Teologia prawa - Magisterskie24.pl

advertisement
Teologia prawa - Ks. Prof. M. Stasiak
1. Gdzie zawarte jest prawo Kościoła
2. Definicja normy prawnej wg św. Tomasz
3. Co oznacza, że norma prawna jest stwierdzenie powinności a nie jej
ustanowieniem
4. Prawodawca w Kościele
5. Co to znaczy sprawować władzę w Kościele
6. Różnica między świeckim a kościelnym prawodawcą
7. Wyjaśnić terminy: cerdenda, agenda
8. Jaka jest różnica między dogmatycznym a kanonicznym określeniem wiary
9. W jaki sposób można wskazać moc wiążącą wiary - powinności
10. Obecność prawa Bożego w prawie kościelnym
11. Czym kieruje się prawodawca kościelny wydając normy
12. Wyjaśnić określenie iż norma kościelna to ordinatio fidei
13. Jak prawo kościelne służy przekazywaniu wiary
14. Czy w kościele wystarczy tylko zewnętrzne podporządkowanie się normie
15. Czym się różni prawodawstwo kościelne od świeckiego /patrz p.14./
16. Wyjaśnić tezę : zbawienie jest najwyższym prawem w Kościele
17. Dlaczego kodeks prawa kanonicznego stawia się w Kościele obok nauki
Soboru i Pisma św.
18. Poznanie rozumowe a poznanie teologiczne
19. Wyodrębnienie się kanonistyki z teologii
20. Jakie cele stawiała sobie nauka ukazująca Kościół jako societas perfecta
21. Zarzut Rudolfa Sohma wobec prawa kościelnego
22. Autorzy polemizujący z Rudolfem Sohmem
23. Poglądy Wilhelma Bertramsa
24. Koncepcja Mörsdorfa
25. Pojęcie sakramentalności Kościoła i jego znaczenie dla rozumienia normy
kościelnej
26. Analiza definicji Kościoła z LG 1
27. Wyjaśnić twierdzenie ubi societas ibi ius
28. Wyjaśnić twierdzenie - prawo wyraża stosunek miedzy osobami ze względu
na równość w realizacji dobra wspólnego
29. Pojęcie dyspensy, epikii - dlaczego są w tylko w prawie kościelnym
30. Co oznacza termin norma kanoniczna
31. Elementy struktury normy kanonicznej
2
32. Św. Paweł o prawie i normie prawnej w Kościele
Podstawowe pojęcia
 Teologia - nauka o Bogu w świetle Bożego objawienia. Jej przedmiot
obejmuje nie tylko istotę i przymioty Boga, ale całą rzeczywistość, o ile
można ją poznać w świetle Bożego objawienia. Ponieważ zaś cała
rzeczywistość pozostaje w jakieś relacji do Boga- Stwórcy, stąd cała
rzeczywistość jest przedmiotem teologii, a zwłaszcza człowiek - stworzony i
odkupiony przez Boga.
 Prawo - ma dwojaki rozumienie
- jako rzeczywistość zewnętrzna, wyraz ludzkiej niesamodzielności,
ograniczająca wolność i autonomię osoby. W tym rozumieniu jest ono
przejawem siły i przymusu stosowanego przez władzę
- jako konieczne narzędzie zagwarantowania porządku i pokoju w życiu
społeczności, a więc czynnik równowagi i sprawiedliwości
1. Gdzie zawarte jest prawo Kościoła
Prawo Kościoła zredagowane w formie ogólnych norm regulujących życie
społeczności kościelnej zawarte jest w Kodeksie - zbiorze przepisów prawnych.
Są jednak i inne miejsca gdzie można to prawo odnaleźć.
- Kodeks Prawa Kanonicznego
- bulle i dekrety papieskie
- prawo partykularne Kościoła zgodne z KPK - prawodawcy niżsi od Biskupa
Rzymu, np. prawo synodalne
- decyzje administracyjne Kongregacji i Kurii Rzymskiej - będące aplikacją
norm kodeksowych w konkretnych wypadkach
- orzecznictwo sądów kościelnych
2. Definicja normy prawnej wg św. Tomasz
Prawo - zarządzenie rozumne, kompetentnej władzy, wydawane dla dobra
wspólnego i[ odpowiednio] promulgowane.
Lex est quaedam ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui
curam habet communitatis [legitime ] promulgata
a) zarządzenie – norma obowiązująca, imperatyw, nakaz, zakaz, dozwolenie
lub definicja (określa sposób rozumienia danego pojęcia). Akt woli
prawodawcy wiąże wolę innych. Nie jest to tylko rada, czy zachęta.
b) rozumne - prawodawca w trakcie ścieżki legislacyjnej musi uwzględnić:
3
-
aktualny stan społeczeństwa (analiza), określić co domaga się uregulowań,
jakie są braki, co jest źle, błędnie rozwiązywane
określić do jakiego stanu rozwoju chce doprowadzić (patrzy w przyszłość),
jaki osiągnąć porządek, jaki stopień organizacji życia
określić jakimi metodami chce osiągnąć ten cel (nakazy, zakazy, sankcje,
grupy szkoleniowo-rozwojowe, urzędy kontrolujące)
wymaga to badań socjologicznych, planu rozwoju, znajomości realnych
możliwości społecznych
ustawa jest rozumna jeśli:
- jest godziwa – nie sprzeciwia się pr. Bożemu (naturalnemu i pozytywnemu), a jej treść jest moralnie dobra
- sprawiedliwa – ma na uwadze dobro wszystkich i równomiernie rozkłada
ciężar i korzyści na tych, których dotyczy
- możliwa do wykonania - fizycznie możliwa (możliwość materialna) bez
poważniejszych strat, bez potrzeby uciekania się do postawy heroiczności
w jego zachowaniu. Możliwa moralnie.
- pożyteczna tzn. konieczna lub przydatna dla społeczności lub
przynajmniej dla jej większości
c) kompetentna władza - osoba pełniąca w społeczeństwie urząd o mocy
prawodawczej
- urząd ma być pełniony z akceptacją społeczeństwa (legitymizacja władzy)
- urząd ma być objęty wg przyjętych zasad w społ. (wybory, nominacje,
dziedziczenie). Urząd w Kościele zyskuje się przez nominację, bez wyborów
oddolnych.
- aktualna akceptacja tej osoby, urzędu przez społeczność
- w kościele władzę prawodawczą posiadają : biskup Rzymu, biskup
diecezjalny, ordynariusz, przełożeni instytutów życia konsekrowanego
d) dla dobra wspólnego -przepis ma realizować i zabezpieczać dobro wspólne
- wspólne dobro - dobro będące własnością grupy współudziałowców, którzy
potrafią określić procentowy swój udział w tym dobru (np. udziałowcy
spółki, kamienicy)
- dobro wspólne - coś innego - dobro nie podlegające podziałowi, przynależne
pewnej społeczności, wszystkim stanowiącym tę grupę. By mieć udział w
tym dobru trzeba przynależeć do tej grupy. Odchodząc zaś z niej niczego nie
można z dobra wspólnego zabrać dla siebie (np. wspólnota gruntowa).
- dobro wspólne jest więc tym, co zabezpiecza bieżące dobro społeczności,
4
-
-
-
ukierunkowane na jej rozwój kulturowy, duchowy
dobro nazywamy wspólnym jeśli stanowi rzeczywiste dobro dla całej
społeczności ale i dla poszczególnych jednostek, chociaż jego realizacja
może być w pewnych wypadkach obciążeniem (np. podatki)
rozumiane w sensie duchowym (intelektualnym, religijnym) nie może być
krzywdzące dla nikogo
prawo zabezpieczające dobro wspólne musi być godziwe, nie sprzeczne z
prawem Bożym, jeśli choćby w jednym punkcie koliduje z prawem Bożym
będzie niosło krzywdę
norma niegodziwa nie jest obowiązująca w sumieniu
zakłada się, że normy prawa kościelnego, kanonicznego są zgodne z prawem
Bożym, a więc są godziwe.
W społecznościach świeckich nie jest to do końca oczywiste, stąd potrzeba
wyczulenia na poszczególne ustawy czy zabezpieczają dobro wspólne czy
tylko interesy pewnej grupy
e) właściwie promulgowane – ogłoszone
- w historii – prawo ogłaszali królewscy heroldowie na rynkach miast,
wywieszano je na drzwiach kościoła, wysyłano do uczelni, gdzie pisano
komentarze, ale też studenci treść tych praw rozwozili ze sobą.
- Dziś każda społeczność ma swoje metody promulgowania
- Promulgacja winna być:
- fizyczna i jasna
- określać od kiedy ustawa wchodzi w życie
- określić czas tzw. vacatio legis – czasu nieobowiazywania
3. Co oznacza, że norma prawna jest stwierdzenie powinności a nie jej
ustanowieniem
Norma prawna rodzi się z analizy i rozeznania dobra wspólnego /czym jest, jak
je osiągnąć/. Zdanie normatywne ma sumować wiedzę obiektywną na dany
temat, uwzględniać istniejące obiektywnie sytuacje. Porządek normatywny
/zawarty w ustawie/ ma odpowiadać porządkowi obiektywnemu. Źródła normy
prawnej nie tkwią bowiem w czyichś indywidualnych sądach, w czyichś
subiektywnych wyobrażeniach o tym jak powinno być, ale muszą odpowiadać
obiektywnemu porządkowi /jak jest naprawdę/. To rozpoznanie obiektywnego
porządku prowadzi do odkrycia pewnej powinności tkwiącej w nim. Norma nie
jest więc ustanowieniem powinności, lecz stwierdzeniem, że ona istnieje
obiektywnie, niezależnie od woli stanowiącego prawo. Np. powinność 5
obowiązek rodziców wychowania dziecka - on istniej obiektywnie, niezależnie
od tego, czy prawodawca umieści go w prawie czy też nie.
4. Prawodawca w Kościele
Prawo Boże, stanowiące fundament prawa kościelnego, musi być zredagowane w
formie norm, które mogą być powszechne lub partykularne. W Kościele
prawodawcami są:
 dla Kościoła powszechnego podmiotem władzy ustawodawczej są:
- Biskup Rzymu
- sobór w łączności z Biskupem Rzymu
- synod biskupów świata, jeśli jego uchwały zatwierdzi papież
 dla Kościoła partykularnego
- biskup diecezjalny
- synody partykularne
- Konferencje Episkopatu
5. Co to znaczy sprawować władzę w Kościele
Od Monteskiusza istnieje trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą,
sądowniczą. W Kościele zaś władza jest skupiona w jednej osobie Jezusa
Chrystusa tzw. potestas sacra - każdy posiadający władzę w Kościele ma udział
w tej jedynej władzy Chrystusa, dla której świętość stanowi cel działania. Mający
władzę w Kościele nie są znawcami technik społecznych prowadzących do
zaprowadzenia porządku, lecz mają wpływać na kształtowanie postaw
życiowych.
- istnieje inna płaszczyzna podziału władzy wg misji zleconej przez Chrystusa,
która obejmuje trzy płaszczyzny władzy:
- królewską - władza rządzenia, wykonawcza, sądownicza
- prorocka - władza nauczania
- kapłańska - władza uświęcania
Najistotniejszą jest władza przepowiadania i nauczania, gdyż dzięki niej
zawiązuje się wspólnota - Kościół, który poprzez uświęcenie /władza uświęcania/
dąży do ostatecznego celu - zbawienia. Władza rządzenie jest rozumiana w
Kościele jako służba ludowi Bożemu, dążącemu ku zbawieniu. Stąd nie jest ona
najistotniejsza.
Władza w Kościele pochodzi z ustanowienia samego Chrystusa, który zlecił
mu kontynuację swego dzieła i misji. Kościół wypełnia swe posłannictwo w
powiązaniu z misją Chrystusa. Struktura episkopalna Kościoła jest oparta o
decyzję Chrystusa:
6
- wybór 12 Apostołów,
wybór Piotra i zlecenie mu władzy kierowania Kościołem
- nie jest to tylko urząd honorowy, ale konkretne zadanie do spełnienia
W normalnym społeczeństwie władza oznacza działanie, by przeforsować swoje
decyzje, poglądy, założenia na forum publicznym. Wsparte jest to często
organem przymusu i sankcji. Kościół nie ma organu przymusu, choć ma
możliwość egzekwowania swej władzy.
6. Różnica między świeckim a kościelnym prawodawcą
ze względu na cel
- ustawodawca państwowy - nakazy, zakazy + sankcje karne wymusza
zewnętrzne zachowanie bez wewnętrznej akceptacji, kształtowania postaw
- ustawodawca kościelny - zobowiązuje w sumieniu, choć istnieją sankcje są
on raczej stwierdzeniem stanu faktycznego /np. ekskomunika - człowiek sam
postawił się poza społecznością wierzących/. Porządek prawny w Kościele to
porządek służący przekazywaniu wiary.
ze względu na zakres obowiązywalności:
- prawo kościelne - obowiązuje ochrzczonych w kościele katolickim
- prawo świecki - wszystkich obywateli
ze względu na prawodawcę:
- prawo świeckie - prawodawcą jest suwerenna władza stosująca specjalne
techniki zaprowadzania ładu w społeczeństwie
- prawo kościelne - prawodawca nie musi być znawcą technik społecznych,
lecz ma kierować ludzi ku kształtowaniu właściwych postaw życiowych
ze względu na słuszność prawną
- prawo świeckie nie dopuszcza wyjątków, zwolnień od prawa
- prawo kościelne - stosuje dyspensy - zawieszające obowiązywalność prawa
w pewnych wyjątkowych sytuacjach
7. Wyjaśnić terminy: cerdenda, agenda
To dwa sposoby przekazywania wiary, jako wartości nadrzędnej i budującej
Kościół jako wspólnotę:
- credenda - to normy wiary, określają w co należy wierzyć - zasada
dogmatyczna
- agenda - to co należy czynić, do czego wiara zobowiązuje w życiu, jak ją
należy praktykować - zasada normatywna
7
8. Jaka jest różnica między dogmatycznym a kanonicznym określeniem
wiary
 dogmatyczne określenie wiary - credenda - to prawdy wiary objawionej
ubrane w normy /dogmaty/, w które Kościół wierzy i których naucza
 kanoniczne określenie wiary - agenda - to zasady normatywne określające
sposoby praktykowania wiary w życiu
Nie wykluczają się one lecz dopełniają. Są bowiem dwoma sposobami
przekazywania wiary. Wiara to bowiem nie tylko doktryna, ale i konkretne czyny
wypływające z niej
9. W jaki sposób można wskazać moc wiążącą wiary - powinności
Moc wiążąca wiary wynika z jej natury. Natura aktu wiary prowadzi do potrzeby
i powinności dzielenia się tym, co człowiek przeżył z innymi. Ona też
podpowiada środki do skutecznego przekazywania wiary /np. przepowiadanie,
prawo kościelne/. Środki te mają moc obowiązującą z racji na samą wiarę, której
są nośnikami. Ustawy kościelne stwierdzają wiarę wyznawaną przez Kościół oraz
wynikające z niej powinności. Prawda wiary staje się nią nie dlatego, że jako taka
została ogłoszona, ale dlatego, że jest nią ona ze swej natury. Nie wszystkie
ustawy kościelne przekazują prawdy wiary /np. sposób doręczenia aktów
administracyjnych/, ale w znacznej mierze przytaczają prawdy wiary, gdyż są to
normy wynikające z prawa Bożego.
10. Obecność prawa Bożego w prawie kościelnym
Prawo kanoniczne wielokrotnie odwołuje się do prawa Bożego. Szkoła włoska
kanonistyki wypracowała 2 pojęcia prawa kościelnego:
- ius ab eccelsia propositum - prawo pozostające w gestii Kościoła, zmienne i
kształtowane w zależności od potrzeb /można je tworzyć i odwoływać/
- ius ab ecclesia constituitum - prawo konstytutywne, niezmienne, wsparte na
Bożym prawie. Normy tego prawa wyrażają wolę Bożą, a co za tym idzie
Kościół nie może ich zmieniać.
To prawo konstytutywne czerpie swą moc z 2 źródeł
- prawa naturalnego - które jest bazą prawa Kościoła jako społeczności.
Dlatego w prawie kościelnym zawarte są podstawowe elementy prawa
naturalnego odnoszące się do społeczności
- pozytywne prawo Boże - wywodzące się z woli Chrystusa /kan. 100/1; 196;
219/. Chrystus nie ustanowił jednak konstytucji Kościoła w kanonach czy
paragrafach lecz powołał do istnienia przez życie, naukę, śmierć i
zmartwychwstanie. Kościół musiał więc jego zamiar przełożyć na
8
konkretne normy, które są dla Kościoła fundamentalne /konstytutywne/.
Ilekroć więc Kościół ma świadomość, że ustanowiona przezeń norma wyraża
wolę Zbawiciela, określa ją jako pochodzącą z pozytywnego prawa Bożego.
11. Czym kieruje się prawodawca kościelny wydając normy
- nie jest dla prawodawcy najważniejszy porządek zewnętrzny, ład społeczny.
Nie jest też najważniejsza bezkolizyjność ustaw czy nawet zniesienie
niesprawiedliwości
- podstawowym fundamentem przy tworzeniu norm prawa kościelnego jest
rzeczywistość wiary /która jest łaską/, a która stawia człowieka w nowej
rzeczywistości wspólnotowej. Stąd płyną nowe prawa i obowiązki
wierzącego względem Boga i wspólnoty Kościoła
- prawodawca więc kieruje się podstawą którą jest wspólnotowy charakter
wiary
12. Wyjaśnić określenie iż norma kościelna to ordinatio fidei
Wg św. Tomasza norma prawna jest ordninatio rationis - jest zarządzeniem
rozumnym, ale w przypadku Kościoła, który spełnia specjalną misją w świecie,
zleconą mu przez Chrystusa, prawo musi być też ordinatio fidei - porządkiem
płynącym z wiary. Prawodawca nie może poprzestać tylko na rozeznaniu
rozumowym tego, czego ma dotyczyć norma, musi oprzeć się na porządku wiary,
gdyż on jest kategorią podstawową - prawodawca musie przestrzegać wymogów
wiary /nauki i prawdy Chrystusa/. Nie może być demokracji w Kościele, gdyż
nawet większością głosów nie da się odwołać pewnych urzędów, zadań
powinności wyprowadzonych wprost z nauki Chrystusa /np. nierozerwalność
małżeństwa/. Prawo kościelne odczytywane bez wiary jest bezskuteczne i
nieżyciowe
13. Jak prawo kościelne służy przekazywaniu wiary
Do istotnej misji Kościoła należy zadanie nauczania i uświęcania Ludu Bożego.
Urząd Kościoła swe zadanie wypełnia przez:
- przepowiadanie słowa
- administrację sakramentów
Zmierza to do:
- zachowania depozytu wiary
- dawania świadectwa wierze
Ustawy kościelne winne to zagwarantować. Prawodawcy w Kościele są bowiem
zarazem tymi, którzy są powołani do głoszenia słowa. Przez wieki tych dwóch
zadań nie rozdzielano, traktując je jako jedność. Władza nauczania i rządzenia
9
skupia się w tym samym podmiocie. Są to funkcje tego samego rzędu
sprawowane in persona Christi
14. Czy w kościele wystarczy tylko zewnętrzne podporządkowanie się
normie - patrz p. 15.
15. Czym się różni prawodawstwo kościelne od świeckiego
- prawo świeckie - nacisk na zewnętrzne podporządkowanie się przepisom,
zachowanie ładu i porządku, eliminowanie postaw szkodliwych społecznie,
nie interesuje się wewnętrznym nastawieniem adresata, dotyczy porządku
doczesnego - ius non docet sed iubet - prawo nie ma uczyć lecz wymagać
- prawo kościelne - ma zaś znaczenie wychowawcze. Ukazuje bowiem
najistotniejsze wartości w danej wspólnocie i stara się jej chronić. Norma
wiąże się z wartością i tak kształtuje moralność, by wartości te były
chronione, pożądane, szanowane. Dotycząc porządku zbawienia chce
kształtować przede wszystkim wewnętrzną postawę /sumienie, akty
duchowe/, jego wola sięga głębiej niż prawodawcy świeckiego, gdyż samo
zewnętrzne zachowanie przepisu może być tylko symulacją bez wartości.
16. Wyjaśnić tezę : zbawienie jest najwyższym prawem w Kościele
Salus animarum suprema lex - Porządek prawny w Kościele nie powstaje w
skutek przeniesienia metod z prawa świeckiego, lecz stosuje i tworzy normy
celem wypełnienia czynności wynikających z przekazu wiary. Obowiązuje tu
zasada wskazująca na służebną rolę prawa kościelnego w stosunku do
nadrzędnego celu Kościoła jakim jest zbawienie. Prawo nie stanowi celu samo
dla siebie, lecz ma służyć temu, by człowiek był usprawiedliwiony przed
Bogiem. Najwyższym dobrem jest zbawienie człowieka i dlatego w prawie
kościelnym szeroko stosowane są dyspensy, epikia - by w niczym nie umniejszać
dobra duchowego wierzących.
17. Dlaczego Kodeks prawa kanonicznego stawia się w Kościele obok nauki
Soboru i Pisma św.
Nauka soborowa podkreśla podstawowe znaczenie słowa Bożego w tworzeniu się
i uświęcaniu Kościoła. Wiara budowana jest bowiem w oparciu o Słowo Boże,
stąd w dokumentach soborowych obfitość tekstów z Pisma św. W procesie
tworzenia Kodeksu jednym z postulatów było, by nawiązywał on w swej treści do
ducha soborowego, wspierając się na wizji Kościoła i jego misji jaką rozwinął
Sobór. W tym nurcie też Kodeks został zredagowany i dlatego traktowany jest
przez wielu jako ostatni dokument soborowy. Można powiedzieć, że naukę
10
Soboru rozpisano na kanony. KPK można postawić wśród ksiąg rozwijających
wiarę /Biblia, dokumenty Sob.Vat. II/
18. Poznanie rozumowe a poznanie teologiczne
Wg konstytucji Dei Filius - Soboru Watykańskiego I - istnieje podwójny
porządek poznania różniący się i przedmiotem i źródłem:
- źródłem, bo w poznaniu rozumowym jest nim naturalna władza umysłowa rozum, natomiast w poznaniu teologicznym jest nią wiara Boska
- przedmiotem, bo oprócz prawdy, do której można dojść rozumem naturalnym
w poznaniu teologicznym są nam przedłożone do wierzenia tajemnice
zakryte w Bogu, których nie można poznać bez objawienia Bożego.
Poznanie teologiczne obejmuje całą rzeczywistość i wnosi nowe treści, do
których nie może człowiek dojść przy pomocy poznania rozumowego. Stara się
ono odpowiedzieć na pytanie jak wygląda człowiek i cała rzeczywistość w
świetle prawd Bożych objawionych przez Jezusa Chrystusa i w świetle jego
zbawczego dzieła. Poznanie teologiczne obejmuje człowieka we wszystkich jego
życiowych sytuacjach. Pod to poznanie podpada też prawo jako jeden z
elementów ludzkie egzystencji i działania.
19. Wyodrębnienie się kanonistyki z teologii
 Wiek od III-XI to okres konsolidacji wiedzy teologicznej, która nie jest
jeszcze usystematyzowana. Pojawiające się problemy rozwiązuje się na
bieżąco i okazyjnie, ale okazyjnie. Wśród problemów dyskutowanych:
- Kościół i państwo
- prawo i Ewangelia /własność prywatna i sprawiedliwość/
- hierarchia i chryzmaty /władza i wolność, prawo i miłość/
Pojawiające się problemy rozwiązywano na płaszczyźnie teologii - np. św.
Augustyn pisał o prawie natury i o państwie Bożym, o prawie Bożym
pozytywnym i prawie konstytucyjnym Kościoła w kontekście teologii.
Pierwsze zbiory prawa kościelnego powstają jako wynik odbywanych w tym
czasie synodów różnych prowincji kościelnych /zbiory włoskie, hiszpańskie,
galijskie, afrykańskie/. Widoczna nawet w nich jest jedność prawa i teologii.
Zagadnienia prawne stanowią integralną część teologii i teologia swą
refleksją obejmuje zagadnienia prawne.

rozdzielenie tych dwóch nauk następuje w wyniku ich rozwoju począwszy od
XI w. W okresie reformy gregoriańskiej problemy prawne i teologiczne są
częstym tematem dyskusji i naukowych rozpraw. Rozkwita scholastyka a z
nią i studium prawa, na które mają ogromny wpływ ośrodki: boloński i
11
paryski. W Bolonii od 1088 r. rozwija się fakultet prawa, w Paryżu fakultet
teologiczny. Metoda spekulatywna przyczynia się do rozwoju prawa, zaś
metoda dysput prawniczych rozwija teologię. Znaczniejsze osobistości:
- Hugo od św. Wiktora ze swą teorią prawa natury , prymacie i eklezjologii.
- Alger z Liege - mówi o roli prawa w Kościele i pierwszeństwie miłosierdzia
przed prawem
- Gracjan - był wybitnym teologiem i prawnikiem i on dał początki
kanonistyce jako samodzielnej dyscyplinie naukowej.
- dekretyści - m.in. Gandulf, Huguccio, Roland Bandinelli
Podstawą wykładu teologii stały się Sentencje Piotra Lombarda, a wykładu prawa
Dekret Gracjana. Dał on początek nauce prawa kanonicznego. Gracjan rozpoczął
wykładać prawo kanoniczne osobno od teologii i prawa rzymskiego. Traktował
on co prawda kanonistykę jako teologię praktyczną zewnętrzną, to jednak odtąd
te dwie dyscypliny rozwijały się oddzielnie. Kanoniści zaczęli opuszczać
teologiczne partie Dekretu zwracając się coraz bardziej ku prawu rzymskiemu,
które też z czasem miało ogromny wpływ na rozkwit prawa kościelnego "Ecclesia vivit lege romana". Teologia w tym czasie poszła za inspiracjami
arystotelesowskimi i platońskimi i wypracowała swą metodę niezależną od
kanonistyki. Przy czym obie nauki nie straciły z oczu problematyki drugiej
dyscypliny /np. traktaty św. Tomasz - o prawie, o sprawiedliwości, o powinności/
Rozkwit i specjalizacja prowadziły jednak do izolacji tych dyscyplin.
Fascynacja prawem nie pozwoliła rozumieć teologicznego sensu prawa
kościelnego. Kanoniści nadal powoływali się na Pismo św. i niektóre racje
teologiczne, ale nie było integracji z nauką teologii.
 Franciszek Suarez - był teologiem piszącym o prawie - De legibus. Mówił, iż
teologia zajmuje się prawem ponieważ najwyższym autorytetem prawa jest
Bóg, nawet prawo i prawodawca ludzki występuje jako sługa i narzędzie
Boga. W sposób szczególny dotyczy to prawa kanonicznego, które odnosi się
do porządku nadprzyrodzonego i czerpie swe zasady z prawa Bożego.
Widział on 2 cele prawa kościelnego:
- strzec porządku politycznego - zewnętrznego Kościoła, stać na straży pokoju
i sprawiedliwości
- regulować sprawy kultu Bożego, czystości wiary i obyczajów
Suarez wyraźnie rozgranicza zadania teologów i kanonistów. Teologowie
zajmują się prawem w świetle objawienia, a więc wiary i moralności. Prawo zaś
na zająć się porządkiem wewnątrz i na zewnątrz Kościoła.
20. Jakie cele stawiała sobie nauka ukazująca Kościół jako societas perfecta
12
Po upadku państwa kościelnego w 1870 r. pojawiła się potrzeba znalezienia
podpory dla kościelnego prawa ale w oparciu o argumentację prawną uznaną
przez państwo i filozofię. Ponieważ państwo uważano za społeczność doskonałą odznaczającą się suwerennością, niezależnością, autonomią, Kościół musiał
wykazać i uzasadnić iż jest również społecznością doskonałą - societas perfecta.
W odróżnieniu od państwa zmierzającego przy pomocy środków doczesnych do
celów doczesnych istnieje Kościół - społeczność doskonała - zmierzająca do
celów nadprzyrodzonych. Nauka o Kościele jako societas perfrecta jest obecna
w nauczaniu Piusa IX i Leona XIII - Immortale Dei. Zajęto się więc nauką o
prawie kościelnym publicznym /ius publicum Eccelesiae/ wzorowanej na nauce
o prawie państwowym. Wykazywano, że Kościół jest społecznością doskonałą,
założoną przez Chrystusa i stad potrzeba w nim władzy ustawodawczej,
wykonawczej, sądowniczej. Obraz Kościoła tak ujętego jest czysto jurydyczny,
bez śladu struktury teologicznej, przysłaniający całą eklezjologię. Zajmowano
się władzą kościelną, autorytetem nauczycielskim i prawami Kościoła. Czasy
największego ujurydycznienia przypadają na II poł. XIX w. Nie ma mowy o
współpracy prawa z teologią. Prawo czerpało swe idee nie z teologii ale filozofii
społecznej. Jako reakcja na taki stan prawa powstały trendy antyjurydyczne.
21. Zarzut Rudolfa Sohma wobec prawa kościelnego
W 1892 r. wydane zostało dzieło Rudolfa Sohma - Kirchenrecht I. Die
geschichtlichen Gruntlagen. Był to generalny atak na naukę o Kościele jako
społeczności doskonałej. Był on protestanckim prawnikiem, który zajął się
prawem kościelnym przy pomocy metody prawno-historycznej. Wykazał, iż nie
ma organicznej ciągłości między Kościołem pierwotnym a współczesnym
kościołem katolickim. Przyjął założenie, że kluczem do zrozumienia ustroju
Kościoła i jego historii są dzieje Kościoła pierwotnego. Jego obraz nakreślił w
oparciu o NT - a szczególnie o 1 Kor. Wywnioskował, że struktury pierwotnego
Kościoła nie mają charakteru prawniczego, nie są oparte na formalno-prawnej
organizacji, są wręcz w sprzeczności z prawem. Prawny porządek odpowiada wg
niego istocie państwa a nie Kościoła. Istota prawa kościelnego sprzeciwia się
istocie Kościoła. Był to przejaw mocno wówczas zakorzenionego w teologii
protestanckie spirytualizmu
22. Autorzy polemizujący z Rudolfem Sohmem
Atak Sohma wywołał reakcję w kościele katolickim. Wśród autorów
polemizujących z nim znaleźli się:
 J.B. Sägmüller - zarzuca mu manipulację tekstami NT i dowolną
13
interpretację. Sohm przeoczył jego zdaniem fakt, że apostołowie działali w
oparciu o pełnomocnictwo. Akcentuje 2 momenty eklezjologiczne
- Kościół został założony przez Chrystusa jako społeczność
- Kościół jest apostolski, wsparty na ich urzędzie
 Blumenstok - zarzuca Sohmowi niezrozumienie faktów historycznych. Jeśli
w pierwotnym Kościele nie widzimy porządku prawnego, to nie znaczy, że
go nie było, ale miłość i mocna wiara czyniła go zbytecznym. Dalej krytykuje
spirytualizm Sohma - który chce widzieć w pierwotnym Kościele wielkość
mistyczną złożoną z samych bohaterów. Tymczasem ważniejsza jest mądrość
Kościoła, który przez swój rozwój stał się masowy, dostępny wszystkim.
Ponadto Sohm nie zrozumiał dynamiki niezmiennych struktur Kościoła,
który musi się rozwijać by znaleźć taką formę, która by odpowiadała
warunkom historyczno-społecznym życia Kościoła. Ale te argumenty nie
zbijają zasadniczo argumentacji Sohma.
 L. Bendix - zarzuca Shomowi liberalizm teologiczny, który przyjmuje
zamiast założeń dogmatycznych - światopoglądowe o sprzeczności prawa i
Kościoła. U podstaw teorii Sohma stoi więc fałszywy obraz Kościoła
/spirytualizm/ i prawa /pozytywizm/. Bendix podaje definicje tych dwóch
pojęć. Prawo kościelne ma uzasadnienie w prawie naturalnym, a Kościół
należy rozumieć jako społeczność doskonałą. Jest to już całościowe
spojrzenie, choć jeszcze nadal oparte na socjologicznym schemacie.
 J. Hollewck - uzasadnia, że Chrystus założył Kościół jako społeczność
doskonałą. Błędem jest traktowanie istoty Kościoła jako duchowej a istoty
prawa jako świeckiej i mówić o sprzeczności między nimi. Kościół jest
bowiem duchowy w założeniach i celach, ale nie środkach. Prawo jest tu
obojętne:
- jeśli służy celom ziemskim - jest świeckie
- jeśli porządkowi nadprzyrodzonemu - jest duchowe
W Kościele, który jest nadal żyjącym Chrystusem, musi istnieć ten element
widzialny jakim jest prawo, podobnie jak Zbawiciel by być pośród nas musiał
mieć atrybuty natury ludzkiej. Ostatecznie jednak i u Hollewecka prawo
kościelne jest postulatem porządku społecznego.
23. Poglądy Wilhelma Bertramsa
Przypomina, że życie wewnętrzne Kościoła to kontynuacja i uczestnictwo w
życiu Chrystusa. Kościół jest więc społecznością duchową, jednością wiary i
miłości w Chrystusie. Ponieważ to życie wewnętrzne nie może istnieć bez
społeczności zorganizowanej, dlatego Kościół jest też społecznością prawną.
14
Ma więc Kościół 2 elementy ściśle powiązane ze sobą - wewnętrzny i
zewnętrzny. Jak w Chrystusie nastąpiło zespolenie natury Boskiej i ludzkie i
poprzez naturę ludzką objawiała się natura boska, ta zewnętrza struktura Kościoła
/prawo/ jest znakiem i przyczyną życia wewnętrznego. Kościół jest więc znakiem
oznaczającym i sprowadzającym łaskę nadprzyrodzoną. Ta zewnętrzna
aktywność Kościoła ma za cel ujawniać i wywoływać życie wewnętrzne. Prawo
nie może wywołać życia nadprzyrodzonego, ani życie nadprzyrodzone nie może
być ujęte w kategorie prawne. Prawo jednak ujmuje wszystkie zewnętrzne akty,
które są przyczyną albo skutkiem życia wewnętrznego, lub przeszkodą do niego.
Prawo kościelne kieruje więc życiem społecznym Kościoła w odniesieniu do
dóbr nadprzyrodzonych, prawo świeckie zaś w odniesieniu do dóbr doczesnych.
Nie uzasadnił jednak wystarczająco potrzeby istnienia prawa.
24. Koncepcja Mörsdorfa
Źródło prawnej struktury Kościoła tkwi w jego sakramentalności. Rozróżnił
widzialny znak sakramentalny od niewidzialnej łaski. Prawo jest dla niego
elementem widzialnej struktury Kościoła. Odpierając tezy Sohma powołuje się
na prawny charakter słowa i sakramentu, które zostały określone przez Chrystusa
i są formami misji jaką pełni Kościół.
- słowo głoszone w Kościele prowadzi do głębszego zrozumienia tajemnic
Bożych i wzywa do wspólnoty z Bogiem tych stojących na zewnątrz. Słowo
tworzy wspólnotę i podtrzymuje ją. Jest głoszone z nakazu i upoważnienia
Chrystusa. Wymaga ono posłuszeństwa ponieważ pochodzi od Pana.
- Dobra Nowina głoszona w słowie staje się uchwytna w sakramentach,
ogłoszone przez słowo tajemnice są dostępne w znakach sakramentalnych.
Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, a swą skuteczność
zawdzięczają Chrystusowi.
Prawo kościelne ma swe uzasadnienie w strukturze słowa i sakramentu, przez
które buduje się Kościół - społeczność nadprzyrodzona. Kościół dla niego to Lud
Boży, zwołany i wciąż zwoływany przez Boga.
Ludzie należący do Kościoła nie przestają być ludźmi tego świata. Pozostając
w społeczności Kościoła nadal kierują się wszystkimi naturalnymi założeniami
jakie są obecne w życiu społecznym. To druga, obok słowa i sakramentu,
podstawa prawa kościelnego - prawo naturalne, z którego płynie prawda, że gdzie
zawiązuje się społeczność tam powstaje prawo.
Dzięki jego koncepcji prawo kościelne znalazło swoją legitymację i znalazło
to swoje zwieńczenie w dokumentach Soboru Watykańskiego w KK.
15
25. Pojęcie sakramentalności Kościoła i jego znaczenie dla rozumienia
normy kościelnej
W uzasadnieniu prawa kościelnego nie wystarczy powoływać się na
uzasadnienie nauki prawa kościelnego jego roli i znaczenia dla Kościoła, ale
trzeba wskazać na istotę i źródła istnienie tego prawa, bez których cały system
prawa kościelnego będzie zawieszony w próżni.
Ontologiczne uzasadnienie istnienia i natury prawa kościelnego może dać tylko
teologia. Uzasadnienie to więc musi sięgać do istoty Kościoła i jego tajemnicy.
Punktem wyjściowym zaś dla podbudowy prawa kościelnego jest pojęcie
sakramentalności Kościoła.
Sakrament - od grec. mysterion, łac. - sacramentum. Od II w. słowa tego
używano na określenie realizacji przez Boga jego zbawczego planu względem
człowieka. Rozumiano przez to, że Bóg już tu na ziemi wchodzi z człowiekiem
we wspólnotę, która jest zadatkiem tego co ma dopiero w pełni nastąpić. Od św.
Augustyna sakrament jest definiowany jako: widzialny znak niewidzialnej łaski
/invisibilis gratiae forma visibilis/. Należy pamiętać, że nie można tu pominąć
aspektu personalistycznego. Łaska bowiem to nie tyle dar - przedmiot, ile miłość
Boga względem człowieka, która jeśli zostanie przyjęta, stawia człowieka w
nowej sytuacji wobec Boga - łaska usynowienia. Augustyn zawarł 2 elementy:
- znak - to czynność, gest dzięki której jedna osoba otwiera się na drugą,
wyraża swe myśli, zamiary i nawiązuje jakąś wspólnotę lub do niej zaprasza.
Oczywiście od drugiej osoby zależy czy ta wspólnota zaistnieje.
- łaska - to wolna inicjatywa Boga - jego miłość, która jest uchwytna właśnie
poprzez znak
Znak to więc nie tyle środek do zdobycia łaski ile wyraz tej łaski, wyraz działania
Boga wchodzącego we wspólnotę z człowiekiem. Ta wspólnota obejmuje całego
człowieka w wymiarze cielesnym i duchowym, indywidualnym i społecznym
dlatego znak ten musi być komunikatywny dla całego człowieka.
Na znak składa się materia i forma. Przedmiotem są czynności pochodzące z
codziennego życia a oznaczające w sakramentalnym wymiarze pewne
wydarzenia nadprzyrodzone w procesie naszego zbawienia /np. obmycie przy
chrzcie jest znakiem wziętym ze zwykłych codziennych czynności, a oznacza
nadprzyrodzone skutki mające miejsce w momencie chrztu/. Te czynności
sakramentalne oznaczają wciągnięcie całego człowieka i całego jego życia w
wymiar nadprzyrodzony.
Chrystus sakramentem Boga - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Natura
ludzka Chrystusa jest pierwszym i najważniejszym znakiem, że Bóg chce nas
16
zbawić. To dzięki naturze ludzkiej Bóg stał się widzialny i uchwytny dla
zmysłów człowieka. Stąd natura ludzka Chrystusa jest sakramentem Boga ujawnia Go, a zarazem ukrywa.
Kościół sakramentem Chrystusa - na zasadzie bliskiej analogii Kościół
upodabnia się do tajemnicy Chrystusa wg LG 8.:
- jak ludzka natura służyła Chrystusowi jako narzędzie zbawienia, tak
społeczny organizm Kościoła /ludzie wierzący/ służy za narzędzie Duchowi
Chrystusa, do tego by Lud Boży mógł uświęcać i zbawiać
- stosunek organizmu społecznego Kościoła do Ducha Chrystusowego jest
podobny do stosunku natury ludzkiej Chrystusa do Jego Bóstwa.
- w Kościele pierwiastek ludzki /społeczność/ jest znakiem niewidzialnego,
nadprzyrodzonego pierwiastka Bożego. Bez pierwiastka ludzkiego nie byłoby
Kościoła. Struktury społeczne są niezbędne by misja Chrystusa była nadal w
Kościele i poprzez Kościół kontynuowana. Dzieło Chrystusa domaga się
ciągłego świadczenia i uobecniania, a dokonuje się to przez wspólnotę
Kościoła, będącą znakiem sakramentalnym obecności Chrystusa w świecie.
Sakramentalność Kościoła a prawo kościelne
Znak sakramentalny jest zaczerpnięty z porządku naturalnego, gdzie ma
określone znaczenie i wciągnięty w porządek nadprzyrodzony reprezentuje
rzeczywistość nadprzyrodzoną /np. polanie wodą przy chrzcie św./. Ten znak
sakramentalny odnosi się również do Kościoła. Oznacza to, że znak
sakramentalności Kościoła musi należeć do porządku naturalnego i jako taki jest
podniesiony do uobecnienia porządku nadprzyrodzonego. Tym znakiem jest
społeczność - człowiek żyjący w społeczności. Społeczność by była znakiem
sakramentalnym musi być prawdziwą społecznością - tzn. posiadać wszystkie
istotne elementy. Będąc zaś znakiem sakramentalnym nie traci nic ze swych
naturalnych elementów /jak woda przy chrzcie pozostaje nadal zwykłą woda/.
Natomiast brak któregoś z istotnych elementów społeczności może prowadzić do
zafałszowania znaku sakramentalnego. Kościół nie byłby Kościołem gdyby nie
był prawdziwą społecznością. Podsumowując analizę sakramentalności :
- Kościół jest więc rzeczywistą społecznością
- społeczność powstaje zawsze w wyniku dążenia osób do wspólnej wartości
- tą wspólną wartością jest dobro wspólne - pełen rozwój osobowy człowieka
- w stosunku do tego dobra wspólnego powstają relacje prawne /prawa i
obowiązki osób/
- prawo pojawia się tam, gdzie człowiek decyduje się na życie społeczne
- prawo oznacza uprawnienie człowieka do pełnej równości względem dobra
17
-
wspólnego
bez prawa nie ma społeczności
skoro Kościół jest społecznością musi posiadać elementy prawne
prawo kościelne nie wynika z ludzkiej niedoskonałości, czy braku miłości,
bądź potrzeby kierownictwa, ale z jego sakramentalności
usunięcie prawa z Kościoła było by równoznaczne z przekreśleniem
społeczności, a więc i samego Kościoła
prawo nie jest przeciwne miłości, gdyż w Kościele prawo i miłość są
zespolone
prawo może przejawiać się pod postacią miłości, a miłość jest najlepszym
wypełnieniem prawa.
26. Analiza definicji Kościoła z LG 1
"Chrystus jest światłością świata i blask Jego jaśnieje na obliczu Kościoła. Dzieje
się tak dlatego, że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem czyli znakiem i
narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego."
Sakramentalność Kościoła jest jego prawdziwą naturą i punktem wyjścia dla
całej Konstytucji. Sakramentalność jest więc centralną prawdą naszej wiary i
stanowi też podstawę istnienia prawa w Kościele. Kościół jest sakramentem to
znaczy:
- znakiem - komunikuje nam istnienie innej rzeczywistości i na nią wskazuje.
Znak ze swej natury nie tylko jest środkiem komunikowania się, ale też i
zaproszeniem do nawiązania relacji, zaproszeniem do wspólnoty. Tym
widzialnym znakiem jest społeczność ludzka tworząca Kościół
- narzędziem - jest środkiem poprzez który realizuje się zbawienie
/zjednoczenie z Bogiem i innymi ludźmi/. W Kościele to zbawienie już
istnieje i dlatego służy on Duchowi Św. do prowadzenia dzieła uświęcenia
świata. /LG 8/
Celem działania Kościoła jest wewnętrzne zjednoczenie ludzi z Bogiem i między
sobą /bo zbawienie dokonuje się we wspólnocie - LG 9/. Kościół nikogo nie
wyklucza , nie prowadzi do podziałów lecz do jedności. Jest sakramentem
jedności /LG 9/ tzn. Ludem Bożym nabytym cenną krwią Chrystusa,
napełnionym Jego Duchem i wyposażonym w widzialne środki społecznego
zjednoczenia. Wskazuje jako znak na rzeczywistość nadprzyrodzoną, której
pełnia objawi się w przyszłości /LG 48/.
27. Wyjaśnić twierdzenie ubi societas ibi ius
18
Tam gdzie społeczność, tam prawo. Nie ma społeczności bez prawa. Prawo
zawiązuje się w chwili powstania społeczności. By to uzasadnić trzeba przyjrzeć
się podstawom społeczności i zanalizować stosunki społeczne.
Stosunki społeczne - to międzyosobowe relacji oparte na odniesieniu się do
siebie przynajmniej dwóch osób. Relacja ta posiada:
- realny podmiot
- realny kres
- realny fundament
Bez tych trzech elementów nie ma stosunku społecznego. Podmiotem i kresem
odniesienia są osoby ludzkie. Czynnikiem, który powoduje powstanie stosunku
społecznego jest fundament odniesienia - to płaszczyzna stosunku społecznego.
Przyczyny powstawania życia społecznego Odpowiedź nie leży w życiu
społecznym lecz w naturze człowieka, która jest pierwotna w stosunku do życia
społecznego. Otóż w naturze człowieka tkwi zdolność do tworzenia relacji
międzyosobowych i społeczności. Dlatego mówi się o człowieku - homo est
animals sociale. Nie można zrozumieć osoby ludzkiej bez jej odniesienia do
innych osób. W społecznej naturze człowieka tkwi przyczyna tworzenia przez
niego życia społecznego.
Co uruchamia relacje społeczne w człowieku ? Dlaczego osoba ludzka
nawiązuje stosunki społeczne? Samo odkrycie społecznej natury człowieka nie
odpowiada na to pytanie. Doświadczenie podpowiada, że życie społeczne
powstaje w wyniku dążenia ludzi do wspólnej im wszystkim wartości - do dobra
wspólnego. Ono jest mechanizmem uruchamiającym społeczne predyspozycje
człowieka i przyczyną nawiązywania życia społecznego. Jest to wartość
uniwersalna obejmująca dobro indywidualne wszystkich osób tworzących
społeczność. Człowiek chcąc zrealizować dobro własne musi dążyć do dobra
wspólnego. Dobro wspólne więc zobowiązuje. Z obowiązków i uprawnień
jednych osób wynikają obowiązki innych. By dobro wspólne mogło być
realizowane muszą istnieć i być przestrzegane pewne unormowania - np.
poszanowanie praw i obowiązków innych osób wchodzących w skład
społeczności. Każdy wchodzi w życie społeczne z własnymi prawami, co ustawia
go już nie tylko w relacji społecznej ale i prawnej wobec innych. Z natury więc
życia społecznego wynika jego prawny charakter. Prawo nie wynika z
niedoskonałości ludzkiej natury czy też niedomagań życia społecznego ale z
natury samego życia społecznego. Niemożliwa jest więc społeczność bez prawa,
gdyż ono jest jej istotnym składnikiem. Prawo zawiązuje się w chwili powstania
społeczności.
19
28. Wyjaśnić twierdzenie - prawo wyraża stosunek miedzy osobami ze
względu na równość w realizacji dobra wspólnego
Dobro wspólne - to mechanizm uruchamiający życie społeczne, a co za tym idzie
i stosunki prawne. Jest ono najwyższą wartością społeczności w porządku
przyrodzonym. Treścią dobra wspólnego jest doskonałość ludzkości, w którą
człowiek wnosi swój wkład przez swą własną doskonałość. Doskonałość należy
rozumieć jako pełnię rozwoju osobowego wszystkich członków społeczności.
Dobro wspólne jawi się człowiekowi jako nakaz etyczny - jest ideałem, do
którego należy dążyć. Rozwój osobowy jest bowiem prawem i obowiązkiem
człowieka. Rezygnacja z dobra wspólnego byłaby równoznaczna z ustaniem
rozwoju człowieka. Jest to niestety częsta pokusa, by szukać swego dobra
niezależnie od dobra wspólnego. Realizując dobro wspólne, człowiek,
wprowadza w czyn swe płynące z natury predyspozycje. Gdyby nie było
możliwości realizacji dobra wspólnego człowiek nie mógłby rozwinąć
najcenniejsze cechy ludzkiej natury.
Wejście w społeczność wiąże się z przyjęciem zadania budowania dobra
wspólnego - jest to nakaz wiążący wszystkich członków społeczności, płynący ze
świadomości, że realizując dobro wspólne człowiek przyczynia się do
pomnożenia własnego dobra.
Prawo - uprawnienie - oznacza pewną relację osobową posiadającą podmiot,
kres, fundament. W relacji prawnej pozostają zawsze osoby /co najmniej dwie/, w
której chodzi o:
- realizację pewnych wartości przysługujących osobie
- w powiązaniu tej osoby ze społecznością
Relacje prawne są więc tożsame z relacjami społecznymi, w których chodzi też o
realizację wartości /dobra wspólnego/ w powiązaniu osoby ze społecznością.
Wchodząc w relacje społeczne wchodzi też człowiek w relacje prawne, które są
relacjami wzajemnymi - tzn. prawom i obowiązkom jednej osoby odpowiadają
obowiązki innych. W tych relacjach występuje równość wobec dobra wspólnego.
Wszyscy są bowiem w równej sytuacji wobec dobra wspólnego, weszli bowiem
w społeczność z:
- własnymi uprawnieniami
- obowiązkiem budowania dobra wspólnego
- prawem uczestniczenia w nim - osiągnięcia własnej doskonałości
Wg Merkelbacha - prawo to relacja wyrażająca równość w stosunku do drugiej
osoby. Podstawą tego prawa jest godność osoby ludzkiej, nienaruszalna i
niezbywalna. Ten stosunek między osobami opiera się na zasadzie równości
20
poszczególnych osób wobec dobra wspólnego i tym samym na równości w
realizowaniu własnej doskonałości. Każdy człowiek ma równe prawo do ochrony
własnych wartości i obowiązek ich rozwijania. Są to prawa pierwotne,
wcześniejsze do wszelkich normatywnych ustaleń.
29. Pojęcie dyspensy, epikia - dlaczego są w tylko w prawie kościelnym
Sam kodeks nie zajmuje się epikią a jedynie dyspensą. Epikia jest jednak znana
prawu kościelnemu.
 Epikia - swymi korzeniami sięga wywodów Arystotelesa, który twierdził, że
prawodawca może wydawać tylko normy ogólne, nie może zaś przewidzieć
wszystkich sytuacji. Epikia jest więc korektą prawa pozytywnego,
zakładającą, że gdyby prawodawca wiedział o danej sytuacji wydałby
właśnie taką normę prawną. Epikia jest więc nadrzędnością słuszności
prawnej i prawa naturalnego nad prawem stanowionym - pozytywnym.
- Św. Tomasz uzupełnia myśl Arystotelesa o dodatkowy warunek stosowania
epikii - gdy przestrzeganie prawa miało by być przeciwne dobru wspólnemu i
prawu naturalnemu. Ponieważ ustawy wydaje się dla dobra wspólnego,
zakłada się, że prawodawca nie chciał zobowiązywać do czegoś, co temu
dobru jest przeciwne.
- Suarez - stosowanie epikii ma miejsce wtedy, gdy nie ulega wątpliwości, że
ustawa nadal obowiązuje, a konkretna osoba jest spod niej wyjęta, gdyż
prawodawca nie chce zobowiązywać do czegoś co jest niesprawiedliwością,
nie chce nakładać ciężaru ustawy.
- na bazie opinii Suareza oparli się kanoniści uzasadniając stosowanie epikii:
- gdy ustawa utraciła swój cel i przestrzeganie jej przyniosłoby wielką
szkodę
- gdy następuje kolizja ustaw
- ustawa może być zachowana ale tylko z wielką trudnością, nie
odpowiadającą intencji prawodawcy
- epikia różni się od słuszności kanonicznej tym, iż słuszność stosuje
przełożony w zakresie zewnętrznym, natomiast epkię stosuje sam wierny we
własnym sumieniu sumieniu
U podstaw epikii leży problem sprawiedliwości i przestrzegania bardziej ducha
niż litery prawa. W Kościele zaś liczy się przede wszystkim dobro duchowe
wiernych przed skrupulatnym zachowywanie przepisów prawa. Epikię należy
stosować wówczas, gdy samo zachowanie prawa kościelnego byłoby nierozumne
i niesprawiedliwe, a tym samym straciło by swój zbawczy sens. Nie ma epikii od
prawa Bożego naturalnego i pozytywnego.
21

-
-
dyspensa - od grec. oikonomia - oznaczającego racjonalną gospodarkę, dobry
zarząd gospodarstwem, a z czasem używano tego pojęcia na określenie
rządów Boga nad światem.
od łac. dispensatio - równo odważyć, sprawiedliwie rozdzielić. To rozumne i
miłosierne działanie prawodawcy w sytuacji wyjątkowej. Oznaczało ono
uznanie za dozwoloną czynność wyjątkową, tzn. zakazaną prawem lub
usprawiedliwienie opuszczenia czynności nakazanej.
w dzisiejszym rozumieniu to rozluźnienie prawa w konkretnym przypadku,
przy nadal obowiązującej ustawie.
30. Co oznacza termin norma kanoniczna
Etymologia:
- od sumeryjskiego rzeczownika gin - rura, pręt
- w hebr. kanon oznaczało - pręt, miarę. Stąd specyficzne znaczenie kanonu jako "słusznej miary". Grecy przejęli to rozumienie i dla nich kanon oznaczał
to co sprawiedliwe, słuszne, coś czego należało się trzymać i do czego
należało się stosować.
- Św. Paweł używa tego pojęcia w liście do Galatów 6,15 - "wszystkim, którzy
tej zasady trzymać się będą, pokój i miłosierdzie"
- w prawie rzymskim - oznaczał stałe, z góry zaplanowane daniny, o ściśle
określonym charakterze. Zapewniały one stałość i pewność życia
gospodarczego. Ustawa /lex/ nakładała zobowiązanie, stawiała wymagania ze
strony władz i powinność posłuszeństwa ze strony podwładnych. Kanon zaś
był pojęciem szerszym - uwzględniał subiektywne okoliczności. Ustawą
posługiwano się w celu wymuszenia przestrzegania przepisów, kanonem gdy
na pierwsze miejsce wysuwała się sprawiedliwość. Kanon był więc zasadą,
której należało się trzymać, którą należało się kierować.
- po to pojęcie sięgnęło prawo kościelne na soborze nicejskim nazywając
przepisy dyscyplinarne kanonami - jako reguły porządkujące życie kościelne.
- z czasem zaczęto utożsamiać kanon z ustawą
Przyjęcie tej nazwy przez prawo kościelne pozwala wyciągnąć pewne wnioski
odnośnie jego cech. Kościół uznał ten termin za najbardziej odpowiedni
ponieważ prawo kościelne chce:
- kierować życie wiernych i apelować do ich rozumu i woli
- wzywać do właściwego postępowania i dawać ku temu wskazówki
- chce służyć jako miara tego, co słuszne i sprawiedliwe
- nie chce wymuszać ale prowadzić do właściwych decyzji
22
zmierzać do wychowania dojrzałego chrześcijanina, gotowego dać właściwa
odpowiedź Bogu - prowadzić do zbawienia
Przymiotnik kanoniczne dodane do prawa kościelnego - wskazuje na moralny
charakter tego zobowiązania. Na straży tego prawa stoi sumienie wiernych a nie
sankcje i kary. Nie oznacza to, że zobowiązania prawne są tylko moralne, ale że
prawo kościelne ma siłę moralną i chce być wyłącznie siłą moralną - nie zmuszać
lecz apelować. Ci którzy je nie przyjmą sami siebie stawiają poza Kościołem.
Norma kanoniczna ma nie tylko zachowywać porządek, ale jej natura ma
wynikać ze społeczności w jakie funkcjonuje, a więc społeczności boskoludzkiej, doczesnej i nadprzyrodzonej. W rozumieniu prawnym norma
kanoniczna to przepis prawny wydany przez prawodawcę kościelnego, który nie
koniecznie musi przytaczać swe teologiczne uzasadnienie /jest to nie do
pogodzenia z techniką lagislacyjną/. Jest ona:
- rozumna - pożyteczna dla Kościoła,
- ma swe odniesienie do podstawowej misji Kościoła
- powstaje jako wynik analizy teologicznej /dobra wspólnego jakiemu ma
służyć - element niezmienny/ i historycznej /warunków w jakich dobro
wspólne ma być realizowane/
- interpretacja ustawy musi sięgać do teologii - wykazać jej powiązanie z
kościelną misją słowa i sakramentu
- instytucje prawa kościelnego mają charakter służebny wobec jego misji
-
31. Elementy struktury normy kanonicznej
 element jurydyczny - przedmiot formalny - prawo. Prawo kanoniczne musi
spełniać wymogi stawiane prawu z punktu nauk prawnych. Musi się
odznaczać poprawnością od strony formalnej /poprawność języka, precyzja,
jasność, niesprzeczność, rozumność/ ale też i prawdziwością
/sprawiedliwością/ bez której nie można zbudować porządku prawnego.
 element matajurydyczny - Kościół w sensie dogmatycznym. Przedmiotem
materialnym prawa jest sam Kościół /rozpisany na poszczególne instytucje i
dziedziny życia/, pojmowany nie tylko jako społeczność religijna, ale taj jak
go ukazuje dogmatyka. Dla prawa kościelnego Kościół jest podstawową
prawdą wiary, w której zawierają się wszystkie inne.
 element metakanoniczny - zbawienie - zw. też matadogamtycznym. - prawo
nie jest celem samo dla siebie, ale służy sprawiedliwości dającej nam
zbawienie. Sprawiedliwość prawa ma swe odniesienie do Bożej
sprawiedliwości, która jest źródłem naszego zbawienia. Dopiero widząc to
23
matakanoniczne odniesienie możemy dojść do zrozumienia czym jest prawo
kościelne.
32. Św. Paweł o prawie i normie prawnej w Kościele
Teologiczny wymiar ustawy kościelnej staje się wyraźniejszy w świetle nauki i
praktyki św. Pawła.
- ma on świadomość tego iż jest przełożonym gminy chrześcijańskiej
- w trosce o nią wydaje rozporządzenia
- choć nie są to rozporządzenia czysto jurydyczne - kształtują życie gminy:
- o służbie Bożej /1 Tym 2,1/
- porządek na Eucharystii /1 Kor 11, 17-34/
- stosownie charyzmatów /1 Kor 14, 26-31/
- o małżeństwie /1 Kor 7/
- wykluczenie ze wspólnoty /1 Kor 5,1-5/
- te przepisy regulują życie gminy, ale nie to jest celem. Paweł daje po to
nakazy, by wierzący był sprawiedliwy przed Bogiem. Przykładem tego może
być stosunek Apostoła do grzechu kazirodztwa w Koryncie - gdy nakazuje
grzesznika wykluczyć ze wspólnoty nie po to by go potępić, lecz by mógł się
nawrócić i osiągnąć zbawienie. nie jest to zemsta ale pokuta ku zbawieniu.
Polecił też modlić się za grzesznika - a więc nadal troska o jego dobro
duchowe.
- prawo w jego rozumieniu pełni służebna rolę, ma prowadzić ku zbawieniu.
Prawo samo nie zbawia, lecz usprawiedliwienie przychodzi przez czyny
zgodne z prawem - a te przychodzą przez wiarę i miłość.
- głosił wolność od prawa ST - nie dlatego, że uznał je za bezużyteczne, lecz
dlatego, że prawo to nie dawało zbawienia. Było ono wychowawcą człowieka
- uświadamiało mu jego grzeszność, ale nie było w stanie dać mu życia.
Stawiało polecenia, ale nie dawało sił do ich wypełnienia, ostrzegało przed
grzechem ale nie broniło skutecznie. Było to więc prawo, które nie
prowadziło do celu - do usprawiedliwienia.
24
25
Download