Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie

advertisement
82
Polish Journal of Agronomy, No. 7, 2011
Polish Journal of Agronomy
2011, 7, 82–91
Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów
i jakości prozdrowotnej żywności
1
1
Mariusz K. Piskuła, 2Marek Strączkowski, 3Jan Żmudzki, 3Jacek Osek, 3Krzysztof Niemczuk,
4
Jarosław O. Horbańczuk, 5Jacek Skomiał
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, 2Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
3
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
4
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
5
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej
Abstrakt. Skuteczne działania na rzecz zdrowia społeczeństwa,
które należy traktować jako zbiór konsumentów, wymaga wielokierunkowego, multidyscyplinarnego podejścia. Wiadome
jest, że stylowi życia, obejmującemu sposób odżywiania się, aż
w 50% przypisuje się wpływ na stan zdrowia. Nieracjonalne odżywianie, w głównej mierze polegające na nadmiernej konsumpcji żywności wysokoenergetycznej, wywołuje epidemię chorób
dietozależnych obciążającą budżety systemów opieki zdrowotnej. Skuteczne przeciwstawienie się tej tendencji powinno objąć
skoordynowane działania administracyjne (fiskalne i edukacyjne) oraz inwestowanie w badania prowadzące do powszechnego wprowadzenia na rynek żywności prozdrowotnej, skierowanej do konkretnych grup konsumentów (np. osób starszych czy
dzieci), nie wykluczając jej subwencjonowania. Wiąże się to
z koniecznością opracowania systemów wytwarzania żywości,
z gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności działania. Gwarantem
jej bezpieczeństwa jest stała kontrola wartości odżywczej i cech
prozdrowotnych oraz obecności substancji szkodliwych oraz
patogennych pasożytów, bakterii, wirusów czy prionów prowadzona przez instytucje do tego powołane przez rząd. Nieustanne
doskonalenie systemu wykrywania tych zagrożeń spoczywa na
nauce (analiza ryzyka), a uzyskane wyniki stanowią podstawę do
decyzji administracyjno-prawnych (zarządzanie ryzykiem).
słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, żywność funkcjonalna, choroby dietozależne, prewencja, zdrowie, bioróżnorodność
WSTĘP
Rozwój rolnictwa napędzany był i jest koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego człowiekowi. W czasach współczesnych zaczyna się mówić o bezpieAutor do kontaktu:
Mariusz Piskuła,
e-mail: [email protected]
tel. +48 (89) 5234606
Praca wpłynęła do redakcji 19 października 2011 r.
czeństwie substancji odżywczych, sprowadzając żywność
do źródła związków gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zdrowego człowieka. Taka wizja zaczyna nabierać realnych kształtów w związku z globalnymi prognozami demograficznymi wskazującymi, że zapotrzebowanie
na żywność do roku 2050 wzrośnie o 70%. Zestawiając to
z sytuacją obecną, kiedy marnuje się ok. 8% sprzedanej
żywności, a nieracjonalne odżywianie, w głównej mierze
polegające na nadmiernej konsumpcji żywności wysokoenergetycznej, wywołuje epidemię chorób dietozależnych,
bez głębszych refleksji dochodzi się do wniosku, że trzeba
podjąć działania interwencyjne, aby przynajmniej te zjawiska zahamować. W przeciwnym razie pokolenie, które
obecnie raczkuje, będzie pierwszym w historii ludzkości,
które będzie żyło krócej niż pokolenie swoich rodziców.
Problem ten dotyczy głównie społeczeństw rozwiniętych (paradoksalnie, pozostała część ludzkości również
cierpi, tyle że z powodu głodu i niedożywienia) i wymaga
włączenia całego spektrum działań, które trudno formalnie przypisać wyłącznie naukom rolniczym, uwzględniając podział na dziedziny nauk obowiązujący aktualnie
w Polsce.
Nie podlega dyskusji fakt, że skuteczne działanie na
rzecz zdrowia społeczeństwa, które jest niczym innym jak
rzeszą konsumentów, wymaga zintegrowanego multidyscyplinarnego podejścia.
ŻYWNOŚĆ I JEJ FUNKCJE
Żywność, w odróżnieniu od pożywienia, które stanowi każda substancja mogąca być wchłonięta przez żyjący
organizm i wykorzystana jako źródło energii lub budulec
tego organizmu, wg WHO/FAO definiowana jest jako
materia przetworzona, półprzetworzona lub surowa przeznaczona do spożycia przez człowieka, w tym napoje,
guma do żucia, substancje, które były używane w procesie
M.K. Piskuła i in. – Bezpieczna żywność prozdrowotna
produkcji (przetwórczym), w przygotowaniu lub obróbce żywności, ale z wyłączeniem kosmetyków, produktów
tytoniowych oraz substancji stosowanych wyłącznie jako
lekarstwa (FAO and WHO, 2001).
Pojmowanie funkcji żywności zależne jest albo od
etapu postępu cywilizacyjnego, na którym znajduje się
konsument, albo od jego statusu ekonomicznego. Dlatego
też nadal dla jednych jest ona środkiem zapewniającym
przetrwanie, dla drugich środkiem w profilaktyce zdrowia
mającym zapewnić komfort życia, a dla niektórych nawet
środkiem mającym przynieść efekt kosmetyczny. W zależności od konsumentów, do których jest kierowana, lub ze
względu na sposób wytworzenia i efekty, jakie ma powodować, pojawiło się dużo określeń żywności, np. wzbogacona, tradycyjna, osobista, ekologiczna, naturalna, prozdrowotna, wygodna, funkcjonalna, organiczna itd. Jakkolwiek jeszcze można by ją określać ze względu na mniej
lub bardziej uzasadnione kryteria, musi ona spełniać podstawowe kryterium – być bezpieczna dla konsumenta. Ze
względu na znaczenie problemu, zapewnienie bezpiecznej
żywności jest jednym z podstawowych zadań służb państwowych, bez których w systemie wolnego przepływu
towarów i usług zagrożenia wynikające z braku ścisłego
nadzoru są niewyobrażalne.
ZNACZENIE KONTROLI POZOSTAŁOŚCI
CHEMICZNYCH I ZANIECZYSZCZEŃ
MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI
W STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW
Jednym z podstawowych działań zapewniających
bezpieczną jakość żywności jest stała kontrola obecności
w niej substancji szkodliwych oraz patogennych pasożytów, bakterii, wirusów i prionów. Ciągłe udoskonalanie
metod badania i programów kontroli żywności istotnie
zmniejsza zagrożenie konsumentów.
Pozostałości chemiczne w żywności
Badania kontrolne pozostałości chemicznych w żywności to nie tylko zabezpieczenie zdrowia konsumentów,
ale także spełnienie wymagań obowiązujących w międzynarodowym handlu żywnością. W chwili obecnej jedynie
żywność pochodzenia zwierzęcego objęta jest bardzo szerokim i kompleksowym programem badań kontrolnych.
W krajach Unii Europejskiej obowiązują jednolite zasady
organizowania i prowadzenia badań kontrolnych pozostałości chemicznych w tkankach zwierząt, żywności pochodzenia zwierzęcego, w wodzie i paszach, które ujęte są
w Dyrektywie Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r.
W Polsce podstawą prawną do prowadzenia kontroli pozostałości w żywności pochodzenia zwierzęcego zgodnie
z powyższą Dyrektywą jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2006 r.
83
W 2004 roku weterynaryjny krajowy program badań
kontrolnych pozostałości w tkankach zwierząt i żywności
został uznany za zgodny z Dyrektywą Rady 96/23/WE
i zatwierdzony przez Unię Europejską.
Za realizację programu badań pozostałości odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Inspekcja Weterynaryjna. Od samego początku prowadzenia tego rodzaju badań w Polsce, to jest od ponad 40 lat,
rolę koordynatora pełni Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet-PIB), a od 7 lat instytut ten pełni również rolę Krajowego
Laboratorium Referencyjnego. Założenia programu badań pozostałości chemicznych, jego plan oraz wyniki badań opracowywane są w PIWet-PIB i zatwierdzane przez
Głównego Lekarza Weterynarii, a następnie akceptowane
przez Komisję Europejską.
Badania kontrolne pozostałości chemicznych realizowane są w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii oraz
w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
PIWet-PIB w Puławach i w 8 Zakładach Higieny Weterynaryjnej (ZHW Białystok, Gdańsk, Katowice, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław).
Ważnym celem prowadzonych badań jest zapewnienie
jakości i wiarygodności stosowanych procedur analitycznych w laboratoriach. PIWet-PIB w Puławach i laboratoria
ZHW biorące udział w badaniach uzyskały w latach 2004–
2005 akredytację w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
W krajowym programie badań kontrolnych pozostałości chemicznych w żywności corocznie wykonuje się około 28 tysięcy analiz. Zakres prowadzonych badań obejmuje
ponad 180 związków, od zakazanych do stosowania substancji o charakterze anabolicznym z grupy A (hormony,
tyreostatyki) do weterynaryjnych produktów leczniczych
i zanieczyszczeń środowiskowych (metale, pestycydy) zaliczanych do grupy B. Tylko około 0,5% analizowanych
próbek oceniana jest jako niezgodna z obowiązującymi
przepisami. W roku 2010 wskaźnik ten był jeszcze niższy
i wyniósł 0,31%. Tak niewielki odsetek próbek dodatnich
pozwala na bardzo korzystną ocenę żywności pochodzenia
zwierzęcego w aspekcie zagrożeń ze strony niebezpiecznych pozostałości chemicznych.
Kontrola mikrobiologiczna żywności
Istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa
żywności jest, obok kontroli pozostałości chemicznych,
również ocena stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
związanych z ewentualnym występowaniem potencjalnie
chorobotwórczych bakterii, zwłaszcza Salmonella, Listeria, Campylobacter czy werotoksycznych Escherichia coli
(VTEC). Czynniki te mają charakter zoonotyczny, których
pierwotnym źródłem są zwierzęta, i stanowią wciąż najczęstszą przyczynę zatruć pokarmowych w krajach Unii
Europejskiej. Z tego też względu Dyrektywa Parlamentu
84
Polish Journal of Agronomy, No. 7, 2011
Europejskiego i Rady 2003/99/WE w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych nakłada obowiązek ciągłego badania
obecności tych mikroorganizmów w żywności. W dużym
stopniu za zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego odpowiada w tym aspekcie Inspekcja
Weterynaryjna, z istotną rolą PIWet-PIB w Puławach.
Podobnie jak w przypadku badań pozostałości chemicznych, również badania mikrobiologiczne żywności
prowadzone są przez wysoko kwalifikowany personel
akredytowanych laboratoriów urzędowych, obejmujących
laboratoria Zakładów Higieny Weterynaryjnej, PIWet-PIB
w Puławach oraz inne laboratoria zatwierdzone przez
Głównego Lekarza Weterynarii, będące pod stałym nadzorem merytorycznym Laboratorium Referencyjnego. Polega on m.in. na organizowaniu badań biegłości, kontroli
sprzętu i odczynników używanych do badań żywności
oraz wyborze właściwych metod zapewniających wiarygodność uzyskiwanych wyników.
Bezpieczeństwo żywności, zapewnione przez wspomniany wyżej system badań w laboratoriach urzędowych,
opiera się głównie na utrzymaniu jej właściwego stanu higienicznego, zgodnego z wymaganiami unijnymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji 1441/2007 w sprawie
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Prowadzone systematycznie badania mikrobiologiczne żywności oraz uzyskiwane wyniki jednoznacznie
gwarantują, że polska żywność pod względem zanieczyszczenia mikrobiologicznego jest bezpieczna dla konsumentów.
Istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
odgrywają również badania monitoringowe, pozwalające
na określenie występowania niektórych drobnoustrojów
chorobotwórczych lub potencjalnie chorobotwórczych
u zwierząt i w żywności. W tym miejscu należy zwrócić
szczególną uwagę na prowadzone w PIWet-PIB w Puławach badania w kierunku niezwykle groźnego dla ludzi
serotypu O104:H4, należącego do grupy werotoksycznych
E. coli (VTEC). Jest to nowy szczep, cechujący się wysoką zjadliwością dla ludzi i wykazujący oporność na wiele
antybiotyków, który spowodował zachorowania o charakterze epidemii, obejmującej blisko 4000 osób, z czego 48
zmarło. Przypuszczalnym źródłem tych drobnoustrojów
były kiełki, wtórnie zanieczyszczone VTEC O104. Bakterie te stwierdzono w maju 2011 r. w Niemczech, a już
w czerwcu tego roku rozpoczęto program monitoringowy,
polegający na oznaczaniu występowania VTEC w warzywach, zwłaszcza przeznaczonych na eksport do Federacji
Rosyjskiej. Identyfikacja tych drobnoustrojów prowadzona jest przy użyciu nowoczesnej metody molekularnej,
pozwalającej na stwierdzenie obecności nawet jednej komórki bakteryjnej w badanej próbce żywności. Należy zaznaczyć, że badania te są zgodne z metodyką laboratorium
referencyjnego Unii Europejskiej, a PIWet-PIB w Puławach, posiadający akredytację w tym kierunku Polskiego
Centrum Akredytacji, został zaakceptowany przez stronę
rosyjską jako jedyne laboratorium w Polsce, którego wyniki są podstawą do wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przy eksporcie warzyw do Federacji Rosyjskiej.
