÊci p∏uc . . . . . . . .
9.6. Miejscowe ró˝nice w wentylacji p∏uc . . . . .
9.7. Miejscowe ró˝nice w przep∏ywie krwi w p∏ucach
9.8. Stosunek wentylacja/perfuzja w p∏ucach . . .
9.9. Dyfuzja gazów oddechowych w p∏ucach
. . .
9.10. Regulacja oddychania . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
180
181
181
182
182
183
10. PRZEMIANA MATERII. METABOLIZM – Jan Górski . . . . . . . . .
187
10.1. Przemiana materii . . . . . . . . . . .
10.1.1. Pomiar przemiany materii . . . . .
10.1.2. Podstawowa przemiana materii (PPM)
10.1.3. Ca∏kowita przemiana materii (CPM) .
10.1.4. Wspó∏czynnik oddechowy(RQ) . . .
10.1.5. Bilans energetyczny ustroju . . . .
10.2. Metabolizm . . . . . . . . . . . . .
10.2.1. W´glowodany . . . . . . . . . .
10.2.2. T∏uszcze (lipidy) . . . . . . . . .
10.2.3. Bia∏ka/aminokwasy . . . . . . . .
10.2.4. Inne
. . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
204
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11. UK¸AD WYDZIELANIA WEWN¢TRZNEGO – Maria Górska . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
187
187
188
188
189
189
191
191
195
201
202
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . .
11.1.1. Rodzaje hormonów
. . . . . . . . . .
11.1.2. Transport hormonów we krwi . . . . . . .
11.1.3. Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
11.1.4. Rytmy wydzielania hormonów . . . . . .
11.1.5. Mechanizmy dzia∏ania hormonów . . . . .
11.2. Podwzgórze i przysadka mózgowa . . . . . . . .
11.2.1. Podwzgórze
. . . . . . . . . . . . .
11.2.2. Przysadka mózgowa . . . . . . . . . .
11.2.3. Nerwowa cz´Êç przysadki mózgowej . . . .
11.3. Tarczyca (gruczo∏ tarczowy) . . . . . . . . . .
11.3.1. Regulacja wydzielania hormonów tarczycy . .
11.3.2. Dzia∏anie hormonów tarczycy
. . . . . .
11.3.3. G∏ówne wp∏ywy hormonów tarczycy . . . .
11.4. Nadnercza . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.1. Warstwa k∏´bkowata . . . . . . . . . .
11.4.2. Warstwa pasmowata . . . . . . . . . .
11.4.3. Warstwa siatkowata
. . . . . . . . . .
11.4.4. Rdzeƒ nadnerczy . . . . . . . . . . .
11.5. Gruczo∏y p∏ciowe . . . . . . . . . . . . . .
11.5.1. Gonada ˝eƒska (jajnik) . . . . . . . . .
11.5.2. Gonada m´ska (jadro) . . . . . . . . .
11.6. Wewnàtrzwydzielnicza czynnoÊç trzustki . . . . .
11.6.1. Insulina . . . . . . . . . . . . . . .
11.6.2. Glukagon . . . . . . . . . . . . . .
11.6.3. Somatostatyna . . . . . . . . . . . .
11.6.4. Polipeptyd trzustkowy (PP)
. . . . . . .
11.7. Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia . . . .
11.7.1. Parathormon . . . . . . . . . . . . .
11.7.2. Kalcytonina
. . . . . . . . . . . . .
11.7.3. Witamina D . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
204
204
205
205
206
208
210
210
211
214
216
217
218
218
219
219
221
222
222
224
224
227
228
229
231
232
232
232
233
234
235
9
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 10
11.8. Inne narzàdy o czynnoÊci wewnàtrzwydzielniczej
11.8.1. Erytropoetyna . . . . . . . . . .
11.8.2. Peptydy natriuretyczne (sodop´dne) .
11.8.3. Leptyna
. . . . . . . . . . . .
11.8.4. Rezystyna . . . . . . . . . . . .
11.8.5. Adyponektyna . . . . . . . . . .
11.8.6. Interleukina 6 (IL-6) . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
236
236
236
236
237
237
237
12. FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO – Gra˝yna Jurkowska
. .
240
12.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2. Motoryka przewodu pokarmowego . . . . . . . . . . .
12.2.1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne funkcji motorycznej
przewodu pokarmowego . . . . . . . . . . . .
12.2.2. ˚ucie i po∏ykanie . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3. Motoryka prze∏yku . . . . . . . . . . . . . .
12.2.4. Motoryka ˝o∏àdka
. . . . . . . . . . . . . .
12.2.5. Motoryka jelita cienkiego . . . . . . . . . . . .
12.2.6. Motoryka jelita grubego . . . . . . . . . . . .
12.3. CzynnoÊci wydzielnicze gruczo∏ów trawiennych . . . . . .
12.3.1. Wydzielanie Êliny . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.2. Wydzielanie ˝o∏àdkowe
. . . . . . . . . . . .
