formularz w formacie DOC - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

advertisement
Nr ZS…………………/……………
Data…………………………………
(Wypełnia Urząd)
URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-950 WARSZAWA,
al. Niepodległości 188/192
skr. poczt. 203
SPRZECIW WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
Wnoszący sprzeciw
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego sprzeciw)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Miejsce zamieszkania lub siedziba wnoszącego sprzeciw)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres do korespondencji)
Tel:
E-mail:
Pełnomocnik wnoszącego sprzeciw
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko pełnomocnika)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres do korespondencji)
Tel:
E-mail:
Znak, wobec którego wnoszony jest sprzeciw
 znak krajowy
Numer zgłoszenia:
Data zgłoszenia:
Warstwa słowna znaku
towarowego:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 znak międzynarodowy wyznaczony na terytorium RP
Numer rejestracji
międzynarodowej:
Data rejestracji
międzynarodowej:
Warstwa słowna znaku
towarowego:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podmiot zgłaszający znak, wobec którego wnoszony jest sprzeciw
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Miejsce zamieszkania lub siedziba zgłaszającego)
Podstawa prawna sprzeciwu
 art. 1321 ust. 1 pkt 1
 art. 1321 ust. 1 pkt 5
 art. 1321 ust. 1 pkt 2
 art. 1321 ust. 2
 art. 1321 ust. 1 pkt 3
 art. 1321 ust. 3
 art. 1321 ust. 1 pkt 4
Wcześniejsze prawo
 Znak towarowy
Znak krajowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Znak międzynarodowy (IR)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Znak unijny (EUTM)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Inne prawo
 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 Prawo do firmy lub nazwy przedsiębiorstwa
 Prawo autorskie
 Inne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres sprzeciwu (wykaz towarów i/lub usług, wobec których
wnoszony jest sprzeciw)
 dotyczy wszystkich towarów i/lub usług

dotyczy wskazanych całych klas towarowych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 45
 dotyczy towarów i/lub usług wskazanych w załączniku
Uzasadnienie

w załączniku
Załączniki
 Uzasadnienie
 Lista towarów i usług, wobec których składany jest sprzeciw
 Dokument pełnomocnictwa (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 Dowód wniesienia opłaty od sprzeciwu
 Odpis

Inne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce i data
................................................................................................................................................................
Podpis
................................................................................................................................................................
Pouczenie
1. Wnoszącym sprzeciw może być osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji
rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
działająca w imieniu Skarbu Państwa: uprawniona do wcześniejszego znaku
towarowego lub uprawniona z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego.
2. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego należy wnieść w terminie 3 miesięcy
od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.
Termin ten nie podlega przywróceniu (art. 1526a ust. 1 oraz art. 15217 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z
późn. zm. – dalej pwp).
3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz
z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw (art. 15217 ust.
3 pwp).
4. Urząd Patentowy pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który został wniesiony
po upływie terminu, nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego wobec którego jest
wnoszony lub nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3
ustawy Prawo własności przemysłowej (art. 152 17 ust. 6 pwp).
5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się z ich tłumaczeniami
na język polski (art. 15217 ust. 5 pwp).
6. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej
(art. 15217 ust. 4 pwp).
7. Od sprzeciwu należy wnieść stosowną opłatę.
8. Dokument pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej
9. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym
adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
Download