Badanie wizerunku uczelni wyższych

advertisement
BADANIE WIZERUNKU UCZELNI WYŻSZYCH
JAKO DOBREGO PRACODAWCY1
KWESTIONARIUSZ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI TECHNICZNYCH
Celem badania jest zebranie Państwa opinii na temat roli i znaczenia działań kreujących
wizerunek dobrego pracodawcy (employer branding)2 w rozpoznawalności marki organizacji.
Wizerunek dobrego pracodawcy, to jedna z ważniejszych przesłanek wzmacniania marki uczelni
i jej rozpoznawalności na rynku edukacyjnym. Silna, rozpoznawalna marka ułatwia bowiem
przyciągnięcie wysokokwalifikowanej kadry pracowników naukowych i utrzymanie
dotychczasowych. W dłuższej perspektywie może to przełożyć się na zwiększenie atrakcyjności
oferty edukacyjnej dla potencjalnych studentów (klientów) i w konsekwencji ugruntowanie
pozycji uczelni na konkurencyjnym rynku. Przeprowadzenie badań z zakresu wizerunku uczelni
jako dobrego pracodawcy ma na celu także dokonanie oceny dotychczasowej aktywności
w obszarach mających podstawowe znaczenie dla kreowania wizerunku dobrego pracodawcy dla
obecnych pracowników oraz wszystkich grup przyszłych interesariuszy.
Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, a jego wyniki zostaną użyte wyłącznie
do celów naukowych. Proszę zatem o dokładne i zgodne z poniższymi objaśnieniami jego
wypełnienie.
Proszę o przesłanie wypełnionego kwestionariusza do dnia 31 lipca 2016 r.
na adres: Barbara Szymocha, Biuro Prorektorów, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska
76, 45-758 Opole lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
CZĘŚĆ PIERWSZA – OCENA ORGANIZACJI I WARUNKÓW PRACY
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
W literaturze przedmiotu pojęcie dobrego pracodawcy określane jest również jako tzw. „pracodawca z wyboru”
lub atrakcyjny pracodawca, zamienne stosowane są także pojęcia atrakcyjnego lub doskonałego miejsca pracy.
2 Employer branding (ang.) oznacza świadome budowanie wizerunku organizacji jako doskonałego miejsca pracy dla
obecnych pracowników oraz wszystkich grup przyszłych interesariuszy. Koncepcja ta obejmuje wszelkie działania
organizacji mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego pracodawcy otrzymują
organizacje, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.
1
Strona 1 z 9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdecydowanie
TAK
Raczej TAK
Trudno
powiedzieć
Raczej NIE
Zdecydowanie
NIE
Nr pytania
1.
Wyszczególnienie
Czy satysfakcjonuje Panią/Pana dostępna na tej
uczelni infrastruktura dydaktyczna, badawcza oraz
tempo zmian inwestycyjnych, usprawnień na tej
uczelni?
Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z możliwości
współpracy międzynarodowej, która jest
bezpośrednio dostępna Pani/Panu na tej uczelni?
Czy uważa Pani/Pan, że osoby pełniące funkcje
kierownicze na tej uczelni są dobrymi menedżerami?
Czy jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y ogólnym
stanem funkcjonowania uczelni, w której Pani/Pan
pracuje?
Czy czuje się Pani/Pan przeciążona/y nadmiarem
obowiązków?
Czy uczelnia zapewnia Pani/Panu możliwość
rozwoju zawodowego i awansu?
Czy otrzymuje Pani/Pan rzetelne informacje o
decyzjach podjętych w uczelni, które mają wpływ na
Pani/Pana pracę?
Czy otrzymuje Pani/Pan rzetelne informacje
dotyczące oceny Pani/Pana pracy?
Czy uważa Pani/Pan, że w mechanizmy
funkcjonowania tej uczelni są wpisane zachowania
zgodne z kodeksem odpowiedzialności etycznej
(CSR)?
Czy ma Pani/Pan poczucie, że stale się Pani/Pan
rozwija w pracy?
11. Czy Pani/Pana zdaniem praca, którą Pani/Pan wykonuje można określić jako:
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Interesującą
Rozwijającą osobowość
Rutynową
Hamującą osobisty rozwój
Trudno powiedzieć
CZĘŚĆ DRUGA – OCENA WIZERUNKU UCZELNI NA RYNKU EDUKACYJNYM/
W OTOCZENIU
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Strona 2 z 9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdecydowanie
TAK
Raczej TAK
Trudno
powiedzieć
Raczej NIE
Zdecydowanie
NIE
Nr pytania
1.
Wyszczególnienie
Czy uważa Pani/Pan, że profesja nauczyciela
akademickiego jest w kraju darzona zaufaniem
społecznym i szacunkiem?
Czy Pani/Pana zdaniem studenci darzą szacunkiem
wykładowców akademickich na tej uczelni?
Czy często słyszy Pani/Pani opinię, że pracuje/uczy
Pani/Pan na dobrej uczelni?
Czy na Pani/Pana uczelni osoby piastujące
stanowiska Rektora i Dziekana są postrzegane jako
autorytety?
Czy ta uczelnia jest określana mianem aktywnego,
innowacyjnego centrum naukowo-kulturalnego
w mieście/regionie?
Czy zdarza się Pani/Panu wspomnieć z
dumą/chwalić się, że pracuje na tej właśnie uczelni?
Czy Pani/Pana uczelnia aktywnie dąży do
współpracy ze społecznością lokalną w dziedzinie
wydarzeń kulturalnych i naukowych?
Czy na Pani/Pana uczelni jest zatrudniony
pracownik naukowy, który jest szerzej znany poza
uczelnią, np. jest częstym ekspertem w mediach?
Czy sądzi Pani/Pan, że jakość nauczania na tej
uczelni jest na wysokim poziomie?
Czy Pani/Pana zdaniem ta uczelnia jest
konkurencyjna w odniesieniu do wiodących uczelni
krajowych?
CZĘŚĆ TRZECIA – OCENA RELACJI Z PRZEŁOŻONYMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Strona 3 z 9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdecydowanie
TAK
Raczej TAK
Trudno
powiedzieć
Raczej NIE
Zdecydowanie
NIE
Nr pytania
1.
Wyszczególnienie
Czy może Pani/Pan zwrócić się do bezpośredniego
przełożonego, gdy pojawią się problemy w pracy?
Czy uważa Pani/Pan, że kadra zarządzająca
(kierownik/dyrektor jednostki) dobrze wywiązuje
się z powierzonych obowiązków?
Czy Pani/Pana bezpośredni przełożony jest otwarty
na komunikację z podwładnymi?
Czy Rektorzy/Dziekani/Kanclerze/Kwestorzy są
otwarci na komunikację z pracownikami?
Czy ma Pani/Pan poczucie więzi z Pani/Pana
współpracownikami w pracy?
Czy Pani/Pana zdaniem cieszy się Pani/Pan
uznaniem ze strony przełożonych i
współpracowników?
Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy są traktowani
sprawiedliwie przez przełożonych?
Czy ma Pani/Pan możliwość wyrażania bez obaw
w obecności przełożonych własnych opinii na temat
działalności uczelni lub pozostałych
współpracowników oraz zgłaszanie skarg i zażaleń?
Czy przełożeni okazują pracownikom należne im
uznanie?
Czy czuje się Pani/Pan doceniony w pracy?
11. Czy Pani/Pana zdaniem w uczelni i/lub wśród Pani/Pana współpracowników panuje klimat:
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Życzliwości
Wzajemnej rywalizacji
Obojętności
Wzajemnej współpracy
Trudno powiedzieć
CZĘŚĆ CZWARTA – OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI Z WYNAGRODZENIA
ORAZ WIĘZI Z UCZELNIĄ
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Strona 4 z 9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdecydowanie
TAK
Raczej TAK
Trudno
powiedzieć
Raczej NIE
Zdecydowanie
NIE
Nr pytania
1.
Wyszczególnienie
Czy odczuwa Pani/Pan zadowolenie z bycia
członkiem społeczności właśnie tej uczelni?
Czy ma Pani/Pan poczucie identyfikacji
z wartościami dominującymi na tej uczelni?
Czy uważa Pani/Pan za satysfakcjonujące
wynagrodzenie oferowane przez niniejszą uczelnię?
Czy otrzymywane przez Panią/Pana wynagrodzenie
jest na tyle wysokie, że nie musi Pani/Pan martwić
się o dodatkowe dochody?
Czy jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y
oferowanymi przez uczelnię świadczeniami
socjalnymi?
Czy ma Pani/Pan poczucie bezpieczeństwa
zatrudnienia w uczelni?
Czy w rozmowach z najbliższą rodziną i przyjaciółmi
wypowiada się Pani/Pan pozytywnie o uczelni?
Czy zastanawiała się Pani/Pan w ostatnim czasie
nad zmianą miejsca pracy?
Czy Pani/Pana zdaniem wykładowcy są zachęcani
przez uczelnię do rozwoju naukowego,
dokształcania się (i np. wynagradzania za to
dodatkowo)?
Czy planuje Pani/Pan związać swoje dalsze życie
zawodowe z tą uczelnią/z obecnym miejscem
zatrudnienia?
CZĘŚĆ PIĄTA – OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY WIZERUNKIEM PRACODAWCY
A ROZPOZNAWALNOŚCIĄ MARKI UCZELNI
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Strona 5 z 9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bardzo
dużym
Dużym
Trudno
powiedzieć
Małym
Bardzo
małym
Nr pytania
1.
Wyszczególnienie
W jakim stopniu uczelnie z wyrobioną marką
pracodawcy mogą mieć wpływ na Pani/Pana decyzję
o podjęciu zatrudnienia w tej uczelni?
W jakim stopniu brak aktywności z zakresu dbałości
o wizerunek uczelni jako dobrego pracodawcy może
być dla Pani/Pana powodem do zmiany pracy?
W jakim stopniu w Pani/Pana ocenie działania
uczelni na rzecz jej wizerunku jako dobrego
pracodawcy mogą wpłynąć pozytywnie na
Pani/Pana postrzeganie tej uczelni?
W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem pozytywny
wizerunek uczelni jako pracodawcy przekłada się na
rozpoznawalność uczelni?
W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem pozytywny
wizerunek uczelni jako dobrego pracodawcy
przekłada się na silną markę uczelni?
W jakim stopniu w Pani/Pana ocenie silna marka
uczelni ułatwia przyciągnięcie wysoko
wykwalifikowanej kadry pracowników i utrzymanie
dotychczasowych?
W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem silna,
rozpoznawalna marka uczelni wpływa na
zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla
potencjalnych studentów (klientów)?
W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem silna
i rozpoznawalna marka wpływa na ugruntowanie
pozycji uczelni na konkurencyjnym rynku?
W jakim stopniu według Pani/Pana brak aktywności
z zakresu dbałości o wizerunek uczelni jako dobrego
pracodawcy może narazić uczelnię na utratę
utalentowanych i wartościowych pracowników lub
kandydatów do pracy?
W jakim stopniu w Pani/Pana ocenie brak
aktywności z zakresu dbałości o wizerunek jako
dobrego pracodawcy może wpłynąć na wyniki
finansowe uczelni?
CZĘŚĆ SZÓSTA – OCENA WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW
NA POSTRZEGANIE UCZELNI JAKO PRACODAWCY
1. Który z niżej wymienionych czynników ma dla Pani/Pana znaczenie w postrzeganiu wizerunku
uczelni jako dobrego pracodawcy? Proszę uszeregować pojęcia w skali od 1 do 6.
