Ochrona własności intelektualnej w dobie światowego kryzysu

advertisement
Ochrona własności intelektualnej w dobie światowego
kryzysu gospodarczego
- perspektywa praktyków
Dr Mariusz Kondrat
Adwokat/Rzecznik Patentowy
Krystian Kielar, Radca Prawny
Zagadnienia
• Najdroższe firmy świata – ich wartość to
głównie IP
• Świat przepełniony towarami/usługami –
znaki nawigują konsumentów, patenty
gwarantują monopol
• Znaki w internecie
• Wojny patentowe Apple v. Samsung
Znaki wyróżniają…
Znaki komunikują…
Luksus, prestiż, styl
Zabawa, amerykańskość,
pewność
Nowoczesność, niezależność, cool
Znaki są wartością…
ETS/TSUE
• Posłużenie się cudzym znakiem w
internecie
• Sprawa Google C-236/08 do
C-238/08 (Wielka Izba) z dnia 23 marca
2010 r.
• Sprawa L’Oreal/eBay C-324/09 z dnia 12
lipca 2011 r.
Google nie używa znaków
• Co się tyczy następnie podmiotu świadczącego usługę odsyłania,
bezsporne jest, że prowadzi on działalność handlową i ma na
celu uzyskanie korzyści gospodarczej, poprzez przechowywanie
na potrzeby niektórych ze swych klientów oznaczeń identycznych ze
znakami towarowymi jako słów kluczowych i organizowanie na ich
podstawie wyświetlania reklam.
• 54
Równie bezsporne jest też, że owe usługi nie są świadczone
wyłącznie na rzecz właścicieli wspomnianych znaków lub
podmiotów uprawnionych do sprzedaży towarów lub usług tych
właścicieli, ale że – przynajmniej w przypadku rozpatrywanych
spraw – są one świadczone także bez zgody właścicieli i na
rzecz ich konkurentów lub naśladowców.
Google nie używa znaków
• W związku z powyższym na drugie pytanie
w sprawie C-236/08 należy odpowiedzieć, że
podmiot świadczący usługę odsyłania
w Internecie, który przechowuje oznaczenie
identyczne ze znakiem towarowym
cieszącym się renomą jako słowo kluczowe
i organizuje na jego podstawie wyświetlanie
reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia
w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
lub art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
nr 40/94.
Wpływ na funkcje znaku
Czy narusza znak podmiot nieuprawniony, który nim się posługuje?
•
•
76
Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku
towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego
z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć
na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie
Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L’Oréal i in., pkt 60).
77
Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję
znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania
pochodzenia”), lecz również inne jego funkcje, takie jak
w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych
towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub
reklamowa (ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 58).
•
Nie ma naruszenia bo nie ma negatywnego wpływu na funkcje znaku
Wprowadzenie w błąd
•
Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że
właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego
z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego
właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług
identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został
zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala
przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi,
których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub
z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też
przeciwnie, od osoby trzeciej.
•
Reklamodawcy można zakazać gdy wprowadza w błąd
Znaki w reklamie portali aukcyjnych
sprawa L’Oreal/eBay
eBay
• eBay reklamował się w wyszukiwarkach w oparciu o
znaki towarowe podmiotów trzecich
• Na portalu eBay oferowane były towary spoza UE/EOG
oferowane na rynek UE/EOG
• W stosunku do towarów oferowanych spoza UE/EOG
nie nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych
eBay
•
W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym
w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które
znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży
w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspólnotowego znaku
towarowego – w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku
elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi
przebywającemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią
przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej
do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel
może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie
•
Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny,
czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama
wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium
jest skierowana do konsumentów tam przebywających.
eBay
• Ebay – używa znaki gdy się reklamuje, nie używa gdy wyświetla
oferty osób trzecich
• Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu
art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń
identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które
ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.
Apple v. Samsung
• W sierpniu 2011 r. trwało 19 postępowań
sądowych w 9 krajach
• W czerwcu 2012 r. – 50 postępowań
sądowych
• Apple wygrywa w US
• Samsung wygrywana w Korei, Japonii, UK
Patenty w farmacji
Nowe
wskazania
Postać
farmaceutyczną
Metody
wytwarzania
Substancja
czynna
Mieszanina
substancji
czynnych
Nowe formy
polimorficzne
18
Raport KE
• 2008 r. – sprawozdanie z badania sektora
farmaceutycznego
• W tym zakresie w wyniku badania stwierdzono, że pojedyncze leki
są chronione nawet przez niemal 100 rodzin patentów dotyczących
jednego produktu, co może oznaczać nawet 1 300 przyznanych
patentów lub rozpatrywanych wniosków patentowych we wszystkich
państwach członkowskich.
• Na podstawie próby leków przeanalizowanych w latach 2000–2007
w sprawozdaniu oszacowano, że oszczędności wynikające z
wprowadzenia leków generycznych mogłyby być o 20 % wyższe,
gdyby miało ono miejsce natychmiast po utracie wyłączności przez
lek innowacyjny.
•
Dostępne: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
pay-for-delay
• Komisja Europejska v. Lundbeck
• Oświadczenie o zastrzeżeniach z 25 lipca 2012
r.
Zarzuty KE:
• dokonywanie bezpośrednich wpłat na rzecz
konkurentów;
• skupowanie zasobów produktów generycznych
w celu ich zniszczenia;
• gwarantowanie korzyści w ramach umów
dystrybucyjnych;
Dziękuję
[email protected]
Download