Stawonogi - Biologia.net.pl

advertisement
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
Królestwo zwierząt (Animalia)
Przegląd systematyczny zwierząt:
Typ: Stawonogi
Stawonogi - budowa:
- Zwierzęta te cechuje symetria
dwuboczna, metameria ciała. Segmenty ciała łączą
się w większe odcinki,
nazywane
tagmami
. Owady posiadają głowę, tułów i odwłok, a skorupiaki i
pajęczaki – głowotułów i odwłok.
Tagmy - są to odcinki ciała ( większe niż segmenty), z których zbudowane są stawonogi.
- Ich nazwa pochodzi od stawów - połączeń między członowanymi odnóżami.
- Występuje u nich mieszana jama ciała (miksocel, hemocel). Powstaje z połączenie
blastocelu i celomy.
- Ciało okryte jest jednowarstwowym nabłonkiem pochodzenia entodermalnego i grubą
warstwą oskórka.
Oskórek jest
zbudowany z chityny i soli wapnia. Na powierzchni znajduje się pancerz oraz jego twory.
Grubość pancerza jest różna. Wzrost ciała poprzedzony jest zrzuceniem pancerza, czyli
linieniem.
P
ancerz pełni funkcje ochronne
, chroniąc przed urazami mechanicznymi i wysychaniem.
- Mięśnie występują pasmami, tworząc system zginaczy i prostowników.
1/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
-- Serce
Układ
pokarmowy
jelita.
odbytowym.
pokarmu
Pokarm
Niestrawione
trawiony
i pajęczaków
jego
Wokół
wstępnej
jest
otworu
resztki
w
żołądku
obróbki.
to
pokarmowe
gębowego
przewód
iktóre
początkowym
Kolejne
zaczynający
znajduje
elementy
odcinku
sąmają
się
aparat
to
na
otworem
jama
zewnątrz
jelita,
gębowy
gębowa,
aktóre
gębowym,
wchłaniany
służący
przełyk,
otwór
ado
przez
kończący
odbytowy.
żołądek,
pobierania
powierzchnię
otworem
jelito.
Stawonogi
mają
otwarty
układ
krążenia.
niego
krwi.
naczyniach
posiada
krwionośnych.
także
ostie,
Serce
łączą
ii przedniej
naczynia
je z.zsię
Zbudowany
jamą
ciała.
zastawki,
jest
zprzez
zapobiegające
serca
i nerwowych
odchodzących
cofaniu
od
się
Wymiana
gazowa
skrzela,
uprodukty
płuca
odbywa
lub
się
płucotchawki,
w
narządach
a
u
oddechowych.
owadów
tchawki.
U
są
nimi
Narządy
to
cewki
Malpighiego
albo
zmodyfikowane
metanefrydia.
posiadają
uboczne
moczowy.
gruczołów,
wije,
Skorupiaki
których
owady
przemiany
ujście
posiadają
i–pajęczaki.
znajduje
materii.
przekształcone
Są
się
Głównym
ślepo
wusuwane
zakończonymi
azotowym
metanefrydia,
części
ciała.
produktem
wyrostkami
Są
toskorupiaków
przyjmują
tzw.
tych
jelita,
gruczoły
przemian
które
formę
gromadzą
zielone.
jest
parzystych
kwas
Cewki
okołoprzełykowej,
biegnących
Ośrodkowy
powydalnicze
brzusznej
układ
pary
nerwowy
zwojów
stronie
podskłada
ciała
nadprzełykowych
się
pary
zwojów
i –dwóch
głowowych,
pni
obrączki
odchodzą
tworząc
U niektórych
drabinkę
nerwy,
gatunków
nerwową,
tworzące
stawonogów
obwodowy
a u niektórych
zwoje
układ
tworzą
w
nerwowy.
segmentach
brzuszny
łączą
łańcuszek
siędo
spoidłami
nerwowy.
poprzecznymi
Od zwojów
-- narządy
Narządy
zmysłów
oraz
słuchu.
tworzą
dobrze
wykształcone
oczy,
narządy
węchu
i dotyku
wo
czułkach
Są
one
rozdzielnopłciowe,
rozwoju
prostym.
Mogą
również
rozmnażać
zapłodnienie
się
na
wewnętrzne,
drodze
partenogenezy.
rozwój
złożony,
nieliczne
Jest
to
najbardziej
zróżnicowany
i najliczniejszy
typ
należący
królestwa
zwierząt.
2/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
Gromada: Trylobity
•Wymarłe stawonogi morskie, powszechne na globie w erze paleozoicznej
•Ciało złożone z głowy i tułowia, zbudowanego z wielu członów.
•Na głowie posiadały oczy złożone, czułki, cztery pary odnóży. Korpus posiadał odnóża, parami na każdym członie.
•Zwierzęta rozdzielnopłciowe, rozwój złożony.
Gromada: Skorupiaki
3/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
Zwierzęta
wodne
(wody
słodkie,
morza
i oceany).
Duże
zróżnicowanie
pod
względem
budowy
zewnętrznej
i rozmiarów.
wśród
nich:
drapieżniki,
saprofagi,
filtratory.
---- Są
Ciało
podzielone
na
głowotułów
izmysłowe
odwłok.
głowowe
pełnią
funkcje
iociała.
budują
aparat
gębowy.
tułowiowe
pełnią
funkcje
lokomotoryczne.
Odnóża
zazwyczaj
zredukowane,
wielorakich
funkcjach.
Wzrost
i odwłoka
linienie
przez
życie,
procesy
te
są
regulowane
hormonalnie.
Wymiana
gazowa
odbywa
się
albo
całą
powierzchnią
ciała
albo
pośrednictwem
skrzeli.
parzyste
Azotowy
gruczoły
produkt
wydalnicze
przemiany
w
przedniej
materii
urozwój
części
tych
zwierząt
to
usuwany
przez
skrzela
i
jajowej,
partenogeneza
bezpłciowego,
Są
bez
w
większości
udziału
polegająca
(np.
plemnika.
Daphnia).
rozdzielnopłciowe,
nacałe
rozwoju
Partenogeneza,
osobników
inaczej
złożony
potomnych
dzieworództwo
lubamoniak
prosty.
jedynie
Występuje
zza
to
niezapłodnionej
odmiana
także
rozmnażania
komórki
Rak rzeczny :
dzięsięcionogów.
Budowa:
Rak rzeczny to przedstawiciel skorupiaków, należy do
1. Ciało złożone z głowotułowia i odwłoka
2. Głowotułów pokryty grubą płytą chitynową, która zakończona jest ostrym „dziobem”.
3. Para złożonych oczu na ruchomych szypułkach, 2 pary czułków. Czułki pierwszej pary –
krótkie, czułki drugiej pary – wydłużone
4. Aparat gębowy otaczający otwór gębowy zbudowany z 6 par odnóży
5. Ostatni segment tułowiowy posiada 5 par odnóży krocznych. Pierwsza para jest
zakończona potężnymi szczypcami. Odnóża odwłoka zredukowane. U samców odgrywają
ważną rolę narządu kopulacyjnego, a u samic są potrzebne do noszenia zapłodnionych jaj.
Ostatnia para odnóży odwłokowych przekształcona jest w silna płetwę odwłokową.
Rozwój prosty. Występuje przez pewien czas opieka nad potomstwem.
Inni przedstawiciele: rozwielitki, oczliki, krewetki, kryle, kiełże, homary, langusty, kraby, pąkle.
Skorupiaki lądowe to m.in. stonogi.
Gromada: Wije
4/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
bezkręgowcami
•Stawonogi
żyjące
(drapieżniki)
na
lądzie,się
lub
wtułowia
wilgotnych
martwą
materią
itchawek,
ciemnych
organiczną
żywią
się
drobnymi
oczu
•Ciało
prostych.
podzielone
Każdy
na
segment
głowę
irozwój
wieloczłonowy
posiada
tułów.
parę
Mają
albo
parę
dwie czułków,
pary
odnóży
aparat
krocznych
gębowy
i parę
przy
•Wymiana
udziale
gazowa
cewek
Malpighiego.
odbywa
za
pomocą
a miejscach,
uboczne
produkty
przemiany
materii
•Wije
są
rozdzielnopłciowe,
prosty
złożony
•Przedstawiciele:
drapieżnik
wij
drewniak
ilub
roślinożerca
krocionóg.
Gromada: Owady
•Stawonogi lądowe wykazujące zdolność lotu
•Bardzo zróżnicowane pod względem trybu życia i odżywiania się: roślinożercy, drapieżniki,
saprofagi, pasożyty
•Ciało podzielone na głowę, tułów i odwłok
•Na głowie (6 segmentów) znajduje się para czułków, para oczu złożonych i aparat gębowy
•Czułki stanowią narząd zmysłu dotyku i węchu, oczy odbierają wrażenia świetlne. Aparat
gębowy służy do pobierania pokarmu.
•Oczy złożone są zbudowane z podjednostek zwanych omatidiami. Obraz, który powstaje jest
nieostry, ponieważ powstaje po zsumowaniu obrazów powstających w poszczególnych
omatidiach. Oczy złożone służą dokładnemu rejestrowaniu zmian położenia obiektów
otoczenia.
•Tułów (3 segmenty) wyposażony jest w 3 pary odnóży i 2 pary skrzydeł. Pierwsza para
położona jest w drugim segmencie, a druga para w trzecim segmencie tułowia.
•Odwłok (10 segmentów) nie ma właściwych odnóży, posiada tylko przydatki służące do
wielorakich funkcji. Znajduje się tu narząd kopulacyjny u samców, a u samic pokładełko, który
służy do składania jaj. U niektórych owadów na odwłoku znajduje się żądło.
Typy aparatu gębowego:
1.Typu gryzącego – u koników polnych, chrząszczy, świerszczy, karaczanów. Pobieranie i
rozdrabianie twardego pokarmu.
2.Typu gryząco-liżącego – u pszczół i trzmieli. Rozdrabnianie twardego pokarmu i pobieranie
nektaru.
3.Typu ssącego – u motyli. Ssanie nektaru kwiatowego.
4.Typu kłująco-ssącego – u komarów, pcheł, wszy i mszyc. Przebijanie powłok skórnych
zwierzęcia albo tkanki roślinnej i wysysanie płynów ustrojowych organizmu.
5.Typu liżącego – u much. Zlizywanie pokarmów o płynnej konsystencji z powierzchni
przedmiotów i innych obiektów.
5/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
Różne typy odnóży tułowiowych u owadów: kroczne, pływne, grzebne, skoczne, chwytne.
Wszystkie te typy odnóża powstają z pierwotnego typu odnóża krocznego.
Typy odnóży u owadów:
•Odnóże kroczne – muchy, karaczany, chrząszcze
•Odnóża skoczne – pchły, koniki polne
•Odnóża pływne – pływaki
•Odnóża grzebne – turkuć podjadek
•Odnóża chwytne – modliszki
Skrzydła u owadów również ulegają przekształceniom. Zmiany te polegają przede
wszystkim na redukcji lub zaniku jednej bądź obu par skrzydeł.
1.Dobrze wykształcone obie pary skrzydeł – motyle, ważki, błonkówki
2.Pierwsza para skrzydeł przekształcona w skórzaste pokrywy – chrząszcze i karaczany
3.Druga para skrzydeł przekształcona w przezmianki o funkcjach zmysłowych – muchówki
4.Całkowity zanik skrzydeł – pchły, wszy
•Układ pokarmowy nie odbiega budową od pozostałych gromad stawonogów.
