POM Kałowice

advertisement
Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/164/2013
Rady Gminy Zawonia
z dnia 9 stycznia 2013
PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI KAŁOWICE
Na lata 2013 - 2020
Kałowice 2013
1
Motto:
„Spotkać się to początek
zgodzić się to postęp
pracować razem to sukces”
2
Henry Ford
SPIS TREŚCI:
WSTĘP………………………………………………………………………………….4-5
1. Charakterystyka miejscowości Kałowice…………………………………………..6-8
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości………………………..8
3. Ocena mocnych i słabych stron Kałowic…………………………………………...8-9
4. Wizja rozwoju miejscowości Kałowice……………………………………………..9-12
5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć………………………..12-15
6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu………………………16
7. Promocja planu odnowy miejscowości……………………………………………..17
3
WSTĘP:
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań , jakie stoją przed
nami. Odnowa wsi jest czymś, co przywraca normalność w stosunkach pomiędzy ludźmi i
tworzy z nich na nowo zintegrowaną wspólnotę.
Podstawą powodzenia odnowy wsi jest zaangażowanie się mieszkańców, trwała współpraca
oparta na porozumieniu, wspólnym określeniu najważniejszych zadań i sposobu zajęcia się
tymi sprawami.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w
latach 2013- 2020 poprzez realizację działań inwestycyjno-remontowych oraz społecznokulturalnych.
Bezpośrednim powodem stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałowice
jest chęć
efektywnego pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju wsi (zwłaszcza w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
Mieszkańcy wsi
Kałowice
wraz z lokalnymi władzami dostrzegły potrzebę
perspektywicznego wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju miejscowości. Plan
Odnowy Miejscowości został stworzony z inicjatywy i przy udziale mieszkańców
miejscowości, tak by realizowane zadania
odpowiadały rzeczywistym
potrzebom
mieszkańców i mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju
miejscowości. Mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się i zgłosić swoje propozycje na
zebraniach wiejskich.
Celem planu jest odtworzenie atrakcyjności i podniesienie walorów wsi poprzez
zaplanowanie takich działań, które będą realne, zaakceptowane przez społeczność lokalną
oraz przyniosą wymierne korzyści dla rozwoju wsi.
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, analizę zasobów służącą
przedstawieniu stanu rzeczywistego, analizę mocnych i słabych stron wsi, wizję rozwoju
4
miejscowości, a także zakładane przedsięwzięcia wraz z szacunkowymi kosztami i
harmonogramem planowanych działań.
Zadania ujęte w Planie Odnowy Miejscowości Kałowice wpisują się m.in. w założenia
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Strategię Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego. Przede wszystkim wpisują się w wytyczne celu społecznego„Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na
świat”, a w szczególności w założenia dwóch priorytetów:
1. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury
Dokument jest zgodny z celami strategicznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy
Zawonia oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Zawonia. Szczególny
nacisk został położony na realizację I celu strategicznego – „Rozwój obszarów wiejskich
gminy Zawonia”, w ramach którego zostały uwzględnione następujące zadania:
1. Wdrożenie programu „Odnowa Wsi” na terenie gminy Zawonia,
2. Tworzenie Planów Rozwoju Wsi,
3. Budowa świetlic wiejskich
Plan Odnowy Miejscowości Kałowice jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania
będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych możliwości. Uwzględniane będą również
nowe potrzeby, zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe gminy, organizacje
pozarządowe itp.
5
1. Charakterystyka miejscowości Kałowice.
Kałowice to niewielki ośrodek wiejski położony w północno – wschodniej części
województwa dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim, w gminie Zawonia. Wieś położona
jest około 5 km na pn.-zach. od stolicy gminy, około 10 km od stolicy powiatu - Trzebnicy
oraz około 30 km od Wrocławia.
Przez miejscowość przebiega droga powiatowa, do której prowadzi droga wojewódzka nr
340, łącząca m.in. Wołów, Oborniki Śląskie i Oleśnicę oraz droga wojewódzka nr 439, która
łączy Żmigród, Trzebnicę i Milicz. Przez miejscowość nie przebiega linia kolejowa.
Kałowice to wieś o charakterze ulicówki, której przestrzenny rozwój był uwarunkowany
przede wszystkim czynnikami przyrodniczymi.
Ryc. 1. Wieś Kałowice w gminie Zawonia
źródło: http://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=7&menu=12&strona=1
6
Kałowice to niewielka wieś z zespołem folwarcznym, położona na Równinie Czeszowskiej,
w dawnej zabagnionej, obecnie zmeliorowanej dolinie Głębokiego Rowu, na wys. 136-137 m
n.p.m.
Odkrycia archeologiczne wskazały na osadnictwo z neolitu (42—1700 m n.p.m.), kolejne
należały do epoki brązu, kultury przedłużyckiej ( 1450-1200 p.n.e.) oraz łużyckiej sięgającej
aż do pocz. epoki brązu (1200-400 p.n.e.) Kolejne ślady osadnictwa pochodzą z okresu
lateńskiego (400 p.n.e.-0) i należą do kultury przeworskiej. Najmłodsze znaleziska pochodzą
z wczesnego średniowiecza.
Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z 1245 r. pod nazwą Calovo, kolejne: ok. 1300r.
– Kalowicz villa, 1651-16522 – Kahle, 1785 – Ober Kehla. Do 1945 r. używano nazwy Ober
Kehle. Nazwa pochodzi od słowa kał, co oznaczało błoto. Niegdyś były tu dwie wioski Ober i
Nieder Kehle. Górna wieś od 1724 r. należała do von Salischów, dolna bardzo często
zmieniała właścicieli, by w 1841 r. przejść w ręce von Salischów i w ich rękach pozostać do
1945 r.
120
100
80
60
40
20
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Ryc. 2. Zmiana liczby mieszkańców miejscowości Kałowice w latach 1998-2012.
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Zawoni.
Obecnie Kałowice zamieszkuje 107 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba
osób mieszkających w Kałowicach zwiększyła się, powstały nowe osiedla domków
jednorodzinnych,
co
świadczy
o
7
atrakcyjności
tego
terenu.
Kałowice nie posiadają infrastruktury turystycznej, co spowodowane jest głównie bliskością
Wrocławia oraz budowaniem na obszarze całej gminy tzw. domów letnich.
2. Inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego
Obiekty i obszary w rejestrze zabytków
Nie dotyczy
Gminna i wojewódzka ewidencja zabytków
Dawny folwark z pocz. XX w. Budynki murowane tynkowane, dachy kryte dachówką. Dom
parterowy z mieszkalnym poddaszem, z cegły, kamienia i rudy darniowej. Budynek
mieszkalno-gospodarczy dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy. W części gospodarczej
gzyms między kondygnacyjny.
Stanowiska archeologiczne objęte ochroną lub wpisane do rejestru zabytków
Staw o pow. ok. 3 arów na działce nr 101 (Księga Wieczysta 20/28). Na brzegach 2 dęby
szypułkowe ok. 100-letnie. Lipa drobnolistna ok. 150-letnia (obw. 340 cm, wys. 20 m.)
Obiekty użyteczności publicznej
Nie dotyczy
3. Ocena mocnych i słabych stron wsi Kałowice
Mocne strony:
● atrakcyjne położenie:
- wysokie walory środowiskowe, bliskość dużych kompleksów leśnych
- bliskość Wrocławia i Trzebnicy,
- czyste środowisko- brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska
8
● oświetlenie wszystkich głównych odcinków dróg
● kultywowanie tradycji religijnych (dożynki parafialne, występy kolędników), festyny
● pełne zwodociągowanie wsi,
● plan zagospodarowania przestrzennego
Słabe strony:
● niezaspokojone podstawowe potrzeby mieszkańców:
- potrzeba poczucia bezpieczeństwa: brak pobocza, chodników, oznakowania jezdni, znaku
ograniczającego prędkość,
- potrzeba regularnego transportu: brak dostatecznej ilości połączeń autobusowych (bardzo
słaba komunikacja z Zawonią, utrudniony dostęp do Urzędu Gminy, przychodni lekarskiej,
sklepu, na pocztę, do biblioteki, trudności z podjęciem pracy, dojazdem do szkół,)
● brak obiektu integrującego społeczność lokalną
● brak sklepu spożywczego
● brak dobrego łącza internetowego
● brak sieci kanalizacyjnej
● zbyt słaba promocja miejscowości poza granicami Gminy dla ściągnięcia kapitałów
zewnętrznych
● brak infrastruktury turystycznej
● słabo rozwinięta działalność pozarolnicza oraz działalność dająca dodatkowe źródła
utrzymania: agroturystyka, usługi turystyczne, produkcja zdrowej żywności itp.
● brak miejsc pracy
4.Wizja rozwoju miejscowości Kałowice.
Wieś Kałowice za kilka lat ma być stale rozwijającą się bezpieczną, aktywną wsią, która
będzie atrakcyjnym miejscem nie tylko dla swoich mieszkańców, ale także dla osób
przyjezdnych.
9
Naszą wieś powinna wyróżniać powszechna dbałość o zachowanie nieskażonego środowiska,
może pełnić funkcję turystyczną, rekreacyjną, a także mieszkaniową.
Należy zwiększyć współpracę i zaangażowanie mieszkańców, w tym również młodzieży w
pracę i działalność na rzecz wsi.
Problemy wsi powinny być rozwiązywane wspólnie na forum zebrań wiejskich, podczas
okresowych spotkań z władzami gminy i powiatu. Niezbędne jest zwiększenie przepływu
informacji między mieszkańcami.
Musi nastąpić poprawa warunków komunikacji publicznej, zwiększenie częstotliwości
połączeń z Zawonią, Trzebnicą, utworzenie połączeń z Wrocławiem.
Powinny być organizowane uroczystości dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek,
spotkania, imprezy kulturalne i sportowe.
W ramach obranych kierunków rozwoju miejscowości, na podstawie informacji płynących z
zebrań wiejskich oraz spotkań przedstawicieli wsi z urzędnikami Urzędu Gminy przyjęte
zostały do realizacji na najbliższe lata następujące zadania:
1. Budowa świetlicy wiejskiej:
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Przedmiotowy projekt zgodny jest z 3 Osią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej”.
10
Zadanie ma na celu budowę od podstaw świetlicy wiejskiej. Obiekt składał się będzie z
wielofunkcyjnej Sali wraz z zapleczem i toaletami. Planowana jest także budowa parkingu
przy budynku nowej świetlicy, obsadzenie roślinnością, postawienie ławek.
W nowym obiekcie mieszkańcy wsi będą mogli realizować przedsięwzięcia o charakterze
kulturalnym i społecznym. Zostaną tym samym zapewnione warunki do organizowania życia
społecznego wsi i integracji mieszkańców. W świetlicy będą mogły być prowadzone
spotkania organizowane przez Gminny Komitet Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. Zajęcia odbywające się w nowym obiekcie będą też miały na
celu promowanie różnych form spędzania wolnego czasu zwłaszcza wśród młodzieży
narażonej na zachowania patologiczne. Poza tym będzie to miejsce organizowania zebrań
wiejskich, rady sołeckiej czyli ośrodek życia społecznego.
2. Budowa chodników, oznakowanie jezdni, ustawienie znaku ograniczającego prędkość,
przesunięcie wiaty autobusowej i zbudowanie zatoczki dla autobusów – są to elementy
niezwykle ważne ze względu na bezpieczeństwo
3. Zwiększenie ilości połączeń z Trzebnicą, utworzenie połączeń z Wrocławiem i z
Zawonią – dzięki regularnemu transportowi mieszkańcy mają możliwość szukania pracy,
podejmowania jej, zaspokajania wszystkich podstawowych potrzeb
4. Budowa nowych punktów oświetleniowych – wpływ na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa
5. Modernizacja placu zabaw – stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom, w
sytuacji gdy w naszej miejscowości nie ma przedszkola
6. Budowa dróg gminnych – stworzenie komfortu poruszania się na terenie naszej
miejscowości
7. Budowa kanalizacji - sieć kanalizacyjna jest wymogiem cywilizacyjnym, zapewniającym
mieszkańcom wysoki poziom życia i jednocześnie chroniącym środowisko naturalne
11
8. Dostęp do szybkiego łącza internetowego – głębsza edukacja młodzieży, spowodowanie
większej aktywizacji oraz integracji dzieci, młodzieży oraz aktywizacja intelektualna i
społeczna osób starszych oraz podtrzymywanie więzi wśród seniorów
9. Budowa ścieżek rowerowych, miejsc postoju oraz opracowanie mapki dla
rowerzystów – wpłynie na rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze
Mają one na celu usprawnienie komunikacji na terenie miejscowości i tym samym znaczne
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, dzięki regularnemu transportowi zwiększenie szans na
podjęcie pracy zarobkowe, utworzenie dla najmłodszym mieszkańców bezpiecznego miejsca
do zabaw i rekreacji, a młodzieży oraz osobom starszym poprzez dostęp do internetu zapewni
integrację i poczucie własnej wartości. Wszyscy chętni mieszkańcy, niezależnie od wieku
będą mogli korzystać z pięknych zadbanych terenów leśnych, przystosowanych do potrzeb
rekreacyjnych. Działania te są zgodne z koncepcją rozwoju całej gminy.