12.3.3. Wydzielanie trzustkowe . . . . . . . . . . . .
12.3.4. Wydzielanie w jelicie cienkim . . . . . . . . . .
12.3.5. Trawienie i wch∏anianie jelitowe . . . . . . . . .
12.3.6. Wydzielanie i wch∏anianie w obr´bie jelita grubego . .
12.4. Wàtroba i drogi ˝ó∏ciowe . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.1. Budowa wàtroby . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.2. P´cherzyk ˝ó∏ciowy . . . . . . . . . . . . . .
12.4.3. Sk∏ad ˝ó∏ci
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . .
240
240
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
240
243
243
245
246
247
248
248
249
253
255
257
259
260
260
262
262
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13. TWORZENIE I WYDALANIE MOCZU. RÓWNOWAGA
. . . . . . . . . . .
KWASOWO-ZASADOWA – Olgierd Smoleƒski
13.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . .
13.2. Budowa nerki . . . . . . . . . . . . .
13.2.1. Nefron . . . . . . . . . . . . .
13.3. Hemodynamika nerki . . . . . . . . . .
13.4. Ocena czynnoÊci nerek
. . . . . . . . .
13.5. OsmolalnoÊç i ci´˝ar w∏aÊciwy moczu . . . .
13.6. Wytwarzanie moczu . . . . . . . . . . .
13.7. Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej .
13.7.1. Sód . . . . . . . . . . . . . .
13.7.2. Potas . . . . . . . . . . . . . .
13.7.3. Wapƒ
. . . . . . . . . . . . .
13.7.4. Fosforany . . . . . . . . . . . .
13.8. Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych
13.8.1. Aminokwasy . . . . . . . . . . .
13.8.2. Kwas moczowy . . . . . . . . . .
13.8.3. Mocznik . . . . . . . . . . . .
13.8.4. Glukoza . . . . . . . . . . . .
13.9. Glukoneogeneza w nerkach . . . . . . . .
13.10. Endokrynna czynnoÊç nerek
. . . . . . .
13.11. Wydalanie moczu . . . . . . . . . . . .
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
264
264
264
265
269
270
271
271
271
271
272
272
272
272
272
273
273
273
273
273
273
Gorski rozdz.qxd
8/6/10
1:05
Page 11
13.12. Bilans p∏ynów w ustroju . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.13. Równowaga kwasowo-zasadowa . . . . . . . . . . . . . .
13.13.1. Roztwory buforowe
. . . . . . . . . . . . . . .
13.13.2. Rola p∏uc w gospodarce kwasowo-zasadowej . . . . . .
13.13.3. Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej . . . . .
13.13.4. Reabsorpcja wodorow´glanów . . . . . . . . . . .
13.13.5. Wydalanie jonów wodoru w postaci kwaÊnoÊci miareczkowej
13.13.6. Wydalanie jonów wodoru przez nerki w postaci jonów
amonowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.13.7. Uk∏ad kostny a równowaga kwasowo-zasadowa . . . . .
13.13.8. Gospodarka kwasowo-zasadowa
. . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
274
274
275
275
275
276
276
.
.
.
277
278
278
14. TERMOREGULACJA, PODSTAWY DIAGNOSTYKI TERMICZNEJ
I TERMIATRII – Micha∏ Caputa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
14.1. Dzia∏anie uk∏adu termoregulacji – zasady ogólne . .
14.2. Mechanizm termoregulacji . . . . . . . . . . .
14.2.1. Reakcje termoregulacyjne . . . . . . . .
14.3. Zmiany poziomu nastawczego termoregulacji . . . .
14.4. Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne
14.4.1. Goràczka . . . . . . . . . . . . . . .
14.4.2. Anapireksja . . . . . . . . . . . . . .
14.4.3. Hipertermia . . . . . . . . . . . . . .
14.4.4. Hipotermia . . . . . . . . . . . . . .
14.5. Termiatria . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
280
281
282
285
286
287
288
290
290
291
15. FIZJOLOGIA KOÂCI – Ma∏gorzata ˚endzian-Piotrowska . . . . . . . .
293
16. FIZJOLOGIA WYSI¸KU FIZYCZNEGO – Jan Górski . . . . . . . . .
297
16.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2. Ocena wydolnoÊci fizycznej . . . . . . . . . . . . .
16.2.1. ZdolnoÊç do wysi∏ków tlenowych (aerobowych) . .
16.2.2. ZdolnoÊç do wysi∏ków beztlenowych (anaerobowych)
16.3. Wp∏yw wysi∏ku na ustrój . . . . . . . . . . . . . .
16.3.1. Uk∏ad krà˝enia . . . . . . . . . . . . . . .
16.3.2. Uk∏ad oddechowy . . . . . . . . . . . . . .
16.3.3. Uk∏ad wydzielania wewn´trznego
. . . . . . .
16.3.4. Metabolizm substratów energetycznych . . . . .
16.3.5. Przewód pokarmowy
. . . . . . . . . . . .
16.3.6. Nerki
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKOROWIDZ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
297
297
298
301
301
301
303
303
307
309
309
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Download