Kochany Wojtusiu

advertisement
EGZAMIN Z FIZYKI W SESJI ZIMOWEJ 2011/2012
Egzamin pisemny (po części pisemnej nastąpi dopytanie ustne, poza terminem 0 i 3) będzie
się składał z dwóch części:
A. 5 pytań (z 10 podanych poniżej) będzie dotyczyć podstawowych definicji i praw przyrody
przedstawionych na wykładach. Odpowiedzi będą oceniane bardzo restrykcyjnie: brak
strzałki nad wielkością wektorową, brak wyjaśnienia użytego symbolu, nielogiczne zdanie
i.t.p. sprawi, że CAŁY egzamin nie będzie zaliczony. Zatem zaliczenie tej części jest
warunkiem koniecznym do zdania całego egzaminu.
Pytania z których 5 wystąpi na egzaminie to:
1. Prawo Coulomba i definicja wektora natężenia pola elektrycznego; naszkicować wektor
pola elektrycznego dla podanego rozkładu ładunków.
2. Definicja wektora indukcji pola magnetycznego i prawo Biote’a-Savarte’a; naszkicować
wektor pola B dla podanego przewodnika.
3. Definicja wektorów: natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego. Prawo
Gaussa dla pola elektrycznego i magnetycznego
4. Prawo Faradaya indukcji elektromagnetycznej i jego zastosowanie (wymienić); może być
dana czasowa zależność strumienia i będzie trzeba obliczyć siłę elektromotoryczną
5. Prawo Ampera i jego rozszerzenie przez Maxwella
6. Źródła magnetyzmu materii, podział materiałów ze względu na ich właściwości
magnetyczne, co to jest ferromagnetyk
7. Fala elektromagnetyczna, widmo fal elektromagnetycznych.
8. Dyfrakcja promieni X na krysztale; wzór Bragga
9. Interferencja światła na dwóch szczelinach.
10. Interpretacja funkcji falowej i niezależne od czasu równanie Schroedingera; może być
podana funkcja falowa i trzeba będzie obliczyć prawdopodobieństwo (tego nie będzie na
egzaminie „0”)
B. 5 pytań z całości przerobionych na wykładach zagadnień (prawa, bardzo proste ich
wykorzystanie).
Przykładowe pytania części B:
1.Podaj prawo Coulomba i zdefiniuj natężenie pola elektrycznego.
Skonstruuj, we wskazanym punkcie, wektor natężenia pola
elektrycznego wytworzonego przez dwa ładunki punktowe +Q i –Q.
+
+Q
--
-Q
2. Podać prawo Ohma. Mierząc
zależność natężenia prądu płynącego przez pewien opornik
od przyłożonego napięcia uzyskano wyniki na rysunku.
Obliczyć, uzasadniając, opór tego opornika. Narysować
zależność OPORU OD NAPIĘCIA w sytuacji, gdy prawo
Ohma nie jest spełnione.
I(A)
2.0
1.5
1.0
0.5
U(V)
1
i
2
3
4
oporu metali od temperatury
TERMINY EGZAMINÓW:
3. Omów efekt Halla i jego zastosowanie. Wyprowadź wzór
na napięcie Halla.
4. Co jest źródłem oporu elektrycznego.? Omów zależność
termin "0": środa 25 stycznia godz. 15, sala 122 B4
termin "1": sroda 1 luty godz. 15 sala 224 C1
termin "2": poniedziałek 6 luty godz. 10 sala 224 C1
termin "3": sobota 11 luty godz. 12 sala 224 C1
Egzamin ustny na drugi dzien
Download