EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDÓW - 6 marca 2012 r. 6 marca 2012

advertisement
EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDÓW - 6 marca 2012 r.
6 marca 2012 roku po raz ósmy obchodzić będziemy Europejski Dzień
Logopedów, Terapeutów Mowy. Jest to święto ustanowione przez CPLOL (Comité
Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in
the European Union) w celu zwrócenia uwagi na problemy w komunikowaniu się
ludzi, na prawa pacjentów z zaburzeniami w komunikacji i sposoby pomocy im.
Celem EDL było też podniesienie rangi zawodu Logopedów/Terapeutów Mowy
w całej Europie.
Przesłaniem EDL jest profilaktyka zaburzeń komunikowania się, którą można
oprzeć na wymianie doświadczenia w dziedzinie logopedii i dzieleniu się wiedzą
w całej Europie. Biorąc pod uwagę tematykę, każdego roku proponowany jest inny
temat oraz wspólne wytyczne.
Temat roku ‘2012 brzmi:
Communication is more than fluency
(komunikacja więcej niż płynność).
Kluczowym słowem tego dnia jest informacja. Informacja na każde kluczowe
zagadnienie logopedyczne oraz problemy w komunikowaniu się. Informacja
na temat pracy logopedów, CPLOL-u, lokalnych organizacji; informacja na temat
kształtowania świadomości logopedycznej u władz lokalnych oraz opinii publicznej,
informacja o tym, czym zajmują się logopedzi. Informacja przekazywana pacjentom
na temat ich praw oraz miejsc, w których udzielana jest im pomoc.
Głównym celem jest wzrost aktywności organizacji logopedycznych oraz
zaangażowanie w EDL logopedów /terapeutów mowy /ortofonistów w całej Europie.
Odbiorcy EDL:
 pacjenci i ich rodziny - przekaz informacji
komunikacyjnych oraz sposobów ich leczenia;
na
temat języka,
zaburzeń
 lekarze, nauczyciele oraz inni specjaliści - propozycja do współpracy i wymiany
doświadczeń;
 dziennikarze i reporterzy – rzeczowe informacje na temat dziedziny logopedii,
zaburzeń komunikacyjnych oraz możliwości ich leczenia;
 logopedzi - możliwość zaprezentowania specyfiki swojej pracy, wkładu w opiekę
zdrowotną i edukację;
 pozostali zainteresowani - informacje na temat zaburzeń mowy, które mogą
dotyczyć każdego człowieka i mają bezpośredni wpływ na życie jego i członków
jego rodziny.
Działania w ramach EDL:
 kampania medialna skupiająca się na wywiadach ze specjalistami i z pacjentami,
promująca rangę zawodu logopedy;
 konferencje, sympozja dla profesjonalistów i dla zainteresowanych;
 audycje, pogadanki prowadzone przez logopedów lub studentów w szkołach,
przedszkolach, szpitalach, lub innych miejscach;
 akcje plakatowe, ulotkowe, konkursy organizowane dla pacjentów (dzieci);
 dzień otwarty w gabinetach logopedycznych;
 „gorąca linia” telefoniczna lub na platformie Internetu, aby ludzie mogli
bezpośrednio zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi;
Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych wiadomo, że celebrowanie EDL kształtuje
świadomość społeczną podnosząc rangę zawodu terapeutów mowy w dziedzinie
zaburzeń komunikacyjnych i roli logopedów w procesie terapeutycznym.
Daje również możliwość promowania organizacji logopedycznych w każdym kraju,
jak i również na poziomie europejskim.
Wszystkie nasze działania pokazują, że logopedzi w Europie mają wspólny cel,
pracując razem przyczyniają się do znaczącego wkładu w promowanie zdrowia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikowaniu się w całej Europie.
tłumaczenie ze strony CPLOL: Małgorzata Konczanin
opracowała: Joanna Grabowska-Okraska
Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Logopedów
Download