Program praktyki zawodowej dla zawodu: TECHNIK ORGANIZACJI

advertisement
Program praktyki zawodowej dla zawodu:
TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Klasa IV
I. Cel praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie
technik organizacji usług gastronomicznych.
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
 określać strukturę organizacyjną zakładu gastronomicznego i firmy cateringowej,
 prowadzić dokumentację związaną z działalnością zakładu gastronomicznego i firmy
cateringowej,
 oceniać oferty usług gastronomicznych,
 opracowywać ofertę usług gastronomicznych,
 współpracować i negocjować z kontrahentami i kooperantami,
 przyjmować i rejestrować zamówienia na usługi gastronomiczne,
 zawierać umowy na świadczenie usług gastronomicznych,
 organizować i nadzorować pracę personelu podczas realizacji zleceń,
 przygotować sale konsumenckie oraz inne miejsca do realizacji usług gastronomicznych,
 obsługiwać konsumentów i zleceniodawców usług,
 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.
II. Zakres przedmiotowy drugiej części praktyki zawodowej
Organizowanie usług w zakładach gastronomicznych:
 określanie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego,
 organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach,
 przestrzeganie regulaminów wewnętrznych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dotyczących zakładów
gastronomicznych,
 poznanie zakresu działalności oraz oferowanego asortymentu potraw i napojów zakładu
gastronomicznego,
 planowanie żywienia w zakładach typu zamkniętego,
 opracowywanie harmonogramów pracy i nadzorowanie personelu działu handlowousługowego zakładu gastronomicznego,
 przystosowanie sal konsumenckich do przyjęcia konsumentów,
 stosowanie zasad obsługi konsumenta,
 doradzanie zleceniodawcom w wyborze potraw i napojów,
 przyjmowanie i rejestrowanie zamówień,
 podawanie potraw i napojów,
 obsługiwanie gości w pokoju hotelowym,
 sporządzanie rachunku, inkasowanie należności,
 rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 rozpatrywanie skarg i reklamacji konsumentów,
 obsługiwanie maszyn i urządzeń w dziale handlowo-usługowym.
Organizowanie usług cateringowych:
 określanie zakresu działalności i oferty usług firmy cateringowej oraz zakładu
gastronomicznego świadczącego usługi cateringowe,
 poznanie kooperantów firmy i zakładu gastronomicznego świadczącego usługi cateringowe,
 określanie form promocji usług cateringowych,










przygotowanie ofert usług cateringowych,
kalkulowanie kosztów realizacji zleceń,
zawieranie umów ze zleceniodawcami i kooperantami,
planowanie pracy związanej z realizacją usług cateringowych,
opracowywanie harmonogramów pracy i nadzorowanie personelu realizującego zlecenie,
sporządzanie wykazu sprzętu do realizacji usług cateringowych,
przygotowanie potraw, napojów i sprzętu gastronomicznego do transportu,
aranżowanie sal oraz innych miejsc usług cateringowych,
obsługiwanie uczestników przyjęć,
rozliczanie usług cateringowych.
III. Czas trwania praktyki zawodowej
Wymiar tygodniowy: 4 tygodnie.
Wymiar dobowy: nie dłużej niż 8 godzin dziennie.
Organizowanie usług w zakładach gastronomicznych
70 godzin
Organizowanie usług cateringowych
70 godzin
Razem
140 godzin
IV. Realizacja praktyki i potwierdzenie jej odbycia
1. Praktyka odbywa się na podstawie umowy o praktykę zawodową.
2. W czasie praktyki uczeń ma obowiązek prowadzić dzienniki praktyki, w których powinien
zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych
czynności, godzin praktyk oraz własne wnioski. Zapisy dokonywane w dzienniku praktyki
powinny być sprawdzone i potwierdzone podpisem i imienną pieczątką osoby
odpowiedzialnej za realizację programu praktyki lub pracownika, który nadzorował w danym
dniu pracę ucznia.
3. Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyk, który dokonuje
oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej na podstawie
obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia
dzienniczka praktyk.
4. Organizujący praktykę zakład hotelarski wystawia uczniowi zaświadczenie potwierdzające
odbycie praktyki wraz z opinią i uzyskaną oceną.
Download