•W tylnej części ciała znajdują się cewki Malpighiego
•Serce posiadające liczne ostie, krótka aorta. Wymiana gazowa odbywa się za pomocą
tchawek. Tchawki to system silnie rozgałęzionych rurek oplatający wszystkie narządy
wewnętrzne. Uchodzą one na zewnątrz otworami wydalniczymi, tzw. przetchlinkami.
•Układ nerwowy różni się od innych stawonogów stopniem centralizacji
•Są rozdzielnopłciowe, zapłodnienie wewnętrzne, rozwój złożony
•Z zapłodnionego jaja rozwija się larwa, która przekształca się w postać dorosłą trzema
różnymi drogami: rozwój bezpośredni, rozwój z przeobrażeniem niezupełnym, rozwój z
przeobrażeniem zupełnym
Typy rozwoju u owadów:
a.Rozwój bezpośredni (ametabolia) – u niektórych owadów bezskrzydłych, np. wesz ludzka.
b.Rozwój z przeobrażeniem zupełnym (holometabolia) – chrząszcze, motyle, błonkówki,
muchówki, pchły. Larwy różnią się wyglądem, sposobem odżywiania i trybem życia od postaci
dorosłych (imago).
- larwa muchówek i błonkówek – czerw (brak odnóży i wyodrębnionej głowy)
- larwa chrząszczy – pędrak (trzy pary odnóży, aparat gębowy typu gryzącego)
- larwa motyli – gąsienice ( wiele par odnóży)
Po okresie wzrostu larwy przekształcają się w poczwarki, nie pobierają one pokarmu i są
otoczone kokonem. W tym stadium następuje enzymatycznym rozkładzie tkanek i
przechodzenia w postać dojrzałą – imago.
c.Rozwój z przeobrażeniem niezupełnym (hemimetabolia) – u karaczanów i prostoskrzydłych.
Larwy są podobne do postaci dojrzałych, nie posiadają jedynie skrzydeł. Zawiązki skrzydeł w
miarę rozwoju stają się coraz dłuższe. Kolejne wylinki przybliżają larwę do imago.
6/7
Stawonogi - skorupiaki, owady, pajęczaki, trylobity, wije - Biologia.net.pl
Owady to najliczniejsza gromada zwierząt. Do najważniejszych rzędów należą: ważki,
karaczany, prostoskrzydłe, pchły, chrząszcze, motyle, muchówki, błonkówki. Gromada:
Pajęczaki
•Stawonogi lądowe, drapieżniki lub pasożyty.
•Ciało podzielone na głowotułów i odwłok.
•Głowotułów – oczy proste (4 pary), dwie pary odnóży gębowych (szczękoczułki,
nogogłaszczki), 4 pary odnóży krocznych, odwłok bez odnóży (często gruczoły przędne).
•Kwas moczowy, jako uboczny produkt przemiany materii wydalany jest przez cewki
Malpighiego.
•Wymiana gazowa odbywa się przez płuca lub tchawki.
•Płuca to workowatego kształtu zagłębienia występujące w odwłoku, których ściany są
pofałdowane i omywane przez krew. Powietrze dostaje się do organizmu przez przetchlinki.
•W wymianie gazowej uczestniczy krew, dlatego układ krwionośny jest lepiej rozwinięty niż u
pozostałych gromad.
•Są rozdzielnopłciowe, rozwój prosty (wyjątek – roztocza przechodzą rozwój złożony)
•Do pajęczaków należy kilkanaście rzędów. Najważniejsze z nich to: pająki, kosarze, roztocze,
zaleszczotki, skorpiony
Do rzędu pająków: drapieżniki pająk krzyżak, topik, czarna wdowa, ptaszniki
Do rzędu kosarzy: pajęczaki o bardzo długich i cienkich odnóżach
Do rzędu roztoczy: kleszcz ( odżywiają się krwią ssaków, przenoszą groźne choroby wirusowe
i bakteryjne, m.in. boreliozę), świerzbowce, szpeciele, przędziorki
Do rzędu zaleszczotków: małe, drapieżne pajęczaki, przypominające pokrojem ciała
skorpiony.
7/7
Download