Prowadzone badania monitoringowe pozwalają stwierdzić, że żywność jest bezpieczna dla zdrowia publicznego,
a istotną rolę w zapewnieniu tego bezpieczeństwa odgrywa
PIWet-PIB w Puławach, z jego wysoko kwalifikowaną kadrą i doskonałym zapleczem laboratoryjnym.
ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE
Nie ma dzisiaj nikogo wątpiącego w ścisłą relację pomiędzy stylem życia a zdrowiem. Wyniki badań epidemiologicznych, badań klinicznych oraz prac, które musiały
być wykonane na zwierzętach, jednoznacznie wskazują,
że stylowi życia rozumianemu jako suma sposobu odżywiania się (w tym stosowaniu używek – głównie alkoholu i palenia tytoniu) i aktywności fizycznej, aż w 50% ma
wpływ na stan zdrowia. Poza tym 20% udział ma środowisko życia i pracy, czynniki genetyczne to kolejne 15%,
a system ochrony zdrowia, w powszechnej opinii uznawany za gwaranta stanu zdrowia społeczeństwa, ma wpływ
na nasze zdrowie jedynie w 10–20%. Współczesne piramidy prawidłowego żywienia lub raczej „zdrowego” stylu
życia u podstawy mają aktywność fizyczną, jednoznacznie
wskazując, że prawidłowe odżywianie się jest ważną, ale
nie jedyną determinantą zdrowia. Relacje te pokazują siłę
prewencji drzemiącą w żywności, której wpływ na zdrowie
konsumenta jest wypadkową działania wszystkich składników. Poszukiwanie „złotego środka” w masie związków,
które spożywane są wraz z żywnością, doprowadziło do
wskazania na jedynie kilka, których oddziaływanie na organizm konsumenta zostało jednoznacznie potwierdzone
na podstawie rzetelnych, wielopłaszczyznowych badań
naukowych. Dane te stawiają w wątpliwość skuteczność
pozytywnego oddziaływania na zdrowie wszechobecnych
suplementów, którymi rynek produktów spożywczych jest
zasypywany, a które bez potwierdzonego efektu prozdrowotnego (nie zapominając o potencjalnych zagrożeniach)
zapewniają nabywcom jedynie poczucie aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia. Co więcej, częste nieudane próby interwencji żywieniowych opartych na zwiększaniu spożycia pojedynczych składników nie przynosiły
oczekiwanego pozytywnego efektu (Bardia et al., 2008).
Żywność i przewlekłe choroby niezakaźne
Zmiany w sposobie odżywiania się i stylu życia,
zwłaszcza ograniczenie aktywności fizycznej i przewaga
siedzącego trybu życia, uważane są za dwa podstawowe
czynniki wpływające na stan zdrowia społeczeństwa i obserwowanej epidemii przewlekłych chorób niezakaźnych,
powszechnie nazywanych dietozależnymi. Zjawiska te
szczególnie nasilają się w społeczeństwach rozwiniętych,
85
M.K. Piskuła i in. – Bezpieczna żywność prozdrowotna
Tabela 1. Relacja pomiędzy dietą a otyłością, cukrzycą typu 2, chorobami układu krążenia, nowotworami i osteoporozą (na podstawie
Jew i in., 2009)
Table 1. Relation between diet and obesity, type 2 diabetes, CVD, cancer and osteoporosis (from Jew et al., 2009).
Wyszczególnienie
Specification
Składniki energetyczne i tłuszcze:
Energy and fats:
wysokie spożycie diety wysokoenergetycznej
high intake of energy-dense foods
nasycone kwasy tłuszczowe
saturated fatty acids
kwasy tłuszczowe trans
trans fatty acids
kwasy mirystynowy
i palmitynowy
myristic and palmitic fatty acids
kwas linolowy
linoleic fatty acid
ryby i oleje rybne (EPA DHA)
fish and fish oil (EPA & DHA)
Węglowodany:
Carbohydrates:
wysokie spożycie błonnika
high dietary fiber intake
Witaminy i związki mineralne:
Vitamins and minerals:
wysokie spożycie sodu
high sodium intake
potas
potassium
witamina D
witamin D
wapń
calcium
Owoce (z jagodami) i warzywa
Fruits (including berries) and vegetables
Napoje:
Beverages:
wysokie spożycie alkoholu
high alkohol intake
niskie i średnie spożycie alkoholu
low to moderate alcohol intake
Otyłość
Obesity
Cukrzyca typu 2
Type 2 diabetes
Choroby układu krążenia
Cardiovascular diseases
↑
↑↑
Osteoporoza
Osteoporosis
↑↑
↑↑
↑↑
↓↓
↓↓
↓↓
↓
↓
↑↑
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓
↓↓
↑↑
↑↑
↓↓
↑↑ – silne dowody na zwiększenie ryzyka zachorowania; convincing evidences for increasing risk
↓↓ – silne dowody na zmniejszenie ryzyka zachorowania; convincing evidences for decreasing risk
↑ – dowody sugerujące zwiększenie ryzyka zachorowania; evidences for probable increasing risk
↓ – dowody sugerujące zmniejszenie ryzyka zachorowania; evidences for probable decreasing risk
zurbanizowanych, o dużym uprzemysłowieniu, żyjących
w obszarze zglobalizowanego rynku żywnościowego.
Według prognoz WHO, choroby te do roku 2020 będą
przyczyną niemal trzech czwartych zgonów na świecie
(2008-2013 Action Plan..., 2008). Ponieważ są to choroby
chroniczne, niewiele można zrobić w tej relatywnie krótkiej perspektywie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że
najpoważniejszym problemem jest obserwowana epidemia
otyłości, która jest w ścisłym związku z innymi chorobami
dietozależnymi, takimi jak cukrzyca typu 2 czy choroby
układu krążenia (White Paper on Nutrition, 2010).
Warto tu wspomnieć, że przewlekłe choroby niezakaźne to nie tylko problem krajów wysoko rozwiniętych.
Cztery grupy chorób: układu krążenia, nowotworowe,
przewlekłe choroby płuc i cukrzyca są przyczyną trzech
z pięciu zgonów w ujęciu globalnym, powodując znaczne
86
Polish Journal of Agronomy, No. 7, 2011
socjoekonomiczne straty we wszystkich krajach, a odczuwalne są zwłaszcza w krajach rozwijających się (20082013 Action Plan ..., 2008).
Patrząc dalej w przyszłość, jeżeli nie zostaną podjęte
radykalne działania już teraz, sytuacja może ulec dalszemu
pogorszeniu. Ponieważ etiologia tych chorób w znacznej
mierze jest już poznana, można w skuteczny sposób się
im przeciwstawić podejmując działania profilaktyczne.
