Nazwa przedmiotu: HISTORIA KOŚCIOŁA – NOWO YTNA I

advertisement
Nazwa przedmiotu:
HISTORIA KOŚCIOŁA – NOWO YTNA I WSPÓŁCZESNA
Imię i Nazwisko
Wykładowcy
(z tytułem nauk.):
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Liczba godzin w
roku
20 godz,
Liczba ECTS
4 ECTS
Wa niejsze
zagadnienia:
1. Geneza reformacji.
2. Dążenia reformistyczne wewnątrz Kościoła w XV i w pocz. XVI w.
3. Wystąpienie Marcina Lutra.
4. Kalwinizm.
5. Reformacja we Francji, w Anglii, w Szwajcarii.
6. Reformacja w Polsce.
7. Wojna chłopska w Niemczech.
8. Anabaptyści i antytrynitaryzm.
9. Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego.
10. Sobór Trydencki.
11. Reformy papieskie po soborze trydenckim.
12. Próby porozumienia w obozie protestanckim.
13. Próby porozumienia pomiędzy protestantami a katolikami.
14. Kontrreformacja w Rzeczypospolitej.
15. Wojna trzydziestoletnia.
16. Jansenizm, kwietyzm, gallikanizm.
17. Ideologia Oświecenia.
18. Febroniaryzm.
19. Józefinizm.
20. Kasata zakonu jezuitów i jej konsekwencje.
21. Kościół w Polsce i na Litwie od XVII w. do końca I Rzeczypospolitej.
22. Geneza rewolucji we Francji 1789 r.
23. Zwołanie Stanów Generalnych i ustanowienie monarchii konstytucyjnej.
24. Ustawa cywilna o duchowieństwie i jej konsekwencje.
25. Prześladowania Kościoła podczas rewolucji we Francji.
26. Pontyfikaty papieży: Piusa VII, Leona XII, Piusa VIII
27. Kościół katolicki w Księstwie Warszawskim.
28. Kościół katolicki w Królestwie Polskim w latach 1815-1830.
29. Kościół katolicki w Galicji.
30. Zatarg o małżeństwa mieszane w zaborze pruskim.
28. Kościół wobec powstania listopadowego.
29. Działalność kościelna arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego.
30. Kościół wobec powstania styczniowego.
31. Sobór Watykański I. Pontyfikaty papieży Piusa IX, Leona XIII i Piusa X.
32. Upadek Państwa Kościelnego.
33. Pontyfikat papieża Benedykta XV.
34. Rewolucja w Rosji i prześladowania Kościoła w tym kraju.
35. Rewolucja meksykańska i prześladowania Kościoła w Meksyku.
36. Kościół katolicki w krajach Europy środkowo-wschodniej w okresie
międzywojennym.
37. Kościół katolicki w II Rzeczypospolitej.
38. Faszyzm włoski i relacje kościelno-państwowe po zwycięstwie Benito
Mussoliniego.
39. Kościół katolicki w III Rzeszy i krajach okupowanych przez III Rzeszę.
40. Sytuacja Kościoła katolickiego w krajach satelickich Związku Sowieckiego.
41. Pontyfikat Jana XIII.
42. Sobór Watykański II i pontyfikat Pawła VI.
41. Pontyfikat Jana Pawła II (nauczanie, pielgrzymki, wysiłki zmierzające do
zachowania pokoju na świecie).
Wybrana
literatura:
Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 3: Czasy nowożytne 1517-1758,
Warszawa 1991.
Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 3o: Czasy nowożytne 1758-1914,
Warszawa 1991.
Blet P., Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich,
Kraków 2000.
Ganelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do
ataku na Irak, Kraków 2006.
Historia Kościoła w Polsce, t. 1: Do roku 1764, cz. 1: Od roku 1506, red. B.
Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1974.
Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764-1945, cz. 1: 1764-1918, red. B. Kumor, Z.
Obertyński, Poznań-Warszawa 1979
Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764-1945, cz. 2: 1918-1945, red. B. Kumor, Z.
Obertyński, Poznań-Warszawa 1979.
Kumor B., Historia Kościoła, cz. 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie
zachodnim, Lublin 1984.
Kumor B., Historia Kościoła, cz. 6: Czasy nowożytne. Kościół w okresie
absolutyzmu i oświecenia, Lublin 1985.
Kumor B., Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914.Okres
restauracji, odrodzenia religijnego i centralizmu papieskiego. Kościół wobec
kwestii społecznej i nowoczesnej kultury. Rozdział Kościoła bizantyjskiego.
Rozbicie w protestantyzmie, Lublin 1991.
Kumor B., Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992. Kościół
katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej. Zniewolenie
Kościołów wschodnich. Sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot
protestanckich, Lublin 1996.
Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej
(1772-1918), Kraków 1980.
Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w czasie
pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), red. E. Guerriero, M. Impagliazzo,
Kraków 2006.
Wrzeszcz M., Paweł VI. Szkice do portretu wielkiego papieża, Warszawa 1988.
Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 1-2, Poznań 1986.
Download