Marketing w o*wiacie

advertisement
PODSTAWY KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ
dr Olga Kurek-Ochmańska
[email protected]
Konsultacje: poniedziałek, g. 10:00-12:00, p. RA 6
Tematyka zajęć

Komponenty marketingu-mix

Reklama versus PR – narzędzia i sfery zadaniowe PR

Ocena skuteczności działań promocyjnych

Reklama i mediaplanning

Kreowanie wizerunku organizacji

Zarządzanie sytuacją kryzysową
Literatura

P. Kotler, „Marketing”, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa 2012.

M. Rydel (red.), „Komunikacja marketingowa”, ODDK, Gdańsk 2001.

S. Gawroński, „Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych.
Świadomość i praktyka działalności podkarpackich jednostek samorządu
terytorialnego”, Wyd. BBConsult, Rzeszów 2009.
Zasady zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach – 40p.

Kolokwium zaliczeniowe – 60p.
o
o
o
o
o
o

91 p. -100 p. – bdb (5,0)
81 p. – 90 p. - +db (4,5)
71 p. - 80 p. – db (4,0)
61 p. – 70 p. - +dst (3,5)
51 p. – 60 p. – dst (3,0)
0 p. – 50 p. – ndst (2,0)
Kurs DL: Znalezienie w zasobach internetowych trzech
interesujących case studies z zakresu kampanii marketingowych
i umieszczenie na AFD syntetycznej (ok. 10-15 zdań) ich analizy do
30 marca 2015 trzech odrębnych postach.
ZAJĘCIA I – istota marketingu
Z czym kojarzy Ci się marketing?
Podstawowe pojęcia w marketingu









Definicja marketingu
Potrzeby, pragnienia, popyt
Produkt
Wartość, cena, zadowolenie
Wymiana, transakcja
Rynek
Marketing-mix
Zintegrowane komunikowanie marketingowe
Zarządzanie sytuacja kryzysową
Marketing – definicja Philipa Kotlera



Marketing jest procesem społecznym i zarządczym,
mającym na celu rozpoznawanie, pobudzanie
i zaspokajanie potrzeb klientów.
Dzięki marketingowi klienci otrzymują to, czego
potrzebują poprzez tworzenie i wymianę produktów
i usług.
Jest to zatem koncepcja dostarczania właściwych
towarów i usług odpowiednim osobom, we
właściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie.
Co to jest potrzeba? Czym się różni
od pragnienia?
Potrzeby, pragnienia, popyt
1. Potrzeba ludzka to stan odczuwania braku zaspokojenia.
2. Pragnienia są wyrazem szczególnego sposobu
zaspokojenia potrzeb pierwotnych.
3. Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów,
poparte możliwością i gotowością ich nabycia.

Marketing rozpoznaje potrzeby, które warunkują jego istnienie.

Marketing wpływa, obok innych czynników, na kształtowanie się pragnień.

Marketing określa popyt - wpływa na jego wielkość i kształt.
Piramida potrzeb ludzkich Maslowa
Co to jest produkt? Jakie są
rodzaje produktów?
Produkty
Produkt – to wszystko, co można zaoferować klientom
w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia.







Produktem mogą być:
towary
usługi
idee
osoby
miejsca
działania
organizacje
Ewolucja orientacji marketingowych
4
• Orientacja społeczna
3
• Orientacja
marketingowa
2
• Orientacja
sprzedażowa
1
• Orientacja
produkcyjna
Orientacja produkcyjna



Konsumenci faworyzują te produkty, które są szeroko
dostępne i mają niską cenę.
Zarządzanie menedżerów koncentruje się w tym przypadku na
produkcji – osiągnięciu wysokiej wydajności i szerokiej
dystrybucji.
Jest to koncepcja słuszna zwłaszcza w przypadku, gdy popyt
przewyższa podaż.
Orientacja sprzedażowa



Opiera się na twierdzeniu, że klienci pozostawieni sami
sobie, nie kupią wystarczająco dużo produktów
przedsiębiorstwa.
Organizacja musi więc podjąć agresywną sprzedaż
i działania promocyjne.
Najczęściej stosuje się tę koncepcję w przypadku
nadprodukcji.
Orientacja marketingowa


Opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów
organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków
docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia
w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.
Koncepcja w znacznym stopniu wykorzystuje badania
marketingowe i przyjmuje perspektywę klienta i jego potrzeb.
Orientacja społeczna


Zadanie organizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań
i interesów rynków docelowych oraz dostarczeniu
pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i
efektywny niż konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu
lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa.
Koncepcja bierze pod uwagę: zagadnienia ekologii,
ograniczonych surowców, biedy i głodu na świecie,
wzrostu liczby ludności, świadczeń socjalnych.
Marketing MIX (4 P)
PRODUCT
PROMOTION
PRICE
PLACE
Transformacja 4P w 4C
Elementy promocji
public
relations
sprzedaż
osobista
reklama
promocja
sprzedaży
Otoczenie


Każda firma/organizacja/instytucja nie działa w
próżni.
W planowaniu działań promocyjnych ważne jest
określenie/wskazanie do kogo będziemy je
kierować.
Kto jest odbiorcą działań z zakresu komunikacji
marketingowej szkoły podstawowej?
Otoczenie ORGANIZACJI na
przykładzie szkoły podstawowej
UCZNIOWIE
OBECNI
PRACOWNICY
PRZEDSIĘBIORCY
UCZNIOWIE
POTENCJALNI
PRACODAWCY
KURATORIUM
INNE SZKOŁY
LOKALNE
MEDIA
RODZICE
LOKALNE
WŁADZE
ABSOLWENCI
NAUCZYCIELE
Jakie działania z zakresu promocji sprzedaży
może stosować szkoła?
Promocja sprzedaży na przykładzie
szkoły
Zajęcia dodatkowe
Wyposażenie dydaktyczne
Certyfikaty, kursy, szkolenia
Programy autorskie
Indywidualizacja kształcenia
Jakie działania z zakresu sprzedaży osobistej
może stosować szkoła?
Sprzedaż osobista (bezpośrednia) na
przykładzie szkoły
Udział w targach edukacyjnych
Drzwi otwarte szkoły
Pokazowe lekcje na zewnątrz i wewnątrz jednostki
edukacyjnej
Funkcjonowanie centrów informacyjnych, w tym
sekretariatów
Akcje rekrutacyjne
Ćwiczenie – plan promocji produktu



Scharakteryzuj grupę docelową działań
marketingowych
Zaplanuj konkretne działania promocyjne dla
poszczególnych grup docelowych
Określ zasady oceny zastosowanych działań
promocyjnych







Miasto Rzeszów
Rekolekcje
Partia polityczna
WSIiZ
Idea oddawania krwi
Linia lotnicza „Sky Driver”
Warsztat samochodowy
ZAJĘCIA II – reklama versus PR
Co to jest reklama?
Reklama - definicja
Płatna, bezosobowa forma prezentacji i promocji idei,
dobra lub usługi, realizowana z wykorzystaniem mediów masowych i
innych nośników informacji.
Funkcje reklamy (model AIDA):

Attention (zwrócenie uwagi)

Interest (wywołanie zainteresowania)

Desire (pożądanie)

Action (dokonanie zakupu)
Jakie są podstawowe cele reklamy?
Cele ogólne reklamy



Informowanie - o nowym produkcie, usłudze, zmianie ceny,
wprowadzenie nowości lub ulepszeń do istniejącej już oferty.
Przekonywanie - służące budowaniu preferencji wobec danej
marki i zwiększeniu lojalności nabywców.
Przypominanie - utrwala zdobytą wcześniej pozycje na rynku.
Zmierza do ciągłego utwierdzenia klienta o istnieniu znanego
mu produktu.
Rodzaje reklam – ze względu na cele strategiczne

















reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
informacyjna
przypominająca
wspierająca
osłonowa
ukierunkowana
profesjonalna
porównawcza
wizerunkowa
agresywna
prestiżowa
defensywna
charytatywna
społeczna
nierzeczowa
ukryta
podprogowa
szokująca
Jakie są formy reklamy?
Formy reklamy
Reklama prasowa
Spoty audio i audiovideo w radiu i telewizji
Reklama kinowa
Reklama outdoor’owa (zewnętrzna)
Reklama internetowa
Plakaty, ulotki, broszury, biuletyny, foldery
Próbki reklamowe (koszulki, długopisy, kalendarze, kubki, itp.)
Reklama prasowa
Formy:
 Reklama modułowa
Skrzydełka
 Wkładka
 Okładki:

french door -reklama na rozkładanej okładce ukrytej pod
dwoma skrzydełkami strony tytułowej;
 brasilian cover - reklama w postaci rozkładówki pod
dodatkowym skrzydełkiem okładki otwierana w kierunku
przeciwnym do tego w jakim otwiera się pismo.
 french gate - rozkładówka z dodatkowym skrzydełkiem
umożliwiającym pełniejszą ekspozycję reklamową.