Na początek warto przytoczyć poznane relacje pomiędzy
spożyciem żywności i niektórych jej składników a rozwojem lub profilaktyką niektórych chorób dietozależnych
(tab. 1). Otyłość to przede wszystkim rezultat dostarczania
organizmowi pod postacią spożywanej żywności (głównie
tłuszczów i węglowodanów) większej ilości energii niż potrzeba mu na funkcjonowanie. Skutecznie można przeciwstawić się jej poprzez spożywanie owoców i warzyw, i powiązanym z tym wysokim spożyciem błonnika. Identyczne
zależności znaleziono dla cukrzycy typu 2, z tym że dowody
są nieco słabsze. Dużo więcej dobrze udokumentowanych
danych dotyczy chorób układu krążenia, dla których wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, sodu i alkoholu to pierwszoplanowe przyczyny zapadalności.
ALARMUJĄCE TENDENCJE GENERUJĄCE
WYSOKIE KOSZTY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
Otyłość
Opublikowane ostatnio wstępne wyniki badań programu
Ogólnopolskie Badanie Rozpowszechnienia Czynników Ryzyka Chorób Układu Krążenia NATPOL 2011 (PAP, 2011a)
pokazały kilka alarmujących tendencji, zwłaszcza w grupie
młodych osób (18–34 lata). Jest to o tyle istotne, że stanowi
rzeczywistą prognozę zdrowia Polaków, które będzie miało
kardynalny wpływ na koszty społeczne i gospodarkę państwa. W porównaniu do analogicznego badania z roku 2002,
stwierdzono 4,2% przyrost osób z nadwagą, do 25,7% tej populacji. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn, dla których zanotowano 6,2% wzrost, do 36,1%. Jednocześnie o 2,2% wzrósł
odsetek otyłych młodych osób, do 9,1%, szczególnie w grupie kobiet młodych, o 3% do 7,4%. Pod tym względem wyraźnie podążamy za zjawiskiem wzrostu liczby osób otyłych
w społeczeństwach tzw. zachodniej cywilizacji, przez niektórych określanych już terminem epidemii. W tym miejscu należy przytoczyć niepokojące zjawisko odnotowane
w Europie Zachodniej, dwukrotny wzrost liczby dzieci
otyłych w ciągu ostatnich 20 lat (White Paper on Nutrition,
2010). Według danych WHO 2005 Health Report w wielu
krajach europejskich ponad połowa obywateli ma nadwagę, a około 20–30% jest klinicznie otyłych. W Polsce te
zjawiska kształtują się na podobnym poziomie, około 50%
mężczyzn i 38% kobiet ma nadwagę. Osób otyłych w Polsce jest 22%, czyli nastąpił wzrost o 2% w ciągu ostatnich
9 lat, głównie z powodu wzrostu liczby otyłych mężczyzn,
których w tym okresie przybyło aż 5%.
Cukrzyca typu 2
Podobnie jak w przypadku otyłości, w równie alarmującym tempie narasta liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2. Szacunki WHO wskazują, że obecnie cierpi na
nią prawie 300 mln ludzi, ponad dwukrotnie więcej niż
30 lat temu, a do roku 2030 liczba ta może wzrosnąć do
niemal 450 mln osób. W Polsce szacuje się, że choroba ta
dotyczy 2–2,5 mln osób, z czego około 750 tys. jest tego
nieświadoma. Bez podjęcia radykalnych działań profilaktycznych i diagnostycznych liczba ta może się podwoić
w ciągu najbliższych 20 lat. Z raportu przygotowanego
przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie wynika, że obciążenie budżetu państwa wynikające z zachorowań na cukrzycę wynosi ok. 6 mld złotych, przy czym
5 mld to koszty wynikające z powikłań, jakie ta choroba
ze sobą niesie. Szacunki te obejmują nie tylko koszty bezpośredniego leczenia, ale również takie jak wcześniejsze
renty czy zwolnienia lekarskie z pracy. Dodać należy, że
w raporcie nie uwzględniono kosztów, jakie ponoszą sami
pacjenci, między innymi związanych z opieką nad nimi
osób trzecich (PAP, 2011b).
Choroby układu krążenia
Choroby układu sercowo-naczyniowego nadal są
w Polsce podstawową przyczyna śmierci (45% wszystkich
zgonów), co stanowi poważny problem socjoekonomiczny, zwłaszcza że są one główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków (jedna piąta zgonów dotyczy osób
<65 lat). Leczenie jednego pacjenta z niestabilną chorobą niedokrwienną serca oszacowano na niemal 280 tys.
złotych (Maciąg i in., 2008). W cytowanym uprzednio badaniu NATPOL 2011 dotyczącym właśnie chorób układu
krążenia, stwierdzono pozytywną zmianę, zmniejszenie
się liczby zgonów z ich powodu, co wiąże się z obserwowanymi powolnymi zmianami w sposobie odżywiania
i zmniejszeniu liczby osób palących tytoń, czemu przypisuje się 54% udział w obserwowanej tendencji. Pomimo
tych korzystnych zjawisk, nadal dużo jest do zrobienia
w tym obszarze, a zaobserwowane trendy potwierdzają
skuteczność zmiany stylu życia, w tym możliwości leżące
w prawidłowo skomponowanej diecie, ponieważ nieprawidłowy sposób odżywiania się, w szczególności wysokie
spożycie sodu, nadal są podstawowymi czynnikami ryzyka
tej choroby. Niepokojącym zjawiskiem jest stwierdzenie
u 33,5% osób młodych (18–34 lata) zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, z którym żyje ok. 18 mln Polaków,
aż 10,8 mln nie zdaje sobie z tego sprawy. Podobnie jest
z nadciśnieniem tętniczym, które w ciągu ostatnich 9 lat
objęło o 2% większą populację. Szacuje się, że cierpi na nie
ok. 32% dorosłych Polaków (10,5 mln w wieku >18 lat),
z czego znowu prawie 3 mln nie jest tego świadomych.
W świetle sugestii, że niedożywienie w dzieciństwie
zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca w przyszłości,
M.K. Piskuła i in. – Bezpieczna żywność prozdrowotna
stwierdzone niedożywienie 130 tys. dzieci w Polsce jednoznacznie pokazuje, gdzie powinna rozpocząć się prewencja
tej choroby (Badanie Millward Brown SMG/KRC, 2011).
Osteoporoza
Prognozy wskazują, że zapadalność na osteoporozę
w najbliższym czasie będzie stale rosła. Etiologia osteoporozy (rzeszotowienia kości) jest bezpośrednio powiązana
ze sposobem odżywiania i nie ma wątpliwości, że diagnozowana jest przeważnie u osób, których spożycie wapnia
i witaminy D jest niskie. Konsekwencją występowania
osteoporozy jest nadmierna łamliwość kości prowadząca do ograniczeń mobilności chorego. Niedobory wapnia i zmiany osteoporotyczne kojarzone były z kobietami, zwłaszcza z kobietami w okresie menopauzalnym,
szczególnie podatnymi na tę chorobę. Niestety, ostatnio
osteoporoza diagnozowana jest również u osób młodych,
w tym u mężczyzn. Podobnie jak inne choroby przewlekłe,
również osteoporoza generuje wysokie koszty socjoekonomiczne (Kita i in., 2004, Jarosz, Respondek, 2006).
87
nymi są problemem, który ciągle narasta. Ponieważ większość tych chorób jest wynikiem również nieprawidłowego
sposobu odżywiania, państwo może wypracować rozwiązania, które przynajmniej w części mogłyby rekompensować te koszty. W przypadku palenia tytoniu czy picia alkoholu, mających kolosalny wpływ na zdrowie konsumenta,
wysokie podatki zawarte w cenie z jednej strony działają
zniechęcająco, a z drugiej stanowią znaczny wpływ do
budżetu państwa, prawdopodobnie kompensujący koszty
leczenia palaczy lub osób nadużywających alkoholu.
W trosce o zdrowie uczniów szkół brytyjskich i w celu
przeciwstawienia się epidemii otyłości w tym kraju wprowadzono zakaz instalowania w szkołach automatów sprzedających przekąski typu chipsy oraz batony. Węgierski
parlament w lipcu 2011 r. przegłosował ustawę wprowadzającą od września 2011 r. tzw. „podatek chipsowy/
hamburgerowy” od napojów energetyzujących, chipsów,
słonych i słodkich ciasteczek itp. Podatek ten ma związek
z narastającymi problemami zdrowotnymi Węgrów spowodowanymi nadmiernym spożyciem tłuszczu i soli. Tego
samego rodzaju podatek, zwany „tłuszczowym”, od października 2011 r. wprowadzili Duńczycy.
Alergie pokarmowe
Działania edukacyjne
Według badania „Epidemiologia Chorób Alergicznych
w Polsce” (ECAP) na alergie cierpi ok 40% Polaków,
z czego 9 mln ma alergiczny katar, ponad 5,5 mln objawy
astmy, a prawie co drugie dziecko cierpi na nieżyt górnych
dróg oddechowych. Na alergię pokarmową w krajach rozwiniętych choruje ok. 5% populacji dzieci, ale zachorowania zdarzają się także w późniejszym wieku, w grupie osób
dorosłych jest to ok. 3–4%. Niepokojącym zjawiskiem jest
obserwowany stały wzrost zachorowań (Sicherer, Samson,
2010).
Podsumowując powyższe, z pewnością można stwierdzić, że sytuacja zdrowotna społeczeństwa w zasadniczym
stopniu zależna jest od sposobu jego odżywiania się. Tendencje wzrostowe w zachorowalności na choroby dietozależne, takie jak rosnąca liczba dzieci i osób młodych
otyłych i z wysokim poziomem całkowitego cholesterolu,
mogą wynikać z niskiego poziomu świadomości ich rodziców o istnieniu bezpośredniej relacji pomiędzy zdrowiem a stylem życia. Z kolei niedożywienie dzieci i ludzi
w podeszłym wieku, także leżące u podstaw etiologii tych
chorób, to często wynik niskiego statusu ekonomicznego
rodzin.
MOŻLIWOŚCI REAKCJI NA OBSERWOWANE
TENDENCJE
Działania fiskalne
Wysokie koszty społecznoekonomiczne ponoszone
przez budżet państwa w związku z chorobami dietozależ-
Obok polityki fiskalnej państwo może oddziaływać na
swoich obywateli poprzez propagowanie odpowiedniego
stylu życia i odżywiania się. Takie inicjatywy są już podejmowane i są zauważalne w mediach, w głównej mierze są
one nakierowane na uaktywnienie fizyczne społeczeństwa.
Nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn obecnej sytuacji jest niska świadomość relacji pomiędzy odżywianiem
a stanem zdrowia. W połączeniu z nawykami żywieniowymi wyniesionymi z domu rodzinnego, których zmiana
jest bardzo trudna, jest to zadanie wymagające działania od
najniższego poziomu edukacji. Wszelkiego rodzaju akcje
typu „Szklanka mleka” w szkole czy nabierający rozmachu prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego program
„Owoce w szkole” są nie do przecenienia, gdyż zmiana nawyków żywieniowych w wieku późniejszym jest niezwykle trudna.
ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ LOKALNA I TRADYCYJNA
I BIORÓŻNORODNOŚĆ
Prawidłowe żywienie powinno dostarczać wszelkich
korzyści zdrowotnych. W rozumieniu zdrowia w wymiarze fizycznym można to osiągnąć przy komponowaniu
diety poprzez wykorzystanie różnorodnych składników
naturalnych – przy założeniu, że odpowiednia bioróżnorodność rolnicza jest dostępna. Z tego względu ochrona tej
bioróżnorodności ma znaczenie kluczowe.
W społeczeństwach zurbanizowanych zaburzenia mentalne i emocjonalne wynikające z miejskiego charakteru
życia stanowią duży problem. W niektórych przypadkach
88
Polish Journal of Agronomy, No. 7, 2011
remedium na takie dolegliwości mogą być interakcje z bioróżnorodnym środowiskiem, na przykład poprzez obcowanie ze zróżnicowanym krajobrazem, jakie oferuje agroturystyka, czy spożywanie przy tej okazji żywności tradycyjnej, wszystko to w powiązaniu z czasem niezbędnym na
wypoczynek. Tak więc w wymiarze socjoekonomicznym
i kulturowym, bioróżnorodność łączy się z ludzkim zdrowiem. Dlatego też zauważalne są nowe inicjatywy, jak na
przykład ruch Slow food, Cittaslow czy ochrona dziedzictwa kulinarnego lub system rejestracji, ochrony i wyróżniania specjalnymi znakami produktów regionalnych i tradycyjnych. Dodatkowo, działania takie przekładają się na
tworzenie nowych miejsc pracy na wsi i poprawę warunków bytowych jej mieszkańców poprzez dywersyfikację
źródeł dochodu oraz przedstawiają wieś jako atrakcyjne
miejsce do ucieczki od stresującego miejskiego stylu życia.
REALIZACJA I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH
BADAŃ
Żywność funkcjonalna i prozdrowotna
Bez wątpienia największy wpływ na zdrowie konsumenta ma jakość żywności rozumiana jako zespół substancji/czynników z potencjałem oddziaływania na jego
fizjologię. Coraz pełniejszy obraz mechanizmów przedstawiających, w jaki sposób żywność może być elementem prewencji chorób dietozależnych, stawia technologom
żywności nowe wyzwania. Obserwacja ta była również
podstawą powstania koncepcji żywności funkcjonalnej
w Europie (po Japonii). Według definicji przyjętej w 1999 r.
w raporcie FUFOSE (Functional Food Science in Europe),
żywność taka w swojej postaci nie powinna różnić się od
żywności „zwyczajnej”, ale wykazywać korzystne działanie w ilościach zwyczajowo spożywanych. Jest jednak
dużo warunków progowych, aby dany produkt spożywczy
mógł być uważany za funkcjonalny: ma mieć działanie
udowodnione naukowo, zawierać substancje odżywcze
lub nieodżywcze wpływające na organizm w sposób zamierzony i pożądany, być pozbawiony składników niekorzystnych, lub podnosić wydolność psychofizyczną organizmu, przyspieszać rekonwalescencję lub być „specjalnie
opracowany” (np. wspomagający leczenie) (Scientific
Concepts..., 1999).
