Załącznik nr 1 - Kamionka Wielka

advertisement
Załącznik
Do uchwały nr 3/2009
Zebrania wiejskiego
z dnia 02 września 2009 roku.
Załącznik
Do uchwały nr XXXII/235 /2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 07 września 2009 roku.
PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI
KAMIONKA WIELKA
NA LATA 2009 – 2015
Kamionka Wielka – luty 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Wstęp .................................................................................................................................. 3
Charakterystyka miejscowości Kamionka Wielka. ............................................................ 4
2.1. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu ...................................................... 4
2.2. Najdawniejsze Dzieje Wsi ..................................................................................... 11
Rolnictwo ......................................................................................................................... 12
Leśnictwo ......................................................................................................................... 13
Zabytki Kamionce Wielkiej. ........................................................................................... 14
Turystyka .......................................................................................................................... 16
Oświata ............................................................................................................................. 18
Służba zdrowia ................................................................................................................. 19
Kultura .............................................................................................................................. 19
9.1.Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ....................................................... 20
9.2.Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej: ............................................... 22
Zaopatrzenie w wodę ....................................................................................................... 23
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków ................................................................................. 23
Gospodarka odpadami komunalnymi ............................................................................... 24
Zaopatrzenie w gaz i ciepło .............................................................................................. 25
Energetyka ........................................................................................................................ 25
Łączność ........................................................................................................................... 25
Komunikacja .................................................................................................................... 26
Przemysł ........................................................................................................................... 28
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. ........................................... 28
Analiza SWOT ................................................................................................................. 31
19.1.Misja sołectwa .......................................................................................................... 31
Planowane zadania inwestycyjne ..................................................................................... 34
20.1.Opis planowanych zadań do realizacji ..................................................................... 34
System wdrażania i monitoringu ...................................................................................... 38
Podsumowanie ................................................................................................................. 38
2
1. Wstęp
Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne polskiej wsi, ukształtowanej
historycznie
i politycznie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, przyczyniły sie do obecnie
występujących
dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi naszego kraju a obszarami
wiejskimi innych krajów należących do Unii Europejskiej. Obszary wiejskie w Polsce
stanowią 93,2% ogółu powierzchni kraju. Ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego,
społecznego i środowiskowego jest ogromne. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej są to
również obszary unijne, mające wpływ na gospodarkę wspólnotową. W związku z czym,
podlegają wspólnej polityce rolnej, w tym narzędziom finansowym (funduszom
strukturalnym) pozwalającym na finansowanie ich rozwoju a tym samym niwelacje
występujących dysproporcji.
W ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych w latach 2007-2013 jest realizowany w
naszym kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym działanie „Odnowa
i rozwój wsi”. Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. Umożliwi to zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej, dziedzictwa
kulturowego, atrakcyjności turystycznej oraz specyfiki obszarów wiejskich.
Podstawą rozwoju miejscowości Kamionka Wielka jest dokument pod nazwą. „Plan
Odnowy
Miejscowości Kamionka Wielka”, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy. Określa
on misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2009-2015.
Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie
zawiera również wariant rozwoju, odnowy wsi oraz poprawy warunków życia jej
mieszkańców.
Plan Odnowy Miejscowości Kamionka Wielka jest dokumentem o charakterze
planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji oraz wizji
rozwoju miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których
pierwsze miejsce zajmuje aktywność , zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców.
Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe określone w horyzoncie
czasowym 2009 - 2015, wskazuje generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody
3
i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowanie działań
ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia
mieszkańców.
Opracowanie, a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami
dla społeczności lokalne, którymi są:

możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł
finansowania działań rozwojowych;

zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki
pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań rozwojowych;

wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania
i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska
- miejscowości;

stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń.
2. Charakterystyka miejscowości Kamionka Wielka.
2.1. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu
Kamionka Wielka to wieś położona w północno-zachodniej części Beskidu Niskiego,
nad rzeką „Kamionką”, która stanowi prawy dopływ Kamienicy. Wieś ta znajduje się
w odległości 10 km na południowy wschód od Nowego Sącza.
4
Rys. 1. Lokalizacja Kamionki Wielkiej na mapie Polski
Usytuowana jest
wzdłuż
drogi powiatowej, która łączy miasto
Nowy Sącz
z Florynką. Kamionka Wielka stanowi klasyczny typ wsi zwany łańcuchówką , w którym
występuje pasmowy, łanowy układ gruntów rozłożonych wzdłuż głównej drogi. Typ ten
pochodzi z czasów kolonizacji niemieckiej i istnieje od XIII wieku. Do dziś zabudowa wsi
wskazuje na jej średniowieczne pochodzenie. Poświadcza to m. in. fakt, że podobnie jak w
kilku jeszcze wsiach środkowej Sądecczyzny, także w Kamionce Wielkiej utrzymał się w
nazwach miejscowych dawny podział pól na role i związek nazw osiedli z pierwotną nazwą
roli.
Wieś jest zróżnicowana pod względem wysokości i urzeźbienia terenu. Najwyższe
wzgórza od
strony północnej to Wola (554 m.npm.), a od południowej Kania Góra
(697m.npm.) i Skalnik (672 m. npm.) . Grzbietem tej góry w kierunku wschodnim rozciąga
się najwyższy szczyt Sapalska Góra, wynosząca 826 m. (npm.).
Sołectwo Kamionka Wielka posiada różnorodne typy gleb: bielicowe, brunatne
i mady. Są tu także duże obszary lasów z przewagą drzew iglastych.
5
Rys. 2. Lokalizacja miejscowości na tle gminy Kamionka Wielka.
Kamionka Wielka jest jedną z 9 miejscowości
administracyjnym
Gminy Kamionka Wielka położonej
wyodrębnionych w podziale
w centralnej
części powiatu
nowosądeckiego w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię 1508 ha , co
stanowi 23,9 % powierzchni całej gminy. Jest siedzibą władz gminy Kamionka Wielka.
Fot. 1. Budynek Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej
6
Tab. 1. Powierzchnię poszczególnych sołectw
Lp.
Sołectwo
Powierzchnia [ha]
% ogółu
1.
Bogusza
1297
20,6
2.
Jamnica
250
4,0
3.
Kamionka Mała
128
2,0
4.
Kamionka Wielka
1508
23,9
5.
Królowa Górna
1088
17,3
6.
Królowa Polska
273
4,3
7.
Mystków
904
14,3
8.
Mszalnica
704
11,2
9.
Mszalnica Zagóra
150
2,4
6301
100
RAZEM:
Pod względem wielkości powierzchni w ha na pierwszym miejscu znajduje się
sołectwo Kamionka Wielka, które zajmuje 1508 ha (blisko 24%) powierzchni całej gminy.
Nieco mniej, bo 1297 ha zajmuje Bogusza, co stanowi 20,6% powierzchni gminy.
Przeciętne pod względem wielkości powierzchni są miejscowości Królowa Górna
(1088 ha), która zajmuje 17,3% gminy oraz Mystków (14,3%) i Mszalnica (11,2%).
Najmniejszy odsetek powierzchni Gminy Kamionka Wielka zajmują Królowa Polska
(4,3%), Jamnica (4%) oraz Mszalnica-Zagóra (2,4%) i Kamionka Mała (2%).
7
Rys.3. Udział sołectw w powierzchni całkowitej gminy Kamionka Wielka.
W poniższych tabelach przedstawiono liczbę ludności w poszczególnych miejscowościach
Gminy Kamionka Wielka oraz gęstość zaludnienia w sołectwie Kamionka Wielka.
Tab. 2. Liczba mieszkańców wsi i gęstość zaludnienia
Sołectwo
Kamionka Wielka
Ilość mieszkańców
3193
Powierzchnia Liczba
w km2
domów
15,07
594
Ilość mieszkańców
na 1 km2
212
Tab.3. Zestawienie liczby mieszkańców wsi Kamionka Wielka na tle pozostałych miejscowości gminy.
Sołectwa
Kamionka Kamionka Bogusza Jamnica Mystków Królowa
Królowa
Mszalnica
Wielka
Mała
Górna
Polska
Liczba
3193
382
628
780
1786
889
492
1390
mieszkańców
Liczba
594
62
96
155
344
154
101
258
domów
8
Rys. 4. Procentowy rozkład ludności gminy Kamionka Wielka
15%
Liczba mieszkańców
35%
5%
9%
4%
18%
6%
8%
Kamionka Wielka
Kamionka Mała
Bogusza
Jamnica
Mystków
Królowa Górna
Królowa Polska
Mszalnica
Jak wynika z powyższych ilustracji graficznych, największa liczba ludności
zamieszkuje teren sołectwa Kamionka Wielka, co stanowi 35% ogółu społeczeństwa gminy.
9
Blisko o połowę mniej ludności (18%) zasiedla tereny sołectwa Mystków.
Najmniejszą liczbę mieszkańców mają sołectwa Królowa Polska (5% ogółu mieszkańców
gminy) i Kamionka Mała (4%).
Tab. 4. Struktura wiekowa ludności
Kobiety
Wiek
Ilość osób
do18 lat
476
19-60 lat
918
powyżej 60 lat
266
Ogółem
1660
Mężczyźni
Wiek
Ilość osób
do 18 lat
429
19-65 lat
958
powyżej 65 lat
146
Ogółem
1533
RAZEM
905
1876
412
3193
Z powyższych danych wynika , że w miejscowości Kamionka Wielka, w wieku
produkcyjnym jest więcej mężczyzn (958) niż kobiet (918).
Istotnym celem jest dążenie
do zwiększania szans na zdobycie wykształcenia dla młodych ludzi
adekwatnego dla
potrzeb rynku pracy. Inwestycja w młodego człowieka wpłynie na zmniejszenie emigracji
w poszukiwaniu pracy.
10
2.2. Najdawniejsze Dzieje Wsi
Dnia 03 lutego 1336 r. za pierwszych lat rządów Kazimierza Wielkiego, Królowa
Jadwiga, córka Bolesława Pobożnego wydała dokument lokacyjny, który otrzymał Wójt
sądecki Mikołaj nadający mu 100 łanów lasu. Z treści jego wynika , że
miał on założyć
wieś na niemieckim prawie, które ówcześnie stosowano. Wśród wydzielonych łanów miało
być sześć wolnych dla Wójta Mikołaja na sołectwo, dwa na wystawienie kościoła i dwa pod
skotnicę - wspólne pastwisko.
W dokumencie lokacyjnym wsi
nie użyto nazwy Kamionka Wielka , ponieważ
jeszcze ona nie istniała . Określono jedynie miejsce, w którym ta ma powstać i użyto
określenia Czarna Kępnica lub Czarna Kępa. Kępa- niewątpliwie w znaczeniu kupy kamieni,
a czarna – bo widoczny w otoczeniu mrocznych lasów zakątek sprawiał wrażenie ciemnego.
Wkrótce po lokacji przyjęła się zarówno dla wsi jak i potoków nazwa Kamionka, dodatek
„wielka” pojawia się dopiero w ostatnich wiekach, kiedy to na szeroką skalę zaczęto robić
różne spisy i dokumentacje. By nie mylić jej z innymi Kamionkami w historycznej
Sądecczyźnie, zaczęto wioskę mianować jako „wielka”, ponieważ rzeczywiście była z nich