Inserty
Artykuł sponsorski
Papierowa obręcz
Reklama modułowa
Skrzydełka i wkładka
French door
Jakie są zalety reklamy prasowej
nad innymi formami?
Reklama prasowa - zalety








Prasa buduje relacje
Prasa angażuje
Prasa buduje wiarygodność
Prasa pogłębia przekaz
Reklama w prasie żyje dłużej
Prasa dociera precyzyjniej
Prasa jest medium bardziej wymagającym
Prasa to medium kreatywne
Reklama radiowa i telewizyjna
Formy:





Spot audio
Klip audio-video
Product placement (występuje też w internecie)
Bumper
Sponsoring medialny
 prognoza
pogody
 konkursy
 talent
shows
 akcje zimowe lub letnie
 korespondencje z wydarzeń kulturalnych, sportowych czy
motoryzacyjnych
 itp.
Product placement - przykłady
A to jest product placement czy
pomyłka? 
Reklama outdoor’owa
Formy:














reklama na środkach komunikacji miejskiej i innych pojazdach samochodowych
tablice na stacjach kolejowych oraz plansze w wagonach
balony
blow up
billboard
bammutboard
bityboard
backlight
balony
cityscroll
citylight
sandwich
ekspozytory (szyldy, tablice, potykacze)
itp.
Billboard
Citylight
Backlight
Cityscroll
Sandwich
Blow-up
Reklama internetowa
Formy:
Banner
 Mailing
 Pop-up, pop-under
 Comet cursor
 Pozycjonowanie stron
 Serwisy społecznościowe
 Lokalizatory
 itp.

Przykłady:
http://reklama.interia.pl/produkty/,expnavi,pl
Natywna reklama internetowa
Reklama natywna zlewa się z naturalną treścią zamieszczoną w portalu. Niektórzy eksperci porównują
reklamę natywną do product placement. Zaletą tego przekazu jest wysoka oglądalność oraz
przyswajalność. Wątpliwości natury etycznej budzi jednak to, czy odbiorca jest faktycznie świadomy, że
właśnie ma do czynienia z reklamą. Poniżej przykład bloga Tomasza Lisa na portalu NaTemat, w którym
opisuje swoje przygotowania do maratonu a przy okazji trzyma w ręku Powerade…
Jaki rodzaj reklamy jest najtańszy a jaki najdroższy?
Mediaplanning - definicja


Planowanie mediów - to cykl działań mających
na celu optymalne zaplanowanie emisji reklam w
mediach.
W planowaniu mediów są uwzględniane:
 wyniki
badań rynku mediów
 specyfika poszczególnych mediów
 charakter ich oddziaływania
Mediaplanning - etapy
określenie
budżetu
wybór
mediów
podział
budżetu na
poszczególne
media
wybór
nośników
reklamy
media
timing
szczegółowe
określenie
miejsc
reklamy w
nośnikach
Proces przygotowania kampanii reklamowej
Ustalenie celów kampanii
Ustalenie grupy docelowej
Ustalenie budżetu
Strategia kreatywna
Strategia medialna
Realizacja kampanii
reklamowej
Pomiar skuteczności
Budżet kampanii reklamowej
BUDŻET
Kreacji
Produkcji
Medialny
Realizacja kampanii





Produkcja reklam
Zamówienie czasu reklamowego i powierzchni
reklamowych w mediach
Dostarczenie do mediów materiałów reklamowych
Koordynacja przebiegu kampanii
Monitoring kampanii
Planowanie rozkładu emisji
Cennik reklamy radiowej – Radio
Rzeszów
Cennik reklamy prasowej – Super
Nowości
Cennik reklamy telewizyjnej –
Telewizja Rzeszów
Co to jest PR?
Public relations - definicja




