Politechnika *l*ska w Gliwicach Wydzia* Organizacji i Zarz*dzania

advertisement
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej
zaprasza na studia
Historia
 Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej
rozpoczął działalność 1 października 1970 roku

Od 1 czerwca 1995 roku wydział działa pod nazwą
Wydział Organizacji i Zarządzania
 Obecna siedziba Wydziału Organizacji Zarządzania
znajduje się w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26
Kierunki studiów





Administracja
Logistyka
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie – specjalności
Studia I stopnia:
 Zarządzanie hotelem
 Zarządzanie przedsiębiorstwem – audytor biznesowy
 Zarządzanie przedsiębiorstwem – analityk rynków
przemysłowych i usług
Studia II stopnia:
 e-biznes i administracja cyfrowa
 Zarządzanie obiektem hotelarskim
 Zarządzanie projektami i innowacjami
 Zintegrowane systemy zarządzania
 Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
Zarządzanie hotelem
 Studia I stopnia – trwają 3 lata/6 semestrów,
kończą się nadaniem tytułu licencjata
możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia,
np. na kierunku zarządzanie obiektem hotelarskim (magister)
 Studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
 Specjalność uruchomiona w roku akademickim 2014/2015
 Realizowana w partnerstwie ze spółką Hotele DIAMENT S.A.
CZEGO SIĘ
DOWIESZ?
Zarządzanie hotelem
Przedmioty specjalnościowe:
 podstawy zarządzania hotelami
 hotelarstwo
 zarządzanie sieciami hoteli
 zarządzanie finansami hotelowymi
 sprzedaż i marketing usług hotelarskich
(w jęz. angielskim)
 komunikacja i savoir-vivre w obsłudze gościa
hotelowego (w jęz. angielskim)
 podstawy gastronomii w hotelarstwie
 informatyka w hotelarstwie
Podstawy zarządzania hotelami







Cel, misja i wizja w zarządzaniu
Modele zarządzania
Organizacja pracy oraz rodzaje struktur organizacyjnych
Rodzaje stanowisk pracy i działów w hotelu
Zakresy obowiązków oraz kwalifikacje pracowników
Procedury i standardy obsługi
Podstawowe procedury operacyjne w hotelu dotyczące
działu recepcji i działu utrzymania czystości
 Wewnętrzne procesy przyczyniające się do wzrostu wartości
i wydajności produktu, a także pracowników
Hotelarstwo









