15 maja 2016

advertisement
Projekt Strategiczny
Opracowanie programu wdrożenia zapisów
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych
ZARZĄDZENIE Nr 32/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 stycznia 2016
roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji na Politechnice Śląskiej na rok 2016
Kierownik projektu - Dr hab. inż. Krzysztof
Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl.
Zespół projektowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prof. dr hab. Moczulski Wojciech
Prof. dr hab. inż. Szlęk Andrzej
Prof. dr hab. inż. Polańska Joanna
Borszcz – Grela Beata
Brońka Ewa
Kiljan Anna
Kwiatkowska Agnieszka
Markiewicz-Śliwa Katarzyna – Z-ca kier. projektu
Maszniew Grażyna
Mrowiec-Denkowska Joanna
Nogieć Anna
Ober Anna
Snopkowska Marta
Sołtyńska-Rąb Małgorzata
Szmal Arkadiusz
Ścieszka Witold – sekretarz
Komisja Europejska ustaliła następujące dwutygodniowe
okresy na przyjmowanie dokumentów:
1 – 15 lutego 2016,
1 – 15 maja 2016,
1 – 15 września 2016,
1 – 15 listopada 2016.
Cele wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki
poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej
oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy
na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i
etycznego środowiska pracy.
Dlaczego warto mieć logo HR
1.
Wzmocnienie pozycji jednostki na rynku jako miejsca pracy dla pracowników
naukowych (przez cały okres ich kariery zawodowej)
2.
Wzrost mobilności pracowników w Uczelni (przyjazdy, wyjazdy –
podniesienie oceny, parametrycznej ilości kontaktów i ilości projektów)
3.
Zewidencjonowanie i przegląd regulacji wewnętrznych dot. polityki
kadrowej w Uczelni
4.
Poznanie opinii środowiska naukowego dot. dzisiejszych zapisów Karty i
Kodeksu w zakresie polityki kadrowej Uczelni
5.
Opracowanie planu naprawczego w poszczególnych wymagających tego
dziedzinach
6.
Realizacja strategii HR – poprawa warunków i jakości pracy naukowców
Strategia HR
• Opiera się na wewnętrznych analizach postanowień ujętych w Karcie
i Kodeksie pod kątem zasad i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
w danej instytucji.
• Jest prosta, jasno sformułowana, elastyczna i dopasowana do instytucji.
• Dostarcza podstawowych, publicznych informacji na temat działań
podejmowanych w danej instytucji w ramach wdrażania Karty i Kodeksu.
Dlaczego warto mieć logo HR
1.
Premiowane przy pozyskiwaniu grantów europejskich z programu Horyzont 2020
(informacja KE - 0,5 pkt. do oceny dla WSZYSTKICH projektów H2020)
2.
Premiowane przy uzyskaniu grantów krajowych z NCN i NCBiR
(rozmowy, Rada NCN uchwała z 8-9 kwietnia 2015 r. o przyjęciu zapisów KiK, Rada NCBiR 27 maja 2015 uchwała ws.
KIK, deklarując włączenie się w działania ją promujące)
3.
Uwzględniane w warunkach konkursów w programach MNiSW jako dodatkowe kryterium oceny (wspólne stanowisko
z NCN i NCBiR)
4.
Punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym § 12. Ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej
jednostki naukowej (…) 10 najważniejszych osiągnięć jednostki naukowej (…) pkt 3. osiągnięć świadczących o pozycji
międzynarodowej jednostki naukowej na tle grupy wspólnej oceny(…) posiadanie logo HR Excellence in Research (…)
5.
W Horyzont 2020 zapisy dotyczące konieczności przestrzegania Karty i Kodeksu zostały umieszczone w umowie
grantowej.
Nasze zadania do realizacji
1.
2.
3.
4.
Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w
Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych – luty 2016
Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie
wyników badania ankietowego – marzec 2016
Opracowanie raportu – kwiecień 2016
Przygotowanie strategii HR i planu działania niezbędnych do wystąpienia
o logo – 15 maj 2016
Strona domowa projektu
https://www.polsl.pl/Jednostki/CZP/Strony/logoHR.aspx
1. Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice
Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016
I.
II.
III.
IV.
