og ł oszenie

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 377/2016
Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 21 września 2016 r.
OGŁOSZENIE
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu leczniczego (lub podmiotów leczniczych)
realizującego w 2016 roku Program polityki zdrowotnej pod nazwą:
Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka
na terenie miasta Tarnowa
1. Program skierowany jest do ściśle określonej populacji tj. osób dorosłych powyżej 18.
roku życia, zameldowanych na terenie miasta Tarnowa, dotychczas nieleczonych
z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C.
2. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 148/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
3. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje przeprowadzenie badań przesiewowych
w kierunku wykrycia przeciwciał anty - HCV oraz innych określonych świadczeń
opieki zdrowotnej w populacji 300 osób zidentyfikowanych jako „grupa ryzyka”
zakażenia HCV.
4. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora Programu.
5. W przypadku gdy realizatorem Programu będzie więcej niż jeden podmiot leczniczy,
zakres realizacji zadań Programu oraz ich finansowanie zostanie określone
w umowach zawartych przez Gminę Miasta Tarnowa z wybranymi realizatorami.
6. Oferent przystępujący do konkursu powinien posiadać wiedzę i doświadczenie
w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej i zapewnić realizację Programu
poza bieżącą działalnością.
7. W przypadku potrzeby wdrożenia innych dodatkowych świadczeń profilaktycznych
lub leczniczych nie objętych zakresem Programu, realizator Programu zobowiązany
jest do poinformowania o tym pacjenta i wskazania dalszego postępowania.
8. Przewidywany termin realizacji Programu planowany jest na okres od zawarcia
umowy do 12 grudnia 2016 roku.
9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi
17 000 zł.
Cele realizacji Programu
Wczesna identyfikacja i zmniejszenie się dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród
mieszkańców Tarnowa w okresie wdrażania Programu.
1
Zakres realizacji zadania
1. Program został skierowany do osób dorosłych powyżej 18. roku życia,
kwalifikujących się do określonej poniżej „grupy ryzyka” zakażenia HCV, wybranej
z ogólnej populacji osób dorosłych tj.:
1) biorców krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed 1992 r.)
2) leczonych iniekcjami i zabiegami operacyjnymi,
3) leczonych hemodializami,
4) po przebytym WZW typu B,
5) uzależnionych od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo,
6) stosujących zabiegi upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp.,
7) korzystających ze wspólnych narzędzi kosmetycznych i szczoteczek do zębów,
8) chorych na hemofilię,
9) zakażonych HIV,
10) pracowników opieki zdrowotnej,
11) z wykrytą patologiczną aktywnością aminotransferaz o niejasnej etiologii.
2. Realizator (lub realizatorzy) Programu zobowiązany będzie do wybrania spośród
wszystkich osób zgłaszających się do udziału w Programie tzw. „grupy ryzyka”, czyli
osób spełniających przynajmniej jedno kryterium kwalifikacyjne określone w pkt. 1.
Do identyfikacji pacjentów realizator Programu zastosuje badanie ankietowe, którego
wzór będzie stanowił załącznik do umowy.
3. W ramach wstępnego etapu badań przesiewowych realizator (lub realizatorzy)
przeprowadzi badania obejmujące wykonanie podstawowego testu w kierunku
wykrycia przeciwciał anty-HCV, w zidentyfikowanej wcześniej „grupie ryzyka”,
liczącej maksymalnie 300 osób.
4. W ramach poszerzonego etapu badań przesiewowych realizator (lub realizatorzy)
Programu zobowiązany będzie do wdrożenia następującego zakresu przedmiotowego:
1) objęcia poradą lekarską osób z pozytywnym wynikiem wstępnego badania
przesiewowego w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV i pokierowania
ich do powtórnego badania tym samym testem ,
2) przeprowadzenia powtórnych badań przesiewowych w kierunku wykrycia
przeciwciał anty-HCV u osób, które uzyskały pozytywny wynik w pierwszym
badaniu,
3) skierowania do poradni chorób zakaźnych osób z dwukrotnie potwierdzonym
wynikiem pozytywnym lub pokierowania do lekarza pierwszego kontaktu,
gdzie zapisany jest pacjent, celem wydania skierowania na konsultację
specjalistyczną w ramach świadczeń finansowanych ze środków NFZ.
4) prowadzenie dokumentacji medycznej.
5. Przewidywana liczba pacjentów skierowanych do powtórnego badania testowego
(wyłonionych z populacji 300 osób objętych wstępnym badaniem testowym) wynosi
150 osób.
6. W przypadku wyboru więcej niż jednego realizatora Programu, liczba osób
podlegających badaniom testowym w ramach realizacji Programu zostanie określona
w umowach zawartych przez zleceniodawcę ze zleceniobiorcami. Wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie dostosowana do
zakresu poszczególnych umów.
7. Realizator Programu zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania poszczególnych
jego zadań przez fachowych pracowników medycznych, posiadających stosowne
wykształcenie i uprawnienia zawodowe.
2
8. Realizator Programu zobowiązany będzie do prowadzenia kampanii edukacyjno promocyjnej w okresie wdrażania Programu, z wykorzystaniem różnych form
promocyjno – edukacyjnych (ulotka, plakat i inne) oraz lokalnych środków
masowego przekazu (prasa, radio, portale i strony internetowe) wraz z podaniem
informacji, że program finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Tarnowa.
9. Realizator Programu (lub realizatorzy) zobowiązany będzie do prowadzenia stosownej
dokumentacji merytorycznej i finansowej z jego realizacji oraz złożenia sprawozdania
merytoryczno - finansowego obrazującego przebieg jego wdrażania, zawierającego
w szczególności: dokumentację potwierdzającą działania zrealizowane w ramach
zadania w tym:
1) łączną liczbę osób objętych badaniem ankietowym (wszystkie osoby, które
zgłosiły się do udziału w Programie);
2) łączną liczbę osób zidentyfikowanych jako „grupa ryzyka” i objętych
przesiewowym testem anty-HCV, według płci i przedziałów wiekowych
zgodnie z wzorem: (18 – 23; 24 – 29; 30 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 –
54; 55 – 59; 60 – 64; 65 – 69; 70 – 74; 75 – 79; 80 – 84; 85 – 89; 90 i powyżej
lat życia);
3) łączną liczbę osób objętych dwukrotnym testem przesiewowym według
przedziałów wiekowych i płci zgodnie z wzorem: (18 – 23; 24 – 29; 30 – 34;
35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65 – 69; 70 – 74; 75 – 79;
80 – 84; 85 – 89; 90 i powyżej lat życia);
4) łączną liczbę osób z dwukrotnie uzyskanym pozytywnym wynikiem testu
przesiewowego
5) liczbę osób według przedziałów wiekowych i płci zgodnie z wzorem: (18 – 23;
24 – 29; 30 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65 – 69;
70 – 74; 75 – 79; 80 – 84; 85 – 89; 90 i powyżej lat życia);
6) liczbę osób skierowanych do konsultacji specjalistycznej.
7) potwierdzenie przeprowadzenia kampanii medialnej (w załączeniu ulotki,
plakaty, potwierdzone informacje o promocji programu z wykorzystaniem
środków przekazu lub innych form),
8) zestawienie kosztów wydatkowanych w ramach realizacji zadania (koszty
ogółem, koszty badań przesiewowych, koszty kampanii informacyjnej).
Wymagania stawiane oferentom niezbędne do realizacji Programu
1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 z późn.
zmianami).
2. Wymagania formalne stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu
zdrowotnego:
1) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanego
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015
roku, poz. 618 z późń. zmianami),
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk informacji
odpowiadającej aktualnemu odpisowi KRS pobrany na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2016, poz. 687) lub inny dokument informujący o statusie prawnym
podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących,
3) posiadanie w swojej strukturze jednostki podstawowej opieki zdrowotnej,
w tym: gabinetu lekarskiego, laboratorium analitycznego lub gwarantowanego
3
dostępu do laboratorium z możliwością wykonania badań stosownych do
problemu zdrowotnego, spełniających pod względem warunków i wyposażenia
wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
4) zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby
wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone
w odrębnych przepisach, w tym: zatrudnionych lekarzy pierwszego kontaktu
(lekarz rodzinny/lekarz ogólny/lekarz chorób wewnętrznych) i pielęgniarek
podstawowej opieki zdrowotnej (prowadzenie badania ankietowego i edukacji
zdrowotnej),
5) posiadanie sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego
gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji
Programu,
6) zapewnienie promocji Programu oraz możliwości kontaktu z jego uczestnikami
za pośrednictwem telefonu i środków komunikacji elektronicznej.
Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej
i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnowa
ul. Nowa 4, sala Nr 1, w terminie do dnia 6 października 2016 r., do godziny 15.30
z dopiskiem: „Oferta na realizację programu polityki zdrowotnej – „”.
2. Formularz ofertowy w formie elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa (zakładka: tablica ogłoszeń - konkursy ofert).
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
6. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Tarnowa potwierdzona
pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
7. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.
9. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Oferta powinna zawierać
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz warunkami szczegółowymi
Programu.
2. Dane dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą o jakich mowa
w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
3. Wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w Programie.
4. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny
umożliwiający realizację Programu,
5. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk informacji
odpowiadającej aktualnemu odpisowi KRS pobrany na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2016, poz. 687) lub inny dokument informujący o statusie prawnym
podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących.
4
6. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli i spełniać następujące warunki:
1) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona
załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione,
2) jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona
winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem
pełnionej funkcji,
3) każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności
z oryginałem.
7. Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione, w miejscach które nie odnoszą się
do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
8. Nie dopuszcza się dokonywania odręcznych poprawek w ofercie.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
1. Otwarcie ofert, stwierdzenie ważności oraz ich wstępna ocena nastąpi w dniu
7 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy
ul. Goldhammera 3, pokój Nr 210.
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 7 października 2016 r. do godz.
13.00.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, a także zmiany
terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
4. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w formie
informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa
4 i ul. Goldhammera 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta
Tarnowa.
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej dla wyłonienia realizatorów programów
polityki zdrowotnej zawiera Zarządzenie Nr 178/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zasad powoływania i ustalania regulaminu pracy
komisji konkursowej dla wyłonienia realizatorów programów polityki zdrowotnej.
6. Określa się termin związania ofertą nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. W sprawach ewentualnych skarg i protestów dotyczących konkursu mają
zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.
5
Download