RB 18/2017 Temat: Zawiadomienie otrzymane w trybie art

advertisement
RB 18/2017
Temat: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej w zw. z art. 87
ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej.
Zarząd InPost SA. („Emitent” „Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie
sporządzone na podstawie 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1639, t.j. z późn. zm.)
(„Ustawa”) spółki AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. („Al Prime”), że w dniu 29 maja 2017 roku w wyniku
przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego przez AI Prime i Pana Rafała Brzoskę ("Przymusowy Wykup")
(AI Prime oraz Pan Rafał Brzoska łącznie jako „Strony”), Strony zwiększyły stan posiadanych akcji z 7,56%
(siedem i pięćdziesiąt sześć procent) do 100% (sto procent).
AI Prime oraz Pan Rafał Brzoska są stronami porozumienia spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1
pkt 5 Ustawy („Porozumienie”) dotyczącego Spółki oraz jej spółki dominującej Integer.pl S.A.
W wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu Strony nabyły 873.996 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 7,56% (siedem i pięćdziesiąt sześć procent)
kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 873.996 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,56% (siedem
i pięćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Z przesłanego Zawiadomienia wynika, że:
1. Przed rozliczeniem Wezwania Strony posiadały 10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt
cztery tysiące cztery) akcji Spółki stanowiące 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne
procent) kapitału zakładowego Spółki i 10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery
tysiące cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa
i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:
a. AI Prime posiadał bezpośrednio 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy
trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści
cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3.980.364
(trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne
procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
b. Integer posiadał pośrednio oraz bezpośrednio 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy
tysiące sześćset czterdzieści) akcji Spółki reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent)
kapitału zakładowego Spółki i 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset
czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 58%
(pięćdziesiąt osiem procent) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
c. Pan Rafał Brzoska nie posiadał akcji Spółki.
2. W wyniku rozliczenia Wezwania Strony nabyły 873.996 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 7,56% (siedem i pięćdziesiąt sześć
procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 873.996 (osiemset
siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, reprezentujących 7,56% (siedem i pięćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki i posiadają 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy)
akcji Spółki, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do
wykonywania 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, z czego:
a. AI Prime obecnie posiada bezpośrednio 4.854.360 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery
tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 42% (czterdzieści dwa procent)
kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 4.854.360 (cztery miliony
osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, reprezentujących 42% (czterdzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki;
b. Integer posiada pośrednio oraz bezpośrednio 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące
sześćset czterdzieści) akcji Spółki reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) kapitału
zakładowego Spółki i 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści)
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 58% (pięćdziesiąt
osiem procent) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
c. Pan Rafał Brzoska nie posiada akcji Spółki.
3. Zgodnie z informacją zawartą w Zawiadomieniu:
a. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0. Strony
nie są uprawnione do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy;
b. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, wynosi 0; Strony
nie posiadają również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób
pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów
finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2
Ustawy.
c. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy wynosi
10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery) głosów, co
odpowiada procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na poziomie 92,44%
(dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent).
4. Ponadto zgodnie z informacją wskazaną w Zawiadomieniu:
a. AI Prime jest podmiotem zależnym Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie,
Stany Zjednoczone.
b. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne ani dominujące wobec
Stron posiadające bezpośrednio akcje Spółki.
c. Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną
jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
d. Poza Porozumieniem, żaden z Członków Porozumienia, ani żaden z podmiotów zależnych ani
dominujących Członków Porozumienia, nie jest stroną jakiegokolwiek innego porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
e. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy Strony wskazały AI Prime jako podmiot odpowiedzialny za
złożenie Zawiadomienia.
Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards