SIWZ - Część III

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 1 z 11
SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:
Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY .............................................................. 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ ..................................................................................................... 6
KALKULACJA KOSZTÓW ŚWIADCZENIA USŁUG............................................................. 6
Wzór nr 3 Części III SIWZ ..................................................................................................... 9
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.......................................................................................... 9
Wzór nr 4 Części III SIWZ ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA ...................................................................................................................... 10
Wzór nr 5 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ............ 11
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 2 z 11
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
e-mail.:
Nr telefonu
Nr Fax:
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w
trakcie postępowania (dane będą służyły do
przekazywania korespondencji)
Imię:
Nazwisko:
Adres:
e-mail:
nr Fax:
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin - Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia,
wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Świadczenie usług dotyczących
utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w
nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165” (przez okres 12
miesięcy) 2016-DA-0282-DU-MMK
za cenę netto ..............................................................................................zł,
kwota podatku VAT2....................................................................................zł,
1
jeżeli dotyczy.
2
uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający
obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty, z zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 3 z 11
za cenę brutto..............................................................................................zł.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.
2) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
3) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
4) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
5) Zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia w okresie intensywnej wegetacji, tj.
od maja do sierpnia, co najmniej 6 osób w tym co najmniej ……..….. osób * na umowę o pracę (w
wymiarze pełnego etatu), które będą pracowały w terenie biologicznie aktywnym Siedziby PSE S.A.
* jeżeli Wykonawca wpisze liczbę osób – 4, dostanie 0 pkt,
jeżeli Wykonawca wpisze liczbę osób – 5, dostanie 10 pkt,
jeżeli Wykonawca wpisze liczbę osób – 6 i więcej, dostanie 20 pkt,
Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnej liczby, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zwiększa liczby osób
wymaganych przez Zamawiającego, które zatrudni na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, do
realizacji przedmiotu zamówienia w okresie intensywnej wegetacji w terenie biologicznie aktywnym
Siedziby PSE S.A. i zostanie mu przyznane 0 pkt.
6) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę
(…)
7) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
***Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP
i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 4 z 11
w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć powyższe
oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania
na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % ceny oferty
brutto.
2) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
3) Udzielić gwarancji i rękojmi w terminach i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności
Wzorze Umowy.
IV.
Ponadto oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
…………………………………………………..
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:
1) ................................
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 5 z 11
Wzór nr 2 Części III SIWZ
KALKULACJA KOSZTÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
3.1. Wycena pielęgnacji zewnętrznej
3.1.1. Wycena pielęgnacji zewnętrznej w okresie intensywnej wegetacji roślin
Lp.
Wyszczególnie
nie
Jedn.
miary
Ilość
Cena
jedn.
netto
zł.
A
B
1
drzewa
szt.
liściaste, iglaste
244
2
krzewy iglaste,
liściaste, róże, szt.
żywopłotowe
17786
3
pnącza
szt.
634
4
rośliny
okrywowe,
byliny i trawy
szt.
15266
5
trawniki
m2
25872
Cena netto w zł. Kwota
za pielęgnację podatku
Wartość
w
okresie VAT w zł.
miesięczn intensywnej
w a netto w wegetacji
w
zł.
całym okresie
trwania Umowy
(łącznie 4 m-cy)
C
=A*B
D
=C*4
Cena brutto w zł. za
pielęgnację w okresie
intensywnej wegetacji w
całym okresie trwania
Umowy (łącznie 4 m-cy)
E
F
=D+E
RAZEM
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 6 z 11
3.1.2. Wycena pielęgnacji zewnętrznej w okresie umiarkowanej wegetacji roślin
Wyszczególnie
nie
Lp.
Jedn.
miary
Ilość
A
Cena
jedn.
Netto
B
1
drzewa
szt.
liściaste, iglaste
244
2
krzewy iglaste,
liściaste, róże, szt.
żywopłotowe
17786
3
pnącza
szt.
634
4
rośliny
okrywowe,
byliny i trawy
szt.
15266
5
trawniki
m2
25872
Wartość
miesięczn
a netto
Wartość
wynagrodzenia netto
za
pielęgnację
w
okresie umiarkowanej
wegetacji w całym
okresie
trwania
Umowy (łącznie 5 mcy)
Kwota
podat
ku
VAT
w zł.
Wartość
wynagrodzenia brutto
za
pielęgnację
w
okresie umiarkowanej
wegetacji w całym
okresie
trwania
Umowy (łącznie 5 mcy)
D
=C*5
E
F
=D+E
C
=A*B
Razem:
3.1.3. Wycena pielęgnacji zewnętrznej poza okresem wegetacyjnym roślin
Lp.