Za najstarszą definicję możemy uznać słowa zapisane w Biblii w liście św.
Pawła do Hebrajczyków „o dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie
zapominaj”.
Innym przykładem próby wyjaśnienia czym jest public relations, jest
definicja Brytyjskiego Instytutu Public Relations, która mówi, iż „public
relations to przemyślane, planowane i systematyczne dążenie do
wytworzenia, a następnie podtrzymywania wzajemnego zrozumienia
między organizacją, a jej publicznością”.
Profesor Mack Palmer barwnie zilustrował słowami „najpierw złóż jajko, a
potem gdacz” definiując w ten prosty sposób istotę PR .
Innym przykładem ujęcia istoty public relations są słowa profesora Jerzego
Olędzkiego „public relations to sztuka i potrzeba prowadzenia uczciwej
rozmowy – bez zakamuflowanych intencji i manipulacji, to dialog w
poszukiwaniu zrozumiałych racji i argumentów”.
Elementy PR











Media relations
Publicity
Internal relations
Sponsoring
Lobbing
Community relations
Goverment relations
Events
Corporate identity
Crisis Management
CSR (Corporate Social Responsibility)
Corporate identity (CI)


Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu
wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań
stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji
rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek.
Na identyfikację wizualną składają się m.in.:






logotyp
kolorystyka
czcionki
zasady postępowania z powyższymi
W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj
tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe.
W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki
wizerunku marki:




wizytówki,
papier listowy,
koperty,
itp.
Znaczenie kolorystyki – corporate
identity
Media relations

Żyjemy w epoce cywilizacji medialnej.

„Media relations” to inaczej „relacje z mediami”.


Polegają na utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami dzięki którym w
mediach pojawiają się informacje o osiągnięciach
i dokonaniach organizacji.
Narzędzia media relations:








informacja prasowa,
wywiad okolicznościowy w gazecie,
relacja telewizyjna z imprezy,
program radiowy,
zaproszenie dziennikarzy na uroczystości,
stała rubryka w gazecie lokalnej
oświadczenie prasowe w sytuacji kryzysowej
itp.
PR to perswazja, a nie manipulacja
PERSWAZJA TO SZTUKA
PRZEKONYWANIA DO
WŁASNYCH RACJI
MANIPULACJA TO
CELOWE
WPROWADZANIE W BŁĄD
Co to jest wizerunek?
Wizerunek



Wizerunek to „ogólny zestaw wzorów nastawienia ludzi do przedmiotu
wizerunku, oparty na różnorodnych związanych z tym przedmiotem
ocenach, doświadczeniach, poglądach czy oczekiwaniach”.
Philip Kotler, guru teorii marketingowych, przyjął w swych dziełach
następującą definicję: „wizerunek to zbiór przekonań, myśli i wyrażeń
danej osoby o obiekcie”.
Specjaliści od public relations za najlepszą uznają następującą definicję:
„image to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie,
przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest to obraz rzeczywisty,
dokładanie nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów,
podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych
różnicach”.
PR – narzędzia oddziaływania
zewnętrznego
zapraszanie wpływowych osobistości, mediów, władz na imprezy okolicznościowe
konferencje prasowe, wywiady TV, radiowe, prasowe, działalność rzecznika prasowego, gromadzenie
materiałów prasowych
listy okolicznościowe, utrzymywanie kontaktów telefonicznych, listowych, internetowych z otoczeniem
organizacja wystawiennicza: wystawy dorobku firmy, stoiska na targach edukacyjnych
patronaty, sponsoring
sympozja, konferencje, spotkania lobbingowe
działalność charytatywna
wizytówki, etykiety samoprzylepne, kalendarze
koła, stowarzyszenia
funkcjonowanie strony internetowej, strona na portalu społecznościowym, blog, twitter, itp..
PR – narzędzia oddziaływania
wewnętrznego – internal PR
firmowa gazeta
firmowe radio
tablice ogłoszeń
poczta elektroniczna
konkursy i plebiscyty
imprezy okolicznościowe (np. choinki dla dzieci, jubileusze)
spotkania z pracownikami
skrzynka życzeń i zażaleń
pikniki rodzinne
korespondencja okolicznościowa
Czym różni się PR od reklamy?
Reklama a PR - różnice






