TPE CALOSC TESTY X3 - PELE test zaliczeniowy

advertisement
TPE CALOSC TESTY X3.doc
(115 KB) Pobierz
TEST A3
1. Iloczyn wektorowy wektorów A i B jest
C prostopadły do wektorów A i B
2. Jeżeli φ =φ(M) nazywamy funkcją skalarną punktu M albo polem skalarnym, powierzchnia ekwiskalarna jest zbiorem punktów dla których
B φ(M)=const.
3. Które z poniższych wyrażeń nie wyraża rotacji pola wektorowego
C rotA=(Az x Ay)i+(Ax x Az)j+(Ay x Ax)k
4. Twierdzenie Stokesa
D
5. Pole wektorowe jest bezźródłowe jeśli w każdym punkcie obszaru tego pola
B divA=0
6. Pole klasy 3 mówimy że jest bezwirowe ale nie bezźródłowe gdy.
A rotA=0 div≠0
7. Jeśli A jest potencjałem wektorowym pola magnetycznego H to przy uwzględnieniu równań Maxwella prawdziwe jest wyrażenie:
C divrotA=0
8. Jeśli wyrażenie rotH=....... wyraża 1-sze prawo Maxwella w ... ośrodka o stałej przenikalności elektryczne to prąd przesunięcia reprezentowany jest przez człon postaci.
C εdE/dt
9. Dla ośrodka o stałej przenikalności elektrycznej i magnetycznej .... równań pola elektromagnetycznego zapisano błędnie
B lub C
10. W wyrażeniu charakteryzującym dielektryk D=ε0εrE=εoE+P
składnik P reprezentuje
C Wektor polaryzacji
11. Przy rozwiązywaniu w oparciu o równania Maxwella zagadnień obejmujących falowe oprócz podstawowych równań pola elektromagnetycznego należy uwzględnić.
B Warunki krytyczne, początkowe i brzegowe
12. Jeśli ośrodek scharakteryzowany jest równaniem B=0,9998μH to można powiedzieć że jest to:
B diamagnetyk
13. Jeśli wektor pola elektrycznego fali płaskiej wyraża się zależnością E(t)=1,5e^(wt...) to prędkość fazowa takiej fali będzie się wyrażać wzorem:
D vf=ω/kz
14. Wyrażenie reprezentujące ogólną postać twierdzenia Poytinga można wyrazić formułą
15. W analizie pól elektromagnetycznych wykorzystywane są przy.... równania Maxwella gdzie A jest potencjałem wektorowym pola magnetycznego
B H=rotA
16. Powierzchnia wspólnej fazy dla fali płaskiej w ogólnym przypadku powinna
C Być prostopadła do wektora natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
17. Na granicy dwóch różnych ośrodków składowa indukcji magnetycznej prostopadła do płaszczyzny rozgraniczenia jest
B Nieciągła a jej skok proporcjonalny do gęstości prądów powierzchniowych na granicy dwóch ośrodków
18. W przypadku fali płaskiej padające ukośnie na granicę dwóch ośrodków tzw. kąt Brewstera to:
19. Transmisyjna linia koncentryczna o impedancji charakterystycznej z=50Ω została podczas projektowania zoptymalizowana ze względu na.
A odporność na przebicie elektryczne
20. Dla przypadku pól statycznych, potencjał zdefiniowany wzorem E=-VU może charakteryzować pola elektrostatyczne, dla których spełniony jest warunek:
21. Fala płaska w nieograniczonym dielektryku bezstratnym idealnym jest falą
A poprzeczna
22. Międzynarodowy układ SI jest układem
D MKSA
rozszerzonym o jednostki temperatury, kąta płaskiego, kąta bryłowego o jednostkę oświetlenia.
23. Wektory E i H fali elektromagnetycznej w pewnych liniach przesyłowych w następujących uproszczonymi należnościami.
C TEM
24. Jeśli falowód prowadzi falę typu TEM to impedancja falowa tego falowodu dla tego rodzaju fal jest:
C wielkością sprzężoną do wartości impedancji falowej ośrodka nieograniczonego o parametrach materiałowych ε μ takich jak wnętrze falowodu.
25. Dla przypadku stacjonarnego, dla fali monochromatycznej w próżni, przy zadanej pewnej częstotliwości, równania Maxwella przyjęły postać.
TEST B3
l. Wyrażenie definiujące miarę iloczynu wektorowego wektorów A i B ma postać:
c) C=|AB|sinα
2. Ośrodek nazywamy izotropowym jeśli:
a) ma takie same własności fizyczne we wszystkich kierunkach.
