Oddziaływanie pola elektrycznego na organizm człowieka.

advertisement
ODDZIAŁYWANIE POLA
ELEKTRYCZNEGO NA
ORGANIZM CZŁOWIEKA
Katarzyna
Olech
PLAN PREZENTACJI
 POJĘCIE POLA ELEKTRYCZNEGO
 WPŁYW POLA ELEKTRYCZNEGO NA KOMÓRKI
 ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA
 OBJAWY
 NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
NATĘŻENIA POLA DLA CZTERECH STREF
 PRZYKŁADOWY POMIAR ZJAWISKA
 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI PÓL
ELEKTRYCZNYCH
POJĘCIE POLA
ELEKTRYCZNEGO
Pole elektryczne – Pole elektryczne
jest to pole wywołane przez ładunki
elektryczne i charakteryzuje się tym, że
na nieruchome ciała naładowane lub
cząstki elementarne umieszczone w
nim działa siła elektrostatyczna.
Naturalne pole elektryczne występuje,
w warunkach dobrej pogody, pomiędzy
jonosferą, a ziemią.
PRZEWODNOŚĆ I PRZENIKALNOŚĆ
KOMÓREK
Komórka tylko w fazie depolaryzacji lub repolaryzacji
generuje mierzalny potencjał.
To, co jesteśmy w stanie mierzyć na zewnątrz komórki
związane jest z fazą jej depolaryzacji i repolaryzacji.
Pole generowane przez komórkę ma charakter pola
dipola.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE JAKO
ŹRÓDŁO POLA ELEKTRYCZNEGO
Przykładowo pod linią o napięciu
roboczym 750kV stwierdzono, że
natężenie pola elektrycznego na
wysokości 1,8 m nad ziemią
waha się w granicach 14 do 19
kV/m . W przypadku linii o
napięciu 400 kV wartość ta
wynosi 5 kV/m. W rozdzielniach
wysokiego napięcia zmierzone
wartości natężenia pola wahały
w granicach od 20 do 30 kV/m .
ODDZIAŁYWANIE NA
CZŁOWIEKA:
 wydłużenie czasu reakcji,
 nieznaczne zmiany w EKG i
EEG,
 zwiększoną zapadalność na
białaczkę,
 choroba Alzheimera .
NAJCZĘŚCIEJ ODCZUWALNE OBJAWY
WYWOŁYWANE PRZEZ POLA
ELEKTRYCZNE:
 zaburzenia snu,
 zmęczenie poranne,
 ciągłe poczucie zmęczenia wywołujące drażliwość i irytację,
 osłabienie koncentracji, rozkojarzenie,
 zaburzenia nastroju – napady senności lub nadpobudliwości,
 pogorszenie pamięci,
 uderzenia gorąca,
 zaburzenia równowagi,
 dolegliwości układu trawiennego,
 trudności w oddychaniu,
 zaburzenia rozmnażania się komórek (cyklu mitotycznego),
 zmianę poziomu hormonów, neuroprzekaźników,
 zaburzenie przekaźnictwa związanego z jonem wapniowym,
 nasilenie reakcji wywoływanych przez wolne rodniki.
NORMY BEZPIECZEŃSTWA
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI
NATĘŻENIA POLA DLA CZTERECH STREF:
 strefa pola bezpiecznego – strefa , w której dowolnie długie
przebywanie uważa się za nieszkodliwe - do 1 V/m,
 strefa pola pośredniego – przebywanie w niej wymaga
okresowej kontroli lekarskiej - 1 - 10 V/m,
 strefa pola szkodliwego – dopuszcza się przebywanie w
ograniczonym czasie 10 - 1000 V/m,
 strefa pola niebezpiecznego – przebywanie w niej jest
zabronione - powyżej 1000 V/m.
PRZYKŁADOWY POMIAR OBRAZUJĄCY
ZJAWISKO POLA ELEKTRYCZNEGO
PRZYKŁADOWE WARTOŚCI PÓL ELEKTRYCZNYCH
WYTWARZANYCH PRZEZ SPRZĘT AGD
„Przebywanie
w
zasięgu
intensywnego
pola
elektrycznego jest fantastycznym doświadczeniem. Nic
nie widzisz ani nie słyszysz, ale nagle włosy na twoim
karku stają dęba. Gdy pole wzrasta, to odczucie
rozprzestrzenia się po całym ciele. Odczuwasz
pulsowanie - to jest odczucie mrowienia, pełzania, jakby
pluskwy łaziły po skórze”
Charles Graham
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ 
Download
Study collections