Umowa o prowadzenie rachunków bankowych

advertisement
*P
*
UniqID
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz wiadczenie us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche
Bank Polska S.A.
zawarta pomi dzy:
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, pod adresem: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w S dzie Rejonowym
dla miasta sto ecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676-01-07-416, REGON 350526107, kapita zak adowy
2 651 449 384 z otych, op acony w ca ci, adres poczty elektronicznej [email protected], pozostaj ca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzib
w Warszawie przy ul. Powsta ców Warszawy 1 zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1.
,
2.
oraz
1. Posiadaczem Imiona i Nazwisko:
, PESEL:
, Data urodzenia:
, Nazwa dokumentu to samo ci: wybierz
,
Seria i nr dokumentu to samo ci:
2. Posiadaczem Imiona i Nazwisko:
, PESEL:
, Data urodzenia:
, Nazwa dokumentu to samo ci: wybierz
,
Seria i nr dokumentu to samo ci:
§ 1 Prowadzenie Rachunków
1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Bank zobowi zuje si prowadzi na rzecz Posiadacza Rachunki oraz realizowa Dyspozycje Posiadacza na
warunkach i zgodnie z zasadami okre lonymi w niniejszej Umowie Ramowej, Regulaminie i Tabeli Prowizji i Op at. W szczególno ci Bank zobowi zuje si do
wiadczenia nast puj cych Us ug P atniczych:
a) wykonywanie czynno ci zwi zanych z prowadzeniem Rachunków, w tym realizacja Transakcji P atniczych okre lonych w Regulaminie;
b) realizacja Transakcji P atniczych w ci ar rodków pieni nych udost pnionych przez Bank z tytu u limitu kredytowego w Rachunku;
2. Szczegó owe informacje dotycz ce prowadzonych Rachunków, w szczególno ci: NRB, rodzaj, wysoko oprocentowania rodków na dzie otwarcia, rodzaj
oprocentowania oraz cz stotliwo i sposób otrzymywania wyci gów okre lone s w poni szej tabeli lub w Potwierdzeniu Otwarcia Rachunku w przypadku
otwarcia kolejnego rachunku w dacie innej ni podpisana Umowa Ramowa:
NRB
Rodzaj rachunku
Pakiet rachunku
Waluta
Oprocentowanie w Rodzaj stopy Wyci gi*:
dn. otwarcia
procentowej
wybierz
wybierz
wybierz
zmienna
wybierz
wybierz
* W przypadku dyspozycji skutkuj cej brakiem generowania wyci gu lub dyspozycji odbioru wyci gu w Oddziale, Posiadacz przyjmuje na siebie odpowiedzialno za szkody powsta e w
zwi zku z nieodebraniem wyci gów, z wyj tkiem szkód, do powstania, których przyczyni si Bank.
3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tytu u odsetek od rodków pieni nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych wyp acanych przez Deutsche Bank Polska S.A. podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych w formie rycza tu w wysoko ci 19 % uzyskanego przychodu, a pobrany przez Bank podatek zostanie przekazany do w ciwego Urz du
Skarbowego.
Przepis
stosuje
si
z
uwzgl dnieniem
umów
o
unikaniu
podwójnego
opodatkowania,
których stron jest Rzeczpospolita Polska.
4. Bank informuje, e zgodnie z Regulaminem od Kwoty Debetu Niedozwolonego nalicza odsetki w wysoko ci czterokrotno ci stopy kredytu lombardowego
NBP, co stanowi na dzie otwarcia rachunków %.
§ 2 Karta Debetowa
1. W ramach niniejszej Umowy Ramowej Bank zobowi zuje si do wiadczenia Us ug P atniczych polegaj cych na wydawaniu Kart Debetowych oraz zawiera z
Posiadaczem Umow o Kart Debetow .
2. Szczegó y wydawanych kart:
Karty wydane do Rachunku nr NRB:
Typ karty
1 Posiadacz
2 Posiadacz
Dane do umieszczenia na karcie (25 znaków, wliczaj c odst py)
MasterCard Debit Standard
IQ World MasterCard
MasterCard Debit Standard
IQ World MasterCard
Dzienne limity transakcji
gotówkowych
bezgotówkowych
Kwotowy
Kwotowy
Ilo ciowy
Ilo ciowy
Kwotowy
Kwotowy
Ilo ciowy
Ilo ciowy
3. Na podstawie Umowy o Kart Debetow Posiadacz ma prawo, bez podania przyczyn, odst pi od Umowy Ramowej w zakresie dotycz cym Karty Debetowej,
sk adaj c w tym celu pisemne o wiadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty Debetowej, o ile nie dokona adnej Transakcji P atniczej
przy u yciu tej Karty Debetowej.
4. Szczegó owe warunki i zasady wydawania Kart Debetowych oraz rozliczania Transakcji P atniczych dokonywanych przy u yciu Kart Debetowych okre la
Regulamin.
§ 3 Us ugi Bankowo ci Elektronicznej
1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Bank zobowi zuje si do zapewnienia Posiadaczowi oraz upowa nionym przez Posiadacza U ytkownikom dost pu
za po rednictwem Kana ów Bankowo ci Elektronicznej do rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku lub Rachunkach Posiadacza, a tak e do
przyjmowania Dyspozycji Posiadacza/U ytkownika, wykonywania Transakcji P atniczych oraz innych czynno ci zleconych przez Posiadacza / U ytkownika
w zakresie przewidzianym dla danego Rachunku.
2. Szczegó y nadawanych dost pów:
Dost p do db easyNET
Obs uga funduszy w db
easyNET*
Dost p do
Teleserwisu / IVR
Metoda autoryzacji (db easyNET)
1 Posiadacz
pe ny
ograniczony
TAK
TAK
Has a SMS - tel. kom.:
Kody TAN
2 Posiadacz
pe ny
ograniczony
TAK
TAK
Has a SMS - tel. kom.:
Kody TAN
* tylko dla Klientów, którzy podpisali Umow o wiadczenie us ug przyjmowania i przekazywania zlece nabycia lub odkupienia tytu ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania przez Deutsche Bank Polska S.A.
3. Zasady korzystania z Kana ów Bankowo ci Elektronicznej s okre lone w Ogólnych Warunkach oraz Tabeli UBE.
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 2 651 449 384 (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
Strona 1 z 3
WZ/2010/01/15 ver. 3.0
Modulo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
§ 4 Postanowienia Ogólne
Bank informuje, e zgodnie z art. 56a ust. 1 ustawy Prawo bankowe, w przypadku gdy Umowa Ramowa zosta a zawarta wy cznie przez jednego
Posiadacza, Posiadacz mo e w ramach Umowy Ramowej z
dyspozycj wk adem na wypadek mierci zgodnie z artyku em 56 ustawy Prawo bankowe
(„Dyspozycja wk adem na wypadek mierci”). Posiadacz który samodzielnie zawar Umow Ramow mo e poleci pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej
mierci – wyp aty z rachunku lub rachunków prowadzonych na podstawie Umowy Ramowej, wskazanym przez siebie osobom: ma onkowi, wst pnym,
zst pnym lub rodze stwu okre lonej kwoty pieni nej. Kwota wyp aty, o której mowa powy ej, bez wzgl du na liczb wydanych Dyspozycji wk adem na
wypadek mierci, nie mo e by wy sza ni dwudziestokrotne przeci tne miesi czne wynagrodzenie w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku,
og aszane przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za ostatni miesi c przed mierci Posiadacza Dyspozycja wk adem na wypadek mierci mo e by
w ka dym czasie przez Posiadacza zmieniona lub odwo ana na pi mie. Je eli Posiadacz wyda wi cej ni jedn Dyspozycj wk adem na wypadek mierci, a
czna suma dyspozycji b dzie wy sza ni dwudziestokrotne przeci tne miesi czne wynagrodzenie w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku,
og aszane przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za ostatni miesi c przed mierci Posiadacza, Dyspozycja wk adem na wypadek mierci wydana
pó niej ma pierwsze stwo przed dyspozycj wydan wcze niej. Kwota wyp acona na podstawie Dyspozycji wk adem na wypadek mierci nie wchodzi do
spadku po posiadaczu rachunku. Osoby, którym na podstawie Dyspozycji wk adem na wypadek mierci wyp acono kwoty z naruszeniem powy szych
postanowie , s zobowi zane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo bankowe.
Bank mo e przekaza dane dotycz ce zobowi za Posiadacza wynikaj cych z niniejszej umowy:
(a) biurom informacji gospodarczej, dzia aj cym na podstawie ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, w zakresie okre lonym przepisami ww. ustawy, wówczas gdy spe nione s cznie nast puj ce warunki:
- czna kwota wymagalnych zobowi za wobec Banku wynosi co najmniej 200 z otych;
- zobowi zania s wymagalne od co najmniej 60 dni,
- up yn co najmniej miesi c od wys ania przez Bank listem poleconym albo dor czenia do r k w asnych, na adres do dor cze wskazany przez
Posiadacza wezwania do zap aty, zawieraj cego ostrze enie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem nazwy (firmy) i adresu siedziby tego
biura.
b) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib
w Warszawie oraz do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Zwi zek Banków Polskich z siedzib w Warszawie.
Dane gromadzone przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe, w tym dane gromadzone w
systemie Bankowy Rejestr administrowanym przez Zwi zek Banków Polskich z siedzib w Warszawie oraz dane gromadzone przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzib w Warszawie, mog by udost pniane:
- na podstawie art. 105 ust. 4d) ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe instytucjom finansowym, b
cym podmiotami zale nymi od banków,
- biurom informacji gospodarczej dzia aj cym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe oraz ustawie z dnia 09.04.2010 r. o udost pnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
- innym instytucjom ustawowo upowa nionym na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe.
Umowa Ramowa zosta a zawarta na czas nieoznaczony.
Umow Ramow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.
O ile którekolwiek z postanowie Umowy Ramowej zostanie uznane za niewa ne lub niewykonalne b
dotkni te jakimkolwiek przypadkiem
bezskuteczno ci, strony do
wszelkich stara celem zast pienia tego postanowienia postanowieniem wa nym i wykonalnym, którego natura b dzie
mo liwie najbli sza postanowieniu uznanemu za niewa ne, niewykonalne lub bezskuteczne.
Umowa Ramowa zawierana jest w j zyku polskim, b dzie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim b dzie interpretowana.
zykiem porozumiewania si mi dzy stronami w trakcie obowi zywania Umowy Ramowej jest j zyk polski.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej stosuje si postanowienia Regulaminu, Tabeli Prowizji i Op at, Tabeli UBE oraz Ogólnych Warunków.
Pierwsze stwo stosowania dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, okre la Regulamin.
Posiadacz o wiadcza, e otrzyma i zapozna si z warunkami Regulaminu, Tabel Prowizji i Op at, Tabel UBE oraz Ogólnymi Warunkami
i akceptuje ich tre . Posiadacz przyjmuje do wiadomo ci, i Umowa Ramowa oraz dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu, maj charakter
wzorców umów, w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
wiadczenia woli zwi zane z Umow Ramow mog by sk adane w postaci elektronicznej, zgodnie z art.7 Ustawy Prawo bankowe. Identyfikacja
Posiadacza oraz zasady do czania danych identyfikuj cych odbywaj si z wykorzystaniem narz dzi wchodz cych w sk ad Pakietu Uwierzytelniaj cego, w
trybie i na zasadach okre lonych w Ogólnych Warunkach.
Wszystkie terminy zdefiniowane (wyrazy pisane wielk liter ) maj takie znaczenie, jakie im nadano w maj cych zastosowanie do niniejszej Umowy
Ramowej: (a) Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz wiadczenia us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank
Polska
S.A.,
(b)
Ogólnych
Warunkach
Umów
o
Us ugi
Bankowo ci
Elektronicznej
w
Deutsche
Bank
Polska
S.A.,
(c) Tabeli Prowizji i Op at. W razie sprzeczno ci znaczenia terminów zdefiniowanych nadanego wymienionymi wy ej dokumentami, pierwsze stwo ma
znaczenie nadane niniejsz Umow Ramow .
a) W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz wiadczenia us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.
zdefiniowane s nast puj ce poj cia u ywane w niniejszej Umowie Ramowej (terminy zdefiniowane zosta y w § 2 „Terminy zdefiniowane”): Dyspozycja,
Kana y Bankowo ci Elektronicznej, Karta Debetowa, NIK, NRB, Oddzia y, Ogólne Warunki, Posiadacz, Potwierdzenie Otwarcia Rachunku, Rachunek,
Regulamin, Tabela Prowizji i Op at, Tabela UBE, Transakcja P atnicza, Umowa Ramowa, Us ugi Bankowo ci Elektronicznej, Ustawa Prawo Bankowe.
b) W ogólnych Warunkach Umów o Us ugi Bankowo ci Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A. definiowane s nast puj ce poj cia u ywane w niniejszej
Umowie Ramowej (w nawiasach podano jednostki redakcyjne Ogólnych Warunków, w których znajduj si definicje poj ): Pakiet Uwierzytelniaj cy (§ 2
ust. 23), U ytkownik (§ 2 ust. 43).
Umowa Ramowa, ulegnie rozwi zaniu z:
1) dniem mierci posiadacza rachunku albo
2) up ywem 10 lat od dnia wydania przez Posiadacza ostatniej dyspozycji dotycz cej rachunku prowadzonego na podstawie Umowy Ramowej..
Na co najmniej 6 miesi cy przed up ywem okresu, o którym mowa w §4 ust. 12 pkt 2 powy ej, Bank poinformuje Posiadacza o skutkach up ywu tego
okresu.
Strona 2 z 3
WZ/2010/01/15 ver. 3.0
4. Posiadacz o wiadcza, e ponosi wszelk odpowiedzialno za czynno ci U ytkownika dokonane za po rednictwem Kana ów Bankowo ci Elektronicznej.
5. W celu korzystania z Kana ów Bankowo ci Elektronicznej Bank udost pni Posiadaczowi NIK. Informacja o NIK stanowi za cznik do Umowy Ramowej.
6. Je eli w dniu podpisania niniejszej Umowy Ramowej, Posiadacz jest ju stron zawartej Umowy o Us ugi Bankowo ci Elektronicznej, rodzaje
i zakres Us ug Bankowo ci Elektronicznej ulegaj modyfikacji w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy Ramowej, od dnia jej zawarcia.
Za czniki:
1. Informacja o NIK – jeden egzemplarz dla ka dego wnioskuj cego o Us ugi Bankowo ci Elektronicznej.
Data
PODPISY POSIADACZY:
PIECZ TKA I PODPISY OSÓB UPOWA NIONYCH ZA BANK:
Imi i nazwisko, Stanowisko:
Imi i nazwisko, Stanowisko:
WZ/2010/01/15 ver. 3.0
Data
Strona 3 z 3
Download