„2.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla

advertisement
Uchwała Nr LIV/276/2010
Rady Gminy Lubin
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości
Zimna Woda na lata 2009 – 2016”
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 974, Dz.U. z 2010 r. Nr 65, poz. 417, Nr 162,
poz. 1092) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:
§1
W „Planie Odnowy Miejscowości Zimna Woda na lata 2009 – 2016”, przyjętego uchwałą Rady Gminy
Lubin Nr XLV/235/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Lubin
Nr LII/264/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. (zwanego dalej „Planem”), zatwierdza się następujące
zmiany:
1) W „Spisie Treści” Planu dopisuje się punkt:
„2.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców.”
2) W treści Planu, po punkcie 2.6 „Kapitał społeczny i ludzki”, dopisuje się punkt:
„2.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców”.
Obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne w miejscowości Zimna Woda to:
Świetlica wiejska przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
Jak to już zostało opisane w punkcie 2.3 niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, obecnie użytkowana
świetlica jest bardzo mała i nie spełnia należycie swojej funkcji (zwłaszcza, że bezpośrednio przy
pomieszczeniu świetlicy znajdują się garaże Ochotniczej Straży Pożarnej). Zlokalizowana jest
w centrum wsi przy skrzyżowaniu dróg gminnych i drogi powiatowej. Dla właściwego funkcjonowania
społeczności lokalnej Zimnej Wody niezbędny jest nowy, odrębny obiekt, co ma szczególne znaczenie
z uwagi na fakt, iż w miejscowości obok prężnego Koła Gospodyń Wiejskich bardzo aktywnie działają
dwa zespoły ludowe, tj. Zespół Folklorystyczny „Zachęta” oraz teatralny zespół dziecięcy „Idzie Grześ
przez wieś”. Ponadto (nawet w przypadku budowy nowej świetlicy) teren wokół OSP wymaga
dodatkowego zagospodarowania w celu poprawy estetycznego wyglądu centrum wsi (np. nasadzeń
zieleni, montażu ławek, itp.).
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
Biblioteka w Zimnej Wodzie zlokalizowana jest w budynku wielofunkcyjnym (nr administracyjny 27)
wymagającym modernizacji, który docelowo przeznaczony jest w całości na cele mieszkaniowe.
Modernizacji i zagospodarowania wymaga także otoczenie ww. budynku. Dobrze działająca biblioteka,
wyposażona w bogaty księgozbiór powinna docelowo znaleźć swoje miejsce w nowym obiekcie
świetlicy wiejskiej, gdzie będzie łatwiej dostępna dla mieszkańców.
Plac zabaw
Obecnie funkcjonujący plac zabaw, zlokalizowany w niedalekim sąsiedztwie OSP i boiska sportowego,
wyposażony jest w niewielką ilość urządzeń do zabaw dla dzieci (np. huśtawka wahadłowa, zestaw
zabawowy, stół do tenisa, sprężynowiec). Ponadto znajdują się tu ławeczki, kosze na śmieci oraz
ogrodzenie. Plac nie jest oświetlony i wymaga modernizacji oraz dostosowania do obecnie
obowiązujących standardów.
Kościół parafialny pw. Trójcy Św. i kościół prawosławny pw. Zaśnięcia Matki Boskiej
Obydwa ww. obiekty sakralne zlokalizowane są w centrum wsi, przy drodze powiatowej. Obiekty te,
jako zabytkowe wymagają stosownych zabezpieczeń przed zniszczeniem. W szczególności odnowienia
wymaga elewacja kościoła pw. Trójcy Św.
Tereny boisk sportowych
Obecnie wieś korzysta z niewymiarowego, wymagającego modernizacji wielofunkcyjnego boiska
sportowego o utwardzonej nawierzchni, znajdującego się w pobliżu OSP.
Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Zimnej Wody,
przewiduję się trwałą adaptację istniejących boisk sportowych. Dopuszcza się także możliwość
lokalizacji towarzyszącej parterowej zabudowy pawilonowej. W rejonie działki nr 33 planowana jest
m.in. budowa pawilonu klubowo - sportowego, który pełnił będzie rolę centrum życia społeczno –
kulturalnego i sportowego wsi. Ponadto zakłada się wykonanie innych elementów zagospodarowania
terenu (m.in. placu zabaw, kortu tenisowego, sceny zewnętrznej, parkingów, chodników, ciągów
pieszych, dróg dojazdowych, ogrodzenia oraz oświetlenia). W ten sposób stworzone zostanie miejsce
i warunki do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej.
Wymienione wyżej obiekty, niezwykle istotne z punktu widzenia społeczno - kulturalnego życia wsi,
zlokalizowane są przede wszystkim w centrum miejscowości lub w niedalekim jego sąsiedztwie. Dla
osób korzystających z tych obiektów duże znaczenie ma także uporządkowane i bezpieczne do nich
dojście. Z punktu widzenia mieszkańców ważna jest więc także rozbudowa oświetlenia (na długości ok.
1,5 km), budowa chodnika (w szczególności wzdłuż drogi powiatowej) oraz montaż kierunkowskazów
i tablic informacyjnych z planem i opisem miejscowości.
3) Priorytet nr 1 w kolumnie pn. „Opis (cel, przeznaczenie)” (Tabela nr 4. Planowane zadania
inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną wraz z harmonogramem realizacji)
przyjmuje brzmienie:
„Budowa obiektu, w skład którego wejdzie m.in.: wielofunkcyjna sala z zaaranżowaną sceną
i garderobą, zaplecze kuchenne, szatnia, magazyn na wyposażenie sali, pomieszczenia biurowe (np.
dla obsługi administracyjnej obiektu oraz samorządu wiejskiego) oraz pomieszczenia biblioteki. Planuje
się również wykonanie parkingu, zadaszonego grilla ogrodowego, sceny plenerowej, ogrodzenia i tym
podobnych elementów infrastruktury rekreacyjno – sportowej. Zakupione zostanie także wyposażenie
świetlicy oraz planowane jest stworzenie w niej punktu informacji turystycznej, np. z wykorzystaniem
pomieszczenia biurowego (integracja społeczności lokalnej, promocja miejscowości, gminy i regionu,
kultywowanie tradycji lokalnych, ułatwianie dostępu do aktywnych form wypoczynku, rozwój turystyki
/ organizacja zajęć sportowych oraz różnorodnych imprez społeczno – kulturalnych, np. koncertów
zespołów folklorystycznych, dożynek, wystaw, prezentacji efektów pracy Koła Gospodyń Wiejskich,
itp.)”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Komarnicki
Download