Reklama jest odpłatną formą komunikacji, podczas gdy PR wykorzystuje
możliwość bezpłatnego przekazywania informacji.
Reklama odbierana jest jako mało wiarygodna forma promocji, która manipuluje
uczuciami odbiorcy. Informacje public relations uważane są za obiektywne i dużo
bardziej wiarygodne.
Reklama często bezkrytycznie zachwala firmę, jej produkty i usługi. PR informuje
o opiniach innych, aby w ten sposób zyskać akceptację otoczenia.
Reklama to monolog, PR – dialog z otoczeniem.
Przekaźnikami informacji w reklamie są prasa, radio, telewizja, internet. W public
relations – dziennikarze i liderzy opinii publicznej.
Reklama ukierunkowana jest na sprzedaż (działania krótkookresowe), natomiast
public relations na kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem (działania
długookresowe).
AMBIENT MARKETING = marketing
niestandardowy
Nivea, Tyskie
Fitness First
Siprette
Zoo
Frontline
Starbucks i Wrigley’s
Denver Water
IWC
Inne przykłady ambient marketingu



Kampania piwa Dog in the Fog, która polegała na spacerowaniu z
niewidzialnymi psami. Zadaniem wynajętych aktorów było spacerowanie
po dużych miastach ze smyczą unoszącą się w powietrzu – niewidzialnymi
psami. Niewidzialnego psa można było również kupić na Allegro.
Kampania wprowadzająca na polski rynek napój Mountain Dew, która
wykorzystała grafitti pojawiające się w nietypowych miejscach. W ramach
kampanii w całej Polsce można było znaleźć ponad 1000 grafitti,
przedstawiających logo marki. Uliczne malunki powstawały głownie w
okolicach szkół czy uczelni, a także na ponad 40 wagonach trójmiejskiej
Szybkiej Kolei Miejskiej.
W ramach promocji Super-Pharm w walentynki 2012 roku na przystankach
przy warszawskich Złotych Tarasach, zakochani za pomocą szminki
udostępnianej przez hostessę, mogli zostawić wiadomość dla ukochanej
osoby. Chętni mogli napisać swoje wyznania miłosne na lustrach
zamontowanych na przystankach.
Inne przykłady ambient marketingu


Kampania torebek utrzymujących świeżość produktów firmy Rubin ,
polegająca na wykorzystaniu natury do zareklamowania swojego
produktu. W pomyśle wykorzystano drzewa w okresie zimowych,
których spadły już liście. Kolejno do drzew przymocowano sztuczne
nasycone kolorem liście. Następnie korony nowo powstałych drzew
zostały zapakowane w ogromne torby foliowe z logiem firmy,
sugerujące skuteczność produktu.
Marka Super Glue chcąc jeszcze bardziej zbudować świadomości
marki, przeprowadziła kampanię, podczas której ogromna replikę
tuby z klejem umieścili na wiszącym moście. Całość z pewnością
rzucała się w oczy – bowiem wszystko wyglądało tak jakby przęsła
mostu trzymały się dzięki super mocnemu klejowi.
ZKM – nowa droga w komunikacji
marketingowej?



Zintegrowane komunikowanie marketingowe jest
procesem scalania różnego rodzaju narzędzi
komunikowania, promocji, reklamy i public relations
w celu uzyskania większej skuteczności
oddziaływania rynkowego.
Powinny je stosować wszystkie podmioty, które w
działaniach rynkowych wykorzystują więcej niż
jedno narzędzie promocji.
Komunikacja ta musi być spójna i przejrzysta.
Ćwiczenie – tworzenie mediaplanu

Jesteś menagerem nowopowstającej, prywatnej szkoły tańca w
Rzeszowie. Na rynku funkcjonuje klika podobnych szkół, o
ugruntowanej pozycji, zatem stanowią dla Ciebie sporą konkurencję.
Właściciele szkoły zlecają Ci przygotowanie ekspansywnej
kampanii reklamowej. Jesteś w komfortowej sytuacji, ponieważ nie
określają budżetu kampanii. Zadanie polega na stworzeniu
szczegółowego media planu, w oparciu o poniższe punkty:






