og ł oszenie

advertisement
Konkurs na program profilaktyczny
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr .210, poz. 2135 ze zmianami) Prezydent Miasta
Tarnowa ogłasza konkurs ofert na wybór w 2009 roku realizatora programu promocji zdrowia
i profilaktyki chorób społecznych w ramach zadań Miejskiego Programu Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2007 – 2010”,
Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta
Tarnowa 33 – 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2.
Przedmiotem konkursu jest wybór wykonawcy i realizacja w 2009 roku programu
z obszaru profilaktyki chorób społecznych o nazwie:
„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego i gruczołu krokowego”
1. Program skierowany do ściśle określonej populacji mężczyzn w wieku 40 lat życia
i powyżej (rak gruczołu krokowego i rak jelita grubego) oraz populacji kobiet w wieku
40 lat i powyżej (rak jelita grubego), zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.
2. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowej diagnostyki nie objętej zakresem
programu, realizator programu zobowiązany jest do poinformowania pacjenta
o konieczności podjęcia dalszego specjalistycznego postępowania diagnostyczno –
leczniczego lub do wdrożenia dalszego postępowania diagnostyczno - leczniczego (po
wyrażeniu zgody przez pacjenta), przy czym dodatkowa diagnostyka lub leczenie nie
będzie finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa.
3. Realizator programu obejmujący pacjentów dodatkową diagnostyką lub leczeniem
winien posiadać odpowiednie warunki lokalowe, sprzętowe oraz kadrowe.
4. Łączna kwota przewidziana na realizację programu wynosi: 12 000 zł.
Cele realizacji programu
1. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych jelita grubego i gruczołu
krokowego we wczesnej fazie.
2. Uwrażliwienie osób badanych na czynniki ryzyka związane z chorobami
nowotworowymi.
Wymagania dla oferenta
Oferent przystępujący do konkursu powinien:
1. Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji programów
profilaktycznych lub badań przesiewowych.
2. Zapewnić zorganizowanie i właściwe wykonanie badań przesiewowych
w zakresie przedmiotu konkursu, poza bieżącą działalnością zakładu tj.:
w ramach skryningu podstawowego:
a) badanie antygenu PSA (mężczyźni),
b) badanie stolca na krew utajoną (kobiety i mężczyźni),
c) badanie per rectum (kobiety i mężczyźni),
d) konsultację urologiczną lub chirurgiczną w zależności od rodzaju skrynningu
(kobiety lub mężczyźni) wraz z przeprowadzeniem wywiadu, oceną wyników badań,
oceną stopnia zagrożenia chorobowego i ewentualnym skierowaniem do dalszej
diagnostyki lub leczenia.
3. Zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu tj.:
a) co najmniej dwóch lub więcej lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii
i urologii do wykonania skryningu podstawowego wraz z badaniem per rectum
oraz oceną wyników badań,
b) co najmniej dwie lub więcej pielęgniarek wspomagających wykonanie
skryningu podstawowego, prowadzących dokumentację programu (rejestracja
pacjentów do badań, edukacja zdrowotna).
4. Posiadać gabinet lekarski pozwalający na wykonanie badania per rectum i konsultacji
osób objętych działaniami programu poza bieżącą działalnością, spełniający pod
względem warunków i wyposażenia wymogi określone w obowiązujących przepisach
prawa.
5. Posiadać laboratorium lub gwarantowany dostęp do laboratorium z możliwością
oznaczenia badań stosownych do problemu zdrowotnego.
5. Posiadać sprzęt i pomoce niezbędne do przeprowadzenia badań przesiewowych
w ramach programu.
7. Przeprowadzić kampanię promocyjną programu w lokalnych środkach masowego
przekazu wraz z podaniem informacji, że program finansowany jest ze środków
Gminy Miasta Tarnowa – Urzędu Miasta Tarnowa.
8. Złożyć zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z wykonania programu (w tym wykaz
wszystkich uczestników programu i potwierdzenie przeprowadzenia kampanii
medialnej) z określeniem:
a) liczby mężczyzn ostatecznie objętych programem, według przedziałów
wiekowych (40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75
i powyżej) oraz specyfiki przesiewu profilaktycznego,
b) liczby kobiet ostatecznie objętych programem, według przedziałów
wiekowych (40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75
i powyżej),
c) liczby wykonanych badań laboratoryjnych (według specyfiki przesiewów),
d) ocenę stopnia zagrożenia chorobowego, z uwzględnieniem przedziałów
wiekowych (40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74,
75 i powyżej), płci oraz specyfiki przesiewów,
e) liczby kobiet i mężczyzn objętych dalszym leczeniem lub diagnostyką
w warunkach szpitalnych, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych (40 –
44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 i powyżej).
f) liczby kobiet i mężczyzn objętych programem w trakcie leczenia
szpitalnego.
9. Zapewnić przekazanie kompletnej informacji statystycznej (pozbawionej cech
identyfikacji personalnej) o potwierdzeniu rozpoznania lub podejrzenia zmian
chorobowych, (stany przednowotworowe, choroba nowotworowa gruczołu krokowego
lub jelita grubego oraz inne schorzenia) i skierowaniu do dalszej diagnostyki lub
leczenia, u osób przebadanych w ramach programu (według płci, przedziałów
wiekowych i specyfiki przesiewu).
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferent zobowiązany jest do pobrania wymaganego formularza oferty w Wydziale
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Goldhammera 3,
pokój 100, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. kontaktowy:
(014) 68 – 82 – 834 , lub na stronie internetowej www.tarnow.pl
2. Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej
i złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta
2
Tarnowa ul. Nowa 4, sala Nr 1, w terminie do 31 sierpnia 2009r., do godziny 14.00
z dopiskiem: „oferta na realizację Programu badań przesiewowych w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i gruczołu krokowego”.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz warunkami
szczegółowymi programu badań przesiewowych.
2. Pełną nazwę i siedzibę zakładu oraz numery telefonów i numery faksów.
3. Nazwa podmiotu, który utworzył zakład.
4. Numer wpisu do KRS oraz do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
5. Potwierdzony przez Głównego Księgowego Oferenta nr konta bankowego wraz
z nazwą i siedzibą banku.
6. Wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział
w programie,
7. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny
umożliwiający wykonanie badań lub zabiegów profilaktycznych w ramach
programu.
8. Proponowaną liczbę pacjentów, którą oferent może przebadać w ramach
programu.
9. Oferowaną cenę i kalkulację kosztów badań u jednego mężczyzny w ramach
skryningu podstawowego (wszystkie świadczenia ogółem)
10. Oferowaną cenę i kalkulację kosztów badań u jednej kobiety w ramach
skryningu podstawowego (wszystkie świadczenia ogółem).
11. Proponowany czas trwania umowy.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
1. Otwarcie ofert i stwierdzenie ich ważności oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w dniu 1 września 2009r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy
ul. Goldhammera 3, pok. 102.
2. Urząd Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, a także
zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
3. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w formie
informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 4
i ul. Goldhammera 3 oraz w portalu internetowym (www.tarnow.pl)
4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej dla wyłonienia realizatorów programów
promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy miasta Tarnowa.
5. Określa się termin związania ofertą nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. W sprawach ewentualnych skarg i protestów dotyczących konkursu mają
zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.
3
Download