Zagadnienia wymagane na egzaminie z przedmiotu „Histologia i

advertisement
Zagadnienia wymagane na egzaminie z przedmiotu
„Histologia i embriologia”
HISTOLOGIA OGÓLNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Budowa, występowanie i funkcja blaszki i błony podstawnej
Zróżnicowanie wierzchołkowe komórek nabłonkowych
Budowa mikrokosmków, stereocylii i rzęsek
Rodzaje połączeń międzykomórkowych
Budowa i znaczenie połączeń zamykających
Budowa i znaczenie połączeń przylegania
Budowa i znaczenie połączeń komunikacyjnych
Podstawowe cechy budowy i funkcje tkanek nabłonkowych
Klasyfikacja tkanek nabłonkowych
Budowa i występowanie nabłonków jednowarstwowych
Budowa i występowanie nabłonków wielowarstwowych
Klasyfikacja gruczołów
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Klasyfikacja tkanek łącznych
Budowa substancji międzykomórkowej tkanki łącznej
Klasyfikacja kolagenu
Kolagen typu I – występowanie, budowa, biosynteza
Kolagen typu II, III, IV, V, VI, VII i IX – występowanie i najważniejsze cechy
Kolagen o budowie niekonwencjonalnej – przykłady
Włókna elastyczne – występowanie, budowa, właściwości, biosynteza
Glikoproteiny niekolagenowe: fibronektyna i laminina
Proteoglikany i glikozaminoglikany – budowa i właściwości
Tkanka galaretowata – budowa i występowanie
Tkanka siateczkowa – budowa i występowanie
Tkanka tłuszczowa – rodzaje, budowa, rola i występowanie
Tkanka łączna włóknista luźna – budowa, rola i występowanie
Komórki tkanki łącznej włóknistej luźnej
Substancja międzykomórkowa tkanki łącznej włóknistej luźnej
Tkanki łączne włókniste zbite – klasyfikacja, budowa, występowanie, rola
Klasyfikacja tkanek chrzestnych
Geneza tkanki chrzęstnej, wzrost chrząstki
Tkanka chrzęstna szklista – budowa i występowanie
Tkanka chrzęstna sprężysta – budowa i występowanie
Tkanka chrzęstna włóknista – budowa i występowanie
Charakterystyka chondroblastów i chondrocytów
Substancja międzykomórkowa tkanki chrzęstnej szklistej
Budowa ochrzęstnej
Odżywianie chrząstek
Budowa, klasyfikacja i rola tkanki kostnej
Budowa histologiczna trzonu kości długiej
Budowa okostnej i śródkostnej
Charakterystyka komórek osteogennych, osteoblastów, osteocytów i osteoklastów
Substancja międzykomórkowa tkanki kostnej
74.
Kostnienie na podłożu błoniastym
Kostnienie na podłożu chrzęstnym
Przebudowa kości, naprawa złamań, wzrost kości długich
Charakterystyka krwinek czerwonych – budowa i rola
Klasyfikacja, budowa i rola limfocytów
Charakterystyka monocytów – budowa i rola
Charakterystyka granulocytów kwasochłonnych – budowa i rola
Charakterystyka granulocytów zasadochłonnych – budowa i rola
Charakterystyka granulocytów obojętnochłonnych – budowa i rola
Charakterystyka płytek krwi – budowa i rola
Proces erytropoezy
Proces granulopoezy i monopoezy
Proces limfopoezy
Proces trombopoezy
Charakterystyka porównawcza tkanek mięśniowych
Geneza włókien mięśniowych szkieletowych
Budowa włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego szkieletowego
Budowa aparatu kurczliwego we włóknach mięśniowych szkieletowych
Budowa sarkomeru, miofilamentów cienkich i grubych
Filamenty stabilizujące sarkomery
Proces skurczu we włóknach mięśniowych szkieletowych
Komórki satelitarne mięśni szkieletowych
Regeneracja włókien mięśniowych
Typy włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych szkieletowych
Budowa histologiczna mięśnia
Typy komórek w tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej
Budowa komórek roboczych w tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej
Komórki układu bodźcowo-przewodzącego serca - charakterystyka
Komórki wewnątrzwydzielnicze serca - charakterystyka
Budowa komórek mięśniowych gładkich
Porównanie budowy aparatu kurczliwego w tkance mięśniowej poprzecznie
prążkowanej i gładkiej
Proces skurczu w tkance mięśniowej gładkiej – regulacja i przebieg
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Geneza tkanki nerwowej i glejowej
Klasyfikacja komórek nerwowych
Budowa komórek nerwowych
Porównanie aksonów i dendrytów
Klasyfikacja synaps
Budowa synapsy typu chemicznego
Klasyfikacja komórek glejowych
Astrocyty – typy, występowanie, budowa, rola