Wartość
wynagrodzenia
miesięcznego netto za
Wyszczególn
pielęgnację
terenu
ienie
zewnętrznego
poza
okresem
wegetacyjnym roślin.
A
1.
Kwota
Wartość wynagrodzenia
Wartość
wynagrodzenia podatku brutto za pielęgnację
netto za pielęgnację poza VAT w zł. poza
okresem
okresem
wegetacyjnym
wegetacyjnym roślin w
roślin w całym okresie
całym okresie trwania
trwania Umowy (łącznie 3
Umowy (łącznie 3 m-cy)
m-cy)
B
=A*3
C
D
=B+C
Całość
terenu
biologicznie
aktywnego
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 7 z 11
3.2. Wycena pielęgnacji wewnętrznej
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość
wynagrodzenie netto
za pielęgnację roślin
wewnątrz budynków
Siedziby PSE S.A. w
okresie
jednego
miesiąca
Wartość
Kwota
Wartość
wynagrodzenia netto podatku wynagrodzenia netto
za pielęgnację roślin VAT w zł. za pielęgnację roślin
wewnątrz budynków
wewnątrz budynków
Siedziby PSE S.A. w
Siedziby PSE S.A. w
całym okresie trwania
całym
okresie
Umowy (łącznie 12 mtrwania
Umowy
cy)
(łącznie 12 m-cy)
B
=A*12
A
C
D
=B+C
4 donice duże pod
schodami
w
budynkach A i B oraz
ok. 1059 donic z
roślinami
w
pomieszczeniach
biurowych i częściach
wspólnych budynków
1.
3.3. Wycena netto pielęgnacji - obejmująca zakres 3.1 – 3.2
Lp.
Wyszczególnienie
Źródło/wyliczenie
1
Wycena netto pielęgnacji zewnętrznej w
okresie intensywnej wegetacji
(3.1.1.)
2
Wycena netto pielęgnacji zewnętrznej w
okresie umiarkowanej wegetacji
(3.1.2)
3
Wycena netto pielęgnacji zewnętrznej
poza okresem wegetacji
(3.1.3 B)
4
Wycena netto pielęgnacji wewnętrznej
(3.2 B)
5
Razem, podstawowa wartość Umowy
w całym okresie jej trwania (12 m-c)
A1+A2+A3+A4
6
Wartość Prawa Opcji – 10% podstawowej
wartości Umowy
A5*0,1
7
Całkowita wartość Umowy
A5+A6
Wartość netto (A)
Wartość z pozycji 7 powyżej musi stanowić cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia
określoną w Formularzu oferty pkt I.
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 8 z 11
Wzór nr 3 Części III SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Świadczenie usług
dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz pielęgnacji roślin w budynkach,
realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”,
oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) wykonaliśmy/wykonujemy następujące usługi (co najmniej 1):
Lp
.
Opis
wykonanych/wykonywan
ych usług
(wskazać
…..)
co
najmniej:
Powierzchnia,
na
której
były/są
świadczone
usługi
Data
wykonania/wykony
wania usługi
(miesiąc/rok)
Nazwa i
adres
odbiorcy
Nazwa
i
adres
wykonawcy
lub
podmiotu
udostępniającego
potencjał*
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie usług.
…………………………………………..
miejscowość i data
Wykonawcy
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 9 z 11
Wzór nr 4 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie
aktywnych oraz pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, my:
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w
imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)
z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą,
posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………………………………… .(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter
stosunku,
jaki
będzie
nas
łączył
z
Wykonawcą:
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu
udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia,
jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu
zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń
dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 10 z 11
Wzór nr 5 Części III SIWZ
GWARANCJA
BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
NR
…………
NA
W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres:
………………………, REGON: …………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….. wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej
WYKONAWCĄ, zawarł w dniu ……………………r. z firmą Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale
zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
Umowę nr………… na ……………………………………… (dalej zwaną Umową), która
przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości ……………. zł, my, …………………….., z siedzibą
w ………………, REGON: …………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….. wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..zwany dalej
BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić Państwu,
nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie
przekraczającej:
…………. zł
(słownie: ………………………….. złotych)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty
zawierającego Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA:
- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub
- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu
rękojmi za wady.
Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek
z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach
niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji
Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do
kwoty ……………… zł (słownie: ………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu
………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze
do Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.
Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/
Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Część III SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - „Świadczenie usług dotyczących utrzymania terenów biologicznie aktywnych oraz
pielęgnacji roślin w budynkach, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165”
Strona 11 z 11
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards