Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

advertisement
SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin
S PE CY FI KACJA I S T O T NYCH WARUNKÓ W ZAMÓ WI E NIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późń.zm.),którego przedmiotem jest:
„Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie”
KOD CPV
30.21.30.00-5 – komputery osobiste
30.23.21.10-8 – drukarki laserowe
30.12.51.10-5 – tonery do drukarek laserowych
30.23.72.00-1 – akcesoria komputerowe
48.70.00.00-5 – pakiety oprogramowania i systemy informatyków
30.21.40.00-2 – stacje robocze
30.23.13.00-0 – monitory ekranowe
30.23.72.70-2 – torby na komputery przenośne
30.23.74.10-6 – myszy komputerowe
ZATWIERDZAM
Jolanta Szewc
…………………………………………………………………………..
( kierownik finansowy)
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: RZP ZP-4/12/PN
WOŁOMIN, wrzesień 2012 r.
1
SPIS TREŚCI :
Rozdział:
I.
Nazwa oraz adres zamawiającego
II.
Tryb udzielenia zamówienia
III.
Opis przedmiotu zamówienia
IV.
Termin wykonania zamówienia
V.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
VII.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
VIII.
Wymagania dotyczące wadium
IX.
Termin związania ofertą
X.
Opis sposobu przygotowywania ofert
XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
XII.
Opis sposobu obliczenia ceny
XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
XVIII. Opis części zamówienia
XIX.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7
XX.
Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom
XXI.
Zastrzeżenie, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom
XXII. Informacje o umowie ramowej, ofertach wariantowych, aukcji elektronicznej, zwrocie kosztów
udziału w postępowaniu
XXIII. Wykaz załączników
2
DEFINICJE:
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
I.

„postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest „dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie”

„specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

„ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń.zm.)

„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia

„Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Sąd Rejonowy w Wołominie
NAZWA O RA Z AD RE S ZAMAWIAJĄ CE GO
Sąd Rejonowy w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin, województwo mazowieckie
NIP: 125-055-93-64
Strona internetowa Zamawiającego: www.wolomin.sr.gov.pl
Faks: +48 22 776 23 13
II.
T RYB UDZIE L E NIA ZAMÓ WIE NIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
i następnymi ustawy. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest
znakiem RZP ZP-4/12/PN
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
III.
O PI S PRZE D MIO T U ZAMÓ WIE NIA
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem jest dostawa sprzętu
komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie
2. Szczegółowy opis wymagań technicznych odnoszących się do zamawianego sprzętu
komputerowego oraz jego ilość określa Załącznik nr 4 do SIWZ (Szczegółowy opis
wymagań technicznych).
3
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): 30213000-5 Komputery osobiste, 30.23.21.10-8 – drukarki
laserowe,30.12.51.10-5 – tonery do drukarek laserowych, 30.23.72.00-1 – akcesoria
komputerowe, 48.70.00.00-5 – pakiety oprogramowania i systemy informatyków,
30.21.40.00-2 – stacje robocze, 30.23.13.00-0 – monitory ekranowe, 30.23.72.70-2 – torby
na komputery przenośne, 30.23.74.10-6 – myszy komputerowe
3. Dostawa sprzętu oraz jego serwisowanie w okresie gwarancji będą realizowane
w sposób określony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).
I V.
T E RMI N WYKO N ANIA ZA MÓ WIE NIA
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
V.
WARUN KI UDZI AŁ U W PO S T Ę PO WANIAU O RAZ O PIS
DO KO NYWANI A O CE NY S PE Ł NIANIA T YCH WAR U NKÓ W
S PO S O B U
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b)posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność
i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) oświadczeń
i dokumentów jakich żąda Zamawiający.
3. Wykonawca zapewnia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składając stosowne
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
4. Ocena warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń.
5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca spełnił.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
7. Zamawiający wzywa Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
8. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
4
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy Pzp wykazać odpowiednio,
nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1.
10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy Pzp wyklucza
się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, złożyli
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w sytuacjach określonych w treści art. 89 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
VI.
WYKA Z
O Ś WIA DCZE Ń
L UB
DO KUME NT Ó W,
JAKIE
MAJ Ą
DO S T ARCZYĆ W YKO NAWC Y W C E L U PO T WIE RDZ E NIA S PE Ł NIANI A
WARUN KÓ W UDZ IA Ł U W PO S T Ę PO WANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 Pzp (treść oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1
ustawy Pzp (treść oświadczenia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego - Załącznik nr 3 do
SIWZ, oraz Zestawienia cenowego na dostawę sprzętu komputerowego (specyfikacja
rzeczowo-cenowa) - Załącznik nr 3a do SIWZ, które należy sporządzić ściśle wg. wzoru
druków załączonych przez Zamawiającego.
4. Parafowane przez Wykonawcę istotne postanowienia umowy stanowiące - Załącznik nr 2 do
SIWZ.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Dokumenty muszą dotyczyć Wykonawcy, a nie jego oddziałów, czy przedstawicielstw.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2b, wykonawca składa
dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009
5
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz
form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr.226 poz. 1817)
8. Dokumenty o których mowa w pkt. 2b składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
Pzp.
a) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ust. Pzp i muszą wykazać że nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.
c) Wymagania postawione przez Zamawiającego wykonawcy dotyczą odpowiednio każdego
z wykonawców składających wspólną ofertę, tj. każdy z Wykonawców samodzielnie musi
spełniać warunki formalne określone w art. 24 ust. 1 ust. Pzp, natomiast warunki
merytoryczne tj. doświadczenie wykonawców/ potencjał ekonomiczny, finansowy- wspólnie
muszą spełniać wymagane warunki.
d) Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1
i 2 P.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zasada solidarnej odpowiedzialności została uregulowana w art. 366 § 1 Kodeksu
Cywilnego.
VII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
1) pisemnie, na poniższy adres:
Sąd Rejonowy w Wołominie
Odział Administracyjny, I piętro pokój nr 129,
6
ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin
2) za pomocą faksu:
Sąd Rejonowy w Wołominie
Odział Administracyjny, I piętro pokój nr 129,
ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin
Tel: (22) 776-24-25 fax: (22) 776-23-13
e-mail: [email protected]
godziny pracy: 8.00 – 16.00
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w sprawach proceduralnych i merytorycznych :
 Pani Jolanta Muczyńska , tel. (22) 776-24-25, fax (22) 776-23-13,
e-mail: [email protected]
VI I I . WYMA GANIA DO T YCZĄCE WADIU M
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od
dnia otwarcia ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
w załączniku Nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami nr 3a „Zestawienie cenowe” i nr 4
„Szczegółowy opis wymagań technicznych” do SIWZ.
6. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być
przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.
1.
2.
3.
4.
7
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VI.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
Załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz
połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 12.
12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub
dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony
zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późń. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje,
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
13. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane
przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane
przez Wykonawcę.
14. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia
opakowania.
Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Wołominie
Odział Administracyjny
ul. Prądzyńskiego 3A, piętro I, pok. Nr 129,
05-200 Wołomin
oraz opis:
Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie nie otwierać
przed 18.09.2012 r. , godz. 10.30 – nr ref. postępowania RZP ZP-4/12/PN
Na opakowaniu (kopercie) powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez
otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert
wycofanych.
XI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.09.2012 r. do godziny 10.00
na adres:
Sąd Rejonowy w Wołominie
Odział Administracyjny, piętro I, pok. Nr 129
ul. Prądzyńskiego 3A,
8
2.
3.
4.
5.
XII.
05-200 Wołomin
Otwarcie ofert jest jawne.
Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10.30
Otwarcie ofert odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Wołominie, piętro I, pok. 101
ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. Decydujące
znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce
wskazane w ust. 1. Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w ust.
1, należy uwzględnić fakt objęcia budynku Sądu Rejonowego w Wołominie systemem
kontroli dostępu.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca poda ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji sprzętu komputerowego,
wymienionych w „Zestawieniu cenowym”, według załącznika nr 3a, oraz poda cenę
całkowitą, stanowiącą łączną wartość wszystkich pozycji z załącznika nr 3a, w „Formularzu
oferty”, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca podaje ceny jednostkowe netto, brutto oraz podatek od towarów i usług (VAT).
3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną
realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Do wyliczeń opisywanych w Rozdziale XIII brana jest cena oferty brutto.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu, spełniających wymogi SIWZ.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny
ofert:
Kryterium
1) cena
Waga kryterium (%)
100
3. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena oferty najtańszej
–––––––––––––––––– x 100 = liczba punktów
cena oferty badanej
9
4. Punkty przyznane dla danej oferty zostaną, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku,
i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNCZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach
określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 2
do niniejszej SIWZ. Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu
informacje o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę, oraz inne informacje,
o które uzupełnione muszą zostać Istotne postanowienia umowy, w celu podpisania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o
udzielenie zamówienia (w przypadku wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej)
przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy.
Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem
terminu związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli
nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
10
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynnosci:
1) opisu spospbu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały
przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11
XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XX.
ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, wypełniając właściwe miejsce w formularzu ofertowym.
XXI. ZASTRZEŻENIE, ŻE CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ
POWIERZONA PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
XXII. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ, OFERTACH WARIANTOWYCH, AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ, ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przeprowadza aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 3a - Zestawienie cenowe (specyfikacja rzeczowo-cenowa)
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis wymagań technicznych
12
Załącznik nr 1 do SIWZ
nr ref. : RZP ZP-4/12/PN
...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu
Rejonowego w Wołominie oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
13
Załącznik nr 1a do SIWZ
nr ref. : RZP ZP-4/12/PN
...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu
Rejonowego w Wołominie, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)
14
Załącznik nr 2 do SIWZ
nr ref. RZP ZP-4/12/PN
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ……….. 2012 roku w Wołominie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie”
( RZP ZP-4/12/PN), pomiędzy Sądem Rejonowym w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3A, w
Wołominie zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Jolantę Szewc - Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Wołominie
a
…………………….. z siedzibą w …………………………, zarejestrowaną w……………………. pod
numerem……….., nr NIP: …………………, REGON: ……………., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
reprezentowana przez:
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
o treści następującej :
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 2, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – (znak sprawy: RZP ZP-
4/12/PN) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia . . . . . . . . . Nr . . .
2. Wykaz sprzętu wraz ze specyfikacją cenową określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy, stanowiące jej
integralną część (opracowane wg Załączników nr 4 i 3a do SIWZ).
§ 2.
Odpowiedzialność za naruszenie w kraju Zamawiającego prawa do opatentowanego znaku handlowego lub praw
do konstrukcji przemysłowych, jakie mogą wyniknąć ze stosowania zakupionego na podstawie niniejszej umowy
sprzętu lub jakichkolwiek jego części spoczywa na Wykonawcy.
§ 3.
1.
Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
za
dostarczony
przedmiot
umowy
wynagrodzenie
w wysokości: ………………. złotych netto (słownie: ……. złotych ……….. groszy) plus podatek VAT
w wysokości ….. zł, co stanowi kwotę ………………. złotych brutto (słownie: ……. złotych ………..
groszy), wynikające ze specyfikacji rzeczowo-cenowej zawartej w załączniku nr 1.
2.
Wykonawca wystawi fakturę na łączną kwotę wskazaną w ust.1, z czego przedmiotowa faktura opiewać
15
będzie na kwotę ………………. złotych netto (słownie: ……. złotych ……….. groszy) plus podatek VAT
w wysokości ….. zł, co stanowi kwotę ………………. złotych brutto (słownie: ……. złotych ………..
groszy) i będzie dotyczyć dostawy sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie. Zapłata
faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego.
3.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.
Podstawą wystawienia każdej z faktur VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy
podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony.
5.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy
potwierdzonej przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych.
6.
NIP Zamawiającego:125-055-93-64, NIP Wykonawcy: ……..
§ 4.
1.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 5.
1. Transport przedmiotu umowy oraz jego koszt obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu umowy do
miejsca przeznaczenia.
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół, o którym mowa w § 3 ust. 4. Protokół
zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, wskazanych w § 6.
4.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego części
w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu (lub jego części) wolnego od wad
w ciągu dwóch następnych dni roboczych.
5.
W sytuacji opisanej w ust. 4 protokół odbioru zostanie podpisany w dwóch częściach (w części Istwierdzającej dostarczenie wskazanego sprzętu i konieczność dostarczenia nowego sprzętu wolnego od wad
oraz w części II, po dostarczeniu sprzętu wolnego od wad – stwierdzającej prawidłową realizację całej
umowy). Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie w niniejszej sytuacji protokół odbioru
podpisany w obu częściach.
§ 6.
1. Do kierowania czynnościami dostawy przedmiotu umowy oraz jako osobę upoważnioną do podpisania
protokołu odbioru Wykonawca wyznacza:
. . . . . . . . . . . . . . ……………., tel. ........................................
2. Jako koordynatorów w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz osoby upoważnione do podpisania
protokołu odbioru Zamawiający wyznacza:
16
W zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Wołominie
Panią/Pana............... Tel........................................
3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi zmiany umowy,
zgodnie z §15 ust.1
§ 7.
1. Wykonawca udziela gwarancji na każdą jednostkę sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na
okresy określone w załączniku nr 1 w poszczególnych pozycjach rodzajowych. Okresy gwarancyjne są
liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, co zostanie zapisane w dokumentach
gwarancyjnych dostarczonych wraz ze sprzętem.
2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach niniejszej
umowy sprzętu w całości, tj. wszystkich elementów składających się na poszczególne urządzenia działające
samodzielnie. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego sprzęt pozbawiony jest wad
prawnych.
3. Do każdej jednostki sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim. Jeżeli Wykonawca nie jest
producentem sprzętu, przy odbiorze sprzętu będzie zobowiązany załączyć kartę gwarancyjną od producenta
lub jego oświadczenie, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez
Wykonawcę, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
4. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy
oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.
5. Wykonawca przedłoży zobowiązanie podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny do respektowania
postanowień niniejszej umowy.
6.
Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisu gwarancyjnego zostaną zawarte w kartach
gwarancyjnych załączonych do sprzętu i będą zobowiązujące dla Stron umowy, chyba że umowa określa je
inaczej.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty autentyczności wchodzące w skład przedmiotu umowy,
w ilości zgodnej ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 4 i na warunkach przewidzianych przez producenta
sprzętu.
8. Wykonawca wyraża zgodę na instalowanie dowolnych komponentów komputerowych (np. kart sieciowych)
w komputerowych jednostkach centralnych/przyłączanie dostarczonych monitorów do dowolnych
komputerów/przyłączanie do zasilaczy dowolnych komputerów i monitorów oraz przyłączanie drukarek do
17
dowolnych jednostek centralnych lub sieci komputerowej w dowolnym jej segmencie przez Zamawiającego
w okresie gwarancyjnym bez naruszenia warunków gwarancyjnych przyjętych w umowie. Zamawiający
dokona tej czynności zgodnie ze sztuką inżynierską przez wykwalifikowany personel. W okresie
gwarancyjnym na wezwanie Zamawiającego Wykonawca udzieli bezpłatnej pomocy przy wyżej
wymienionych czynnościach.
§ 8.
W okresie gwarancyjnym:
1.
Zgłoszenia awarii i napraw sprzętu objętego niniejszą umową Zamawiający składa pisemnie lub faksem na
adres Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia sprzętu do reakcji w celu
ustalenia podjęcia działań naprawczych w ciągu 4 godzin zegarowych liczonych dla czasu pracy
u Zamawiającego (08:15 – 16:15) poczynając od chwili zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia sprzętu do podjęcia czynności
naprawczych w siedzibie Zamawiającego w ciągu 12 godzin zegarowych liczonych dla czasu pracy
u Zamawiającego, poczynając od chwili zgłoszenia awarii.
4. W przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia sprzętu nie będzie możliwe w czasie 7 godzin
zegarowych liczonych dla czasu pracy u Zamawiającego (liczonych od czasu rozpoczęcia naprawy
u Zamawiającego), na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
i uruchomienia sprzętu zastępczego o równoważnych lub lepszych cechach użytkowych na czas naprawy
sprzętu, w terminie 2 kolejnych dni roboczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o równoważnych lub lepszych cechach
użytkowych (parametrach technicznych), bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku, gdy łączny czas
naprawy przekroczy 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia awarii lub gdy pomimo trzech napraw
sprzęt nadal wykazuje wady tego samego podzespołu. Termin dostawy nowego sprzętu wynosi 4 dni
kalendarzowe licząc od 22 dnia po zgłoszeniu awarii lub od dnia zgłoszenia czwartej awarii.
6.
W razie wymiany dysków twardych w związku z ich awarią, dyski uszkodzone pozostają
u Zamawiającego, jeśli nie jest możliwe skuteczne i trwałe usunięcie danych zapisanych na dyskach.
Dopuszcza się zwrócenie Wykonawcy elektroniki uszkodzonych dysków twardych z pozostawieniem
u Zamawiającego talerzy dysków, będących nośnikami zapisanych danych. Czynność demontażu dysków
wykonuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym w jego siedzibie. Strony sporządzają protokół
z czynności demontażu.
18
7. Wykonawca ma prawo zaproponować korzystniejsze dla Zamawiającego warunki wymiany uszkodzonego
sprzętu na egzemplarze nowe.
8. Koszt dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego
w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9.
W przypadku wystąpienia w okresie pierwszego roku gwarancji awarii, wady lub usterki tego samego
elementu (podzespołu) sprzętu w liczbie urządzeń odpowiadającej 15% liczby zakupionego sprzętu,
Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany takiego elementu podzespołu na
swój koszt, we wszystkich egzemplarzach dostarczanego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od
dnia zgłoszenia żądania.
§ 9.
1.
Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na serwisowanie sprzętu objętego niniejszą umową nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2.
Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także uprawnienia
wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 10.
4. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o wszelkich umowach zawieranych dla
wykonania podpisanej między Stronami umowy. Zawiadomienie takie nie będzie zwalniało Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań wynikających ze stosowania niniejszej umowy.
5.
Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
realizację
umowy
przez
podwykonawcę
i za rozliczenia finansowe z podwykonawcą.
§ 11.
1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z postanowień §8 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niepracującego sprzętu określonej
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad, nie więcej
jednak niż 10% wartości brutto niepracującego sprzętu.
2. Pierwszym dniem opóźnienia w usuwaniu wad jest dzień, w którym rozpoczyna się 13-sta godzina
następująca po 12 godzinnym okresie (liczonym dla czasu pracy u Zamawiającego) przeznaczonym na
podjęcie czynności naprawczych licząc od chwili zgłoszenia awarii.
3. Po przekroczeniu powyższego, 10%-procentowego, limitu kar umownych, określonego w ust. 1, Zamawiający
ma prawo zwrócić niesprawny sprzęt Wykonawcy i żądać zwrotu kosztów poniesionych na jego zakup lub
19
wymiany na nowy.
§ 12.
1. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 4,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy, a Wykonawca, oprócz kary umownej określonej w ust. 1, zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej z tytułu niezrealizowania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3
ust. 1, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy sprzętu lub nie kontynuuje jej
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego
kary umowne.
§ 13.
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy
w przypadku:
1) sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) gdy umowa jest wykonywana w sposób nienależyty, przez co należy rozumieć realizację przedmiotu
umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami.
2.
W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu,
a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których nie można było
przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej
staranności; w szczególności takich jak wojna, rozruchy, klęska żywiołowa, strajk lub decyzja organu
prawodawczego, na które Strony nie mają wpływu, Strona dotknięta poinformuje natychmiast pisemnie drugą
Stronę o zaistniałej sytuacji w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania.
§ 14.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§ 15.
1.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że
każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów
rachunków bankowych wskazanych w niniejszej umowie, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za
realizację umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę.
20
2.
Na podstawie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z późń.zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy z dnia . . . . . . . . . Nr . . . w zakresie rodzaju, typu lub modelu sprzętu
pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę urządzenie lub urządzenia będą nowszą wersją
urządzenia lub urządzeń wskazanych w ofercie, co oznacza, że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie
parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian.
3.
Przewidziana w ust. 2 możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie za
zgodą Zamawiającego i pod warunkiem potwierdzenia przez
koordynatorów w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, wskazanych w § 6 ust. 2, że proponowane urządzenie lub urządzenia spełniają warunki
wskazane w ust. 2. Brak zgody Zamawiającego w niniejszej kwestii oznacza obowiązek Wykonawcy
dostarczenia sprzętu zgodnie z umową, w terminie wskazanym w § 4 ust.1.
4.
Dokonanie zmian umowy określonych w ust. 2 nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 ani terminu realizacji wskazanego w § 4 ust. 1 ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek
ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze Stron.
§ 16.
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszą
umową
mają
zastosowanie
przepisy
ustawy
z
dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń.zm.), Kodeksu
cywilnego.
§ 17.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo
właściwego dla Zamawiającego.
§ 18.
Umowa, zawierająca … strony i 2 załączniki, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis wymagań technicznych
Załącznik nr 2 – Specyfikacja rzeczowo-cenowa
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
21
Załącznik nr 3 do SIWZ
nr ref. RZP ZP-4/12/PN
Formularz ofertowy
Do:
Sądu Rejonowego w Wołominie, 05 – 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu
Rejonowego w Wołominie
Ja / my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)
NIP: …….................................................................... REGON:
…….............................................................................
Tel. ……...................................................................... Fax.
…….............................................................................
http// …….................................................................... e – mail:
…….............................................................................
(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)
Osoba do kontaktów: ….................................................
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami i wyjaśnieniami
Zamawiającego dotyczącymi zapytań wykonawców do SIWZ) i uznajemy się związanymi
określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do
przygotowania oferty.
3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:
cenę netto: .............................................zł (słownie złotych: ………………….……………),
wartość podatku VAT: …. ……………zł (słownie złotych: ……………………………….),
cenę brutto: ............................................zł (słownie złotych: .………………………...…….).
4. Oświadczam/y, że oferowana cena jest stała i obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
22
6. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać sami/ powierzymy
Podwykonawcom* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres ….. dni
od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*.
9. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik
nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
......................................................................................................................................................
11. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach.
12. Załącznikami do niniejszej oferty, są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego w
załączniku nr 1a do SIWZ;
3) Dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ


Zestawienie Cenowe (wypełniony załącznik nr 3a)
Szczegółowy opis specyfikacji technicznej (wypełniony załącznik nr 4)
4) Inne-uzupełnia Wykonawca:
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)
* Właściwe wypełnić
23
Załącznik nr 3a do SIWZ
nr ref. : RZP ZP-4/12/PN
ZESTAWIENIE CENOWE (SPECYFIKACJA RZECZOWO-CENOWA)
Pozycja
opisu
przedmiotu
zamówienia
– opis
techniczny
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM
Nazwa
Liczba sztuk
Cena
jednostkowa
netto w zł
Wartość netto
w zł
(kol. 3 x kol. 4)
Wartość
podatku VAT
(w zł)
Wartość brutto
w zł
(kol. 5 + kol. 6)
2
3
4
5
6
7
Komputery
Monitory
Drukarki
Notebook
Notebook
Przełącznik KVM
OFFICE 2010
Myszy komputerowe
Komputery, notebooki,
drukarki, przełączniki,
OFFICE
29 sztuk
14 sztuk
30 sztuk
2 sztuki
1 sztuka
5 sztuk
32 sztuki
20 sztuk
133 sztuk
Wartość netto
(suma kol.5 z zestawienia
cenowego )
Wartość podatku VAT
(suma kol.6 z zestawienia
cenowego )
Wartość brutto
(suma kol.7 z zestawienia
cenowego )
RAZEM (cena oferty)
………………………………… dnia …………. 2012 roku
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
24
Załącznik nr 4
nr ref. RZP ZP-4/12/PN
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Komputery 29szt,
1.
Nazwa
komponentu
Płyta główna
2.
Chipset
Lp.
Wymagane
minimalne
parametry
techniczne Oferowane parametry:
komputerów
Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki
centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo,
wyposażona w 1 gniazdo PCI(low-profile), 2 gniazda
PCIe x1(low-profile), 1 gniazdo PCIe x16(low-profile), 4
złącza DIMM, obsługa do 32768 MB DDR3 pamięci
RAM
Rekomendowany przez producenta procesora, min.
Chipset Intel® Q75 Express
3.
Procesor
4.
5.
Pamięć RAM
Dysk twardy
6.
Karta graficzna
7.
Karta dźwiękowa
8.
Karta sieciowa
9.
Porty
10.
Klawiatura
11.
Mysz
12.
13.
Napęd optyczny
Obudowa
Procesor klasy x86 2 rdzeniowy min. 3,3Ghz, 64-bit
3MB cache, tryb HT, TDP Max 65W, DMI 5GT/s
2GB DDR3 1600 MHz (1x2048MB) Non-ECC
Min. 500 GB SATAIII 7200rpm, min. 8MB pamięci
Cache, 3,5”
Zintegrowana
w
procesor,
z
możliwością
dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie
pamięci systemowej do 256MB, np. Intel HD Graphics
2000 lub równoważna
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna
z High Definition,
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą
umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu
konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta
komputera.
1 złącze szeregowe; 1 złącze RJ-45; 1 złącze VGA; 1
złącze DisplayPort; 2 złącza PS/2; 2 wejścia liniowe
(stereo/mikrofon),
2
wyjścia
liniowe
(słuchawki/głośniki), 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, (USB
2.0/3.0: 2 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0
(przedni panel), 4 x USB 3.0 (tylny panel);).
Klawiatura PS/2 w układzie polski programisty – trwale
oznaczona logo producenta jednostki centralnej
Mysz optyczna PS/2 z dwoma klawiszami oraz rolką
(scroll) – trwale oznaczona logo producenta
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;



Typu Small Form Factor (1 x 5,25” zewnętrzne)
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwalać na demontaż kart
rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia
narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub
motylkowych);
Obudowa w jednostce centralnej musi być
otwierana bez konieczności użycia narzędzi
(wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub
motylkowych)
Obudowa
musi
umożliwiać
25

zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci
linki
metalowej
(złącze
blokady
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki)
Zasilacz o mocy max. 240 W o sprawności do 90%,
zgodność z normą Energy Star 5.0, aktywna funkcja
PFC
14.
15.
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit
zainstalowany system operacyjny niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
BIOS
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz
blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i
podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość polegająca na kontrolowaniu
urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną
PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli
Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
Możliwość, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora
oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia
następujących zależności pomiędzy nimi: brak
możliwości zmiany hasła pozwalającego na
uruchomienie systemu bez podania hasła
administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia
zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem
systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość odczytania z BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych , informacji na temat:
zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM
wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,
obsadzeniu slotów PCI.
Możliwość włączenia/wyłączenia
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa
26
16.
17.
18.
Dodatkowe
wymagania
Certyfikaty
Gwarancja
20.
Wsparcie
techniczne
producenta
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są
aktywne.
Możliwość wyłączania portów USB w tym:
wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na
przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
Wstępnie preinstalowany Office 2010 do
odblokowania kluczem
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu
u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia
roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera.
W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego,
uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –
do oferty należy dołączyć link strony.
27
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Monitory 14szt.
27.
28.
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie
Przekątna ekranu
Typ panela LCD
Technologia
podświetlenia
Zalecana
rozdzielczość
obrazu
Czas
reakcji
matrycy
Widoczny obszar
ekranu
Jasność
Kontrast
29.
Kąty widzenia
30.
Liczba
wyświetlanych
kolorów
Złącza wejściowe
Pobór mocy
Dodatkowe
Parametry
Lp.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
31.
32.
33.
34.
wymiary
35.
36.
Waga
certyfikaty
37.
Gwarancja
Wymagane minimalne parametry techniczne
Panoramiczny 16:9
Praca biurowa
Minimum: 20 cali; Wielkość plamki: 0,277 mm;
TFT TN
LED
1600 x 900 pikseli;
Max 5 ms
443 x 249 mm
Min 250 cd/m2
Kontrast typowy: 1000:1,
Kontrast dynamiczn: 1000000:1
Poziomy: 170 stopni;
Pionowy: 160 stopni;
16,7 mln
15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), DisplayPort
Max 34 Wat
Wbudowany hub USB
Regulacja cyfrowa (OSD)
Regulacja wysokości monitora
Obrotowa podstawa monitora
Możliwość pochylenia panela
Możliwość zabezpieczenia (Kensington)
Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm
Szerokość: Max 485 mm;
Wysokość: Min 316 mm, Max 420mm
Głębokość: Max212 mm;
Maksymalnie 3,2kg
TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, CTICK, GOST, RoHS, WEEE, CCC, ENERGY STAR
5.0, NOM, BSMI, TUV, WHQL, EPEAT Gold;
3 letnia gwarancja naprawy w następnym dniu
roboczym w siedzibie klienta
28
Oferowane parametry:
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Drukarki 30szt.
Lp.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie
Szybkość druku
Czas
wydruku
pierwszej strony (z
trybu gotowości)
Jakość druku
Cykl
roboczy
(miesięcznie,
format A4)
Zalecana
ilość
stron drukowanych
miesięcznie
Szybkość
procesora
Standardowa
pojemność
pamięci
Obsługiwane
formaty nośników
Nośniki
Wymagane minimalne parametry techniczne drukarek
Druk laserowy
Praca biurowa
33 str./min
Max 8s
1200 x 1200 dpi
50 000 stron
750–3000 stron
Mimalnie 800 MHz
256 MB
A4; A5; A6; B5; Własne wymiary nośników - od 76 x
127 do 216 x 356 mm
Papier (zwykły, tryb ekologiczny, lekki, ciężki,
dokumentowy, kolorowy, papier firmowy, z nadrukiem,
dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty; etykiety;
folia, kartony
Języki drukowania HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja języka HP Postscript
poziomu 3, drukowanie bezpośrednie PDF, 84
skalowalnych czcionek TrueType’
Wyświetlacz
Panel sterowania z ekranem dotykowym CGD (Colour
Graphic Display) o przekątnej Min 8,8 cm
Łączność,
tryb 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 port hosta USB
standardowy
1 port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX
1 port USB do druku bezpośredniego
Obsługiwane
Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w
systemy
systemach: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32-/64operacyjne
bitowej, Windows Vista® w wersji 32-/64-bitowej,
Windows® XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2
lub nowszym)
Instalacja samych sterowników obsługiwana w
systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 w
wersji 32-/64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji
32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Linpus Linux: 9,4, 9,5
RED HAT Enterprise Linux: 5,0, 6,0
OpenSuSE: 11,3, 11,4
Fedora™: 14, 15
29
Oferowane parametry:
53.
Pobór mocy
54.
55.
Waga
Wymiary
maksymalne
56.
Funkcje
dodatkowe
57.
Wyposażenie
58.
Gwarancja
Ubuntu®: 10,04, 10,10, 11,04
Debian: 5,0, 6,0 i HPUX11i
Max 570 W -drukowanie,
Max 8 W -tryb gotowości,
Max 7 W -tryb uśpienia,
Max 0,1 W -wyłączone
Typowy pobór prądu (TEC): 2,08 kWh/tydz.
Certyfikat ENERGY STAR®
11kg
Szerokość 365 mm
Głębokość 634 mm
Wysokość 384 mm
Wbudowany
moduł
automatycznego
dwustronnego,
Wydruk sieciowy.
druku
W zestawie wkład z czarnym tonerem o minimalnej
wydajności 2700 stron.
Do drukarki dołączony zestaw dodatkowych dwóch
tonerów wyprodukowany przez producenta drukarki o
minimalnej wydajności 2700 stron każdy,
Instrukcja instalacji, instrukcja wprowadzająca, Ulotka
dotycząca pomocy technicznej, Informacje o gwarancji,
Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie
CD,
Kabel zasilania,
Kabel USB,
Serwis gwarancyjny w miejscu instalacji w następnym
dniu roboczym, 3 lata
30
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Komputery Laptop 2szt.
Lp.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Nazwa
komponentu
Typ
Wymagane
minimalne
parametry
techniczne Oferowane parametry:
komputerów
Komputer przenośny tybu notebook z ekranem o
przekątnej 15,6” o rozdzielczości 1366 x 768 w
technologii LED
Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet
oraz poczty elektronicznej.
Procesor
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych.
2 rdzeniowy min. 2,5Ghz,
Wykonany w technologii Turbo Boost 2.0 Maks.
częstotliwość turbo 3,1 GHz, 64-bit, 3MB cache, tryb
HT i TB, TDP Max 35W, DMI 5GT/s
Pamięć RAM
4GB (1x4GB) SODIMM DDR3 1333 MHz z
możliwością rozbudowy do minimum 8GB
Dysk twardy
Min. 320 GB SATA 7200rpm,
Karta graficzna
Zintegrowana
w
procesor,
z
możliwością
dynamicznego
przydzielenia
pamięci
pamięci
systemowej, np. Intel HD Graphics
Wyświetlacz
Minimalna rozdzielczość LCD: : 1366 x 768
Przekątna ekranu LCD: 15,6 cali
Typ ekranu: TFT HD (LED)
Wyposażenie
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna
multimedialne
z High Definition, wbudowane głośniki
Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą
główną
Złącza zewnętrzne 1 x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN),
Wyjście słuchawkowe, Mikrofon , wejście zasilania
(DC-in);
Klawiatura
standardowa + blok numeryczny, odporna na zalanie
Urządzenie
TouchPad
wskazujące
Napęd optyczny
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;
Wymagania
6-cell (47 WHr) Li-Ion, Zasilacz mocy min 60W
dotyczące
baterii i zasilania
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG 64-bit,
zainstalowany system operacyjny niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft.
BIOS
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych , informacji na temat:
zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów
pamięci.
31
-
-
-
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej
karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego, portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
Możliwość przeprowadzenia szybkiego lub
dokładnego autotestu dysku twardego,
Możliwość przeprowadzenia testu
diagnostycznego pamięci systemowej,
75.
Dodatkowe
wymagania
- Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card,
SecureDigital Card High-Capacity (SDHC),
SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC),
MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick;
- Zintegrowana kamera;
- Wbudowany czytnik linii papilarnych;
- Wbudowana bezprzewodowa karta
sieciowa typu: IEEE 802.11b/g/n;
- Bluetooth;
- Wbudowana karta sieciowa
1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet
(RJ45)
- Wbudowane głośniki stereo i mikrofon;
- Mysz USB optyczna
- Torba z odpinanym paskiem na ramię,
dwukomorowa, nylonowa, z trwałym logo
producenta oferowanego sprzętu.
- Aluminiowa obudowa zapewniająca
zwiększoną wytrzymałość
- Technologia pomagająca chronić dysk twardy
laptopa przed skutkami wstrząsów
- Wstępnie preinstalowany Office 2010 do
odblokowania kluczem
76.
Waga i wymiary
77.
Gwarancja
20.
Wsparcie
Waga neto: 2,47kg
Szerokość: max 375 mm
Wysokość: max 28 mm
Głębokość: max 256 mm
3-letnia gwarancja producenta świadczona (na
zasadzie pickup and return) Po zgłoszeniu sprzęt
może być wysłany kurierem bez dysku twardego i po
naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera.
W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego,
uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
techniczne
32
producenta
lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –
do oferty należy dołączyć link strony.
33
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Komputery Laptop 1szt.
Lp.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Nazwa
komponentu
Typ
Wymagane
minimalne
parametry
techniczne Oferowane parametry:
komputerów
Komputer przenośny tybu notebook z ekranem o
przekątnej 17.3” o rozdzielczości 1600 x 900 w
technologii LED
Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, zarządzania siecią,
dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej.
Procesor
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych.
2 rdzeniowy min. 2,5Ghz,
Wykonany w technologii Turbo Boost 2.0 Maks.
częstotliwość turbo 3,1 GHz, 64-bit, 3MB cache, tryb
HT i TB, TDP Max 35W, DMI 5GT/s
Pamięć RAM
4GB (1x4GB) SODIMM DDR3 1333 MHz z
możliwością rozbudowy do minimum 8GB
Dysk twardy
Min. 500 GB SATA 7200rpm,
Karta graficzna
Architektura
Terascale 2,
Magistrala 128 bit,
Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0,
Zainstalowana pamięć wideo: 1024 MB,
Wyświetlacz
Minimalna rozdzielczość LCD: 1600 x 900
Przekątna ekranu LCD: 17,3 cali
Typ ekranu: TFT HD+ (LED)
Wyposażenie
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna
multimedialne
z High Definition, wbudowane głośniki
Karty sieciowe
10/100/1000 Ethernet RJ 45,
Bezprzewodowa karta sieciowa.