5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć.
W ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich proponuje się zrealizować
przede wszystkim takie zadania jak:
L.p.
Tytuł projektu
Opis
przedsięwzięcia
Cel
przedsięwzięcia
1.
Budowa
chodników,
oznakowanie
jezdni,
ustawienie znaku
ograniczającego
prędkość,
przesunięcie
wiaty
autobusowej i
przebudowa
zatoczki dla
autobusów.
Chodniki przy
drodze powiatowej
i gminnej.
Oznakowanie
drogi powiatowej,
ustawienie przy
niej znaku i
przesunięcie wiaty
autobusowej oraz
pogłębienie
zatoczki.
Realizacja zadania
określonego w
POM.
Podniesienie
bezpieczeństwa na
terenie wsi.
12
Szacunkowy
koszt
inwestycji
500.000 zł
Lata
realizacji
Planowane źródła
finansowania
20132020
Środki unijne
PROW,
LEADER+.
Środki własne
Gminy Zawonia,
Starostwo Powiatu
2.
3.
4.
Uzupełnienie
oświetlenia
drogowego
Oświetlenie terenu
przy świetlicy,
nowopowstających
domach,
uzupełnienie
oświetlenia w
okolicy domu nr
33
Realizacja zadania
określonego w
POM.
Podniesienie
bezpieczeństwa na
terenie wsi.
200.000 zł
20132020
Środki unijne
PROW,
LEADER+.
Środki własne
Gminy Zawonia
Modernizacja
placu zabaw
Doposażenie placu
zabaw w
odpowiedni sprzęt
dla dzieci oraz
zbudowanie ławek
20.000 zł
20132014
Środki unijne
PROW,
LEADER+.
Środki własne
Gminy Zawonia
Budowa
świetlicy
wiejskiej
Zadanie polega na
budowie nowego
obiektu.
Realizacja zadania
określonego w
POM.
Przedsięwzięcie
ma na celu
zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej i
nadanie jej
charakteru
rekreacyjnowypoczynkowego.
Realizacja zadania
określona w POM.
Głównym celem
operacji jest
rozwijanie więzi
społecznych
poprzez
wybudowanie
miejsca spotkań
dla lokalnej
społeczności w
postaci świetlicy
wiejskiej.
Świetlica stanie
się miejscem
integracji
społecznej i próbą
minimalizacji
istniejących w
środowisku
wiejskim patologii
społecznych.
Powstały obiekt
poprzez jego
wielofunkcyjność
pozwoli na
organizację
wielorakich
spotkań
tematycznych,
szkoleń oraz
będzie punktem
informacji o
lokalnym
potencjale
turystycznym.
250.000 zł
20132014
Środki unijne
PROW,
LEADER+.
Środki własne
Gminy Zawonia
13
5.
Wyposażenie
świetlicy
wiejskiej
Zadanie polega na
wyposażeniu
świetlicy w
potrzebny sprzęt
(stół do bilarda, do
tenisa stołowego,
stanowisko
komputerowe z
dostępem do
internetu, tablicę,
sprzęt
audiowizualny,
wyposażenie
kuchni)
6.
Skanalizowanie
wsi
Stworzenie sieci
kanalizacyjnej.
Zadanie ma na
celu umożliwienie
korzystania z
nowo
wybudowanej
świetlicy,
korzystania ze
sprzętu
sportowego,
organizowania
czasu wolnego
mieszkańcom w
każdym wieku,
poszerzania
swojej wiedzy,
nabywania
nowych
umiejętności.
Podniesienie
jakości życia
mieszkańców oraz
podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej.
35 000 zł
20132014
Środki unijne,
PROW,LEADER+,
środki własne
Gminy Zawonia
200 000 zł
20132020
Środki unijne
PROW,LEADER+
Środki własne
Gminy Zawonia
Planowane przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną.
L.p.
Tytuł projektu
Opis
przedsięwzięcia
Cel
przedsięwzięcia
1.
Pobudzanie
aktywności
mieszkańców
poprzez
organizowanie
festynów, zabaw,
dożynek, imprez
sportowych
Zadanie polega na
stworzeniu
możliwości
organizacyjnych i
finansowych dla
mieszkańców wsi
w organizacji
imprez o
charakterze
lokalnym
Zwiększenie
zainteresowania
mieszkańców
produkcją zdrowej
żywności i turystyką
W ramach
przedsięwzięcia
będą
organizowane
szkolenia z
zakresu
agroturystyki i
przedsiębiorczości,
wyjazdy do
Celem jest
zwiększenie
zaangażowania
mieszkańców w
sprawy
miejscowości,
wzmocnienie
więzów
sąsiedzkich i
relacji
społecznych.
Celem jest
stworzenie
alternatywnych
źródeł
dochodów dla
mieszkańców
wsi.
2.
14
Szacunkowy
koszt
inwestycji
35.000 zł
Lata realizacji
2013-2020
(5.000 zł x 7
lat+
35.000 zł)
25.000 zł
2013-2020
3.
Zagospodarowanie
terenów pod
turystykę i aktywną
rekreację
4.
Odtworzenie i
udokumentowanie
historii wsi
Kałowice oraz jej
mieszkańców
gospodarstw
agroturystycznych,
szkolenia z
zakresu
produkcji zdrowej
żywności, z
zakresu
prowadzenia
działalności
gospodarczej np.
tworzenia małej
gastronomii, w
zakresie
wykorzystania
zdolności i
umiejętności
mieszkańców
(rzemiosła i
rękodzieła
artystycznego),
kursy językowe
oraz obsługi
komputera
Wytyczenie i
oznaczenie tras
rowerowych,
miejsc
postojowych,
ścieżek do nordic
walkingu i biegów
przełajowych,
sporządzenie i
druk mapki
terenów
rekreacyjnych
położonych
między Suchą
Wielką,
Kałowicami,
Budczycami i
Blizocinem.
Utworzenie
Kroniki
miejscowości,
mapy wsi z
naniesionymi
domami
Propagowanie
turystyki,
zdrowego trybu
życia i promocja
regionu
50 000 zł
2013-2020
Przekazywanie
wiedzy na temat
miejscowości,
w której się
mieszka,
budowanie
tożsamości
lokalnej,
poczucia
wspólnoty
5 000 zł
2013-2015
15
6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.
Na terenie miejscowości Kałowice możemy mówić o następujących obszarach o
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające
nawiązywaniu kontaktów społecznych :
● Plac przeznaczony pod budowę świetlicy wiejskiej
- obiekt ten jest bardzo ważny pod względem kulturalno- społecznym.
Umożliwi on organizację spotkań wiejskich oraz wielorakich imprez, prowadząc
tym samym do integracji mieszkańców, organizację szkoleń i zebrań wiejskich
oraz spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień.
● Teren budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej i gminnej, przebiegającej
przez miejscowość. Chodnik jest bardzo ważny dla mieszkańców ze względu na
bezpieczeństwo komunikacyjne i estetykę centrum miejscowości. Szczególnie
ważne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół, które
muszą dojść do przystanku.
● Teren oświetlenia przy świetlicy, przy nowopowstających domach oraz teren
w pobliżu domu nr 33. Dodatkowe oświetlenie w Kałowicach ma bardzo ważne
znaczenie z powodu bezpieczeństwa i estetyki obszaru.
● Teren pod budowę parkingu przy nowo wybudowanej świetlicy. Parking jest
niezbędnym elementem infrastruktury, zapewniającym wygodę zarówno
mieszkańcom jak i osobom nas odwiedzającym. Wpłynie także na estetykę
naszej miejscowości
16
7. Promocja planu odnowy miejscowości
Promocja, której zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy
Miejscowości Kałowice wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i
decydentów, opierać się będzie przede wszystkim o następujące formy
komunikacji:

Internet

Prasa lokalna

Promocja bezpośrednia
Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości
Kałowice. Internet służyć będzie także komunikacji pomiędzy bezpośrednio
odpowiedzialnym
za
wdrażanie
Planu
Odnowy
Miejscowości,
a
zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami
pozarządowymi.
Prasa lokalna służyć będzie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach
potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości
Kałowice, o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i
wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.
Promocja bezpośrednia polegać będzie także na bezpośrednim zapraszaniu do
negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji
poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.
17
18
Download