Historia i powstanie hotelarstwa w Polsce i na świecie
Wprowadzenie do pojęć i definicji branżowych
Aktualne trendy i nowości w branży hotelarskiej
Rodzaje hoteli – od BB Hotels po opcje
All Inclusive, Luxury Hotels
Międzynarodowe stowarzyszenia hoteli butikowych, concierge
Pojęcie kategoryzacji i standaryzacji
w świetle ustawy
Cele i system kategoryzacji w Polsce
Podstawa formalnoprawna kategoryzacji
bazy noclegowej w Polsce
Struktura bazy noclegowej w Polsce
Zarządzanie sieciami hoteli
Modele
zarządzania
sieciami hoteli
Strategie
sieciowe
Zintegrowana
koncepcja
zarządzania
hotelami
Struktury
sieciowe
Decyzje
logistyczne
w sieciach
hotelowych
Typy
organizacji
sieciowych
Franchising
Zarządzanie finansami hotelowymi
Wskaźniki
płynności
finansowej,
sezonowości,
rentowności
sprzedaży
Przychody
hotelarskie i
gastronomiczne:
wskaźniki
i wytyczne do
ustalania cen
Podstawowe
wskaźniki
kosztowe dla
hotelu
i restauracji
Zarządzanie finansami hotelowymi
Ocena ryzyka
i opłacalności
działalności
Sprzedaż i marketing usług hotelarskich
 Sprzedaż a marketing w branży hotelarskiej
 Przykłady nowoczesnych rozwiązań
marketingowych i wizerunkowych w sieciach
hotelarskich w Polsce i na świecie
 Plany marketingowe krótko i długookresowe
jako środki budowania strategii i przewagi
rynkowej
 Plany sprzedaży produktów i usług
hotelarskich
 Analiza konkurencji
 Zarządzanie marką i wizerunkiem
Komunikacja i savoir-vivre
w obsłudze gościa hotelowego
 Predyspozycje psychofizyczne i intelektualne
pracownika w branży hotelarskiej
 Sytuacje konfliktowe, reklamacje
lub zażalenia gości – przykłady reakcji
 Protokół dyplomatyczny – „komunikacja
na wyższym poziomie”
 Kultura obsługi a jakość usług
 Kultura przy stole
 Zasady zwracania się do gości i zachowania
w obecności gości
Podstawy gastronomii w hotelarstwie
 Podstawowe normy i przepisy obowiązujące
w gospodarce żywnościowej
 Podstawowe wskaźniki w gastronomii
 Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
 Charakterystyka usług gastronomicznych
 Obsługa klienta gastronomicznego – zasady
 Rodzaje serwisu kelnerskiego
 Wybrane zagadnienia z dietetyki
 Technologia produkcji
 Organizacja procesu produkcyjnego
 BHP w pracy z żywnością
Informatyka w hotelarstwie
 Rozwiązania informatyczne stosowane
w hotelarstwie
 Ćwiczenia na modułach testowych systemu
hotelarskiego: podstawowe narzędzia pracy
recepcji i działów sprzedaży
PRAKTYKI STUDENCKIE
Praktyki studenckie
 Praktyki śródsemestralne –
dwa tygodnie w każdym semestrze
 Praktyki wakacyjne:
 studia I stopnia – po 2. i 4. semestrze
(praktyki miesięczne)
 studia II stopnia – po 2. i 3. semestrze
(po 2. miesięczna, po 3. tygodniowa)
 Zaliczenie praktyk:
 na podstawie obecności
i egzaminu praktycznego
 Praktyki można realizować w
wybranym hotelu DIAMENT
w Zabrzu, Gliwicach,
Katowicach, Chorzowie,
Siemianowicach Śląskich,
Wrocławiu lub Ustroniu
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI
ZDOBĘDZIESZ?
Kwalifikacje absolwenta
Analiza rynku
usług
hotelarskich
Organizacja
funkcjonowania
hotelu
Promocja
i sprzedaż usług
hotelarskich
Podejmowanie
decyzji finansowych
i zarządczych w
branży hotelarskiej
Projektowanie
rozwiązań
marketingowych
i wizerunkowych w
sieciach hotelarskich
Zarządzanie
zespołami ludzkimi
w branży
hotelarskiej
Wykorzystanie
rozwiązań
informatycznych
w zarządzaniu
hotelem
Podstawy
gastronomii
w hotelarstwie
Profesjonalna
obsługa gościa
hotelowego
Jak zostać studentem Politechniki Śląskiej
?
?
?
?
Jak zostać studentem Politechniki Śląskiej
 Przystępując do matury zdawać matematykę na poziomie
podstawowym i jeden z przedmiotów do wyboru:













matematyka rozszerzona
fizyka z astronomią
biologia
chemia
informatyka
Zdać jak najlepiej egzamin maturalny 
Cieszyć się przerwą wakacyjną  
Zarejestrować się do systemu obsługi rekrutacji SOREK
Wybrać właściwy kierunek spośród 54 oferowanych
przez Politechnikę Śląską
Wprowadzić oceny uzyskane na świadectwie maturalnym
Wnieść opłatę rekrutacyjną
Cierpliwie czekać na wyniki ;)
Złożyć komplet dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Jak zostać studentem Politechniki Śląskiej
P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
W (główny) – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze
z matematyki (poziom podstawowy)
W (dodatkowy) – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze
z przedmiotu dodatkowego do wyboru
przez kandydata (matematyka – poziom
rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia,
biologia, informatyka)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k = 1 dla poziomu rozszerzonego
Jak zostać studentem Politechniki Śląskiej
 warunki i tryb rekrutacji dostępne są na stronie:
www.rekrutacja.polsl.pl
Szczegółowych informacji udzielają:
 Dziekanat
 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 Dział Spraw Studenckich i Kształcenia
Warunki i tryb rekrutacji
oraz kwalifikacje uzyskiwane
przez absolwentów opisano
w Informatorze dla kandydatów
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej
zaprasza na studia
Download