3. Gradientu pola skalarnego nie przedstawia:
b)
4. Jeżeli w polu wektorowym powierzchnia S jest zamknięta, to z tw. Stokesa wynika, że:
c)
5. divA=0 – c) pole wektorowe jest bezźródłowe
6.Pole elektrostatyczne w ośrodku z pojedynczym ładunkiem jest polem:
c) bezwirowym ale nie bezźródłowym
7.Jesli A jest potencjałem wektorowym pola magnetycznego H, to przy uwzględnieniu równań Maxwella prawdziwe jest wyrażenie:
d) divE=0
8. Prąd przesunięcia reprezentuje człon w postaci:
d)
9. Różniczkowa postać prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya i jedno z równań Maxwella: d)
10. Wielkości
noszą nazwę stałych materiałowych dla:
c) ośrodków izotropowych oraz jednorodnych przestrzennie i względem czasu
11. Przy rozwiązywaniu, w oparciu o równania Maxwella, zagadnień obejmujących zjawiska falowe uwzględnienie warunków początkowych polega na:
c) podaniu wartości wektorów pola elektrycznego i magnetycznego na całej powierzchni brzegowej S
12. Jeśli ośrodek scharakteryzowany jest równaniem
b) paramagnetyk
13. Jeśli wektor pola elektrycznego fali płaskiej wyraża się zależnością
to możemy powiedzieć że jest to :
to prędkość fazowa takiej fali będzie się wyrażać wzorem:
d)
14. Wyrażenie określające rzeczywisty wektor Poytinga ma postać:
d) S=ExH
15. Jeśli w rozpatrywanym obszarze nie istnieją źródła, to równanie falowe zapisane względem wektora E ma postać:
b)
16. Fala plaska w dielektryku stratnym
c) charakteryzuje się przesunięciem fazy wektora natężenia pola elektrycznego magnetycznego
17. Na granicy dwóch rożnych ośrodków składowa pola elektrycznego styczna do płaszczyzny rozgraniczenia
b) jest ciągła
18. W przypadku fali płaskiej padającej prostopadle na granicy dwóch ośrodków o impedancjach charakterystycznych Z1 oraz Z2, współczynniki odbicia danych jest wzorem:
a)
19. Transmisyjna linia koncentryczna o impedancji charakterystycznej Zo=75Ω została podczas projektowania zoptymalizowana ze względu na:
?d) małe tłumienie
20. Jeśli U jest statycznym elektrycznym potencjałem skalarnym, to równanie Poissona, otrzymane w oparciu prawo Gaussa w postaci różniczkowej, gdzie ρ jest gęstością ładunku elektrycznego, dane jest wyrażeniem:
a)
21. Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni określona jest w układzie SI zależnością:
d)
22. Dla przypadku fali płaskiej w próżni, w płaszczyźnie stałej fazy
c) leży wektor wypadkowy pól E i H
23. Wektory E i H fali elektromagnetycznej w pewnych liniach przesyłowych wyrażają się następującymi uproszczonymi zależnościami:
oraz
gdzie i-wersor
Przedstawiony przypadek dotyczy fali typu:
c) TEM
24. Krytyczna (graniczna) długość fali w falowodzie to taka:
a) powyżej której fala elektromagnetyczna jest tłumiona, przy czym pole nie…. charakteru falowego
25. Dla przypadku stacjonarnego, dla fali monochromatycznej w próżni, przy zadanej częstotliwości, równania Maxwella przyjęły postać…..
b) 3*102 Hz
TEST C3
1)Z podanych niżej wyrażeń ogólnych opisujących własności iloczynów skalarnego i wektorowego w rachunku wektorowym tylko jedno jest prawdziwe. Podaj które:
D
A×B≠B×A
2)Ośrodek nazywamy liniowym jeśli?
C
stałe fizyczne charakteryzujące ten ośrodek nie zależą od natężenia pola magnetycznego i elektrycznego.
3)Które z poniższych wyrażeń określa dywergencję pola wektorowego A w punkcie o współrzędnych (x,y,z)?
C
divA=
4)Z twierdzenia Gaussa w rachunku wektorowym wynika m.in. że:
--obszar w którym istnieją źródła strumień wektora A przez każdą z dwóch powierzchni, których brzegiem jest wspólna krzywa L jest taki sam.
5)??
6)Przykładem pola wektorowego bezźródłowego i bezwirowego jest:
C
pole prędkości w cieczy ściśliwej (pole grawitacyjne??)
7) Jeśli A jest potencjałem wektorowym pola magnetycznego H, to… z równań Maxwella prawdziwe jest wyrażenie??
-8)jedno z równań Maxwella w postaci całkowej określa relację p… elektrycznym a strumieniem indukcji elektrycznej i ma postać:
D
9)??