Złącza zewnętrzne 1 x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN),
Wyjście słuchawkowe, Mikrofon , wejście zasilania
(DC-in);
Klawiatura
standardowa + blok numeryczny, odporna na zalanie
Urządzenie
TouchPad
wskazujące
Napęd optyczny
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;
Wymagania
8-cell (73 WHr) Li-Ion, Zasilacz mocy min 90W
dotyczące
Sprawność energetyczna ENERGY STAR®
baterii i zasilania
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG 64-bit,
zainstalowany system operacyjny niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft.
BIOS
- Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych , informacji na temat:
zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów
34
-
-
-
pamięci.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej
karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu
równoległego, portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
Możliwość przeprowadzenia szybkiego lub
dokładnego autotestu dysku twardego,
Możliwość przeprowadzenia testu
diagnostycznego pamięci systemowej,
94.
Dodatkowe
wymagania
- Czytnik kart pamięci SecureDigital Card,
SecureDigital Card High-Capacity (SDHC),
SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC),
MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick;
- Zintegrowana kamera;
- Wbudowany czytnik linii papilarnych;
- Wbudowana bezprzewodowa karta
sieciowa typu: IEEE 802.11b/g/n;
- Bluetooth;
- Wbudowana karta sieciowa
1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet
(RJ45)
- Wbudowane głośniki stereo i mikrofon;
- Mysz USB optyczna
- Torba z odpinanym paskiem na ramię,
dwukomorowa, nylonowa, z trwałym logo
producenta oferowanego sprzętu.
- Aluminiowa obudowa zapewniająca
zwiększoną wytrzymałość
- Technologia pomagająca chronić dysk twardy
laptopa przed skutkami wstrząsów
- Wstępnie preinstalowany Office 2010 do
odblokowania kluczem
95.
Waga i wymiary
96.
Gwarancja
Waga netto: max 3,1 kg
Szerokość: max 413 mm
Wysokość: max 29 mm
Głębokość: max 279 mm
3-letnia gwarancja producenta świadczona (na
zasadzie pickup and return) Po zgłoszeniu sprzęt
może być wysłany kurierem bez dysku twardego i po
naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera.
W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego,
uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego
35
20.
Wsparcie
techniczne
producenta
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –
do oferty należy dołączyć link strony.
36
SZCZEGÓLOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Przełącznik KVM 5szt.
Oferowane parametry:
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
97. Typ
Obsługa dwóch komputerów
98. Obsługiwane porty
Możliwość użycia klawiatury USB lub PS2,
Możliwość użycia myszy USB lub PS/2,
monitorów DSub-15
99. Porty lokalnej konsoli 2 porty do podłączenia komputerów przez USB lub
PS/2,
2 wolne poty USB 2.0 (jeden na panelu czołowym) do
wykorzystania,
Porty audio - wyjścia mikrofonowe i głośniki/słuchawki
z tyłu i na panelu czołowym,
100. Typ obudowy
101. Obsługiwana
rozdzielczość obrazu
102. Wybór
aktywnego
portu
103. Dodatkowe funkcje
104. Zgodność
105. Wyposażenie
106. Masa
Desktop
Min 2048 x 1536 pikseli
Wybór komputera przez panel czołowy, OSD, lub
skrótem z klawiatury;
Możliwość podłączenia komputerów przez USB lub
PS/2,
Klawiatura i mysz konsoli z dowolnym interfejsem (PS2
lub USB),
Emulacja portu myszy przy bootowaniu,
zapamiętywanie typu i ustawień
monitora,
Stan portów sygnalizowany diodami LED,
W komplecie nalepki na klawiaturę do oznaczenia
skrótów klawiatury,
Zasilacz w komplecie
Win7, Win2k, XP, Vista, Linux, Mac i SUN,
2szt. kabel KVM 1.2m do komputera z wtykami USB,
USB, D-Sub-15
Max 550g
37
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Office 2010 32szt.
Nazwa
komponentu
107. Typ
Lp.
108. Zastosowanie
109. Składowe pakietu
110. Dodatkowe
informacje
Oferowane parametry:
Wymagane minimalne parametry
Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key
PKC
Do komputerów zawartych w specyfikacji do umowy.
Word - edytor tekstu
Excel - arkusz kalkulacyjny
PowerPoint - program do tworzenia prezentacji
OneNote - organizator notatek
Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz
informacji
Odblokowuje pakiet z wstępnie załadowanego obrazu
Office na komputerach zawartych w umowie.
38
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zadanie Myszki 20szt.
Lp.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie
Rozdzielczość
Długość kabla
Liczba przycisków
Typ podłączenia
Gwarancja
Oferowane parametry:
Wymagane minimalne parametry techniczne
laserowa
Praca biurowa
1000 dpi
1,8m
3, rolka
USB
Gwarancja producenta 24 miesiące
39
Download