Strona 6 z 9
1 – czynnik najmniej ważny … 6 – czynnik najważniejszy
Stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i awansu
(w tym możliwość rozwijania naukowej pasji i zainteresowań
badawczych)
Poziom wynagrodzenia i świadczenia socjalne
Wyróżnienia, nagrody, formalne i nieformalne uznanie przełożonych
Rozpoznawalność uczelni wyższej
Dobra atmosfera w miejscu pracy (w tym satysfakcja z pracy dydaktycznej
i/lub badawczej; dobre relacje ze współpracownikami)
Prestiż i uznanie uczelni wyższej
Inne, jakie? ………………………………………………………………………
2. Który z niżej wymienionych czynników Pani/Pana zdaniem ma zasadniczy wpływ
na postrzeganie uczelni jako nieatrakcyjnego miejsca pracy? Proszę uszeregować pojęcia w skali
od 1 do 6.
1 – czynnik najmniej ważny … 6 – czynnik najważniejszy
Obecne uwarunkowania funkcjonowania uczelni (w tym pogłębiający się
niż demograficzny, ograniczenia w finansowaniu działalności uczelni
i związana z tym duża konkurencja pomiędzy uczelniami wyższymi)
Niekonkurencyjny (w porównaniu do innych sektorów) poziom
wynagrodzenia kadry akademickiej
Nieustanne reformy szkolnictwa wyższego i związana z tym
biurokratyczna mitręga (np. wprowadzenie KRK)
Dewaluacja prestiżu zawodu nauczyciela akademickiego
Panujące na uczelniach układy, kliki, koterie uniemożliwiające rozwój
kariery akademickiej
Brak poczucia stabilizacji zawodowej (w tym konieczność nieustannego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania kolejnych tytułów
naukowych pod presją rozwiązania stosunku pracy)
Inne, jakie? ………………………………………………………………………..
3. Który z czynników poniżej Pani/Pana zdaniem ma zasadniczy wpływ
na rozpoznawalność/konkurencyjność uczelni w otoczeniu/na rynku usług edukacyjnych?
Proszę uszeregować pojęcia w skali od 1 do 6.
1 – czynnik najmniej ważny … 6 – czynnik najważniejszy
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna (w tym zatrudnianie znanych
ekspertów z danej dziedziny, reprezentujących wysoki poziom nauczania)
Potencjał badawczy i innowacyjność (w tym dostępność nowych
technologii i nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej)
Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami i praktyką gospodarczą
Organizowanie branżowych konferencji z udziałem przedstawicieli
różnych środowisk
Atrakcyjna oferta edukacyjna i poziom jakości kształcenia
Silna marka i prestiż uczelni
Strona 7 z 9
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………….
4. Czy w Pani/Pana uczelni podejmowane są aktywności z zakresu budowania wizerunku uczelni
jako dobrego pracodawcy?
Proszę podać przykład lub krótko scharakteryzować jakiego
typu są to działania
Tak
Proszę spróbować wskazać dlaczego aktywności z zakresu
budowania wizerunku nie są podejmowane
Nie
5.
Jak Pani/Pan ocenia działania władz uczelni na rzecz tworzenia wizerunku dobrego
pracodawcy (w tym stwarzania jak najlepszych warunków dla pracowników)?
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Dostatecznie
Niedostatecznie
Trudno powiedzieć
6. Czy określiłaby Pani/określiłby Pan swoją uczelnię jako pracodawcę:
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Zdecydowanie dobrego
Raczej dobrego
Przeciętnego
Złego pracodawcę
Zdecydowanie złego
Strona 8 z 9
METRYCZKA
Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce
Nazwa uczelni (proszę wpisać),
ewentualnie lokalizacja uczelni
(proszę wpisać nazwę
województwa):
Płeć:
kobieta
Do 30
Wiek:
Stopień lub tytuł naukowy:
Staż pracy w uczelni:
mężczyzna
31-40
mgr
Do 5 lat
41-50
dr
6-15
51-60
dr hab.
16-25
prof.
26-35
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Rodzaj zajmowanego
stanowiska:
Pracownik administracji
Stanowisko kierownicze
Stanowisko niekierownicze
Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu!
Strona 9 z 9
Pow. 60
Pow. 36
Download