Szablon analizy wewnętrznej struktura – druk
Szablon uzupełniony o przepisy wewnętrzne i krajowe odnoszące się do poszczególnych punktów - przykład
do 15go luty, W.Ścieszka + CZP
Plik przesłany do wszystkich członków zespołu
do 16 luty, A.Kwiatkowska, wg Matrix
Opinie poszczególnych członków zespołu:
I.
II.
Czy pominięto jakieś wewnętrzne przepisy jeśli tak to jakie?
Jeśli obecne przepisy nie regulują danego obszaru lub regulują go niewystarczająco lub są nieznane co należy zrobić aby je
wdrożyć (kto i kiedy się ma tym zająć, max 4 lata)
Do 26 luty, poszczególni członkowie zespołu wg Matrix, uwagi należy wysyłać w trybie śledzenia
zmian na adres [email protected] (przykład poniżej)
29. Wartość mobilności
Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni uznać wartość mobilności geograficznej, międzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej oraz wirtualnej, a także mobilności między sektorem
państwowym i prywatnym jako ważnego sposobu poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery. W rezultacie, powinni
uwzględnić takie możliwości w określonej strategii rozwoju zawodowego oraz w pełni docenić i uznawać wszelkie doświadczenie związane z mobilnością w obrębie własnego systemu rozwoju
kariery i oceny pracowników. Wiąże się to również z wymogiem wprowadzenia koniecznych instrumentów administracyjnych w celu umożliwienia przenoszenia zarówno grantów, jak i
ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego.
Istotne przepisy krajowe regulujące powyższy
aspekt
Istniejące przepisy i/lub praktyki instytucjonalne
Wymagane
działania
Nie zidentyfikowano przepisu krajowego
regulującego to zagadnienie
1. ZARZĄDZENIE Nr 86/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i
studentów Politechniki Śląskiej oraz innych osób, a także trybu ich rozliczania”.
2. PISMO OKÓLNE Nr 12/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie
warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki
Śląskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
3. ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie
okresowej oceny nauczycieli akademickich
wprowadzenie
12.2017
zapisów o mobilności
Dział …
do oceny pracowniczej
Kiedy/Kto
1. Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice
Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016
I.
II.
III.
IV.
Szablon analizy wewnętrznej struktura – druk
Szablon uzupełniony o przepisy wewnętrzne i krajowe odnoszące się do
poszczególnych punktów -przykład
do 15go luty, W.Ścieszka + CZP
Plik przesłany do wszystkich członków zespołu
do 16 luty, A.Kwiatkowska, wg Matrix
Opinia członków zespołu:
I.
II.
Czy pominięto jakieś wewnętrzne przepisy jeśli tak to jakie?
Jeśli obecne przepisy nie regulują danego obszaru lub regulują go niewystarczająco lub są nieznane
co należy zrobić aby je wdrożyć (kto i kiedy się ma tym zająć, max 4 lata)
Do 26 luty, członkowie zespołu wg Matrix, uwagi należy wysyłać na adres
[email protected]
V.
VI.
Scalenie i rozesłanie dokumentu do członków zespołu
do 1 marca, W.Ścieszka, K.Wodarski, A.Kwiatkowska, K.Markiewicz-Śliwa
Akceptacja dokumentu przez wszystkich członków zespołu
do 4 marca, opinie należy wysyłać na adres [email protected]
2. Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie wyników
badania ankietowego – marzec 2016
I.
II.
III.
III.
IV.
IV.
Opracowanie ankiety i konsultacje z częścią zespołu
CZP, prof. Polańska, prof. Moczulski, prof. Szlęk, 15luty
Opracowanie narzędzia elektronicznego do zbierania ankiet
CZP, CK 26luty
Ustalenie listy respondentów (przez Dziekanów)
CZP, 22luty
Rozesłanie ankiety do wybranych respondentów (ok. 200 osób),
CZP, 29luty
Zebranie odpowiedzi od respondentów
CZP, 15 marca
Opracowanie wyników
CZP, 31 marca
Nasze zadania do realizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w
Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych – luty 2016
Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie
wyników badania ankietowego – marzec 2016
Opracowanie raportu – 15 kwiecień 2016
Przygotowanie strategii HR i planu działań niezbędnych do wystąpienia o
logo – 30 kwietnia 2016
Tłumaczenie dokumentów i przesłanie do Komisji Europejskiej – 15 maja
2016
Spodziewane wyniki - sierpień 2016
Życzymy sobie powodzenia!!!
15 maj 2016
Download