Określenie założeń kampanii
Stworzenie charakterystyki docelowej grupy dotarcia – targetowanie
(z uzasadnieniem)
Określenie zasięgu geograficznego i czasowego kampanii (z
uzasadnieniem)
Wybór mediów reklamowych (z uzasadnieniem)
Wybór form reklamowych wykorzystywanych w poszczególnych
nośnikach
Zaplanowanie rozkładu emisji (flow chart)
ZAJĘCIA III – zarządzanie sytuacją
kryzysową
Co to jest kryzys?
Definicja kryzysu

Według Barbary Rozwadowskiej (PR-owy punkt
widzenia): „kryzysem jest każda sytuacja, która
grozi pogorszeniem aktualnego wizerunku
organizacji/firmy/instytucji/osoby".
Jakie mogą być źródła kryzysu?
Źródła kryzysu

kryzysy wywołane sytuacją losową – np. wypadki, katastrofy,
pożary, napady, powodzie, śnieżyce


kryzysy spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim – np. świadome
bądź nieświadome błędy pracowników


Np. szkło w Ptasim Mleczku Wedla, trujące substancje w kapsułach
Tylenolu J&J, strzykawki w puszkach Pepsi
kryzysy na tle prawnym - np. toczące się sprawy sądowe,
oskarżenia, podejrzenia, zapowiedzi wniesienia sprawy do sądu


Np. Zaginięcie Boeinga 777 lini Malaysia Airlines, katastrofa
należącego do NASA promu kosmicznego, katastrofa smoleńska
Np. seksafera w Samoobronie, aresztowanie prezydenta Tarnowa
kryzysy kadrowe – np. grupowe zwolnienia, strajki związkowców

np. grupowe zwolnienia w PZU, strajk rodziców dzieci
niepełnosprawnych w gmachu Sejmu
Co można robić, aby nie dopuścić
do kryzysu wizerunkowego?
Co robić aby nie doszło do kryzysu?

Nie wolno ignorować najmniejszych symptomów!

Należy „gasić” pożar w zarodku!

Kadra zarządzająca powinna mieć oczy i uszy szeroko otwarte!




Należy wsłuchiwać się w zgłaszane przez klientów pomysły, problemy,
uwagi!
Należy na bieżąco kontrolować doniesienia medialne o firmie
Należy być aktywnym, a nie tylko reagować – trzeba być o krok przed
mediami
Należy mówić tylko prawdę
Co robić jeśli już dojdzie do sytuacji
kryzysowej?
Planowanie w sytuacjach kryzysowych




Określić ryzyko w odniesieniu do każdej dotkniętej
kryzysem grupy społecznej
Dla każdego identyfikowanego ryzyka trzeba określić
działanie, które pozwala je złagodzić
Zidentyfikować przyczynę ryzyka
Dać dowód odpowiedzialnego postępowania
kierownictwa
Rola sztabu kryzysowego



Sztab kryzysowy – zespół osób, zwykle pracowników firmy,
wspomaganych ekspertami zewnętrznymi (np. specjalistami
od PR, komunikacji społecznej, psychologów, prawników,
rzeczników prasowych, itd.)
Celem tego zespołu i jego zadaniem jest przygotowanie
firmy na nadejście sytuacji kryzysowej, a jeśli nadejdzie
to płynne wyprowadzenie z tej sytuacji.
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej warto
zaangażować do jej rozwiązania również ekspertów z
zewnętrz firmy, którzy chłodnym okiem, a przede wszystkim
bez zbędnych emocji, mogą dokonać analizy istniejących
procedur działania, lub też sami określone procedury
zaproponować.
Narzędzia „walki” z kryzysem


oświadczenia prasowe (w tym sprostowania) - forma
komunikatu skierowanego do otoczenia za pośrednictwem
mediów, który pozbawiony jest jakichkolwiek komentarzy.
Zwykle tego typu oświadczenia stosowane są w kryzysie,
kiedy sytuacja wymaga szybkiej reakcji i przedstawienia jej
bez wdawania się w zbędną polemikę i dyskusję. Zawiera
fakty, opis zdarzeń, wyjaśnienie przyczyn, prezentację
argumentów.
konferencje prasowe - okazyjne spotkanie na które
zapraszani są przedstawiciele mediów, podczas którego
jego organizator chce zakomunikować ważne informacje,
mające związek z firmą lub jej działalnością.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards