12 - Instytut Filozofii UAM

advertisement
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia
Etyki religijne
2. Kod modułu kształcenia
08-ETDL-ERE
3. Rodzaj modułu kształcenia
obowiązkowy
4. Kierunek studiów
Filozofia – etyka
5. Poziom studiów
I stopień
6. Rok studiów
II
7. Semestr
zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin
Konwersatorium (30 h)
9. Liczba punktów ECTS
3
10.Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
Anna Jaroszewska, mgr, doktorant, [email protected]
11. Terminy oraz miejsce dyżurów prowadzącego
Poniedziałek
Instytut Filozofii UAM
godz. 11-12
Augustyna Szamarzewskiego 89 C
Czwartek
60-568 Poznań
godz. 11.30-12.30
p. 217
12. Język wykładowy
polski
1
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
C1: Rozwój umiejętności samodzielnego formułowania pytań i celów właściwych dla
poszczególnych, religijnych ujęć moralności.
C2: Rozwój zdolności uzasadniania i argumentacji w dziedzinie refleksji z pogranicza etyki i religii
C3: Rozwój umiejętności samodzielnego zdobywania, selekcji, krytycznej analizy i stosowania
wiedzy związanej z omawianymi na zajęciach tematami dotyczącymi etyk religijnych
C4: Rozwój myślenia krytycznego (różnica wiara - wiedza)
C5: Nabycie umiejętności pracy grupowej, podział zadań i wspólne wyciąganie wniosków
C6: Nabycie wiedzy o podstawowych założeniach etycznych
religijnych systemów
monoteistycznych oraz z założeniach quasi-religii i wierzeń orientalnych oraz tzw. „nowej
duchowości”
C7: Wzmocnienie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych i krytycznego myślenia
C8: Opanowanie podstawowej terminologii z dziedziny etyk religijnych
2.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują
---
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
Odniesienie do efektów
efektów Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
kształcen osiągnięcia efektów kształcenia student:
studiów
ia
ERE_01
posiada znajomość podstawowych założeń etycznych K_W02, K_W03,K_W07,
zawartych w wielkich monosystemach religijnych oraz w K_W15, K_U01,K_U02,
religiach orientalnych
K_U05, K_U07, K_K01,
K_KO2, K_K03
ERE_02
definiuje kluczowe pojęcia i terminy związane z etykami K_W02, K_W03,K_W07,
religijnymi
K_W15, K_U06, K_UO9
K_K01, K_K03
ERE_03
analizuje i komentuje teksty źródłowe
ERE_04
zna i potrafi przedstawić różnice między dogmatem, K_W02, K_W03,K_W07,
fundamentalizmem, sektą a ruchem religijnym
K_W15,K_U06,K_U09,K_U17,
K_K01,K_O2, K_K03
K_W02, K_W03,K_W07,
K_W15, K_U06, K_U10,
K_K01, K_K03
2
ERE_05
stosuje podstawowe techniki argumentacji i uzasadniania K_W02, K_W03,K_W07,
sądów wartościujących i analitycznych
K_U06,K_U09,K_U17,
K_W15, K_K01, K_K03
ERE_06
zna i potrafi wymienić różnice między systemami wierzeń K_W02, K_W03,K_W07,
wschodnich a religiami zachodu
K_W15,
K_U06,K_U09,K_U17,
K_K01, K_K03
ERE_07
posługuje się podstawowymi umiejętnościami z zakresu K_W02, K_W03,K_W07,
hermeneutyki i analizy tekstów religijnych i filozoficznych
K_W15, K_U06,K_U09,
K_U17, K_K01, K_02, K_K03
ERE_08
rozwija postawę krytyczną względem zjawisk dotyczących K_W02, K_W03,K_W07,
sfery religii w życiu codziennym
K_W11,K_W15,
K_U06,K_U09,K_U17,
K_K01,K_K02, K_K03, K_K06
ERE_09
zna i potrafi omówić aksjologiczne i metafizyczne koncepcje K_W02, K_W03,K_W07,
zła
K_W15,
K_U06,K_U09,K_U17,
K_K01, K_K03
ERE_10
ma podstawową wiedzę na temat zjawisk takich jak sekty, K_W02, K_W03,K_W07,
New Age, nowa duchowość, parareligie
K_W10K_W15,
K_U06,K_U09,K_U11,
K_U12,K_U17, K_K01,
K_K03, K_K06
4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Etyki religijne
Symbol treści
kształcenia
TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
Opis treści kształcenia
Zagadnienia wstępne: wprowadzenie-religie świata w
statystyce, zarys historyczny, omówienie programu zajęć
(podział na grupy, w których studenci będą dokonywać
analizy i hermeneutyki tekstów religijnych.
Szacunek, miłość wobec Boga, bliźniego i samego siebie w
religijnych systemach monoteistycznych
Status płci: hierarchia, role społeczne, więzi międzyludzkie,
macierzyństwo, ojcostwo, dzieciństwo w religijnych
systemach monoteistycznych.
Relacje z innymi grupami wyznaniowymi i laikami. Władza,
podporządkowanie, konflikt, wojna, pokój w religijnych
systemach monoteistycznych.
Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu
ERE_01, ERE_02
ERE_01, ERE_02,
ERE_03, ERE_07
ERE_01, ERE_02,
ERE_03, ERE_07
ERE_01, ERE_02,
ERE_03, ERE_05,
ERE_07, ERE_08
Sprawiedliwość, niesprawiedliwość, prawo, bezprawie, ERE_01, ERE_02,
3
równouprawnienie: normatywny aspekt legalistyczny.