największa.
Drugim po przywileju lokacyjnym królewskim dokumentem jest przyjęty w 1402
roku w Bieczu przez Króla Władysława Jagiełłę. Dotyczył on sprzedaży wsi za 250 marek
mieszczanom sądeckim. Wieś staje się własnością miejską mieszczańską , podległą Wójtowi
sądeckiemu według prawa teutońskiego. Następnie w 1448 r. wieś została przekazana na
rzecz kościoła sądeckiego i należała do niego przez wiele wieków. Nie ma żadnych źródeł
historycznych co do pierwszych osadników wsi. Nie wiadomo więc skąd Mikołaj wziął tych
ludzi i jacy oni byli. Dopiero, jak podają kroniki, w maju 1646 r. Król Władysław IV
wymienia wieś
w dobrach królewskich i nadał je ją w dożywocie Konstantemu Lubomirskiemu. Obszary
Kamionki
podzielono na role, zagrody, które otrzymały nazwy pochodzące od imienia
pierwszego osadnika.
Parafia we wsi została ufundowana przez
Królową Jadwigę . Jak donoszą źródła
historyczne pierwszy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja spłonął w 1618 r. W 1621 r.
ksiądz Bartłomiej Fusorius kustosz kolegiaty sądeckiej wybudował własnym nakładem
świątynię murowaną, która obecnie stanowi zabytek klasy trzeciej.
11
3. Rolnictwo
Rolnictwo wsi Kamionka Wielka charakteryzuje się, podobnie jak
w całym
województwie małopolskim, znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na
ich niską
rentowność. Produkcja rolna w sołectwie Kamionka Wielka. Nastawiona jest
wyłącznie na zaspokajanie indywidualnych potrzeb gospodarstw domowych.
Tab. 5. Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie
Ogólna
Użytki rolne
Powierzchnia razem Grunty Sady łąki
gruntów
orne
trwałe
6301
2935 1585
8
896
Ogółem
w Gminie
Kamionka 1507
Wielka
802,6
656,64
-
Lasy i
Pastwiska grunty
leśne
trwałe
446
2995
107,67 38,29
Pozostałe
grunty
371
291,93 412,47
Tab. 6. Liczba użytkowników gospodarstw i działek rolnych.
Powierzchnia
gosp.
Do 0,10 ha
0,10 ha – 1 ha
Pow. 1 ha
Razem
Liczba gosp. w
Gminie
966
1643
994
3603
Liczba gosp. w
Sołectwie
361
486
288
1109
12
Procentowy podział gruntów w Kamionce
Wielkiej
412,47
656,64
291,93
38,29
0
107,67
Grunty orne
sady
łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty
Rys. 5. Wykorzystanie użytków rolnych na terenie Gminy
4. Leśnictwo
Lasy zajmują 670,09 ha powierzchni ogólnej co stanowi 44,4 % obszaru wsi
Kamionka Wielka. Lasy stanowiące własność prywatną zajmują 587,80 ha powierzchni
ogólnej co stanowi 39,0% obszaru wsi , natomiast lasy stanowiące własność Skarbu Państwa
zajmują 82,29 ha powierzchni czyli 5,4 % obszaru wsi . W okresie ostatnich 15 lat
nastąpiło zalesienie nieużytków rolnych na powierzchni 9,60 ha. W lasach wsi Kamionka
Wielka przeważają drzewa iglaste (jodła, sosna, świerk).
Tab. 7. Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych w sołectwie Kamionka Wielka
Sołectwo
Kamionka Wielka
Powierzchnia lasów
w ha
670,09
Prywatne
Państwowe
587,80
82,29
13
5. Zabytki Kamionki Wielkiej.
1) Kościół Parafialny z 1621 roku pod wezwaniem
św. Bartłomieja murowany,
jednonawowy z zaokrąglonym prezbiterium i ciekawym sklepieniem kolebkowym.
Wyposażenie kościoła stanowi główny ołtarz w skład , którego wchodzą XV wieczne
elementy gotyckiego tryptyku: predella, medaliony z postaciami proroków. Na uwagę
zasługuje kamienna chrzcielnica z początku XVI wieku wykonana w stylu gotycko –
renesansowym.
Fot. 2. Kościół pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej.
14
Fot. 3. Zabytkowa chrzcielnica z 1621r.
Oprócz zabytkowego kościoła, w Kamionce Wielkiej istnieje również wiele
różnorodnych
kapliczek przydrożnych. Do najważniejszych i najbardziej cennych pod
względem kultury i tradycji należą:
1. Przysiółek „ Cempówka”
Kapliczka na rzucie prostokąta z
dwuspadowym dachem, murowana z kamienia,
tynkowana i bielona. Została wzniesiona w XIX wieku na miejscu szpitala cholerycznego
i wydarzeń związanych z „potopem” szwedzkim. Wewnątrz znajduje się gipsowa
figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i obraz św Wiktorii.
2. Kapliczka murowana z kamienia łamanego , tynkowana, bielona, z dwuspadowym
dachem, krytym dachówką. Powstała
w połowie
XIX wieku , dzięki
staraniom
właścicieli dworu rodziny Korczyńskich. Wewnątrz znajduje się ołtarzyk z gipsową
figurką Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
oraz obrazy: Matki Boskiej
Częstochowskiej i Matki Boskiej Kalwaryjskiej.
3. Przysiółek” Rachelowskie Góry” - Kapliczka
murowana z kamienia łamanego,
tynkowana i bielona , kryta blachą.
15
Fot. 4. Kapliczka „Góry Rachelowskie”
Kapliczka na rzucie prostokąta z dwupasmowym daszkiem na kalenicy w szczycie,
którego znajduje się wieżyczka z kutym krzyżem. Szczyt z dekoracyjnymi
listwami
drewnianymi,
a w nim dwie półkoliście zamknięte wnęki, w których są żeliwne figurki prawdopodobnie
Matki Boskiej
Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Magdaleny. Pomiędzy
wnękami jest zawieszony duży kuty ażurowy krzyż. Wewnątrz znajduje się metalowy krzyż
i obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.
Oprócz tego, na terenie wsi Kamionka Wielka znajdują się kapliczki murowane
w kształcie słupów (2 sztuki ), kapliczki na postumentach (4 sztuki), kapliczki szafkowe
na słupach i drzewach (4 sztuki ) i 8 krzyży drewnianych i metalowych.
6. Turystyka
Kamionka Wielka posiada wysokie walory krajobrazowe, zachowane w naturalnej
formie środowisko przyrodnicze, czysty potok „Kamionka” i wpływające do niego
strumienie. Szczególnym bogactwem wsi
są lasy, które kształtują jej mikroklimat.
Wytworzone przez nie walory klimatyczno – zdrowotne i krajobrazowe sprawiają , że
Kamionka Wielka należy do interesujących miejscowości turystyczno – wypoczynkowych.
16
Fot. 5. Panorama wsi Kamionka Wielka.
Granicami wsi przebiegają szlaki turystyczne i spacerowe:

szlak żółty – rozpoczyna się w Jamnicy i kieruje się na południe gminy. Przecinając
rzekę „Kamionkę” , osiąga wzgórza oddzielające ją od Kamienicy Nawojowskiej.
W tej części szlaku podziwiać możemy panoramę Nowego Sącza, a na zachodzie
pasma Jaworzyny Krynickiej. Następnie docieramy do wierzchołka Skalnika (672m
n.p.m.). Dalej grzbietowa ścieżka prowadzi na południowy – wschód, a następnie
na południe. Pozostawiamy zalesiony wierzchołek Marganii Wyżnej (777 m n. p.
m.) i schodzimy na przełęcz przed Sapalską Górą (828 m n. p. m.). Lasem poprzez
Kozie Żebro, Tokarnię (828 m n. p. m.) schodzimy na północ do wąwozu
oddzielającego nas od Czerszli (871 m n. p. m.). Z Czerszli obniżamy się
w kierunku wschodnim i docieramy do granic gminy, gdzie biegnie szlak niebieski.
Dalej szlak prowadzi do Florynki;

szlak niebieski - prowadzi z Krynicy przez Kamionkę do Nowego Sącza. Jest to
długi szlak a w granicach Gminy Kamionka znajduje się tylko jego niewielka część.
Od skrzyżowania z żółtym szlakiem schodzi w dół poprzez Górę Wojenną (794 m
n.p.m.) do drogi Kamionka Wielka – Florynka, pomiędzy Boguszą a Binczarową
17
i przechodząc przez nią wspina się na najwyższy szczyt wału Jaworzyna równoległego do
pasma Czereszli – Jaworze (882 m n. p. m.). Stąd możemy zejść szlakiem do Ptaszkowej,
leżącej już w gminie Grybów;

szlak spacerowy czerwony - prowadzi z Kamionki Wielkiej do szlaku turystycznego
żółtego prowadzącego do Popartowej;

miejsca widokowe – Czarna Kępnica, Góry Rachelowskie, Góry Plebańskie, Góry
nad Stacją.
Przez miejscowość Kamionka Wielka przebiegają 2 szlaki rowerowe:

Sądecki szlak rowerowy –
biegnie
od Przełęczy Tylickiej przez Nawojową
Kamionkę Wielką, Kunów, w kierunku Nowego Sącza,

Królewski Szlak Rowerowy – rozpoczyna swój bieg od Obidzy, przez Nowy Sącz,
Kamionkę Wielką i Ptaszkową, w kierunku Biecza.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków ” Natura 2000” (Dz. U. Nr 179, poz.
1275), miejscowość Kamionka Wielka została częściowo objęta programem „Natura
2000” - Dyrektywa Ptasia-obszar potencjalny PLB180002 „Beskid Niski”. Ogólnie na
terenie gminy programem tym objęto powierzchnię 1247,3 ha.
W
miejscowości
Kamionka
Wielka
jest
zarejestrowanych
7
gospodarstw
agroturystycznych oferujących bardzo dobre warunki mieszkaniowe wypoczynek w spokoju
i ciszy oraz smaczne swojskie jadło.
7. Oświata
Na terenie sołectwa funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe
Nr 1 i Nr
2
oraz
Gimnazjum Publiczne.
Gimnazjum obejmuje swoim obwodem teren sołectw: Kamionka Wielka, Kamionka
Mała, część Jamnicy, Królowej Polskiej i Mystkowa. Placówka dysponuje stołówką szkolna
z której korzysta 320 uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w starej części budynku, a Gimnazjum Publiczne
w dobudowanej części budynku gdzie uczniowie korzystają z oddzielnych klas i pracowni.
18
Również w Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, z której korzysta 153
uczniów.
Wszystkie placówki oświatowe w sołectwie Kamionka Wielka posiadają swoje sale
gimnastyczne.
Tab. 8. Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2008/2009
Nazwa i siedziba
szkoły
Liczba
Liczba
oddziałów uczniów
SP 1
SP 2
Gimnazjum
14
8
12
Liczba nauczycieli (w
przeliczeniu na etaty)
Liczba pracowników
obsługi (w
przeliczeniu na etaty)
21
16
28
4
5
10,5
259
153
254
8. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa Kamionka Wielka opieka zdrowotna realizowana jest
przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bonus”, w którym zatrudnionych jest 5 lekarzy (1 o
specjalności pediatra, 1 stomatolog, 3 lekarzy ogólnych), 1 położna oraz 4 pielęgniarki
środowiskowe.
Funkcjonuje
również
nowo otwarty prywatny gabinet dentystyczny,
wyposażony w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
Ponadto mieszkańcy korzystają z placówek służby zdrowia znajdujących się w pobliskim
Nowym Sączu. W przypadku nagłych zachorowań opiekę pełni Nowosądeckie Centrum
Ratownictwa i Transportu Medycznego. W pobliżu budynku NZOP „BONUS” zlokalizowana
jest apteka z bogatym asortymentem medykamentów.
9. Kultura
Życie kulturalne i sportowe jest ważnym elementem funkcjonowania miejscowości.
Umożliwia spędzanie wolnego czasu w atrakcyjny sposób, jednocześnie stanowiąc
dodatkową ofertę dla przebywających gości, jak również dla mieszkańców gminy.
19
9.1.
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
Na terenie wsi Kamionka Wielka, od 1978 roku działa Gminny Ośrodek Kultury.
Jest to instytucja, zajmująca się działaniami inspirującymi rozwój życia kulturalnego,
popularyzacją amatorskiej twórczości oraz realizowaniem
działań w zakresie szeroko
rozumianego upowszechniania kultury.
W ramach GOK działa:
 Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Ludowego „Skalnik” – powstał w 1982 roku przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego
w okolicy wzniesienia. Zespół reprezentuje region etnograficzny „Lachów Sądeckich”.
 Dziecięcy Zespół Regionalny „ Mały Skalnik” powstał w 1984 roku. reprezentuje
region etnograficzny „Lachów Sądeckich” prezentuje folklor w formie autentycznej.
 Zespół śpiewaczy „Kamionczanki”
 Orkiestra Dęta.
Zespoły te kultywują bardzo mocne tradycje regionalne z regionu etnograficznego
lachowskiego (okolice Nowego Sącza), pielęgnując śpiew, taniec ludowy i wiele
wspaniałych obrzędów, przekazanych przez tutejszych dziadów i ojców.
Oryginalne stroje ludowe (w całości robione ręcznie) zachwycają zarówno kolorystyką
jak i starannością wykonania. Zespoły te sukcesywnie biorą udział w wielu konkursach
i festiwalach o zasięgu nie tylko lokalnym czy ogólnopolskim, ale też międzynarodowym,
jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę po za jej terenem.
Dobrą okazją do promocji gminy jest coroczna impreza „Lato w dolinie Kamionki”, gdzie
prezentowany jest dorobek artystyczny gminy. Impreza ta od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Uczestniczą w niej
zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich „Kamienka” ze Słowacji oraz z
„Melykut” z Węgier.
Ponadto na terenie Kamionki Wielkiej działają społecznie inne zespoły kulturalne:
 Chór „Cantamus”
 Zespół „Emaus”
20
 Amatorski Teatr „Sami Swoi” przy Szkole Podstawowej Nr 2 zrzeszający około 60
osób (dorosłych i dzieci).
W planie pracy Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się wiele form i sposobów
oddziaływania na społeczeństwo (zwłaszcza młode pokolenie) poprzez kulturę i sztukę.
Na terenie sołectwa wydawane są „Wieści Gminne” Kwartalnik Społeczno – Kulturalny,
ukazujący się od 2000 r. w nakładzie 500 sztuk kwartalnie.
W zakresie kultury fizycznej na terenie sołectwa działają 2 kluby sportowe:
 Klub sportowy LKS Skalnik
 Uczniowski Klub Sportowy „Krzemień”, zrzeszający ok. 100 osób
Bazę sportową w miejscowości Kamionka Wielka
tworzy nowo wybudowane
wielofunkcyjne boisko sportowe, umożliwiające grę w piłkę nożną, piłkę siatkową i
koszykową a także kort tenisowy.
Fot. 6. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Kamionce Wielkiej.
Uzupełnieniem bazy sportowej są sale gimnastyczne:
- pełnowymiarowa przy Szkole Podstawowej Nr 2,
21
- 2 niepełnowymiarowe, znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.
9.2.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej:
Gminna Biblioteka w Kamionce Wielkiej powstała w 1949 roku. Gromadzenie
księgozbioru zgodnie z potrzebami czytelników, opracowywanie i przechowywanie wg
obowiązujących przepisów oraz udostępnianie to podstawowe zadania statutowe, jakie
realizuje biblioteka. W wypożyczalni zgromadzono 15.930 egz. książek ze wszystkich
dziedzin wiedzy dla 1021 użytkowników .Czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru
książek. Przestronne ustawienie regałów umożliwia swobodne poruszanie się po
wypożyczalni.
Biblioteczny
budynek
dostosowany
jest
do
obsługi
czytelników
niepełnosprawnych. Organizowane są tu spotkania dla dzieci przedszkolnych, które
wprowadzają w świat książki i przygotowują do przyszłego korzystania z biblioteki.
Biblioteka włącza się również w ogólnopolską akcję „Cała polska czyta dzieciom”,
Międzynarodową Jesień Literacką.
Nowoczesna i funkcjonalna czytelnia przystosowana jest do zróżnicowanych potrzeb
czytelników. Zbudowana sieć komputerowa spełnia dzisiejsze oczekiwania czytelników
i pozwala korzystać z największego źródła informacji, jakim jest Internet.
Utworzone przy bibliotece Gminne Centrum Edukacji wyróżnia ją spośród tradycyjnych
dotychczas bibliotek.
Specyficzną i ważną jej rolą prócz zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych,
edukacyjnych czy informatycznych społeczności gminy,
jest pełnienie
funkcji centrum
informacyjnego wsi. Całość działań podejmowanych przez bibliotekę wpływa pozytywnie
nie tylko na jej wizerunek, ale także na promocję gminy.
W samej miejscowości Kamionka Wielka nie działa jednostka OSP, jednakże funkcjonują
one w ościennych miejscowościach gminy, co w części zabezpiecza ochronę PPOŻ.
22
10. Zaopatrzenie w wodę
We wsi Kamionka Wielka woda do celów bytowo – gospodarczych dla budownictwa
mieszkaniowego i drobnych usług dostarczana jest
grawitacyjnymi. Oprócz tego wybudowanych
na niektórych przysiółkach ujęciami
zostało 6 studni głębinowych, z których
korzysta 116 gospodarstw domowych. Do tej pory takie zaopatrzenie w wodę w całości
zaspokajało potrzeby mieszkańców sołectwa, ale nasilające się susze, wymuszają potrzebę
budowania nowych studni głębinowych lub wodociągu wiejskiego.
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę gospodarstw domowych we wsi Kamionka
Wielka oraz sposób zaopatrywania ich w wodę.
Tab. 10. Rodzaje przyłączy wodociągowych
Liczba gospodarstw zaopatrywanych z wodociągu
Sołectwo Kamionka
Liczba
Wielka
gospodarstw
zbiorczego
zagrodowego
lokalnego
594
6
487
101
Kamionka Wielka
11. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
W maju 2003 rozpoczęły się pierwsze prace w terenie związane z budową kanalizacji
sanitarnej gminy. Plan realizacji kanalizacji dzieli te prace na trzy etapy. Obecnie
zrealizowano I etap, obejmujący teren wsi Jamnica, Kamionka Mała i Kamionka Wielka (do
przysiółka „Bania”). W pierwszym etapie do kanalizacji podłączonych zostało 95
gospodarstw z Jamnicy, 72 z Kamionki Małej i 290 gospodarstw domowych z Kamionki
Wielkiej. Realizacja II etapu budowy kanalizacji pn. „Kamionka Wielka Bania- Koniec Wsi”
rozpocznie się w najbliższym czasie. Zakończenie prac kanalizacji wsi planowane jest na rok
2012.
23
Tab. 11. Poniższa tabela obrazuje wykonanie kanalizacji w gminie:
Etap
I
I
Miejscowość
Jamnica
Kamionka Mała
1000
1435
-
2435
436
365
2567
3368
Siec główna
PCV
315 [mb]
Siec główna
PCV
250 [mb]
I
Kamionka Wielka
RAZEM:
do Bani
Siec rozdzielcza:

PCV 200
5958
3207
9160
18 325

PCV 160
-
-
-
-
2600
1667
6307
10 574
Przyłącza
PCV
160 [mb]
Pompownie (szt.)

sieciowe
-
-
3
3

domowe
-
-
1
1
-
-
1060
1060
751
364
1400
2515
31
2
35
68
9994
6674
19 094
35 762
Rurociąg tłoczny [mb]
Ilość mieszkańców
stałych
Ilość podmiotów
gospodarczych
Ogółem mb kolektora
dla poszczególnych
etapów
Koszt wszystkich prac realizowanych w I etapie zamknął się kwotą około 3,5 mln
złotych. W kwocie tej 2/3 dotacji pochodzi z Funduszu „Sapard”. Na koniec 2005 roku do
oczyszczalni popłynęły pierwsze ścieki z miejscowości Kamionka Mała, Jamnica i części
Kamionki Wielkiej.
12. Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie wsi odbywa się poprzez comiesięczną
zbiórkę odpadów segregowanych przez wykwalifikowaną firmę „Surpap”. Wszystkie
gospodarstwa wsi Kamionka Wielka, zaopatrywane są nieodpłatnie w kolorowe worki
foliowe, służące do segregacji odpadów. Segregacją objęte są szkło, papier, plastik i metal.
24
Odbiór śmieci niesegregowanych odbywa się na zasadzie zawartej umowy indywidualnego
odbiorcy z firmą odbierającym odpady, systemem workowym 2 razy w miesiącu. Opłaty za
wywóz śmieci pobierane są przy zakupie worków.
W sołectwie Kamionka Wielka 1/3 gospodarstw domowych posiada pokrycie dachu
eternitem, zawierającym szkodliwy azbest. Unieszkodliwieniem eternitu i innych odpadów
zawierających azbest zajmuje się Zakład Produkcyjno-Usługowy „MAR-BOR” z siedzibą w
Mystkowie.
13. Zaopatrzenie w gaz i ciepło
Miejscowość Kamionka Wielka, jest w pełni zgazyfikowana w oparciu o gazociąg
wysokoprężny Nowy Sącz-Grybów. W większości gaz jest zużywany do celów bytowogospodarczych i grzewczych.
Paliwa kopalne będące podstawowym
źródłem energii zanieczyszczają naturalne
środowisko, dlatego coraz większe zainteresowanie mieszkańców sołectwa budzą kolektory
słoneczne, służące do ogrzewania nie tylko wody, ale także mieszkań.
Ochrona środowiska to prawne, ale także nasze moralne zobowiązanie wobec następnych
pokoleń.
14. Energetyka
Sołectwo Kamionka Wielka jest w całości zelektryfikowane. Energia elektryczna
dostarczana jest od stacji GPZ 110/15 kV „Gorzków” w Nowym Sączu siecią średnich
napięć15 kV w wykonaniu napowietrznym. Do odbiorców bezpośrednio energia dostarczana
jest napowietrzną, częściowo kablową siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe.
Dużym zagrożeniem dla środowiska jest emisja dwutlenku węgla i innych gazów
cieplarnianych poprzez spalanie węgla i odpadów komunalnych.
15. Łączność
Sołectwo Kamionka Wielka obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Nowym
Sączu, „Tele Beskid” oraz w dużej części przez telefonie komórkowe. Kamionka Wielka
posiada łączność telekomunikacyjną w 98%. Jednak ze względu na położenie miejscowości
25
w specyficznym górzystym terenie, brak jest wystarczającej mocy sygnału nadajników,
zarówno telefonii komórkowej jak i telewizyjnej . Również dostęp do sieci internetowej jest
ograniczony problemami technicznymi.
16.
Komunikacja
Tab. 12. Drogi gminne we wsi Kamionka Wielka
Długość
Miejscowość i nazwa drogi
drogi [m]
Powierzchnia [m²]
Rodzaj nawierzchni
KAMIONKA WIELKA
1.
Kamionka Wielka – Godówka I
570
2565
bitumiczna
2.
Kamionka Wielka – Godówka II
620
2790
bitumiczna
3.
Kamionka Wielka – Zagroda
700
3150
bitumiczna
4.
Kamionka Wielka – Popielówka
630
2835
bitumiczna
5.
Kamionka Wielka – Kosówka
1020
4590
bitumiczna
6.
Kamionka Wielka – Rynek
95
427
bitumiczna
7.
Kamionka Wielka – Dworskie
bitumiczna 1950
3975
17 887
żwirowa 1825
betonowa 200
8.
Kamionka Wielka – Plebańskie Dziołek
1920
8640
bitumiczna
9.
Kamionka Wielka – Porębówka
650
2925
żwirowa
10. Kamionka Wielka - Ptakówka Niżna
720
3240
betonowa
11. Kamionka Wielka – Srokówka
270
1215
betonowa
12. Kamionka Wielka – Basiagówka
450
2025
betonowa
13. Kamionka Wielka – Tacałówka
720
3240
1200
5400
15. Kamionka Wielka – Kocembówka
400
1800
betonowa
16. Kamionka Wielka – Malczakówka
700
3150
bitumiczna
17. Kamionka Wielka – Żakówka
420
1890
betonowa
18. Kamionka Wielka – Surmówka
225
1012
betonowa
19. Kamionka Wielka – Trojanówka
950
4275
betonowa
20. Kamionka Wielka – Sapałówka
400
1800
betonowa
21. Kamionka Wielka – Krawcówka
200
900
bitumiczna
14. Kamionka Wielka – Fydówka – Niwy
bitumiczna
betonowa
bitumiczna 850
żwirowa 350
26
22. Kamionka Wielka – Węgrzynówka
520
2340
bitumiczna
23. Kamionka Wielka – Kowalikówka
450
2025
bitumiczna
920
4140
bitumiczna
25. Kamionka Wielka – Koniec Wsi
1060
4770
żwirowa
26. Kamionka Wielka – Koniec Wsi I
180
810
bitumiczna
27. Kamionka Wielka – Królówka
170
765
bitumiczna
28. Kamionka Wielka – Podlipa
180
810
bitumiczna
29. Kamionka Wielka – Rachelówka
590
2655
betonowa
30. Kamionka Wielka – Góry Rachelowskie
5270
23 715
żwirowa
31. Kamionka Wielka – Cempówka
900
4050
bitumiczna
32. Kamionka Wielka – Koło Poczty
193
868
bitumiczna
33. Kamionka Wielka – Nad Stacją
500
2250
bitumiczna
34. Kamionka Wielka – Góry Nad Stacją
360
1620
bitumiczna
750
3375
betonowa
860
3870
żwirowa
24. Kamionka Wielka – ZiobroskówkaHomontówka
34. Kamionka Wielka – Góry Świgutowskie
35.Kamionka Wielka – Głębuczek
Przez teren sołectwa Kamionka Wielka przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia
kolejowa relacji Tarnów – Nowy Sącz, Krynica – Nowy Sącz, oraz Kraków – Tarnów –
Nowy Sącz.
Linie PKS Nowy Sącz w kierunku Bogusza, Florynka, Grybów, Krynica, Kamionka WielkaKoniec Wsi.
Prywatni przewoźnicy (bus) na trasie:
- Nowy Sącz -Kamionka Wielka
- Nowy Sącz – Ptaszkowa
- Nowy Sącz – Grybów
- Nowy Sącz - Florynka
27
17. Przemysł
W obrębie sołectwa Kamionka Wielka działają głównie firmy zajmujące się handlem. Ilość
firm wg. rodzajów działalności gospodarczej obrazuje poniższa tabelka:
Tab. 13. Działalność gospodarcza w Kamionce Wielkiej.
Usługi
Branża
Produkcja
Budownictwo
Handel
Gastronomia
Transport
inne
Ogółem
Liczba
8
25
34
1
21
23
112
firm
Do największych firm zaliczają się:
 Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna „BOGDAŃSKI” mająca siedzibę główną
w Kamionce Wielkiej.” Przedmiotem działalności firmy jest produkcja okien i drzwi.
 Spółka cywilna „NOMICO” powstała w 1991 roku i od początku swej działalności
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów papierniczych. Od 1995 roku
firma posiada licencję The Walt Disney Company na wzornictwo.
Wkrótce, w centrum wsi, uruchomiona zostanie stacja paliw wraz z zapleczem handlowym.
18. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
Zasoby to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie lub w przyszłości w budowaniu bądź w realizacji
publicznych lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
Informacja na temat podstawowych zasobów sołectwa Kamionka Wielka, została
sporządzona na podstawie analizy ankiet (142 sztuki ), w których mieszkańcy określili jak
postrzegają swoją miejscowość.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
 środowisko przyrodnicze,
 środowisko kulturowe,
 dziedzictwo religijne i historyczne,
 obiekty i tereny,
 gospodarka i rolnictwo,
 sąsiedzi i przyjezdni,
28
 instytucje, ludzie i organizacje społeczne.
Tab. 14.Inwentaryzacja zasobów
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu
małym
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o znaczeniu
dużym
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory klimatu
Walory szaty roślinnej
(np. runo leśne)
Cenne przyrodniczo
obszary lub obiekty
Świat zwierzęcy (ostoje,
siedliska)
Osobliwości przyrodnicze
Wody powierzchniowe
Gleby
Walory architektury
wiejskiej i osobliwości
kulturowe
Walory zagospodarowania
przestrzennego
Zabytki
Zespoły artystyczne
X
X
X
X
X
X
X
X
Środowisko kulturowe
X
X
X
X
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca osoby i
przedmioty kultu
Święta, odpusty i
pielgrzymki
Tradycje, obrzędy, gwara
Legendy, podania i fakty
historyczne
Ważne postacie
historyczne
Specyficzne nazwy
X
X
X
X
X
X
29
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
mieszkaniową
Działki pod domy
letniskowe
Działki pod zakłady
usługowe i przemysł
Pustostany mieszkaniowe,
magazynowe i
poprzemysłowe
Tradycyjne obiekty
gospodarskie wsi
Place i miejsca
publicznych spotkań
Miejsca sportu i rekreacji
X
X
X
X
X
X
X
Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty
(hodowle, uprawy
polowe)
Znane firmy produkcyjne
i zakłady usługowe
Możliwe do
wykorzystania odpady
poprodukcyjne
X
X
X
Infrastruktura techniczna
Kanalizacja i wodociągi
Oczyszczalnie ścieków
X
X
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne
sąsiedztwo
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali i
sezonowi
X
X
X
Instytucje
Placówki opieki
społecznej
Szkoły
Dom Kultury
Biblioteka
Poczta
OSP
KGW
Stowarzyszenia
X
X
X
X
X
Ludzi, organizacje społeczne
X
X
X
30
19. Analiza SWOT
SWOT –
to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych,
służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania
strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej np. w
naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska
danej organizacji (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego
itp.Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to , co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego obiektu,

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego obiektu,

O (Opportunities) – szanse: wszystko to , co stwarza dla analizowanego obiektu
szansę korzystnej zmiany,

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z
wymienionych grup jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.
19.1.
Misja sołectwa
Misją wsi jest zapewnienie warunków trwałego podnoszenia poziomu bytu
materialnego i kulturalnego mieszkańców, wykorzystanie naturalnych zasobów lokalnych,
walorów przyrodniczych i zbudowanie niezbędnej infrastruktury społecznej oraz technicznej
dla mieszkańców i przyjezdnych.
31
Tab. 15. Elementy Analizy SWOT
CEL: Wzrost atrakcyjności sołectwa, rozwój infrastruktury, tworzenie
rynku pracy.
Mocne strony
Słabe strony
1. Czyste środowisko naturalne oraz walory
przyrodniczo-krajobrazowe.
1. Mała świadomość mieszkańców o ochronie
środowiska, przyczyniająca się do jego
degradacji.
2. Korzystne warunki do wypoczynku i rozwoju
turystyki i agroturystyki.
3. Bliskie sąsiedztwo dużego miasta.
4. Dobre połączenie komunikacyjne.
5. Bliskość atrakcji turystycznych.
6. Istnienie wielu organizacji społecznych
kulturalnych i sportowych, kultywujących
tradycje lokalne.
7. Dobry stan bezpieczeństwa publicznego.
8. Siedziba władz gminy.
3. Słabe wykorzystanie potencjału lokalowego
na rozwój turystyki i agroturystyki.
4. Mała ilość imprez kulturalnych o charakterze
ponadlokalnym.
5. Brak regulacji koryta rzecznego, powodujące
częste podtopienia i uaktywnianie się
osuwisk.
6. Braki w zapleczu rekreacyjno-sportowym
i kulturowym.
9. Duża sieć dróg.
10. Dobry dostęp do szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego.
11. Dostęp do podstawowej opieki medycznej.
12. Zabytkowe obiekty sakralne i kulturowe.
13. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.
14. Dogodny
Plan
Przestrzennego.
2. Słabo rozwinięta promocja wsi.
Zagospodarowania
15. Rozwinięta infrastruktura techniczna.
16. Dobre funkcjonowanie gospodarki odpadami
komunalnymi.
17. Aktywność
mieszkańców,
chętnie
podejmujących inicjatywy społeczne.
18. Rozwinięta sieć handlowa i usługowa.
7. Brak
punktów
i rozrywkowych.
gastronomicznych
8. Zły stan techniczny dróg, brak chodników i
oświetlenia ulicznego.
9. Niepełne skanalizowanie wsi.
10. Słabo rozwinięta sieć internetowa
11. Słabo rozwinięta gospodarka.
Brak
atrakcyjnych
miejsc
pracy,
gwarantujących zatrudnienie, a tym samym
powrót ludzi wykształconych po ukończeniu
studiów do swoich rodzinnych stron.
12. Niekorzystne warunki dla rozwoju produkcji
rolnej.
13. Starzejące się społeczeństwo.
32
Tab. 14. Szanse i zagrożenia.
Szanse
1. Sprzyjająca polityka regionalna.
2. Możliwość pozyskania unijnych środków
finansowych.
3. Rozwój turystyki i agroturystyki.
4. Promocja walorów przyrodniczokrajobrazowych wsi.
5. Rozwój przedsiębiorczości, drobnej
wytwórczości i usług dla rolnictwa.
6. Nawiązywanie współpracy z rozwiniętymi
gospodarczo partnerami.
7. Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej.
8. Rozpowszechnianie dziedzictwa
kulturowego.
Zagrożenia
1. Duża emigracja zarobkowa i odpływ młodych
ludzi.
2. Starzenie się społeczeństwa.
3. Niestabilność polityczna i gospodarcza
państwa.
4. Niestabilny system prawny.
5. Nieuregulowane zagrożenia przyrodnicze.
6. Wzrost bezrobocia.
7. Zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
8. Zanikanie tradycji regionalnych.
9. Duża konkurencyjność ościennych gmin na
rynku ofert turystycznych i inwestycyjnych.
33
20. Planowane zadania inwestycyjne
Dla potrzeb rozwoju Gminy Kamionka Wielka, opracowano dokumenty strategiczne
określające cele rozwojowe, a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu
najbliższych lat, aby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą miejscowości wchodzącej w
skład całej gminy. W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań jakie należy
przeprowadzić w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Kamionka
Wielka, posłużono się przede wszystkim sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy
SWOT. Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Kamionka Wielka są:
1. Dokończenie kanalizacji miejscowości i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Budowa wodociągu i ujęć wody pitnej.
3. Regulacja koryta potoku ”Kamionka” i cieków wodnych.
4. Modernizacja infrastruktury drogowej.
5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
6. Adaptacja obiektu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na cele przedszkola.
7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 2.
8. Budowa obiektu kulturalno – sportowego przy kompleksie boisk sportowych.
9. Budowa parkingu w Kamionce Wielkiej na działce ewidencyjnej nr 734/5.
10. Remont budynku ośrodka zdrowia.
11. Budowa wieży widokowej i ścieżek rowerowych.
12. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy.
13. Renowacja kapliczek.
Powyższe działania będą możliwe do realizacji przy udziale i zainteresowaniu
mieszkańców wsi Kamionka Wielka, a także przy zrozumieniu i współpracy ze strony władz
samorządowych
20.1.
Opis planowanych zadań do realizacji
Plan odnowy miejscowości Kamionka Wielka zakłada realizację wielu zadań ze sfer
społeczno-gospodarczego i kulturowych życia mieszkańców. Celem realizacji tych zadań jest
przede
wszystkim
rozwój
gospodarczy,
poprawa
estetyki
miejscowości
i
stanu
bezpieczeństwa mieszkańców.
34
Nazwa zdania
Dokończenie kanalizacji miejscowości
i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków




Budowa wodociągu i ujęć wody pitnej


Regulacja koryta potoku ”Kamionka”
i cieków wodnych
Modernizacja infrastruktury drogowej
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Adaptacja obiektu przy Szkole Podstawowej
Nr 2 na cele przedszkola,
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
SP Nr2















Cel
poprawa stanu środowiska naturalnego,
podwyższenie jakości życia mieszkańców,
ochrona wód , gleb i powietrza,
zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną do
celów spożywczych i gospodarczych,
zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
zabezpieczenie przed niszczeniem
infrastruktury drogowej,
wzrost atrakcyjności turystycznej,
zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
poprawa estetyki miejscowości,
poprawa stanu technicznego dróg,
Poprawa estetyki miejscowości,
zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i
pieszego,
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki
zabudowy,
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa,
poprawa stanu technicznego obiektu,
poprawa warunków życia i pracy mieszkańców
ułatwienie mieszkańcom dostępu do
infrastruktury sportowo – rekreacyjne,
podwyższenie standardu życia mieszkańców,
podniesienie funkcjonalności miejscowości,
Przeznaczenie i uzasadnienie
Skanalizowanie wsi przyczyni się szczególnie do poprawy
środowiska i walorów turystycznych poprzez zmniejszenie
zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych, a także do
podniesienia standardu życia i pracy mieszkańców,
zaspokojenia potrzeb społecznych.
Zmieniający się klimat i coraz częstsze susze, a także
powstawanie nowych gospodarstw domowych, powodują
zanikanie dotychczasowych ujęć wody. Taki stan rzeczy
rodzi potrzebę poszukiwania i budowy nowych zasobów
wodnych.
Wykonanie i modernizacja umocnień brzegów ,
zmniejszenie ryzyka powstawania osuwisk i podtopień.
Remont i modernizacja dróg, mostów i kładek, budowa
chodników, wykonanie przejścia dla pieszych i
ustawienie barier zabezpieczających przy szkołach,
instalacja luster drogowych przy drogach gminnych,
Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych, modernizacja oświetlenia przy drodze
powiatowej.
Remont i adaptacja pomieszczeń na cele przedszkola.
Utworzenie przedszkola stworzy możliwość podjęcia
pracy zarobkowej rodzicom.
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2
na cele rekreacyjno - sportowe
35


Budowa obiektu kulturalno – sportowego j przy
kompleksie boisk sportowych




Budowa parkingu w Kamionce Wielkiej na działce
ewidencyjnej nr 734/5
Remont budynku Ośrodka Zdrowia





Budowa wieży widokowej i ścieżek rowerowych
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Renowacja kapliczek









zapewnienie warunków dla aktywnego
spędzania wolnego czasu,
zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych,
możliwość organizacji imprez kulturalnych i
sportowych,
umożliwienie rozwoju klubów sportowych i
wyłonienie młodych talentów,
wzrost atrakcyjności miejscowości,
możliwość fizycznego rozwoju dzieci i
młodzieży,
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa,
poprawa estetyki i bezpieczeństwa
miejscowości ,
Zagospodarowanie terenu przy istniejącym kompleksie
boisk sportowych
poprawa jakości usług medycznych,
ułatwienie mieszkańcom dostępu do
specjalistycznej opieki medycznej,
wzrost atrakcyjności turystycznej
miejscowości,
propagowanie aktywnego wypoczynku,
poprawa estetyki miejscowości,
poprawa jakości obsługi petentów,
poprawa warunków pracy,
łatwiejszy kontakt obywatela z urzędem,
poprawa stanu infrastruktury technicznej,
wzrost atrakcyjności turystycznej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego,
kultywowanie tradycji religijnych,
Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb
specjalistycznych usług
Wykonanie nawierzchni placu parkingu i odwodnienia,
budowa chodnika przy parkingu
Budowa wieży widokowej i ścieżek rowerowych
biegnących granicą miejscowości.
Zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącego
budynku i dostosowanie go dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Renowacja kapliczek charakterystycznych dla
miejscowości i poprawa estetyki.
36
Harmonogram realizacji zadań
Nazwa zadania
Dokończenie kanalizacji miejscowości, i budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa wodociągu i ujęć wody pitnej
Regulacja koryta potoku ”Kamionka” i cieków wodnych
Modernizacja infrastruktury drogowej
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Adaptacja obiektu przy Szkole Podstawowej
Nr 2 na cele przedszkola,
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr2
Budowa obiektu kulturalno – sportowego przy kompleksie
boisk sportowych
Budowa parkingu w Kamionce Wielkiej na działce
ewidencyjnej nr 734/5
Remont budynku ośrodka zdrowia
Budowa wieży widokowej i ścieżek rowerowych
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Renowacja kapliczek
Wartość
zadania
[tyś. zł]
2009
9.476
298
2.000
300
860
400
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Następn
e lata
Źródła finansowania
Własne
Zewnętrzne
3.000
6.476
600
860
400
1.400
300
-
260
645
100
100
795
50
100
100
757
20
100
100
818
100
30
100
100
1.179
500
100
100
-
1.138
500
100
-
3.846
900
100
-
2.000
500
1.000
500
-
-
-
-
-
600
1.400
700
-
-
-
-
200
200
300
-
300
400
7.000
100
100
-
700
1.500
1.500
2.000
1.100
2.500
4.500
650
650
-
-
-
-
-
-
-
170
480
300
500
3.000
50
73
-
-
50
100
10
125
100
800
10
100
1.000
10
102
150
600
10
100
500
10
-
100
150
1.500
-
200
350
1.500
50
37
21. System wdrażania i monitoringu
Wdrażanie planu Odnowy Miejscowości Kamionka Wielka rozpocznie się poprzez
wprowadzenie go w życie Uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały
czas jego trwania polegać będzie
na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie
informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego
postęp i efekty.
Plan Odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu monitorowaniu przez wszystkie
podmioty i komórki organizacyjne Urzędu Gminy zaangażowane w jego wdrażanie.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu
wizji lokalnej i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniejsprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, wskaźników, statystyk. Oceną
wdrażania planu Odnowy zajmie się Rada Sołecka.
22. Podsumowanie
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację
kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych miejscową
specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele planu przewidują wzrost znaczenia wsi
poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu oraz rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma służyć integracji społeczności lokalnej,
większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i
młodzieży oraz poprawy wizerunku wsi.
38
Download