Oligodendrocyty – typy, występowanie, budowa, rola
Ependymocyty – występowanie, budowa, rola
Komórki mikrogleju – występowanie, budowa, rola
Komórki glejowe obwodowego układu nerwowego – charakterystyka
Powstawanie i budowa osłonki mielinowej w obwodowym układzie nerwowym
Włókna rdzenne i bezrdzenne – budowa
Budowa nerwu obwodowego
Budowa zwoju nerwowego
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Budowa histologiczna i funkcje skóry, typy skóry
Budowa naskórka
Proces rogowacenia naskórka
Komórki dodatkowe naskórka (melanocyty, komórki Merla, komórki dendrytyczne)
Czynniki wpływające na barwę skóry
Budowa skóry właściwej
Gruczoły potowe i zapachowe – budowa i występowanie
Gruczoły łojowe – budowa i występowanie
Budowa histologiczna włosa
Włos zatokowy - budowa
Budowa histologiczna kopyta
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Budowa histologiczna serca
Rodzaje tętnic
Budowa tętnicy typu sprężystego
Budowa tętnicy typu mięśniowego
Budowa żył
Porównanie budowy tętnic i żył
Rodzaje i budowa naczyń włosowatych
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Budowa histologiczna i rola grasicy
Komórki nabłonkowe grasicy
Bariera krew-grasica
Inwolucja grasicy
Tkanka limfatyczna rozproszona
Grudki chłonne – budowa, klasyfikacja, występowanie
Budowa histologiczna śledziony
Funkcje śledziony, typy śledzion u zwierząt domowych
Zrąb łącznotkankowy śledzony (torebka, beleczki, tkanka siateczkowa)
Budowa miazgi białej śledziony
Budowa miazgi czerwonej śledziony
Krążenie krwi w śledzionie
Budowa histologiczna węzłów chłonnych
Różnice gatunkowe w budowie węzłów chłonnych
Zatoki węzła chłonnego
Zrąb łącznotkankowy węzła chłonnego
Budowa części korowej, przykorowej i rdzennej węzła chłonnego
Histofizjologia węzłów chłonnych (krążenie limfocytów, funkcje)
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Budowa histologiczna jamy nosowej
Budowa histologiczna i ultrastrukturalna części oddechowej jamy nosowej
Budowa histologiczna i ultrastrukturalna części węchowej jamy nosowej
Budowa nabłonka dróg oddechowych
Budowa histologiczna krtani
Budowa histologiczna tchawicy – różnice gatunkowej
Budowa histologiczna płuc
Struktura drzewa oskrzelowego i oskrzelikowego
Unaczynienie płuc
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Budowa histologiczna oskrzeli
Budowa histologiczna oskrzelików
Budowa pęcherzyków płucnych
Budowa i funkcja pneumocytów typu I oraz II
Makrofagi płucne
Bariera krew-powietrze
Powstawanie i budowa surfaktantu
143.
144.
145.
146.
147.
Rozwój przysadki mózgowej
Budowa histologiczna części gruczołowej przysadki mózgowej i jej rola fizjologiczna
Budowa histologiczna części nerwowej przysadki mózgowej i jej rola fizjologiczna
Krążenie krwi w przysadce mózgowej
Komórki kwasochłonne części gruczołowej przysadki mózgowej – ultrastruktura i
aktywność wydzielnicza
Komórki zasadochłonne części gruczołowej przysadki mózgowej – ultrastruktura i
aktywność wydzielnicza
Budowa i rola części obwodowej (dalszej) przysadki mózgowej
Narząd neurohemalny
Rola wyniosłości pośrodkowej podwzgórza w regulacji funkcji komórek przysadki
mózgowej
Zmiany budowy i fizjologii szyszynki w trakcie ewolucji
Budowa szyszynki ssaków
Regulacja sekrecji melatoniny u ssaków
Jądro nadskrzyżowaniowe – budowa i rola
Budowa histologiczna i rozwój tarczycy
Komórki pęcherzykowe tarczycy – ultrastruktura, synteza hormonów
Komórki C tarczycy – ultrastruktura, synteza hormonów
Budowa histologiczna i funkcja przytarczyc
Rozwój nadnerczy
Budowa histologiczna, ultrastruktura i aktywność wydzielnicza części kłębkowatej kory
nadnerczy
Budowa histologiczna, ultrastruktura i aktywność wydzielnicza części pasmowatej kory
nadnerczy
Budowa histologiczna, ultrastruktura i aktywność wydzielnicza części siatkowatej kory
nadnerczy
Budowa histologiczna, ultrastruktura i aktywność wydzielnicza rdzenia nadnerczy
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165. Budowa histologiczna warg, policzków, podniebienia twardego, podniebienia
miękkiego
166. Rozwój i budowa zęba
167. Gruczoły ślinowe – klasyfikacja, budowa histologiczna, ultrastruktura i histofizjologia
(ślinianki surowicze, śluzowe i mieszane)
