ZARZĄDZENIE NR …

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 386/2012
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 09 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 104, art. 1041
§ 1 pkt 1, pkt 5 i pkt 6 oraz art. 1043 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Tarnowa stanowiącym załącznik do zarządzenia
Nr 291/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Tarnowa, zmienionym zarządzeniem Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Tarnowa,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. W Urzędzie ustala się pracę w porze nocnej od godziny 2200 do godziny 600.”,
2) § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
W szczególności, pracownicy Urzędu są obowiązani:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład
w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich
przeznaczeniem,
5) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Urzędzie wypadku albo
zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie,
6) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
7) współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.”,
3)
§ 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Przed podjęciem pracy Urząd kieruje kandydata do pracy na wstępne badania
lekarskie.
2. Pracownicy Urzędu podlegają także okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Badania profilaktyczne są wykonywane na koszt Urzędu i w miarę możliwości
powinny być wykonywane w godzinach pracy.
4. Pracownikom Urzędu użytkującym na stanowisku pracy monitory ekranowe
zapewnia się okulary korygujące wzrok poprzez współfinansowanie kosztów ich
zakupu jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy
obsłudze monitora ekranowego.
5. Szczegółowe zasady dofinansowania określa odrębne zarządzenie Prezydenta
Miasta.”,
4) § 50 otrzymuje brzmienie:
„§ 50. 1. Wszyscy pracownicy Urzędu oraz osoby odbywające praktykę zawodową,
staż lub przygotowanie zawodowe przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
2. Pracownicy podlegają również szkoleniom okresowym w tym zakresie.
3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej odbywają się w czasie pracy i na koszt Urzędu.
4. W ramach szkolenia wstępnego pracownicy Urzędu informowani są o ryzyku
zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą na danym stanowisku.
5. Zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego w Urzędzie potwierdzone jest
własnoręcznym podpisem pracownika na oświadczeniu o zapoznaniu się z ryzykiem
zawodowym.
6. Zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w Urzędzie
potwierdzone jest własnoręcznym podpisem pracownika na zaświadczeniu ze
szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
7. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz oceniania i dokumentowania ryzyka
zawodowego związanego z wykonywaną pracą określa Prezydent Miasta w drodze
odrębnych zarządzeń.”,
5) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Urząd dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu
zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego oraz katalog przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków
ochrony indywidualnej, a także wyposażenia dodatkowego dla pracowników Urzędu
określa „Instrukcja w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta
Tarnowa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz
wyposażenia dodatkowego” stanowiąca załącznik do Regulaminu.”,
6) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53. Kobietom zatrudnionym w Urzędzie zabrania się prac:
1) których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę
roboczą, przy pracy dorywczej – 20 kJ/min. /1 kJ=0,24 kcal/, a kobietom
w ciąży i w okresie karmienia 2900 kJ na zmianę roboczą,
2) związanych z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów o masie
przekraczającej:
a) 12 kg – przy pracy stałej oraz 3 kg dla kobiet w ciąży i w okresie
karmienia,
b) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę) i 5 kg dla kobiet
w ciąży i w okresie karmienia,
3) związanych z ręcznym przenoszeniu pod górę – po schodach, których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m – ciężarów
o masie przekraczającej:
a) 8 kg – przy pracy stałej oraz 2 kg dla kobiet w ciąży i w okresie
karmienia,
b) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę) oraz 3,75 kg dla
kobiet w ciąży i w okresie karmienia.”,
7) dodaje się § 53a w brzmieniu:
„§ 53a. 1. Pracownicy Urzędu w ciąży zabrania się pracy przy obsłudze monitorów
ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
2. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej oraz w niedziele i święta.
3. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
4. Pracownika Urzędu sprawującego pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki
lub opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat nie wolno bez jego zgody
zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele
i święta.”,
8) w § 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się na 28 każdego miesiąca. Wynagrodzenia
pracowników Urzędu są przekazywane na rachunek bieżący pracownika w banku wskazanym
przez pracownika, bądź wypłacane w formie czeku do realizacji w banku obsługującym
budżet Gminy Miasta Tarnowa.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwa jednostka organizacyjna Urzędu dokonuje przelewu wynagrodzenia pracownika
Urzędu w takim terminie, aby wpłynęło na konto lub mogło być podjęte przez pracownika
28 każdego miesiąca.”.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 22/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tarnowa odzieży i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia dodatkowego, zmienione
zarządzeniem Nr 302/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 sierpnia 2012 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta
Tarnowa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia
dodatkowego.
§ 3.
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa do
zapoznania pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa
z treścią niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zmiany do
Regulaminu Pracy, z datą i podpisem pracownika, zostaje dołączone do akt osobowych.
§ 4.
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tarnowa.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości
pracownikom Urzędu Miasta Tarnowa w sposób określony w ust. 1.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards