Umowa o warunkach uczestnictwa Anioła Biznesu

advertisement
Umowa o warunkach uczestnictwa Anioła Biznesu
w Gildii Aniołów Biznesu
Zawarta w ………. w dniu ………… 2010 r. pomiędzy
Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Tuwima 22/26, 90-002
Łódź, NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod KRS: 0000059880, z kapitałem zakładowym w wysokości: 8.150.000,00 zł opłaconym w całości.
reprezentowaną przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
zwaną dalej ŁARR S.A.
a
……………………………………………………..
zwanym dalej „Aniołem Biznesu”,
łącznie zwanymi „Stronami”,
zwaną dalej „Umową”, przewiduje co następuje:
„Gildia Aniołów Biznesu” (zwana dalej GAB) jest projektem realizowanym przez ŁARR
S.A. na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, zgodnie z umową
nr UDA-POIG.03.03.01-00-005/09-00 z dnia 02.09.2009, współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3 – kapitał dla innowacji, działanie 3.3 – tworzenie
systemu ułatwiającego inwestowanie w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zwane dalej MŚP).
§1
Słownik
W niniejszej Umowie poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
1. Projektodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - autor Projektu lub uprawniony
na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, poszukujący kapitału na jego realizację,
który wypełnił Formularz Rejestracyjny Projektodawcy, zaakceptował niniejszy
Regulamin oraz został zarejestrowany w Bazie Projektodawców.
2. Formularz Rejestracyjny Projektu – dokument zawierający charakterystykę Projektu.
3. Projekt – opis przedsięwzięcia Projektodawcy opisany w Formularzu Rejestracyjnym
Projektu, zawierający m. in. informacje dotyczące produktu/usługi, innowacyjności
projektu, rynku i sprzedaży, zasobów, a także informacje finansowe, charakterystykę
istniejących i potencjalnych ryzyk oraz spodziewane korzyści.
4. Biznesplan - opis Projektu sporządzony zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Anioła
Biznesu.
5. Komitet Oceniający GAB – zespół osób zatrudnionych przez ŁARR S.A. powołanych
do oceny Projektów.
6. Formularz Rejestracyjny Anioła Biznesu – dokument zawierający opis Anioła Biznesu.
7. Umowa Inwestycyjna – umowa dotycząca zaangażowania kapitałowego Anioła Biznesu
w Projekt, zawierana samodzielnie i indywidualnie pomiędzy Projektodawcą a Aniołem
Biznesu.
8. Baza Uczestników GAB – rejestr danych o Uczestnikach GAB, prowadzony przez
ŁARR S.A.
9. Uczestnik GAB – Projektodawcy i Aniołowie Biznesu zarejestrowani w GAB.
10. Polityka Sieci – zasady etyczne obowiązujące wszystkich Uczestników GAB.
11. Dane Poufne - wszelkie dane uzyskane w związku z procesem kojarzenia Uczestników,
w szczególności: dane osobowe Uczestników zawarte w Bazie Uczestników GAB oraz
dane dotyczące Projektów, Biznesplany.
12. Baza Ekspertów GAB – udostępniona przez GAB baza podmiotów świadczących usługi
wsparcia Uczestników przy przygotowaniu i zawarciu Umowy Inwestycyjnej na
warunkach ustalonych niezależnie i indywidualnie przez Uczestnika z danym ekspertem.
13. Bazy Danych – baza obejmująca: Bazę Uczestników GAB, Bazę Ekspertów GAB, Bazę
Projektów GAB, Bazę Przedsięwzięć Kwalifikowanych GAB a także wszelkie inne bazy
danych tworzone przez ŁARR S.A. w związku z GAB.
§2
1. Anioł Biznesu otrzymuje status Anioła Biznesu w wyniku rejestracji danych przez GAB,
zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Anioła Biznesu (Załącznik nr 1 do Umowy),
udostępnianym przez ŁARR S.A. na zasadach określonych w Regulaminie GAB, który
dostępny jest na stronie internetowej GAB oraz w Biurach GAB określającym między
innymi szczegółowe kwestie związane z uzyskaniem statusu Anioła Biznesu, definicje
oraz model transakcyjny.
2. Anioł Biznesu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu GAB (Załącznik nr 2 do
Umowy) oraz Polityki Sieci (Załącznik nr 3 do Umowy), które stanowią integralną część
Umowy.
1.
2.
§3
Informacje uzyskane przez Anioła Biznesu w związku z udziałem w GAB mają charakter
poufny (Dane Poufne).
Anioł Biznesu zobowiązuje się do nieujawniania i niewykorzystywania poza GAB
Danych Poufnych w szczególności koncepcji i informacji Projektodawcy zawartych w
Formularzu Rejestracyjnym Projektu, Biznesplanie, a także wszelkich innych informacji
dotyczących Projektu i Projektodawcy uzyskanych w toku negocjacji, dotyczących
warunków zawarcia Umowy Inwestycyjnej, przy czym zakaz ten obejmuje również
nieujawnianie Danych Poufnych innym Uczestnikom GAB; Anioł Biznesu oświadcza, że
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
jest świadomy, iż dane i materiały przekazywane mu w związku z realizacją GAB mogą
zawierać informacje niejawne oraz informacje stanowiące tajemnicę innych Uczestników
GAB lub ŁARR S.A.
Anioł Biznesu, jak również wszystkie osoby przez niego zatrudnione, współpracujące lub
za pomocą, których podejmuje czynności związane z GAB, nie mogą ujawniać Danych
Poufnych, przy czym Dane Poufne mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu zawarcia
Umowy Inwestycyjnej z Projektodawcą GAB.
Anioł Biznesu zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności, aby zabezpieczyć Dane
Poufne, a także chronić je przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub bezprawnym
dostępem osób nieuprawnionych; w razie zaistnienia powyższych okoliczności Anioł
Biznesu zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym na piśmie ŁARR S.A.
Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez okres trwania Umowy oraz po jej
zakończeniu w jakikolwiek sposób. Postanowienie to nie dotyczy informacji
stanowiących tajemnicę państwową, które mogą być ujawniane w trybie określonym w
ustawie o ochronie informacji niejawnych
W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Dane Poufne Anioł Biznesu
zobowiązany jest się zwrócić do ŁARR S.A. o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
§4
Anioł Biznesu oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać wobec
ŁARR S.A. w związku z realizacją Projektu lub uczestnictwem w GAB, jak również
wszelkich roszczeń wynikających z Umowy Inwestycyjnej.
ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z uczestnictwa Anioła
Biznesu w GAB w szczególności z:
a) wdrożenia lub realizacji Projektu,
b) ujawnienia jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Projektu lub Uczestnika
GAB,
c) pozbawienia Anioła Biznesu statusu Uczestnika GAB,
d) wycofania przez Projektodawcę swojego Projektu z GAB,
e) usunięcia danych Anioła Biznesu z Baz Danych,
- z wyłączeniem szkody wyrządzonej umyślnie.
Anioł Biznesu akceptuje, że ocena Projektu jest wewnętrzną, ekspercką opinią Komitetu
Oceniającego GAB i nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do ŁARR S.A. w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Opinia
Komitetu Oceniającego GAB w przedmiocie kwalifikacji Projektu, może być brana pod
uwagę przez Anioła Biznesu, jednak nie może stanowić jedynej i podstawowej opinii do
podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Baza Ekspertów GAB pozostaje do dyspozycji Anioła Biznesu, a ŁARR S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania członków Bazy Ekspertów GAB podjęte
przy lub w związku z realizacją GAB.
ŁARR S.A. w zakresie posiadanych środków może udzielić Aniołowi Biznesu wsparcia
w sfinansowaniu usług eksperckich niezbędnych do zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ale
nie przysługuje mu roszczenie o udzielenie takiego wsparcia.