168. Język – budowa (brodawki języka, kubki smakowe, różnice gatunkowe)
169. Budowa ściany cewy pokarmowej
170. Budowa histologiczna gardła
171. Budowa histologiczna przełyku (w tym różnice gatunkowe)
172. Klasyfikacja żołądków, różnice gatunkowe w budowie żołądków u zwierząt domowych
173. Przedżołądki - budowa
174. Budowa histologiczna żołądka człowieka i mięsożernych
175. Budowa histologiczna części przedżołądkowej i części gruczołowej żołądka świni
176. Komórki budujące gruczoły żołądkowe – ultrastruktura i funkcja
177. Ukształtowanie powierzchni błony śluzowej żołądka właściwego, nabłonek
powierzchniowy żołądka właściwego
178. Budowa histologiczna i ultrastruktura dwunastnicy, jelita czczego i biodrowego
179. Komórki nabłonka jelit – typy (szczegółowa charakterystyka poszczególnych typów
komórek), ultrastruktura i funkcja, cykl życiowy
180. Budowa i funkcja kosmków jelitowych
181. Budowa histologiczna jelita grubego (różnice gatunkowe)
182. Budowa kanału odbytniczego
183. Gruczołu okolicy odbytu u zwierząt
184. Struktury układu nerwowego i limfatycznego w ścianie jelit
185. Budowa histologiczna wątroby – różnice gatunkowe
186. Ultrastruktura i funkcja hepatocytu
187. Krążenie krwi w wątrobie
188. Naczynia zatokowe i otaczające je przestrzenie okołonaczyniowe w wątrobie
189. Powstawanie i odpływ żółci, budowa histologiczna dróg żółciowych
190. Zrazik anatomiczny, czynnościowy i gronko wątrobowe
191. Budowa i histofizjologicza części zewnątrzwydzielniczej trzustki
192. Budowa i histofizjologicza części wewnątrzwydzielniczej trzustki
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Typy nerek u zwierząt domowych
Budowa histologiczna nerki
Unaczynienie nerki
Budowa (histologiczna i ultrastrukturalna) ciałka nerkowego – bariera filtracyjna
Budowa i funkcja części kanalikowej nerfonu
Aparat przykłębuszkowy nerki – budowa i funkcja
Histofizjologia nefornu
Budowa histologiczna moczowodu i pęcherza moczowego
Budowa histologiczna cewki moczowej
202. Budowa histologiczna jajnika (błona biaława, część korowa i rdzenna, różnice
gatunkowe)
203. Rozwój pęcherzyków jajnikowych
204. Atrezja pęcherzyków jajnikowych
205. Budowa histologiczna i ultrastruktura pęcherzyków jajnikowych – oocyty, komórki
pęcherzykowe, osłonka pęcherzyka)
206. Synteza hormonów w pęcherzykach jajnikowych
207. Proces powstawania, budowa histologiczna i ultrastruktura, funkcje i losy ciałka żółtego
208. Budowa rdzenia jajnika
209. Budowa histologiczna jajowodu
210. Budowa histologiczna macicy
211. Histofizjologia błony śluzowej macicy
212. Zmiany w budowie macicy w przebiegu cyklu płciowego u człowieka i zwierząt
domowych
213. Budowa histologiczna pochwy
214. Budowa i histofizjologia gruczołu mlekowego
215. Rozwój gruczołu mlekowego
216. Budowa histologiczna jądra
217. Budowa kanalika nasieniotwórczego krętego – błona własna, komórki podporowe i
rozrodcze
218. Komórki podporowe kanalików krętych – budowa i funkcja
219. Proces spermatogenezy
220. Bariera krew-jądro
221. Komórki gruczołu śródmiąższowego jądra – budowa i funkcja
222. Budowa histologiczna najądrza
223. Budowa histologiczna nasieniowodu
224. Budowa gruczołu pęcherzykowego – różnice gatunkowe
225. Budowa gruczołu krokowego – różnice gatunkowe
226. Budowa gruczołu opuszkowo-cewkowego – różnice gatunkowe
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
Charakterystyczne cechy budowy układu powłokowego ptaków
Charakterystyczne cechy budowy układu limfatycznego ptaków
Budowa histologiczna śledziony ptaków
Torebka Fabrycjusza – budowa i funkcja
Budowa histologiczna języka, przełyku i wola ptaków
Budowa histologiczna żołądka ptaków
Budowa histologiczna jelit ptaków
Budowa szyszynki ptaków
Regulacja wydzielania melatoniny w szyszynce ptaków
Charakterystyczne cechy budowy układu oddechowego ptaków
Budowa histologiczna tchawicy ptaków
Budowa płuc ptaków
Charakterystyczne cechy budowy układu rozrodczego samiczego ptaków
Budowa jajnika ptaków
Budowa pęcherzyków jajnikowych ptaków
Budowa i funkcja poszczególnych odcinków jajowodu ptaków
EMBRIOLOGIA – wg podziału zagadnień przygotowywanych na ćwiczenia (materiały
części 1, 2, 3)
Download