O nadaniu statusu żywności funkcjonalnej w Europie
decyduje EFSA (European Food Safety Authority), która na podstawie złożonej dokumentacji podejmuje decyzję zezwalającą na umieszczanie na etykiecie produktu
oświadczeń zdrowotnych wskazujących potencjalnemu
nabywcy, jakich efektów zdrowotnych może się spodziewać po jej spożyciu. Jak dotąd wysokie wymagania dotyczące potrzebnej dokumentacji są bardzo trudne do spełnienia, głównie ze względu na koszty niezbędnych badań
klinicznych udowadniających skuteczność stosowania
określonego produktu. Nie oznacza to, aby takich badań w
Polsce nie podejmować, oznacza to jedynie, że osiągnięcie
celu z przyczyn obiektywnych będzie wymagało dużo czasu, począwszy od wybrania produktów spożywczych do
badań nad ich funkcjonalnością. Tu rodzą się pytania, czy
badania takie mają być finansowanie z budżetu państwa,
czy współfinansowane przez producentów żywności?
W każdym z tych przypadków może być postawiony wymóg opracowania produktu na bazie polskich surowców.
W ten sposób powstanie mechanizm, który z jednej strony
pobudzi polskie rolnictwo, a z drugiej uruchomi poszukiwanie odmian czy ras o cechach korzystnych dla konsumenta. Oczywiście nie znaczy to, że nagle w każdym sklepie pojawi się kilkanaście odmian jabłek, ale że te, co tam
będą, nie zostały wybrane ze względu na ich odporność
na pestycydy, obróbkę po zbiorze, transport czy atrakcyjny
wygląd na półce sklepowej przez długi czas, ale ze względu na walory prozdrowotne będące podstawowym czynnikiem selekcji. Podejście takie wzmoże ochronę bioróżnorodności rolniczej, będącej rezerwuarem obiektów nierozpoznanych, które po przebadaniu pod kątem składników
bioaktywnych mogą trafić do uprawy na szeroką skalę.
Obecnie na polskim rynku dostępnych jest niewiele
produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej i niestety są one drogie. Stawia to w trudnej sytuacji konsumentów o niskim statusie ekonomicznym, którzy niejako
skazani są na tanią żywność, często sprzyjającą rozwojowi
chorób dietozależnych, a która prawdopodobnie nadal pozostanie tania, pomimo ewentualnego jej opodatkowania.
Mając na uwadze tę grupę odbiorców lub młodzież szkolną, należy rozważyć system subsydiów żywności sprzyjającej zdrowiu lub programów edukacyjnych kształtujących
nawyki żywieniowe, chociażby z przychodów pochodzących z opodatkowania żywności podejrzewanej o związek
z chorobami dietozależnymi.
Obecnie w Polsce realizowane są dwa ogólnopolskie
projekty badawcze: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” skupiający się na produktach pochodzenia roślinnego oraz „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Z dużym prawdopodobieństwem
w czasie realizacji tych projektów opracowywane produkty nie uzyskają statusu żywności funkcjonalnej, ale mają
szansę być uznane jako żywność prozdrowotna, chociażby
ze względu na prozdrowotnie zmodyfikowany skład.
Oba te projekty nie wyczerpują problemu profilaktyki chorób dietozależnych. Pozostają grupy konsumentów,
które wymagają odrębnego, specjalnego traktowania.
Z pewnością należą do nich osoby starsze, które ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w ich fizjologii, wymagają
żywności specjalnie dla nich opracowanej, zarówno pod
względem kompozycji (w tym wartości odżywczej i obecności nieodżywczych składników bioaktywnych), jak
i właściwości sensorycznych (np. smaku i tekstury). Jednym z problemów tej grupy konsumentów, który powinien
M.K. Piskuła i in. – Bezpieczna żywność prozdrowotna
być objęty programem badawczym, jest opracowanie żywności mogącej oddziaływać w profilaktyce utraty funkcji
poznawczych mózgu. Skutki niedożywienia, które dotyka
ludzi w podeszłym wieku, obciążają budżet opieki zdrowotnej krajów UE w na poziomie zbliżonym do tego, jaki
generują łącznie otyłość i nadwaga (White Paper on Nutrition, 2010). Dodać należy, że problemy te stały się tematem jednego z Europejskich Partnerstw Innowacyjnych
„Aktywne i zdrowe starzenie się”, zakładającego zwiększenie do roku 2020 średniej liczby lat niezależnego życia
w dobrym zdrowiu osób starszych o 2 lata.
Kolejna grupa konsumentów to wymienione wyżej
osoby z alergią pokarmową skazane na ograniczoną ofertę
produktów dostosowanych do ich specyficznych potrzeb,
dlatego nie ulega wątpliwości, że zakończone z sukcesem
opracowania żywności przeznaczonej dla tej grupy odbiorców mogą stać się towarem znajdującym odbiorców nie
tylko w kraju.
Nutrigenetyka i nutrigenomika
Dodatkowym ważnym zagadnieniem w ramach badań
nad żywnością prozdrowotną i funkcjonalną, w które powinno się zainwestować środki na badania, są nowe obszary nauk o żywności, jakimi są nutrigenetyka oraz nutrigenomika (Mutch et al., 2005).
Ludzie, jako integralny element ekosystemu, są także
zróżnicowani, poczynając od polimorfizmu wynikającego
z różnic na poziomie pojedynczego nukleotydu. Dlatego
też nutrigenetyka zajmuje się wyjaśnianiem różnic w metabolizmie składników diety pomiędzy osobami wynikających z polimorfizmu skutkującego różnymi odpowiedziami na sygnały pochodzące od składników diety.
Z kolei nutrigenomika – zajmuje się wpływem składników diety na genom konsumenta, poznaniem genów
odpowiedzialnych za predyspozycje do zachorowania na
choroby dietozależne i wyjaśnianiem mechanizmów, według których dochodzi do rozwoju choroby. Podkreślić
należy tu fakt, że geny nie wywołują choroby, a jedynie
do niej predysponują. Badania tego typu są dopiero na początkowym etapie zaawansowania i korzyści społecznych
można oczekiwać dopiero w długiej perspektywie. Są one
przedpolem prac nad żywnością personalizowaną, przeznaczoną dla konkretnej grupy odbiorców o określonym
polimorfizmie lub z określonymi genami kwalifikującymi
ich do grupy ryzyka.