10)Wyrażenie D=
jest słuszne :
B
tylko dla próżni
11)
12)
13)
14)
15)Jeśli w rozpatrywanym obszarze nie istnieją źródła, równanie falowe względem wektora H ma postać:
C
16)Impedancja charakterystyczna ośrodka izotropowego…
A
zależy od częstotliwości(jak liniowy)
D
zależy tylko od gradientu modułu wektora natężenia…(jak nieliniowy)
17)Na granicy dwóch różnych ośrodków składowa pola elektrycznego ….. płaszczyzny rozgraniczenia:
B
jest nieciągła a jej skok jest proporcjonalny do gęstości ładunków powierzchniowych na granicy ośrodków.
18)W przypadku fali płaskiej padającej prostopadle na granicę dwóch ośrodków o impedancjach charakterystycznych Z1,Z2 fala częściowo stojąca może powstać:
B
w ośrodku pierwszym w wyniku superpozycji fali padającej i odbitej
19)??Fale elektromagnetyczne propagujące się w koncentrycznej linii transmisyjnej, charakteryzują się tym że:
Odp.: wektory pól magnetycznych skierowane są promieniście od środka przekroju linii do jej zewnętrznej krawędzi.
20)---Wydaje mi się ze tu było: Przy rozwiązywaniu w oparciu o równania Maxwella należy uwzględnić warunki początkowe i brzegowe a więc znane muszą być wartości E i H:
Odp. We wszystkich punktach obszaru w chwili t = 0oraz na całej powierzchni brzegowej s z zakresu zmienności czasu od 0 do t.
21)--22)Dla próżni impedancja charakterystyczna ośrodka wynosi w p … i wyraz się wzorem:
A
23)Wektory E i H fali elektromagnetycznej w pewnych liniach przesyłowych wyrażają się następującymi uproszczonymi zależnościami:
E(t)=E0izej(wt-ktz) oraz H(t)=H0(is = iż)e….
Przedstawiony przypadek dotyczy fali typu :
D
TM
24)W falowodzie prostokątnym dla rodzaju fali TE.. prędkość fazowa
C
większa od prędkości światła
25)Dla przypadku stacjonarnego dla fali monochromatycznej …. Częstotliwości ,równania Maxwella przyjęły postać:
rotH=i4/9*10xE divH=0
rotE=-i6,4pi210xH, divE=0 i-operator liczby urojonej.
Wiedząc że ε=10-9/9*4pi, µ=4pi*10-7 wyliczyć jakąś częstotliwość??
TEST D3
1. Wyrażenie definiujące miarę iloczynu wektorowego wektorów A i B może mieć postać:
A C=mod(AxB)
2. Ośrodek nazywamy jednorodnym jeśli:
D Ma on takie same własności w każdym punkcie jego obszaru
3.gradient pola skalarnego jest :
A Wektorem
4.Zalezniosc całka po l z A po dl = całka po s z rot A po ds.
C Tw Stokesa
5.pole wektorowe jest bezwirowe jeśli w każdym punkcie obszaru tego pola:
C Rot z A = 0
6. przykładem pola wektorowego bezwirowego ale nie bezźródłowego jest :
D Pole elektryczne w ośrodku z ładunkiem
7. jeśli A jest potencjałem wektorowym pola mag H to przy uwzględnieniu rów Maxwella prawdziwe jest wyrażenie:
A B=mi rot A
10.w ośrodkach jednorodnych wielkości epsilon, mi, γ :
B Nie zależą od położenia
11. przy rozwiązywaniu w oparciu o rów Maxwella zagadnień obejmujących zjawiska falowe w zadanym wytyczonym obszarze przestrzeni, uwzględnienie war brzegowych polega na:
C Znajomości wartości wektorów pola elektrycznego i magnetycznego na pow brzegowej ograniczonej obszarem w chwili t=0 oraz w zakresie zmienności czasu o d 0 do t
12. Jeżeli ośrodek scharakteryzowany jest równaniem beta =mi0 (1+2x)H to możemy powiedzieć ze jest to :
Ośrodek niejednorodny
13.jezeli wektor pola mag fali płaskiej wyraża się zależnością;
H(tał)=[i2e^(wt-Bx) lambda=(2pi/B)
14.w rozpatrywanej objętości V energia elektromag. zależ...
Plik z chomika:
zalewska08
Inne pliki z tego folderu:


Test cwiczebny z TPE.pdf (193 KB)
TPE CALOSC TESTY X3.doc (115 KB)
 zadaniaIIkolokwium.doc (256 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
laborki
PELE
pele_kolos_dukata
Download