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
TK_11
TK_12
ERE_03, ERE_05,
ERE_07, ERE_08
Dobro, dobroć, dobre życie, szczęście w systemach ERE_01, ERE_02,
monoteistycznych: aspekt aksjologiczny.
ERE_03, ERE_05,
ERE_07, ERE_08
Charakterystyka podstawowych założeń wielkich systemów
ERE_01, ERE_02,
monoteistycznych: Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam –
ERE_06, ERE_08
podsumowanie wcześniejszej pracy.
Zło, grzech, wina, kara, pokuta, przebaczenie: aspekt ERE_01, ERE_02,
metafizyczno-aksjologiczny.
ERE_09
Radykalne zło: genezy (w religijnych systemach
monoteistycznych i wg wybranych filozofów.
Quasi-religijne wierzenia Orientu: taoizm, zen, buddyzm,
hinduizm. Analogie, różnice, subtelności terminologiczne.
Przeżycie i doświadczenie versus racjonalizm Zachodu.
Dogmatyzm, fundamentalizm, terroryzm a religia.
ERE_01, ERE_02,
ERE_09
ERE_01, ERE_02,
ERE_03, ERE_06,
ERE_07
ERE_02, ERE_03,
ERE_05, ERE_08
Sekty, parareligie, ezoteryka. New Age jako tzw. nowa ERE_02, ERE_03,
duchowość
ERE_05, ERE_08,
ERE_10
2. Zalecana literatura
- Koran [fragmenty]
- Pismo Święte [Nowy Testament, Listy Apostolskie – wybrane fragmenty]
- Talmud [fragmenty]
- J. Habermas, Między naturalizmem a religią, PWN, Warszawa 2012.
- P. Zimbardo, Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, tłum. A. Cybulko, PWN,
Warszawa 2008 [fragment rozdziału 10, rozdział 12, rozdział 16].
- K. Lorenz, Tak zwane zło, tłum. A. Tauszyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1975 i in. wyd. [rozdział 3, 4, 13]
- E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, PWN, Warszawa 2008 [rozdział 4 B: Ethos
religijny i religia w życiu publicznym]
- A. Zwoliński, Anatomia sekty, Gotów, Kraków 1996 (2004) [rozdziały: Struktura, Doktryna]
- M. Gajewski, Sekty i nowe ruchy religijne, wyd. Salwator, Kraków 2009 [rozdziały 1, 2, 8]
- T. Paleczny, Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju, Universitas, Kraków 1998 [rozdziały 2, 7]
- B. Russel, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem
- B. Russel, Dziesięć liberalnych przykazań
- R. Piłat, Krzywda i zadośćuczynienie
4
- L. Trinkaus Zagzebski, Wprowadzenie historyczne do filozofii religii, tłum. A. Szwed, wyd.
WAM, Kraków 2012 [rozdział 10].
3. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
--4. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Lista zalecanych lektur udostępniona podczas pierwszych zajęć
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu): ERE
Symbol treści
Symbol efektu
kształcenia
kształcenia dla
realizowanych w
modułu
trakcie zajęć
ERE_01
ERE_02
TK_01,TK_02,
TK_08, TK_10,
TK_11, TK_12
TK_02, TK_03,
TK_04, TK_05,
TK_06, TK_09
ERE_03
TK_02, TK_03,
TK_04, TK_05,
TK_06
ERE_04
TK_03, TK_04,
TK_05, TK_08,
TK_09, TK_11,
TK_12
ERE_05
TK_10, TK_12
ERE_06
TK_08, TK_09
ERE_07
TK_11, TK_12
ERE_08
TK_02, TK_03,
TK_04, TK_05,
TK_06
Metody oceniania
Sposoby
prowadzenia
zajęć
stopnia osiągnięcia
umożliwiające osiągnięcie założonych
założonego efektu
efektów kształcenia
kształcenia
Wykład
wprowadzający,
informacyjna
dyskusja
Analiza tekstu źródłowego, dyskusja
Zastosowanie
metody
analizy
hermeneutycznej
w
interpretacji
fragmentów ksiąg religijnych (praca w
grupach)
Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami
związanymi z etykami religijnymi –
dyskusja problemowa, umiejętność
tworzenia argumentacji
Wykład
wprowadzający,
wspólna
analiza tekstów źródłowych
Dyskusja nad wybranymi problemami
moralnymi, dyskusja problemowa
Wykład
wprowadzający,
wspólna
analiza tekstu, dyskusja informacyjna
Wprowadzenie, ćwiczenia w grupach,
prezentacje prac grupowych, dyskusja
podsumowująca
F, P
F, P
F, P
F, P
F, P
F
F, P
F, P
5
ERE_09
ERE_10
TK_11, TK_12
TK_07
Dyskusja problemowa, dyskusja nad
wybranymi problemami i dylematami
F
dotyczącymi religii
Wprowadzenie, ćwiczenia w grupach,
prezentacje liderów grup dla wszystkich
F,P
uczestników
Ocenianie formujące: ustny sprawdzian wiedzy, monitorowanie i podsumowanie dyskusji, pytania
pogłębiające omawiany problem.
Ocenianie podsumowujące: egzamin ustny – sprawdzenie wiedzy poprzez 3 losowe pytania.
Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu): ERE
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
30 (30 K)
Czytanie wskazanej literatury
30
Przygotowanie do ustnego sprawdzianu wiedzy
30
SUMA GODZIN
90
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
3
(PRZEDMIOTU)
Kryteria oceniania:
5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje
społeczne, ale ze znacznymi
niedociągnięciami
3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami
2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
6
Download