UMOWA O KARTĘ PŁATNICZĄ [typ karty]

advertisement
UMOWA O KARTĘ PŁATNICZĄ [typ karty] ………………………………..
Zawarta w dniu …………………w ………………………… przez
[imię i nazwisko] ………………………………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………
adres korespondencyjny: ……………………………
numer PESEL: ……………………………………….
dokument tożsamości: ………………………………… seria i numer: …………………………
zwanego dalej Posiadaczem,
<dane Przedstawiciela ustawowego, wymagane jeśli Posiadaczem jest małoletni, który ukończył 13 rok życia>
w imieniu, którego działa Przedstawiciel ustawowy:
[imię i nazwisko] ………………………………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………
adres korespondencyjny: ……………………………
numer PESEL: ……………………………………….
dokument tożsamości: ………………………………… seria i numer: ……………………………
a
Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025313,
wysokość kapitału zakładowego: 563 096 032,05 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 563 096 032,05 PLN zwany dalej Bankiem.
§1
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Posiadacza lub Współposiadacza konta>
Na wniosek Posiadacza Bank wydaje kartę [rodzaj i typ karty odpowiednio: spersonalizowaną / niespersonalizowaną; Visa Electron / MasterCard Debit]
……………… do Rachunku o numerze ………………, którą umożliwia dokonywanie krajowych i zagranicznych Transakcji gotówkowych oraz
bezgotówkowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.
(zwanym dalej Regulaminem).
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
1.
Na wniosek Posiadacza Bank wydaje kartę [rodzaj i typ karty odpowiednio: spersonalizowaną / niespersonalizowaną; Visa Electron / MasterCard
Debit] ……………… do Rachunku o numerze ………………, którą umożliwia dokonywanie krajowych i zagranicznych Transakcji gotówkowych oraz
bezgotówkowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku
S.A. (zwanym dalej Regulaminem) dla wskazanego poniżej Użytkownika:
[imię i nazwisko Użytkownika karty dodatkowej] ………………………………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………
adres korespondencyjny: ……………………………
numer PESEL: ……………………………………….
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dokument tożsamości: ………………………………… seria i numer: …………………………
<dodatkowo poniższe w przypadku umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika szczególnego>
Jednocześnie Posiadacz udziela Użytkownikowi Karty pełnomocnictwa szczególnego do Rachunku o numerze ……………… w zakresie korzystania
z Karty [typ karty odpowiednio: Visa Electron / MasterCard Debit] ……………….
§2
Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat.
Okres ważności Umowy przedłużany jest o kolejne okresy trzyletnie, jeśli Umowa nie zostanie wypowiedziana przez żadną ze stron.
§3
W związku z zawartą Umową, za wykonywanie czynności związanych z obsługą Karty Bank uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji
określonych w Tabeli opłat i prowizji.
Regulamin oraz Tabela opłat i prowizji stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał aktualnie obowiązujący Regulamin oraz Tabelę opłat i prowizji.
W okresie obowiązywania Umowy Bank, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Regulaminu na podstawie przesłanek
określonych w Regulaminie.
W okresie obowiązywania Umowy Bank, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji na podstawie przesłanek
określonych w Regulaminie.
Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i ust. 8 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a)
zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej
zmiany i dostosowania Umowy,
b)
zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi,
c)
zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej
zmiany i dostosowania Umowy.
Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne i pozostawać w związku z przyczyną, o której mowa w ust. 6.
Zmiana Umowy może nastąpić również na wniosek Posiadacza w drodze aneksu do Umowy.
O zmianach w Umowie i/lub Regulaminie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w
życie zmian doręczając mu, w sposób komunikacji uzgodniony w Umowie i Regulaminie, treść zmian lub zmienioną Umowę i/lub Regulamin i/lub
Tabelę opłat i prowizji oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany.
Zmiana Tabeli opłat i prowizji/Regulaminu/Umowy wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie
zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz może zgłosić sprzeciw
bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej
rozwiązaniem, bez ponoszenia opłat.
§4
<poniższe dotyczy karty spersonalizowanej>
1.
Karta oraz numer PIN zostaną dostarczone [odpowiednio: Posiadaczowi/Użytkownikowi] ……………… pocztą listem zwykłym, na adres
korespondencyjny.
1/3
2.
Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed pierwszym użyciem Karty, jej [odpowiednio: Posiadacz/Użytkownik] ………………
powinien dokonać aktywacji Karty w Placówce, telefonicznie w COK lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch godzin
od przyjęcia zgłoszenia od [odpowiednio: Posiadacza/Użytkownika] ……………….
<poniższe dotyczy karty niespersonalizowanej>
[odpowiednio: Posiadacz/Użytkownik] ……………… potwierdza odbiór karty o numerze ……………… oraz numeru PIN zamkniętego w nienaruszonej
kopercie. Karta jest aktywowana z chwilą jej wydania.
§5
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Posiadacza lub Współposiadacza konta>
1.
Posiadacz zobowiązany jest złożyć pod niniejszą Umową podpis zgodny z podpisem złożonym na Karcie Wzoru Podpisu.
2.
Podpis złożony przez Posiadacza pod niniejszą Umową stanowi wzór podpisu, przy pomocy którego Posiadacz będzie zobowiązany posługiwać się
podczas dokonywania transakcji kartą.
3.
Posiadacz zobowiązuje się do złożenia na Karcie w wyznaczonym miejscu podpisu zgodnego z podpisem pod niniejszą Umową.
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
Użytkownik zobowiązuje się do złożenia na Karcie, w wyznaczonym miejscu, podpisu zgodnego z podpisem złożonym na Karcie Wzoru Podpisu.
§6
1.
Do Karty ustanowione zostały dzienne limity transakcji:
− Limit transakcji gotówkowych: …………………… PLN,
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
− Limit transakcji bezgotówkowych: …………………… PLN.
Zmiana powyższych limitów może nastąpić na wniosek Posiadacza i nie jest zmianą warunków Umowy, zgodnie z Regulaminem.
W przypadku zmiany powyższych limitów na wniosek Posiadacza realizacja zmiany limitów nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty
złożenia wniosku.
§7
Dokonywanie Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków na Rachunku, z
uwzględnieniem Limitu transakcji bezgotówkowych.
Podczas dokonywania Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty, Użytkownik na żądanie obsługi punktu handlowo-usługowego, zobowiązany
jest okazać dokument tożsamości.
Dokonywanie Transakcji gotówkowych w zakresie wypłat gotówki dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków na Rachunku, z
uwzględnieniem Limitu transakcji gotówkowych.
<dodatkowo poniższe w przypadku umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
Transakcje wykonane przez Użytkownika przy pomocy Karty obciążają Rachunek Posiadacza.
§8
Transakcje dokonane przy użyciu Karty realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych w walucie
innej niż złoty polski (PLN) określa Regulamin. Koszty związane z realizacją i/lub przewalutowaniem transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty
polski (PLN) zawarte są w Tabeli opłat i prowizji.
Informacje o zaksięgowanych Transakcjach gotówkowych oraz Transakcjach bezgotówkowych zawarte są na wyciągu bankowym z Rachunku, do
którego została wydana Karta, w sposób i terminach określonych w Umowie o prowadzenie Konta dla osób fizycznych i Regulaminie Konta dla osób
fizycznych w Euro Banku S.A.
§9
Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty,
pod warunkiem, że Kartą wydaną w ramach niniejszej Umowy nie dokonano transakcji.
W przypadku odstąpienia od Umowy Bank zwraca na Rachunek kwoty pobranych opłat. Bank może obciążyć Posiadacza Rachunku, do którego
wydana została Karta, kosztami wydania Karty w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji.
Posiadacz oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od niniejszej Umowy i
warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę płatniczą.
<dodatkowo poniższe w przypadku umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
W sytuacji odstąpienia od niniejszej Umowy przez Posiadacza, Bank zastrzega Kartę wydaną Użytkownikowi.
Użytkownik może złożyć wniosek o rezygnację z Karty, co powoduje zastrzeżenie Karty.
§ 10
Posiadacz ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Bank może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej Stronie.
Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank, to:
a)
wykorzystanie Karty przez Użytkownika w sposób uznany prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
b)
rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta dla osób fizycznych, do którego Karta została wydana,
c)
przekroczenie Dostępnych środków i powstanie niedozwolonego zadłużenia na Rachunku, które będzie się utrzymywało dłużej niż 60 dni od
daty jego powstania,
d)
ujawnienie, iż Posiadacz lub Użytkownik karty złożył fałszywe dokumenty lub niezgodne z prawdą oświadczenia,
e)
otrzymanie przez Bank postanowienia o zajęciu Rachunku Posiadacza przez Komornika lub organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,
f)
niedochowanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z § 12 ust 2 i 3 lit. c) i d) Regulaminu,
g)
brak dokonania jakiejkolwiek Transakcji płatniczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
<poniższe podpunkty dotyczą umowy o kartę płatniczą dla Posiadacza lub Współposiadacza konta>
h)
utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza lub, w przypadku małoletniego Posiadacza, który ukończył 13 rok życia, utrata
ograniczonej zdobności do czynności prawnych,
i)
rezygnacja Posiadacza z Karty.
<poniższe podpunkty dotyczą umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
h)
utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza lub utrata ograniczonej zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika,
i)
rezygnacja Użytkownika z Karty.
5.
Umowa wygasa z chwilą śmierci Posiadacza. Z chwilą uzyskania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza, Bank zastrzega wszystkie
Karty wydane w ramach niniejszej Umowy.
<dodatkowo poniższe w przypadku umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
6.
Umowa wygasa z chwilą śmierci Użytkownika. Z chwilą uzyskania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Użytkownika, Bank zastrzega Kartę
Użytkownika.
§ 11
Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim.
2/3
1.
2.
3.
§ 12
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie.
W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem Strony są związane Umową.
Oświadczenia Posiadacza:
Posiadacz oświadcza, że:
1.
Został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej
Umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) w następujących celach: zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy, archiwizacyjnych, analizy ryzyka
kredytowego, oceny zdolności kredytowej, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach,
bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane do podmiotów uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy
prawo bankowe;
2.
Został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych
oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku.
3.
Wnioskuje o wykorzystywanie serwisu eurobank online jako uzgodnionego sposobu komunikacji, tj. przesyłanie przez Bank korespondencji za
pośrednictwem serwisu eurobank online (w przypadku korzystania przez Posiadacza z internetowego kanału bankowości elektronicznej).
4.
Wnioskuje o wykorzystywanie podanego Bankowi adresu e-mail jako uzgodnionego sposobu komunikacji, tj. przesyłanie przez Bank korespondencji
na podany Bankowi adres e-mail, który na dzień zawarcia Umowy brzmi: [adres e-mail] ………………
<dodatkowo poniższe oświadczenia w przypadku umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
Oświadczenia Użytkownika:
Użytkownik oświadcza, że:
1.
Został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej
umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) w następujących celach: zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy, archiwizacyjnych, analizy ryzyka
kredytowego, oceny zdolności kredytowej, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach,
bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane do podmiotów uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy
prawo bankowe;
2.
Został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych
oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku.
Odstąpienie od umowy o kartę płatniczą
Ja niżej podpisany(a): ......................................................................, PESEL: ..................................... legitymujący(a) się dowodem
osobistym: [seria i numer dowodu osobistego] ................................ oświadczam, że z dniem ............................ odstępuję od umowy o
kartę płatniczą zawartej dnia ............................ z Euro Bank S.A., ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Posiadacza lub Współposiadacza konta>
Oświadczam, że używana przeze mnie Karta uległa całkowitemu zniszczeniu.
<poniższe dotyczy umowy o kartę płatniczą dla Pełnomocnika ogólnego lub szczególnego>
Oświadczam, że używana przez Użytkownika Karta uległa całkowitemu zniszczeniu.
data i podpis pracownika przyjmującego
oświadczenie
podpis Posiadacza
Odstąpienie od umowy o kartę płatniczą polega na:
a)
wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Departament Operacji Bankowych wypełnionego i
podpisanego przez Posiadacza oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę płatniczą. Dla swej ważności, oświadczenie
powinno wpłynąć na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty
lub ewentualnie:
b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę płatniczą w dowolnej placówce Euro Banku S.A.
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty.
3/3
Download