Badanie skuteczności profilaktyki żywieniowej
na modelach zwierzęcych
Ze zrozumiałych względów testowanie skuteczności
oddziaływania fizjologicznego nowych produktów spożywczych na ochotnikach jest niemożliwe. Dobrym rozwiązaniem są modele zwierzęce, w których predyspozycje
do zapadalności na niektóre choroby są „zaprogramowa-
89
ne”. Przykładem może być świnia transgeniczna obciążona
cechami istotnymi dla cukrzycy typu 2: nieprawidłowym
wydzielaniem hormonów inkretynowych, nietolerancją
glukozy, nieprawidłowym wydzielaniem insuliny i zredukowaną ilością trzustkowych komórek beta (Renner i in.,
2010). Na modelach takich można badać nie tylko skuteczność prewencji, ale również powikłania, jakie ze sobą niesie dana choroba (Velander et al., 2008).
Badania socjopsychologiczne
Do wyjaśnienia szeregu kwestii związanych z zachowaniami konsumentów niezbędne jest przeprowadzenie
badań socjopsychologicznych. Wydaje się, że zrozumienie
mechanizmów niektórych zachowań pozwoliłoby wpłynąć
na wybory konsumenckie dotyczące rodzaju spożywanej
diety czy całego stylu życia. Istnieje szereg pytań, które
wymagają odpowiedzi:
Dlaczego, pomimo świadomości, konsumenci wybierają niezdrowy tryb życia i sposób odżywiania się?
Jak wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych?
Czy żywność uzależnia?
Jak skutecznie przekazywać informacje konsumentowi, zwłaszcza o ryzyku pojawiającym się na rynku żywnościowym ?
Technologie wytwarzania i opakowania
Nawet najlepszy surowiec wyprodukowany przez rolnictwo może nie spełnić oczekiwań konsumentów, jeżeli nie
zostanie odpowiednio przetworzony, opakowany i dostarczony na stół. Bo, jak powiedziała prof. Baryłko-Pikielna,
„Wartość odżywczą ma tylko ta żywność, która została
spożyta” (Babicz-Zielińska, Zabrocki, 2007).Stwierdzenie to z pewnością można rozciągnąć również na działanie
profilaktyczne żywności.
Dlatego też, w celu zachowania najwyższej jakości wynikającej z określonego składu surowca, nacisk powinien
być położony na integrowanie wytwarzania i pakowania,
tak aby produkt do dystrybucji trafiał bezpośrednio od producenta, bez zbędnego etapu konfekcjonowania. Dalej, ze
względu na generowanie przez przemysł spożywczy dużej
ilości odpadów, bardzo często zawierających wartościowe składniki (odżywcze lub o prozdrowotnej aktywności
biologicznej), należy zwrócić uwagę na maksymalizację
wykorzystania surowca poprzez preferowanie rozwiązań
bezodpadowych. Warto także zweryfikować aktualnie stosowane procesy technologiczne pod kątem zachowania
wartości odżywczej i aktywności biologicznej jej składników.
W związku z potrzebą aktywizacji zawodowej i poszukiwania źródeł dochodu ludności żyjącej na terenach
rolniczych warto zająć się opracowywaniem metod wytwarzania żywności (w tym tradycyjnej) na małą skalę,
co przełoży się na uzyskanie możliwości szybkiej zmiany
90
Polish Journal of Agronomy, No. 7, 2011
produkowanego asortymentu w zależności o aktualnego
popytu na rynku.
Końcowym etapem produkcji żywności jest jej opakowanie. W tym zakresie dobre perspektywy są przed mikrokapsułkowaniem, opakowaniami jadalnymi lub biodegradowalnymi, wykonanymi z biopolimerów, białek (np.
serwatki) czy skrobi. Najnowocześniejszymi rozwiązaniami w opakowaniach żywności, o dużym potencjale komercyjnym, wartym zainwestowania, są tzw. opakowania
inteligentne, posiadające funkcje, które są uruchamiane na
skutek zmian w wewnętrznym lub zewnętrznym środowisku obiektu opakowanego z możliwością informowania
o tym nabywcy/konsumenta.
Bezpieczeństwo żywności
Każdy produkt spożywczy trafiający na rynek musi
być bezpieczny dla konsumenta. Jest to ważne niezależnie
od tego, czy został opracowany jako wyrafinowana żywność funkcjonalna, czy jest to, będąca częścią kulturowego
dziedzictwa, żywność tradycyjna. Konsumenci powinni być poinformowani, jaki wpływ na ich zdrowie ma ta
żywność, po to, aby ułatwić im świadomy wybór (White
Paper on Nutrition, 2010). Dlatego wydaje się niezbędne
objęcie kontrolą również produktów wytwarzanych przez
lokalnych wytwórców metodami tradycyjnymi, które
w powszechnej opinii uchodzą za bezpieczne, a które właśnie ze względu na tradycyjne technologie mogą być źródłem substancji niebezpiecznych lub skażeń mikrobiologicznych, pomimo tego, że skala zagrożenia jest niewspółmiernie niższa ze względu na wielkość rynku/spożycia
tego typu żywności w ogólnej puli żywności.
Samo stwierdzenie obecności jakiegoś związku chemicznego, często na granicy wykrywalności, nie może
być przyczyną dyskwalifikacji żywności. Stąd konieczność określenia wartości granicznych bezpiecznych dla
człowieka. Wypracowanie ich zostało powierzone nauce
i dopiero wyniki badań naukowych (analiza ryzyka) mogą
stanowić podstawę do decyzji administracyjno-prawnych
(zarządzanie ryzykiem).
Bardzo ważne są systemy kontroli łańcucha produkcyjnego żywności. Było parę koncepcji takich systemów: od
pola do stołu czy od stołu do pola. Ostatnio rozważa się
kolejną, od konsumenta/organizmu do pola (gut to farm),
dając w ten sposób sygnał, iż podstawowym i ostatecznym
celem produkcji spożywczej powinno być zdrowie konsumenta. Koncepcja ta obejmuje także kontrolę matrycy
żywności, która ulegając zmianie w czasie procesu technologicznego, ma bezpośredni wpływ na strawność i bioprzyswajalność składników żywności.
Do wyjaśnienia/ustalenia nadal pozostało określenie
rekomendowanego poziomu spożycia nieodżywczych
bioaktywnych składników żywności, na których bardzo
często oparta jest „funcjonalność” produktu spożywczego.
Jest to o tyle istotne, iż pozytywne oddziaływanie pew-
nych typów diety stwierdzane jest w badaniach epidemiologicznych, w których obserwowany efekt jest wynikiem
wieloletniej ekspozycji organizmu na niskie dawki tych
składników. Przedawkowanie tych związków w żywności
projektowanej pod kątem funkcjonalności może przynieść
efekt odwrotny od zamierzonego (Albanes et al., 1996).
PODSUMOWANIE
Skuteczne działania na rzecz zdrowia społeczeństwa
wymagają wielokierunkowych badań. Nieracjonalne odżywianie jest podstawową przyczyną nasilającej się epidemii chorób dietozależnych, obciążających budżety systemów opieki zdrowotnej. Skuteczne przeciwstawienie
się tej tendencji powinno objąć skoordynowane działania
administracyjne (fiskalne i edukacyjne) oraz inwestycyjne
w badania prowadzące do powszechnego wprowadzenia na
rynek żywności prozdrowotnej, skierowanej do konkretnych grup konsumentów (osoby starsze, alergicy, dzieci),
nie wykluczając włączenia subwencji jej produkcji. Wiąże
się to z koniecznością opracowania systemów wytwarzania takiej żywości, z gwarancją jej bezpieczeństwa i oceną
skuteczności działania. Rozważając problem zdrowia publicznego wyłącznie z punktu ekonomicznego, realizacja
i wdrożenie choćby części przedstawionych propozycji
badań z pewnością zwróci się w średniookresowym terminie, a w terminie długookresowym przyniesie wymierne
korzyści, zwłaszcza w obszarze opieki społecznej, wliczając w nią opiekę zdrowotną. Należy oczekiwać, że na skutek tych działań zostanie również wygenerowany impuls
wzrostowy dla polskiego sektora rolno-spożywczego.
PIŚMIENNICTWO
2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention
and Control of Noncommunicable Diseases, WHO 2008.
Albanes D., Heinonen O.P., Taylor P.R., Virtamo J., Edwards
B.K., Rautalahti M., Hartman A.M., Palmgren J., Freedman L.S., Haapakoski J., Barrett M.J., Pietinen P., Malila
N., Tala E., Liippo K., Salomaa E.R., Tangrea J.A., Teppo L., Askin F.B., Taskinen E., Erozan Y., Greenwald P.,
Huttunen J.K., 1996. Alpha-Tocopherol and beta-carotene
supplements and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study: effects of baseline characteristics and study compliance. J. Ntl. Cancer Inst,
88(21): 1560-1570.
Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., 2007. Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. ŻYWNOŚĆ.
Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6(55): 81-89.
Badanie Millward Brown SMG/KRC dla Danone i Banków Żywności, 2011.
Bardia A., Tleyjeh I.M., Cerhan J.R., Sood A.K., Limburg
P.J., Erwin P.J., Montori V.M., 2008. Efficacy of antioxidant supplementation in reducing primary cancer incidence
and mortality: systematic review and meta-analysis. Mayo
Clin. Proc., 83(1): 23-34.
91
M.K. Piskuła i in. – Bezpieczna żywność prozdrowotna
FAO and WHO 2001, Codex Alimentarius Commission - Procedural Manual - Twelfth Edition, Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
Jarosz M., Respondek W., 2006. Koszty ekonomiczno-społeczne chorób dietozależnych, II Konwencja Probiotyczna „Probiotyki w profilaktyce i leczeniu”, Warszawa, 21-22 listopada
2006.
Jew S., AbuMweis S.S., Jones J.H.P., 2009. Evolution of the
Human Diet: Linking Our Ancestral Diet to Modern Functional Foods as a Means of Chronic Disease Prevention.
J. Med. Food, 12(5): 925-934.
Kita K., Lewandowski B., Klimiuk P.A., Sierakowski S., Domysławska I., Wołczyński S., Małyszko J., 2004. Osteoporoza u mężczyzn. Nowa Med., 3/2004.
Maciąg A., Wysocki M.J., Bąk M.I., 2008. Bezpośrednie koszty
leczenia pacjenta z niestabilną chorobą niedokrwienną serca.
Prz. Epidemiol., 62: 669-676.
Mutch D.M., Wahli W., Williamson G., 2005. Nutrigenomics
and nutrigenetics: the emerging faces of nutrition. FASEB
Journal, 19: 1602-1616.
PAP, 2011a – Polska Agencja Prasowa, Raport: Zmniejsza się tempo spadku umieralności z powodu chorób serca. 2011-09-14,
16:15.
PAP, 2011b – Polska Agencja Prasowa, Raport: powikłania cukrzycy 5 razy droższe niż sama choroba. 11-09-20, 08:22.
Renner S., Fehlings C., Herbach N., Hofmann A., von Waldthausen D.C., Keßler B., Ulrichs K., Chodnevskaja I.,
Moskalenko V., Amselgruber W., Göke B., Pfeifer A.,
Wanke R., Wolf E., 2010. Glucose intolerance and reduced
proliferation of pancreatic beta-cells in transgenic pigs with
impaired GIP function, Diabetes, 59(5): 1228-1238.
Sicherer S.H., Sampson H.A., 2010. Food allergy. J. Allergy Clin.
Immunol., 125(2): S116-25.
Scientific Concepts of Functional Foods in Europe, 1999, Consensus Document. Br J Nutr, 81, Suppl 1, S1–S27.
Velander P., Theopold C., Hirsch T., Bleiziffer O., Zuhaili B.,
Fossum M., Hoeller D., Gheerardyn R., Chen M., Visovatti S., Svensson H., Yao F., Eriksson E., 2008. Impaired
wound healing in an acute diabetic pig model and the effects
of local hyperglycemia. Wound Repair Regeneration, 16(2):
288-293.
White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health
issues, P6_TA(2008)0461 European Parliament resolution of
25 September 2008 on the White Paper on nutrition, overweight and obesity-related health issues (2007/2285(INI))
(2010/C 8 E/18), 14.1.2010, Official Journal of the European
Union, C 8 E/97.
M.K. Piskuła, M. Strączkowski, J. Żmudzki, J. Osek,
K. Niemczuk, J.O. Horbańczuk, J. Skomiał
FACTORS DETERMINING CONSUMERS SAFETY
AND HEALTH-ORIENTED QUALITY OF FOOD
Summary
It is beyond doubt that effective actions for the sake of society’s health requires a multidisciplinary approach as only this
scope of attitude makes the ground for effective intervention. Bad
nutritional habits, mainly excessive energy consumption, bring
about an epidemic of non-communicable chronic diseases, commonly referred to as diet related diseases putting a burden on the
budgets of national health care systems.
Effective counteraction to this tendency should comprise coordinated administrative actions, both fiscal and educational, and
investing in the research leading to common introduction to the
market of health promoting food addressed to specific groups of
consumers, including the elderly or children, not excluding the
introduction of systems of its subsidizing.
This will mean a necessity to establish the technologies for its
production, safety guarantees and confirmation of effectiveness.
Apart from ensuring proper food quality, its safety depends
on the constant monitoring the presence of noxious substances
and pathogenic parasites, bacteria, viruses or priones provided
by state institutions. Establishing a system for their detection has
been laid on science (risk analysis) and its results may be the
basis for administrative decisions (risk management).
key words: food safety, functional food, diet related diseases,
prevention, health, biodiversity
Download