6. Anioł Biznesu zobowiązuje się, że:
a) nie będzie nawiązywał jakiegokolwiek kontaktu z Projektodawcami do chwili, w
której zezwala na to Regulamin GAB,
b) nie zawrze żadnej umowy z Projektodawcą bez powiadomienia GAB,
c) udzieli GAB informacje o prowadzonych negocjacjach, a gdy dojdzie do zawarcia
Umowy Inwestycyjnej przekaże GAB oświadczenie o zawarciu w/w umowy,
- chyba że Regulamin GAB stanowi inaczej.
7. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zawarcia, jak również
nie zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
8. Anioł Biznesu akceptuje fakt, że inwestycja w Projekt jest obciążona wysokim ryzykiem
inwestycyjnym przy jednoczesnej możliwości uzyskania wysokiej stopy zwrotu
z inwestycji.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Anioł Biznesu wyraża zgodę na przetwarzanie przez ŁARR S.A. danych osobowych
zamieszczonych w Bazie Uczestników GAB dla potrzeb zarządzania procesem kojarzenia
Aniołów Biznesu z Projektodawcami, realizacji Projektu GAB oraz umowy nr UDAPOIG.03.03.01-00-005/09-00 z dnia 02.09.2009, a także celach promocyjnych i
marketingowych GAB zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883) oraz zobowiązuje się do przedstawienia informacji i
danych jego dotyczących zgodnych z prawdą i jest świadomy konsekwencji prawnych
wynikających z podania danych nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd;
ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność lub aktualność
danych przekazywanych przez Anioła Biznesu.
Anioł Biznesu zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie zgłosić wszelkie zmiany danych
zarejestrowanych w Bazach Danych.
Anioł Biznesu może korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej
GAB jedynie w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz.83) i nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach
niematerialnych do tych materiałów.
Anioł Biznesu zobowiązuje się do zaangażowania w Projekt wyłącznie kapitał
pochodzący z legalnych źródeł.
ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
korzystania lub niemożności korzystania z platformy internetowej GAB.
§6
1. Aniołowi Biznesu przysługuje prawo wycofania się z GAB po uprzednim pisemnym
poinformowaniu ŁARR S.A. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
powiadomienia o rezygnacji z uczestnictwa w GAB, ŁARR S.A. usunie z Baz Danych.
informacje dotyczące Anioła Biznesu; złożenie rezygnacji jest równoznaczne z
wypowiedzeniem niniejszej umowy
2. ŁARR S.A przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy za 1 miesięcznym
wypowiedzeniem, w drodze pisemnej.
3. W przypadku naruszenia reguł poufności, nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania
Danych Poufnych określonych w § 3 Umowy, Anioł Biznesu będzie obowiązany zapłacić
na rzecz ŁARR S.A. karę umowną w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie, co nie
wyklucza możliwości dochodzenia od niego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę
kary umownej.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Regulaminu lub Polityki Sieci
Anioł Biznesu może zostać pozbawiony statusu Uczestnika GAB, co nie wyklucza jego
odpowiedzialności na zasadach ogólnych; w przypadku wykluczenia Anioła Biznesu
ŁARR S.A. upoważniony jest do usunięcia jego danych z Baz Danych
§7
1. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stronami w interpretacji postanowień Umowy,
wynikłe z tego tytułu spory Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze ugody.
2. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy po wyczerpaniu trybu przewidzianego w ustępie 1
tego paragrafu Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu miejscowo
właściwego dla siedziby ŁARR S.A.
§8
W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu GAB,
Polityki Sieci oraz prawa powszechnie obowiązującego.
§9
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1. Formularz Rejestracyjny Anioła Biznesu
2. Regulamin GAB
3. Polityka sieci GAB
ŁARR S.A.
Anioł Biznesu
Download