Graficzna interpretacja i zastosowanie równania Bernouliego

advertisement
Graficzna interpretacja i
zastosowanie równania
Bernoulli,ego
Józef Wojnarowski
Daniel Bernoulli
•
•
•
Daniel Bernoulli (ur. 9 lutego 1700 r. – zm. 17
marca 1782 r.) - szwajcarski matematyk i fizyk.
Był profesorem uniwersytetów w Bazylei i
Petersburgu. Twórca podwalin mechaniki
statystycznej (kinetyczna teoria gazów).
Obszarem jego zainteresowań były także
medycyna i fizjologia. Jako matematyk zajmował
się rachunkiem prawdopodobieństwa, równaniami
różniczkowymi i metodami przybliżonymi
rozwiązywania równań. Zdefiniował liczbę e.
Jako fizyk rozwiązał problem struny drgającej i
podał równanie ruchu stacjonarnego cieczy
idealnej zwane równaniem Bernoulliego.
Pochodził ze znanej rodziny matematyków
Bernoullich. Jego ojcem był Johann Bernoulli a
wujem Jakob Bernoulli.
Równanie Bernoulliego
Równanie Bernoulliego opisuje parametry płynu
doskonałego płynącego w rurze (niekoniecznie materialnie
istniejącej) o zmiennym przekroju. Wynika ono wprost z
faktu zachowania objętości cieczy doskonałej (która jest
nieściśliwa) i zasady zachowania energii mechanicznej.
Szczególna postać równania
Założenia:
 ciecz jest nieściśliwa
 ciecz nie jest lepka
 przepływ stacjonarny i bezwirowy
Szczególna postać równania
Bernoulliego





gdzie:
 ρ -gęstość cieczy
 v - prędkość cieczy w
rozpatrywanym miescu
 h - wysokość w układzie
odniesienia w którym liczymy
energię potencjalną
 g - przyspieszenie
grawitacyjne
 p - ciśnienie cieczy w
rozpatrywanym miejscu
• Poszczególne człony to: energia kinetyczna,
energia potencjalna przyciągania ziemskiego,
energia ciśnienia.
• Energia jest stała tylko wówczas, kiedy element
porusza się wzdłuż linii prądu. Istnienie lepkości
lub przepływu wirowego rozprasza energię,
ściśliwość zmienia zależność prędkości przepływu
od ciśnienia. Niestacjonarność przepływu wiąże
się z dodatkowym ciśnieniem rozpędzającym lub
hamującym ciecz.
Ogólna postać równania
Bernoulliego
Gdzie:
Φ - energia potencjalna jednostki masy,
której w warunkach ziemskich odpowiada
Φ = gh
w - energia ciśnienia (ε - energia
wewnętrzna płynu).
Równanie Bernoulliego
może z pewną
dokładnością stosowane
też dla cieczy ściśliwych.
Opracowano także wersję
równania dla płynów
uwzględniającą zmianę
energii wewnętrznej płynu
w wyniku różnych
czynników. Równanie to
ma postać:
Uwzględniając właściwości gazów można
przekształcić to równanie tak, by było
spełnione też dla gazów. Choć pierwotne
równanie Bernoulliego nie jest spełnione
dla gazów, to ogólne wnioski płynące z
niego mogą być stosowane też dla gazów.
Praktyczne wykorzystanie
równania Bernulliego
Z równania Bernuliego dla sytuacji przedstawionej na rysunku zachodzi
prawidłowość:
Jeżeli zaniedbać zmianę wysokości odcinków rury to wzór upraszcza się
do:
W rurze o mniejszym przekroju ciecz płynie szybciej (v1 > v2), w związku
z tym panuje w niej mniejsze ciśnienie niż w rurze o większym
przekroju.
Ciecz płynąc w rurze o zmieniającym się przekroju ma mniejsze
ciśnienie na odcinku gdzie przekrój jest mniejszy.
Podana wyżej własność cieczy była znana przed sformułowaniem
równania przez Bernoulliego i nie potrafiono jej wytłumaczyć,
stwierdzenie to i obecnie kłóci się ze "zdrowym rozsądkiem" wielu
ludzi i dlatego znane jest pod nazwą paradoks hydrodynamiczny.
Zastosowanie równania
Bernoulliego
Z równania Bernoulliego wynika wiele na co dzień
obserwowanych zjawisk, zależności, a także zasad
działania licznych urządzeń technicznych:
 
paradoks hydrodynamiczny
 
zjawisko zrywania dachów gdy wieje silny wiatr
 
zasada działania sondy Pitota
 
zasada działania sondy Prandla
 
zasada działania sondy Venturiego
 
pośrednio zasady powstawania siły nośnej w
skrzydle samolotu
Graficzna interpretacja
równania Bernoulliego
Najczęściej równanie Bernoulliego jest przedstawiane w postaci:
Ponieważ każdy ze składników tego równania ma wymiar długości, noszą
one odpowiednio nazwę wysokości prędkości, wysokości ciśnienia i
wysokości położenia. Sumę wspomnianych wysokości nazywamy
wysokością rozporządzalną.
Na rysunku przedstawiono wykres obrazujący zmianę każdej wysokości w
strudze o zmiennym przekroju. Wykres ten składa się z trzech linii:
*oś strugi leżąca na wysokości z ponad poziomem odniesienia,
*linia ciśnień leżąca o p/g ponad osią strugi,
*linia energii leżąca o v2/2g ponad linią ciśnień.
Równanie Bernoulliego odniesione do dwu przekrojów poprzecznych jednej i tej
samej strugi ma postać:
stosowaną najczęściej do rozwiązywania konkretnych zadań.
Równanie Bernoulliego jest szczególnym przypadkiem zasady
zachowania energii w przepływie płynu nielepkiego. Mimo wyraźnej
rozbieżności tego twierdzenia z doświadczeniem, stwierdzającym
powstawanie strat energetycznych podczas przepływów płynów
rzeczywistych, w zagadnieniach praktycznych, gdy odległość między
przekrojami strugi jest niewielka i nie ma znacznego rozpraszania
energii na drodze przepływu, pojawiające się rozbieżności między
wynikami teoretycznymi i doświadczalnymi korygujemy,
wprowadzając odpowiednie współczynniki.
Wiele tych zagadnień wymaga równoczesnego zastosowania równania
Bernoulliego i równania ciągłości, które w odniesieniu do
jednowymiarowych ustalonych przepływów płynów ma następujące
postacie:
 w przypadku płynu ściśliwego
VA=const.
 w przypadku płynu nieściśliwego VA=const.
Zastosowanie równania
Bernoulliego w zagadnieniach
pomiaru prędkości i strumienia
objętości.
Pomiar prędkości miejscowej
W obszarze przepływu mogą znajdować się punkty, w
których prędkość przepływu v= 0, nazywane punktami
spiętrzenia (stagnacji), gdzie ciśnienie statyczne przybiera
wartości ciśnienia całkowitego, zwanego ciśnieniem
spiętrzenia. Jeżeli płyn poruszający się ruchem
jednostajnym z prędkością v pod ciśnieniem p napotyka
na przeszkodę w postaci ciała zanurzonego, to przed
przeszkodą następuje spiętrzenie w punkcie S oraz opływ
rozdzielonych strug dookoła tej przeszkody.
Równanie Bernoulliego dla poziomej linii prądu przechodzącej przez ten
punkt ma postać:
Sumę ciśnienia statycznego p i ciśnienia dynamicznego nazywamy
ciśnieniem całkowitym. Wynika stąd, że ciśnienie spiętrzenia jest
równe ciśnieniu całkowitemu w przepływie niezakłóconym.
Wyznaczenie prędkości miejscowej (lokalnej) można zatem
sprowadzić do zagadnienia pomiaru ciśnienia spiętrzenia oraz ciśnienia
statycznego w obszarze przepływu niezakłóconego lub różnicy tych
ciśnień, ponieważ z powyższego wzoru wynika:
Pomiar prędkości średniej i
strumienia objętości metodą
prędkościomierzową
W przepływach przez prosto osiowe rury o kołowym przekroju (o
promieniu R) strumień objętości
gdzie: v (r) – miejscowa prędkość przepływu prostopadła do
elementu dA = 2. r dr przekroju poprzecznego przewodu w
odległości r od osi.
W prostoosiowym kanale prostokątnym o polu powierzchni A strumień objętości
gdzie: v – prędkość miejscowa w polu elementarnym dA = 2.dr przekroju
hydrometrycznego
A ( prostopadła do dA).
Prędkość średnia w tych przekrojach jest ilorazem strumienia objętości i
pola przekroju poprzecznego
W praktyce bryłę prędkości wyznaczamy
następująco: dzielimy przekrój
hydrometryczny na równe pola cząstkowe,
mierzymy za pomocą prędkościomierzy (np.
rurek piętrzących) miejscowe prędkości przepływu
w odpowiednich miejscach tych pól
v = v (x, y), a następnie wyznaczamy metodą
rachunkową lub wykreślną prędkość średnią i
strumień przepływu.
Na rysunku pokazano schemat pomiaru rozkładu prędkości w
przewodzie o przekroju prostokątnym (np. wentylacyjnym) za
pomocą rurki Prandtla.
Pomiar strumienia objętości
metodą zwężkową
Dla ustalonego ruchu płynu w poziomej rurze, w której pewien odcinek
zastąpiono przewężeniem – zwężką, równanie Bernoulliego dla
przekrojów 1. i 2. ma postać
Z równania ciągłości wiadomo, że Stosunek średnicy otworu
( gardzieli) zwężki (d) do średnicy wewnętrznej rurociągu (D) nazywamy
przewężeniem:
ß = d/D.
Po rozwiązaniu układu równań względem v2, otrzymamy:
a zatem:
miarą średniej prędkości przepływu przez zwężkę jest spadek
ciśnienia (p = p1 – p2) między jej przekrojami mierniczymi,
zwany ciśnieniem różnicowym.
Wypływ ustalony przez mały
otwór
Rozpatrzmy przepływ cieczy przez mały otwór,
znajdujący się w pionowej ścianie oddzielającej
dwa zbiorniki wypełnione cieczami o gęstościach
i oraz j przy wysokościach cieczy hi oraz hj.
Nad cieczami znajdują się gazy o ciśnieniach
odpowiednio pi oraz pj.
Zakładamy, że przepływ jest ustalony, tzn.
wysokości hi oraz hj i ciśnienia pi oraz pj –
podczas przepływu nie ulegają zmianie.
Po przyjęciu poziomu odniesienia w osi otworu, równanie
Bernoulliego ma postać
W przypadku otworu małego (A0 >> A1)  (A1/A0)  0  v0  0,
prędkość wypływu (przepływu) ze zbiornika (i) określa zależność:
Jeżeli wprowadzimy oznaczenia gdzie Hi oraz Hj nazywamy
wysokościami rozporządzalnymi, wzór przyjmie postać:
a zatem prędkość przepływu (wypływu) cieczy nielepkiej zależy od
różnicy wysokości rozporządzalnych w obu zbiornikach.
Szczególne przypadki
wypływów:
v=2gh - zależność ta jest zwana wzorem Torricellego
Wypływ ustalony przez duży
otwór
Jeżeli wymiary otworu (wymiar pionowy) są wielkościami
tego samego rzędu co głębokość zanurzenia jego środka, to
prędkości wypływu strug na różnych głębokościach są
rozmaite. Niech A oznacza pole otworu (o dowolnym
konturze) znajdującego się w płaskiej ścianie nachylonej
do poziomu pod kątem .
Prędkość wypływu przez powierzchnię elementarną dA na głębokości z
wynosi:
zaś pole powierzchni elementarnej dA = b(z) dy = b(z) , a zatem
elementarny strumień objętości:
Całkowity rzeczywisty strumień objętości:
W otworze prostokątnym umieszczonym w ścianie pionowej:
a zatem strumień objętości wypływającej cieczy zależy od wysokości jej
spiętrzenia nad dolną krawędzią otworu. Gdy powierzchnia swobodna
cieczy znajduje się poniżej górnej krawędzi otworu, otwór staje się
przelewem. Przelewy są stosowane jako przyrządy do pomiaru
strumienia objętości wody w przewodach otwartych.
Przelew mierniczy prostokątny
ze zwężeniem bocznym
Przelew mierniczy prostokątny ze zwężeniem bocznym
Dla każdego przelewu może być sporządzona krzywa określająca
zależność strumienia objętości od wysokości spiętrzenia qV = f (h),
zwana charakterystyką przepływu.
Download