Rozdział 39—Kwantowa Struktura Atomów, Cząsteczek i Ciał Stałych

advertisement
Rozdział 39—Kwantowa Struktura Atomów, Cząsteczek i Ciał Stałych
1. Zgodnie z mechaniką kwantową, kiedy główna liczba kwantowa jest równa 2, maksymalna
wartość orbitalnego momentu pędu wynosi
a. zero.
b. .
c.
.
d.
.
2. W mechanice kwantowej, gdy główna liczba kwantowa jest równa 4, liczba dozwolonych
wartości l wynosi
a. 3.
b. 4.
c. 7.
d. 9.
3. w mechanice kwantowej, gdy l = 4, liczba dozwolonych wartości m wynosi
a. 3.
b. 4.
c. 7.
d. 9.
4. Jezeli główna liczba kwantowa wynosi n = 3, wartość m, która nie jest dozwolona wynosi
a. 0.
b. 1.
c. 2.
d. 3.
e. Wszystkie powyższe wartości m są dozwolone.
5. Jeżeli l = 3, wartość n, która jest niedozwolona wynosi
a. 3.
b. 4.
c. 5.
d. Wszystkie powyższe wartości m są dozwolone.
6. Dla konfiguracji elektronowej o n = 2, następujący stan nie jest dozwolony:
a. n = 2, l = 2, m = 1.
b. n = 2, l = 1, m = 0.
c. n = 2, l = 1, m = 1.
d. Wszystkie powyższe wartości m są dozwolone.
7. Główna liczba kwantowa n charakteryzuje
a. wielkość momentu pędu.
b. składową z momentu pędu.
c. całkowity rozmiar toru.
d. Główna liczba kwantowa daje informację o każdej z tych wielkości.
8. wektor momentu pędu odpowiadający liczbie l = 3, tworzy z osią z dla m = 2 kąt
a. 55°.
b. 45°.
c. 35°.
d. 25°.
9. Energia stanu stacjonarnego w atomie wodoru w pierwszym rzędzie zależy od
a. liczby kwantowej n.
b. liczby kwantowej l.
c. liczby kwantowej m.
d. liczby kwantowej ms.
10. Magnetyczna liczba kwantowa m wiąże się
a. z całkowitą energią stanu.
b. wielkością orbitalnego momentu pędu.
c. składową z orbitalnego momentu pędu.
d. składową z spinowego momentu pędu.
11. Obserwowane podobieństwa własności chemicznych pierwiastków z tej samej kolumny
układu okresowego spowodowane są
a. podobieństwami w konfiguracji elektronowej.
b. tą samą składową z orbitalnego momentu pędu.
c. tą samą wartością n każdego z tych pierwiastków.
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
12. Reguła zakazu mówi, że
a. żadne dwa zestawy liczb kwantowych opisujących stan kwantowy cząstki nie
mogą mieć wszystkie tej samej wartości.
b. każdy stan stacjonarny opisany jest liczbami kwantowymi n, l, m i ms.
c. każdy stan stacjonarny opisany liczbami kwantowymi, l, i m może być zajmowany
przez nie więcej niż dwa elektrony.
d. każdy stan stacjonarny opisany liczbami kwantowymi, l, i m i ms może być
zajmowany przez nie więcej niż dwa elektrony.
13. Każdy stan stacjonarny opisany zestawem liczb kwantowych n, l, m, ms może być
zajmowany tylko przez
a. jeden elektron.
b. dwa elektrony.
c. zespół elektronów, których liczba zależy od tych liczb kwantowych.
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa..
14. Energia jonizacji atomu wodoru wynosi 13.6 eV. Długość fali fotonu emitowanego przez
atom wodoru przy przejściu ze stanu o n = 3 na n = 1 wynosi
a. 137 nm.
b. 121 nm.
c. 103 nm.
d. 97 nm.
e. 91 nm.
15. Liczba stanów atomowych opisanych główną liczbą kwantową n mniejszą niż lub równą 4
wynosi
a. 16.
b. 32.
c. 60.
d. 64.
16. Liczba stanów atomowych opisanych główną liczbą kwantową równą 4 wynosi
a. 16.
b. 32.
c. 60.
d. 64.
17. Energia fotonu emitowanego przy przejściu ze stanu o n = 3 do n = 1 jednokrotnie
zjonizowanego atomu helu wynosi
a. 37.4 eV.
b. 48.8 eV.
c. 54.4 eV.
d. 60.5 eV.
18. Energia potrzebna, aby usunąć drugi elektron z jednokrotnie zjonizowanego atomu helu
wynosi
a. 13.6 eV.
b. 27.2 eV.
c. 40.8 eV.
d. 54.4 eV.
19. Minimalna energia padającego na atom potasu (Z = 19) niezbędna do tego aby wyrzucić
elektron z powłoki K wynosi
a. 0.24 keV.
b. 0.26 keV.
c. 4.4 keV.
d. 4.9 keV.
20. Regułę zakazu wprowadził
a. Bohr.
b. Einstein.
c. Heisenberg.
d. Pauli.
24. Wiązanie formowane podczas przejścia elektronu z jednego atomu do drugiego zazwyczaj
jest
a. jonowe.
b. kowalencyjne.
c. wodorowe.
d. metaliczne.
25. Wiązanie formowane podczas uwspólnienia elektronów jednego i drugiego atomu
zazwyczaj jest
a. jonowe.
b. kowalencyjne.
c. wodorowe.
d. metaliczne.
27. Zespół wzbudzonych atomów emituje światło o długości 496 nm. Różnica energii pomiędzy
dwoma poziomami energetycznymi biorącymi udział w emisji światła wynosi
a. 1.0 eV.
b. 1.5 eV.
c. 2.0 eV.
d. 2.5 eV.
Download