Wieś Bartążek

advertisement
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XIX/148/09
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 22.01.2009r
PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI
BARTĄŻEK
w gminie Stawiguda
na lata 2007-2013
1
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
2008 rok
Spis treści
Wstęp
I.
Charakterystyka sołectwa Bartążek
II.
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa
III.
Ocena mocnych i słabych stron sołectwa ( analiza SWOT)
IV.
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną
2
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
Wstęp
Odniesienie do dokumentów strategicznych
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013, Osią 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej – działaniem 3.4 Odnowa i rozwój wsi.
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek służy do określenia kierunków rozwoju miejscowości
oraz wyznacza konkretny projekt do realizacji na lata 2008- 2015
W zakresie
realizacji Strategii
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 projekt wpisuje się w
realizację celów strategicznych:
I. Konkurencyjna Gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem celu operacyjnego: Wzrost
Potencjału Turystycznego.
II. Wzrost Aktywności Społecznej.
III. Wzrost Liczby i Jakości Powiązań Sieciowych.
Plan wpisuje się w główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007 – 2013, jakim jest Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i
jakości powiązań sieciowych oraz jego cele szczegółowe:
1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.
2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia.
3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.
Plan jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiguda oraz Strategią
Rozwoju Gminy Stawiguda do 2015 roku – z kierunkiem planowanych zadań
wpływających na poprawę sytuacji w gminie Stawiguda, jak również ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Stawiguda.
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek został przygotowany zgodnie z wytycznymi
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
I. Charakterystyka sołectwa Bartążek
Wieś Bartążek, położona jest w gminie Stawiguda, w powiecie olsztyńskim, w województwie
Warmińsko – Mazurskim. Bartążek znany jest jako najstarsza miejscowość w okolicy
dzisiejszego Olsztyna, gdzie władze kapituły warmińskiej wzniosły w roku 1335 niewielki
drewniany zamek, wokół którego zorganizowano własny majątek ziemski. To tu w 1348 roku
przybyli przedstawiciele kapituły z Fromborka, aby przeprowadzić wizję lokalną do założenia
miasta kapitulnego, którym stał się Olsztyn. To oni odrzucili koncepcję ulokowania miasta w
miejscu dzisiejszego Starego Olsztyna, wybierając bardziej obronne miejsce w zakolu Łyny, w
okolicach zamku olsztyńskiego. Dziś można się domyślać, że zamek stał na zalesionym
wzgórzu wznoszącym się nad wsią.
Wieś zamieszkiwana jest przez 286 osób. Sołectwo pełni funkcje: mieszkaniową i rolniczą.
Mieszkańcy sołectwa to głównie pracownicy najemni, emeryci i renciści. Problemy
rozwiązywane są głównie poprzez administrację.
Lokalizacja Gminy Stawiguda w układzie administracyjnym powiatu
Źródło: Wikipedia.org
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie sołectwa
1. Zasoby przyrodnicze
Zasobami przyrodniczymi sołectwa są: park zapisany w rejestrze zabytków oraz lipa o
obwodzie 630cm i wysokości 24 m rosnąca przy drodze na skraju wsi.
Część sołectwa Bartążek objęta jest Obszarem Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka).
2. Zasoby kulturowe
Do zasobów kulturowych zalicza się budynek administracji i nowopowstałą kapliczkę.
4
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
Organizowane są festyny integrujące miejscową społeczność oraz sąsiednie miejscowości.
3. Zasoby obiektów i terenów
Najważniejszymi obiektami i terenami sołectwa są:


działki mieszkalno – usługowe,
plaża wiejska – w sezonie strzeżona.
4.Zasoby infrastruktury społecznej
Zasobem infrastruktury społecznej sołectwa Bartążek jest Klub Sportowy IKAR.
5. Zasoby infrastruktury technicznej
Sołectwo posiada:


sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz telefoniczną,
drogi powiatowe, gminne i lokalne.
6. Zasoby gospodarki i rolnictwa
Gospodarstwo doświadczalne, punkt handlowy.
7. Zasoby finansowe
Środki przekazywane przez gminę, możliwości pozyskiwania od sponsorów, możliwość
uzyskania środków unijnych.
III. Ocena mocnych i słabych stron sołectwa (Analiza SWOT)
Mocne strony






sąsiedztwo Olsztyna – miasta wojewódzkiego,
walory przyrodnicze, nieskażone tereny leśne wokół wsi dające podstawy do rozwoju
aktywności turystycznej,
punkty handlowe,
brak uciążliwego przemysłu,
jezioro Bartąg,
zakład „Hodowla roślin” sp. z o.o. grupa IHAR.
Słabe strony










apatia i bierność społeczeństwa,
brak inicjatyw społecznych,
brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi,
niska aktywność gospodarcza ludności,
brak wypracowanej regionalnej marki,
brak inwestorów tworzących miejsca pracy,
zły stan dróg osiedlowych i dojazdowych do zabudowań,
niezbyt wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców,
bezrobocie,
brak miejsc pracy,
5
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek





odpływ wykształconej ludności ,
ubożenie społeczeństwa,
brak miejsca spotkań dla młodzieży,
mały udział ludności w życiu kulturowym,
brak lokalnych liderów.
IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną
Uznano że poniższe cele mają równorzędne znaczenie dla rozwoju miejscowości:
1. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
3. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
4.Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego
Wyznaczono wg. priorytetów realizację celów niezbędnych do rozwoju sołectwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wzrost liczby nowych miejsc pracy
Budowę i remont dróg
Wzrost średniego dochodu na mieszkańca gminy
Budowę sieci kanalizacyjnej
Wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych
Wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat
Zmniejszenie bezrobocia w gminie
Realizacji celów będzie sprzyjało zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu dofinansowania ze
środków unijnych.
Za najpilniejsze kwestie do realizacji w sołectwie uznano:





budowę przystanku,
budowę świetlicy
poszerzenie i poprawę nawierzchni drogi łączącej wieś Bartąg z Bartążkiem,
urządzenie placu zabaw dla dzieci,
polepszenie komunikacji z Olsztynem,
W późniejszym terminie wskazano na zagospodarowanie plaży wiejskiej nad jeziorem Bartąg.
Za kwestie pilne dla realizacji przez gminę uznano:


remont dróg,
budowę świetlicy.
Do największych problemów z jakimi zmaga się sołectwo zaliczono:


brak infrastruktury socjalno-kulturalnej,
polepszenie komunikacji z Olsztynem.
6
Plan Odnowy Miejscowości Bartążek
Planowane potrzeby inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2015:
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Cel
Przeznaczenie
Szacowane nakłady
Planowane źródła
finansowania
Okres realizacji
inwestycji
Budowa świetlicy wiejskiej
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania
dziedzictwa kulturowego
Obiekt przeznaczony do użytku dla lokalnej społeczności, w
szczególności dzieci i młodzieży, służący rozwojowi
kulturalnemu, integracji mieszkańców, rozwojowi
zainteresowań itp.
700 000 PLN
Środki własne i pozyskane ze środków UE
2008 – 2015
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Cel
Przeznaczenie
Szacowane nakłady
Planowane źródła
finansowania
Okres realizacji
inwestycji
Budowa przystanków autobusowych
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Cel
Budowa placu zabaw dla dzieci
Przeznaczenie
Szacowane nakłady
Planowane źródła
finansowania
Okres realizacji
inwestycji
Podniesienie standardu życia i pracy na wsi
Inwestycja służyć będzie lokalnej społeczności
20 000 PLN
Środki własne i pozyskane ze środków UE
2008 – 2015
Zaspokojenie potrzeb społecznych
Podniesienie standardu życia na wsi
Podniesienie atrakcyjności turystycznej
Inwestycja przeznaczona będzie na zaspokojenie potrzeb
lokalnej społeczności głównie dzieci i młodzieży, a także
turystów do aktywnego spędzania czasu i integracji lokalnej
społeczności
70 000 PLN
Środki własne i pozyskane ze środków UE
2008 – 2015
7
Download