Rafał Ślusarczyk - Regionalne Centrum Transferu i Technologii

advertisement
DOBRE PRAKTYKI:
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA- ZAŁOŻENIA
IDEI FLEXICURITY
PREZENTACJA PROJEKTU
„PROMOCJA IDEI FLEXICURITY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”
Jednym z podstawowych celów funkcjonowania Unii
Europejskiej są działania podejmowane na rzecz zwiększania
poziomu oraz polepszania warunków zatrudnienia.
Aby odnieść
partnerstwa
pożądane
efekty
niezbędne
jest
nawiązanie
na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.
Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają podjęcia nowych
działań w tym zakresie.
Unia Europejska koncentruje swoje działania inwestując w jeden
z najcenniejszych ze swoich zasobów – kapitał ludzki.




Głównym instrumentem służącym realizacji
powyższego celu tj. inwestycji w kapitał ludzki jest
Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie
horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej
poszczególnych członków) dotyczące:
rozwoju lokalnego,
równości szans,
rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
oraz zrównoważonego rozwoju.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem realizacji
Europejskiej Strategii Zatrudnienia (przyjętej przez Radę Europejską
w 1997r. podczas Szczytu w Luksemburgu) opierający się na:
 Zwiększenie
zdolności do zatrudnienia – to działania na rzecz
zwiększenia wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy,
 Rozwój przedsiębiorczości - to działania na rzecz powstawania i rozwoju
nowych firm,
 Ułatwianie warunków prowadzenia przedsiębiorstw – to znoszenie
barier działania i funkcjonowania firm tak, aby sprzyjać tworzeniu nowych
pracy,
 Wyrównanie szans – to działania zmierzające do zapewnienia równego
dostępu wszystkich obywateli do rynku
zapewniające równość kobiet i mężczyzn.
pracy,
przede
wszystkim
Europejska Strategia Zatrudnienia odpowiada
na stojące przed Unią wyzwania, związane
z m.in. inicjatywami elastycznego rynku pracy,
czyli modelu flexicurity.
Model flexicurity powinien łączyć 4 elementy:
 elastyczne i przewidywalne warunki umów
(z perspektywy pracownika i pracodawcy) osiągane dzięki
nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym
i nowoczesnej organizacji pracy;
 kompleksową
strategię uczenia się przez całe
zapewniającą stałą zdolność pracowników
życie,
do dostosowywania się do zmian i do bycia zatrudnionym
w różnych zawodach i miejscach;
.
 skuteczną aktywną politykę rynku pracy, pomagającą w radzeniu
sobie z szybkimi zmianami, umożliwiającą skrócenie okresów
bezrobocia i ułatwiającą zmianę pracy;
 nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego zapewniające
odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu,
ułatwiające mobilność na rynku pracy oraz umożliwiające godzenie
pracy z życiem prywatnym i rodzinnym.
Rozpowszechnianie idei flexicurity jest bardzo ważnym zadaniem
dla podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie rynku pracy.
www.flexicurity.biz
Elastyczne formy pracy

Dużą popularnością cieszą się:
• zatrudnienie terminowe na umowę na czas
określony;
• umowy cywilnoprawne;
• zmienne godziny rozpoczynania pracy;
• ruchomy czas pracy;
• potencjalnie możliwy wzrost zainteresowania
zadaniowym czasem pracy.
Wykorzystanie elastycznych form pracy będzie
stopniowo rosło.
 Katalog elastycznych form pracy jest w zasadzie
wystarczający.
 Skupienie na działaniach mających na celu
zwiększenie elastyczności poszczególnych form.

www.flexicurity.biz
Wprowadzenie nowych elastycznych form:
• tzw. umowy projektowej;
• Indywidualnych kont czasu pracy.
 Upowszechnianie wiedzy na temat elastycznych
form pracy.
 Promowanie wdrażania elastycznych form
pracy.

RYNEK PRACY
(Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy)
Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy
prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób,
a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej
pracy:
 świadczą usługi poradnictwa zawodowego
 informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy;
 inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie
zawodowe dorosłych
 przyznają i wypłacają stypendia;
 inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;
 inicjują oraz finansują inne instrumenty rynku pracy;
 przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu
bezrobocia.
Wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym
i poszukującym pracy oferowane są usługi i instrumenty
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy oprócz standardowych usług i instrumentów rynku
pracy mogą być również podejmowane dodatkowe działania.
PRZEDSIĘBIORCY (PRACODAWCY)
Model flexicurity poprzez zwiększenie elastyczności rynku
pracy pozwala pracodawcom na lepsze funkcjonowanie
w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki
oraz kładąc nacisk na podnoszenie kwalifikacji, stwarza
warunki do:
 podnoszenia wydajności pracy,
 konkurencyjności
 oraz promocji innowacyjności.
Wdrażanie modelu flexicurity służy rozwojowi elastyczności
pracy we wszystkich jej wymiarach:
 zewnętrznym służy dostosowaniu stanu zatrudnienia
do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa poprzez wymianę
z rynkiem pracy. Składają się na nią łatwość zatrudnienia
i zwalniania pracowników, możliwość zatrudnienia na czas
określony oraz do pracy tymczasowej,
 wewnętrznym służy dostosowaniu ilości pracy do potrzeb
przedsiębiorstwa bez wymiany z zewnętrznym rynkiem pracy.
Odbywa się to poprzez zastosowanie nietypowych godzin pracy,
nietypowych form zatrudnienia oraz systemów rozliczania czasu
pracy,
 funkcjonalnym funkcjonalna wewnątrz przedsiębiorstwa jest
organizowana poprzez szkolenia, prace wielozadaniowe, rotację
na stanowiskach pracy, w oparciu o zdolności pracowników
do wykonywania różnych zadań i czynności. Służy ona lepszej
adaptacji do zmian, pozwalając dostosować zadania
wykonywane przez pracowników do zmian popytu lub stanu
zatrudnienia. Służy także bardziej efektywnemu wykorzystaniu
zasobów ludzkich i kapitałowych.
 finansowym obejmuje zmiany w wynagrodzeniu w zależności
od wyników pracy danej osoby lub wyników przedsiębiorstwa.
Pozwala motywować pracowników do zwiększenia wydajności
pracy oraz dostosowywać koszty pracy do bieżącej sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa.
ORGANIZACJE
Działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego
prowadzoną przez grupę organizacji, w których dominuje prymat
celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem;
Ta część gospodarki, w której przedsiębiorstwa
są tworzone przez tych i dla tych, którzy mają wspólne potrzeby
i są odpowiedzialni za tych, którym mają służyć;
Cechy:
• prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem,
• działanie na zasadach dobrowolnego członkostwa,
odbywającego się na zasadach demokratycznej kontroli,
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów
•
•
•
•
•
•
i niewidomych, spółdzielnie socjalne),
Centra Integracji Społecznej,
Kluby Integracji Społecznej,
zakłady aktywności zawodowej,
warsztaty terapii zajęciowej
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
i inne,
jeżeli wśród ich pracowników czy klientów znajdują się osoby
pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W Polsce ok. 94 tys., zatrudniających ok. 600 tys. osób;
spółdzielnie socjalne 120 (400 członków) (FISE 2007).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z sześciu
programów operacyjnych stanowiących instrumenty
realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 20072013, wspierający rozwój zasobów ludzkich.
Program ten stanowi odpowiedz na wyzwania,
jakie przed Unią Europejska stawia odnowiona
Strategia Lizbońska:
 uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca
do lokowania inwestycji i podejmowania pracy,
 rozwijania wiedzy i innowacji dla wzrostu.
 oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
W ramach komponentu regionalnego na wsparcie
dla osób i grup społecznych partnerstwo Związek
Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
i Polska Akademia Kształcenia Zawodowego
Sp. z o.o. w Szczecinie, otrzymało dofinansowanie
w ramach priorytetu VIII. Regionalne Kadry
Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz
adaptacyjności.
TYTUŁ PROJEKTU
„Promocja idei flexicurity w województwie
zachodniopomorskim”
realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.0801.03-32001/10-00 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa rzecz
adaptacyjności.
Okres realizacji projektu 01.06.2010r. –
30.06.2011r.
GŁÓWNY CEL PROJKTU
projektu: wypromowanie idei flexicurity wśród
pracodawców, pracownic i pracowników,
jednostek samorządu terytorialnego, instytucji
rynku pracy i społeczności lokalnej
w województwie zachodniopomorskim.
PARTNERZY
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Zgodnie z SZOP POKL grupami docelowymi mogą być:
1.
Pracodawcy.
2.
Pracownicy i pracownice przedsiębiorstw.
3.
Organizacje pracodawców.
4.
Przedstawicielstwa pracownicze.
5.
Jednostki Samorządu Terytorialnego.
6.
Instytucje Rynku Pracy.
7.
Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe prowadzące działalność
lub posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
PODJĘTE DZIAŁANIA
1.


Publikacja „dobre praktyki”, poradnik
dla przedsiębiorstw i kwartalnik – celem publikacji jest
poradnictwo dla małych i dużych przedsiębiorstw chcących
wdrożyć ideę flexicurity. Każda broszura zawiera
informację
na temat:
Dlaczego jest to bezpieczne?
Kodeks pracy a wdrożenie idei flexicurity.
 Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z ideą idei flexicurity.
 Pośrednictwo pracy a idea flexicurity.
 Jak sprzedać by wszyscy kupili?
 Rozwiązania modelowe flexicurity.
www.flexicurity.biz
PODJĘTE DZIAŁANIA C.D.
3. Kampania medialna – działania skierowane
do społeczności woj. zach-pom. Elementami
promocyjnymi projektu są:
 Bilbordy umieszczone w dwóch miastach.
 Audycje medialne w lokalnej telewizji (program
przestawia korzyści idei flexi dla pracodawcy
i pracownika, oraz pełnił formę edukacyjną.
 Filmy przedstawiające dobre praktyki z kraju
i zagranicy.
 Konferencje – projekt przewiduje dwie
konferencje- otwierająca Projekt w Szczecinie,
która się odbyła i zamykająca w Koszalinie.
www.flexicurity.biz
REZULTATY
1.
ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACODAWCÓW
poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 200
2.
ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD PRACOWNIKÓW
poprzez przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 300
3.
ROZPOWSZECHNIENIE IDEI FLEXICURITY WŚRÓD JST I IRP poprzez
przekazanie publikacji, poradników i kwartalników min. 100
4.
WYPROMOWANIE
NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ
w
zakresie
elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych
praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACODAWCÓW min.
200
REZULTATY C.D.
5.
WYPROMOWANIE
NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ
w
zakresie
elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych
praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD PRACOWNIKÓW min.
300
6.
WYPROMOWANIE
NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ
w
zakresie
elastyczności rynku pracy śród uczestników konferencji i czytelników "Dobrych
praktyk" i "Poradnika dla przedsiębiorców„ WŚRÓD Jednostek Samorządów
Terytorialnych i Instytucji Rynku Pracy min. 100
7.
LISTY POTWIERDZAJACE PRZEKAZANIE AUDYCJI
NOSNIKACH ELEKTRONICZNYCH min. 400 os.
8.
Wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez uświadomienie uczestnikom
konferencji korzyści płynących z EFZ 100
I
FILMÓW
NA
DZIEKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
AGNIESZKA JANIAK
Download